Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Η πρόταση της ΠΟΕΔΗΝ για επέκταση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας

ΑΘΗΝΑ 17/7/2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3334

ΠΡΟΣ: 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κο Μ.ΒΟΡΙΔΗ
2. ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ κο Λ.ΓΡΗΓΟΡΑΚΟ

Με το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α'/11.2.2014) από 11.2.2014 είναι εκ νέου ενεργή έξι μήνες η εξουσιοδότηση για την έκδοση αποφάσεων καθορισμού Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού των φορέων του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 15 παρ.1 του Ν.4024/2011.

Η εν λόγω διάταξη προβλέπει την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού (Υγείας εν προκειμένου).

Υπάρχουν εκκρεμότητες σε κλάδους εργαζομένων που αποδεδειγμένα ασκούν Επικίνδυνες και Ανθυγιεινές Εργασίας που πρέπει να προαχθούν κατηγορία (από την Β'στην Α') ή να συμπεριληφθούν ή να διευκρινιστούν μετά τις θολές απαντήσεις του Γ.Λ.Κ. σε ερωτήματα Νοσοκομείων.

Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να προωθήσει τροποποίηση και συμπλήρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθαρισμός Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τευχ.Α/27.10.2011) αρ. φύλλου 465/24.2.2012 με τα εξής:
• Στην Α' κατηγορία να ενταχθούν συμπληρωματικά και να διευκρινιστούν ότι ανήκουν:

α) Όλα τα επαγγέλματα που ανήκουν στην Διεύθυνση της Ιατρικής Υπηρεσίας
β) Τα λοιπά επαγγέλματα του Τμήματος Επιστασίας που εξαιρέθηκαν
με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.
γ) Το προσωπικό ασφαλείας
δ) Το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας που τα Επαγγέλματά τους χαρακτηρίστηκαν Βαρέα και Ανθυγιεινά με βάση την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ.Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ2778/τευχ.Β΄/2.12.2011)

• Στην κατηγορία Β' να ενταχθούν συμπληρωματικά και να διευκρινιστούν ότι ανήκουν:
α) Όλα τα λοιπά επαγγέλματα της Τεχνικής υπηρεσίας που δεν εντάσσονται στην Α΄ κατηγορία
β) Το σύνολο του Διοικητικού Προσωπικού των Νοσοκομείων και όλο το υπόλοιπο Προσωπικού που δεν συμπεριλαμβάνεται στην Α' κατηγορία.

Εξάλλου το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας που αντικατέστησε το Νοσοκομειακό Επίδομα που χορηγούνταν στο σύνολο του προσωπικού σε δύο κατηγορίες έως 31-10-2011 (Α΄ κατηγορία 279€, Β' κατηγορία 255€).
Οι Υπάλληλοι δικαιούνται το επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας των καθηκόντων που ασκούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ανεξαρτήτως της οργανικής θέσης που κατέχουν.
Διπλασιασμός του Επιδόματος της Α' και Β' κατηγορίας.
Στην παρ. 1 υποπαρ. (α) να συμπληρωθεί στους φορείς, το ΕΚΕΑ.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ               ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου