Κυριακή 22 Μαΐου 2022

Ανάγκη για άμεση ενίσχυση της κουζίνας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου με προσωπικό

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου

Κνωσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Αρ. Πρωτ. 59/2022                                                                        22/5/22

Προς:

-Διοικητή Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Εμμ. Ανδρεαδάκη


Κοινοποίηση:   -Διοικήτρια 7ης ΥΠΕ κα. Ελ. Μπορμπουδάκη

                        -Υποδιοικητή 7ης ΥΠΕ  κ. Αγαπίου

                        -Υποδιοικητή 7ης ΥΠΕ κ.Παπαβασιλείου 

                        -Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας ΓΝΑΝ κ. Θ. Κατάσο

                        -Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας ΓΝΑΝ κ. Γ. Κασαπάκη

Θέμα: Ανάγκη για άμεση ενίσχυση της κουζίνας του Νοσοκομείου με  προσωπικό

 Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στα μαγειρεία του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, όπου η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τη συνταξιοδότηση συναδέλφισσας που εκτελούσε χρέη βοηθητικού προσωπικού στην κουζίνα, ενώ ταυτόχρονα στο συγκεκριμένο χώρο εργάζονται και άτομα  με χρόνια προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελέσουν όλες τις βοηθητικές εργασίες. Ακόμη εργάζεται προσωπικό με ΣΟΧ που οι συμβάσεις τους λήγουν 21/6/22. Επίσης το τελευταίο διάστημα έχουν δηλώσει παραίτηση δύο μάγειρες,  και την πρόθεση του να παραιτηθεί δηλώνει και ο μοναδικός μόνιμος μάγειρας του νοσοκομείου.

 Γι΄ αυτό σας ζητούμε να λάβετε μέτρα έτσι ώστε το τμήμα εστίασης του ΓΝΑΝ  να ενισχυθεί με πρόσληψη τουλάχιστον τριών μαγείρων, δύο ατόμων  βοηθητικού προσωπικού, και να παραταθούν οι συμβάσεις των εργαζόμενων με ΣΟΧ,  για να αποφευχθούν εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας αυτού του σημαντικού τμήματος του Νοσοκομείου

Εκ του ΔΣ

Εξώδικο της ΠΟΕΔΗΝ που ενημερώνει τα υπουργεία για την απεργία αποχή από την αξιολόγηση

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων [ΠΟΕΔΗΝ], η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αριστοτέλους αρ.22, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1) Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών,

2) Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

3) Το Υπουργείο Εσωτερικών,

4) Το Υπουργείο Υγείας.


*****


Κύριοι Υπουργοί,

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ, αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του ν.4369/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4807/2021, ρυθμίσεις που αφορούν στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και για το έτος 2021, κατόπιν και της υπ’ αρ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/20/οικ.3030/28-2-2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 23/03/2022 αποφάσισε να κηρύξει νέα Απεργία – Αποχή των ως άνω υπαλλήλων από την αξιολόγηση του έτους 2021, καλώντας όλα τα σωματεία μέλη σε μαζική συμμετοχή καθότι οι λόγοι και τα επιχειρήματα που ξεκίνησε αυτός ο αγώνας συνεχίζουν να υφίστανται, δεδομένου ότι παραμένει σε ισχύ το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά υπηρεσιακές και μισθολογικές μεταβολές που συνδέονται με την αξιολόγηση, οι κρίσεις Προϊσταμένων Οργάνων Μονάδων καθυστερούν πολλά χρόνια, ενώ λαμβάνουν χώρα καθαιρέσεις – τοποθετήσεις Προϊσταμένων με αποφάσεις Διοικητών.

Οι λόγοι, συνεπώς, στους οποίους θεμελιώνεται η Απεργία - Αποχή, άπτονται της σύνδεσης της διαδικασίας της αξιολόγησης των υπαλλήλων με την υπηρεσιακή τους κατάσταση, τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και με τη διαδικασία επιλογής τους σε θέση ευθύνης, ενώ, συγχρόνως, καθυστερεί σημαντικά η εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων και της τοποθέτησής τους με βάση τη διαδικασία αυτή. Αντίστοιχα, αιτήματα της εν λόγω Απεργίας - Αποχής αποτελούν α] η κατάργηση του θεσμικού πλαισίου βάσει του οποίου η αξιολόγηση των υπαλλήλων συνδέεται με την μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και την επιλογή τους σε θέσεις ευθύνης, όπως, ενδεικτικά, το θεσμικό αυτό πλαίσιο αποτυπώνεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4354/2015, της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 3528/2007, καθώς και των άρθρων 83, 84, 85 του ν. 3528/2007 και β] η σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και η άμεση προώθηση της προβλεπόμενης διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, η ΠΟΕΔΗΝ δηλώνει, ότι μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης στις 31-12-2022 ή οποτεδήποτε αυτή ολοκληρωθεί, κηρύσσεται απεργία - αποχή όλων των υπαλλήλων στον χώρο της Δημόσιας Υγείας, που εκπροσωπούμε από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρ. 14 επ. του ν. 4369/2016 διαδικασία.

Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα και δη από κάθε σχετική με τη διαδικασία αξιολόγησης ενέργεια, προβλέπεται στις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε ότι, από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης στις 31-12-2022 ή οποτεδήποτε αυτή ολοκληρωθεί, κηρύσσουμε απεργία αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολούνται στον χώρο της Δημόσιας Υγείας και τους οποίους εκπροσωπούμε.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται, προς γνώση τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Επιστολή σχετικά με το "πάγωμα" προσλήψεων 18 επικουρικών εργαζομένων στο ΓΝΑΝ

 
Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου απέστειλε επιστολή προς τη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ κα. Ελ. Μπορμπουδάκη σχετικά με το “πάγωμα” των προσλήψεων 18 επικουρικών εργαζομένων στο ΓΝΑΝ. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

κυρία διοικήτρια, 

 στις 5/5/2022 δημοσιεύτηκαν στη σελίδα της Διαύγειας της 7ης ΥΠΕ δεκαεννέα αποφάσεις σας πρόσληψης επικουρικών εργαζομένων για το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου.

Όμως από την Τετάρτη 11/5 δόθηκε εντολή προς το ΓΝΑΝ να παγώσει η διαδικασία πρόσληψης  λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος στις αποφάσεις, και έτσι μέχρι στιγμής έχει πιάσει δουλειά μόνο μία επικουρική υπάλληλος (η πρόσληψη έγινε πριν το πάγωμα)  και έχει σταματήσει η διαδικασία διεξαγωγής πρόσληψης των υπόλοιπων 18 επικουρικών. Αυτό αποτελεί μεγάλο  πρόβλημα, τόσο για τους ίδιους τους προσλαμβανόμενους (πολλοί εξ αυτών παραιτήθηκαν από άλλες εργασίες) όσο και για το Νοσοκομείο και για εμάς τους εργαζόμενους που έχουμε άμεση ανάγκη τις νέες προσλήψεις.                                       

 Γι΄ αυτό  σας ζητούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξεπαγώσει άμεσα η διαδικασία των προσλήψεων των 18 επικουρικών για τους οποίους υπάρχουν αποφάσεις πρόσληψης    και να προσληφθούν το συντομότερο δυνατόν.

               

Εκ του ΔΣ


Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

Συμπαράσταση προς τους εργαζόμενους και το σύλλογο εργαζομένων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας

 
Τα ΔΣ των συλλόγων εργαζομένων των Νοσοκομείων Αγ. Νικολάου, Σητείας και Νεάπολης εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας προς τους εργαζόμενους και το σύλλογο εργαζομένων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, σε σχέση με τον εργασιακό εκφοβισμό και την αυταρχική και προσβλητική συμπεριφορά που υφίστανται από τον αναπληρωτή διοικητή του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά ένα νοσηλευτικό ίδρυμα είναι να υπάρχει κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης ανάμεσα στους εργαζόμενους και τη διοίκηση.

Δυστυχώς παρά το ότι υπάρχουν σχετικές καταγγελίες από το Σύλλογο εργαζομένων του νοσοκομείου Iεράπετρας  εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου υγείας δεν έχει κάνει ακόμα το αυτονόητο για να αποκατασταθεί η ηρεμία στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, την απομάκρυνση του αναπληρωτή διοικητή.

ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου                  ‘

ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου ΚΥ Σητείας

ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου ΚΥ Νεάπολης “Διαλυνάκειο”"

Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Μαιών 5 Μάη και την Παγκόσμια Ημέρα των Νοσηλευτών 12 Μάη 2022


 

Η Νοσηλευτική επιστήμη και τέχνη υπήρξε από τα αρχαία χρόνια αναπόσπαστο τμήμα της ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης του ασθενή, του πάσχοντος. Η θεϊκή υπόσταση της Νοσηλευτικής αναγνωρίστηκε πρώιμα από τους αρχαίους προγόνους μας ως απαραίτητη και συγγενική επικουρία στο εξίσου τιμώμενο ως θεϊκό, ιατρικό έργο.

Το 1991 καθιερώθηκε η Διεθνής Ημέρα Μαιών με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών.

Το 1965 ορίστηκε η 12η Μαΐου, η γενέθλιος ημέρα της Florence Nightingale, της πρωτοπόρου της σύγχρονης Νοσηλευτικής, ως Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών.

Παραπάνω από μισό αιώνα αργότερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλησε να ανακηρύξει το 2020 έτος των Νοσηλευτών/τριών και των Μαιών/των, 200 χρόνια μετά τη γέννησή της, σε μια ενέργεια που αποζητούσε να αναδείξει τη σημαντικότητα του κλάδου για την υγεία του πληθυσμού. Ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία εκείνη η χρονιά έμελλε να αναδείξει ότι οι νοσηλευτές δεν είναι απλά η ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας, αλλά η ειδικότητα που με την στενά θεραπευτική σχέση που αναπτύσσει με το άτομο, την υψηλή πλέον επιστημονική κατάρτιση και την αυταπάρνηση που διακρίνει όσους ασκούν το κορυφαίο αυτό λειτούργημα, είναι αυτοί που δρουν καταλυτικά στην έκβαση κάθε ασθενή σε συνθήκες κανονικότητας αλλά και …Πανδημίας. Η παγκόσμια αναγνώριση και η επαγγελματική καταξίωση μπορεί να ήρθε με ένα σκληρό τίμημα για την ανθρωπότητα, τίποτε όμως δεν μπορεί να τους στερήσει πλέον τον σεβασμό αλλά και τον θαυμασμό για το δύσκολο έργο τους.

Δυστυχώς στην πατρίδα μας, μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης με σημαντικές απώλειες και πλήθος οργανικά κενά στο ΕΣΥ από τις συνταξιοδοτήσεις, 2 χρόνια Πανδημίας με πλήρη ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, αναστολές εργασίας και εντατικοποίηση των ωραρίων, με ταυτόχρονη απαγόρευση χορήγησης ημερών ανάπαυσης και κανονικών αδειών, οι νοσηλευτές, οι Μαίες απολαμβάνουν μόνο την αναγνώριση της Κοινωνίας και την πλήρη απαξίωση της Πολιτείας. Συνεχίζουν να αμείβονται ως «κανονικοί» δημόσιοι υπάλληλοι με πενιχρές απολαβές σε μισθούς-αργίες-νυχτερινά-υπερωρίες, αγωνίζονται για δικαίωση με την ένταξη στα ΒΑΕ, παλεύουν για τον ορισμό επαγγελματικών ασθενειών, διεκδικούν Ενιαίο Κλάδο και διέξοδο των ΔΕ στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, ένταξη στην ΠΕ κατηγορία των ΤΕ Νοσηλευτών λόγω ένταξης των ΤΕΙ στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, παλεύουν για την μονιμοποίηση των συναδέλφων τους και την κάλυψη των οργανικών κενών, αλλά συνεχίζουν να στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας, για δωρεάν πρόσβαση για όλους, προσφέροντας ψυχή τε και σώματι.

Παγκόσμια Ημέρα Μαιών 5 ΜΑΗ.

Παγκόσμια Ημέρα των Νοσηλευτών 12 Μαΐου 2022.

Ήρθε η ώρα η Πολιτεία να φανεί αντάξια του νοσηλευτικού προσωπικού της.


ΕΕ ΠΟΕΔΗΝ

ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ για την κατ΄οίκον νοσηλεία ογκολογικών ασθενών στην περιοχή μας

 

H απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων νοσοκομείων νομού Λασιθίου για υποβολή αιτήματος για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για το ΓΝΑΝ


Δείτε την  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων νοσοκομείων νομού Λασιθίου στη συνεδρίαση στις 29/4/22 για υποβολή αιτήματος για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για το ΓΝΑΝ στον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:61cd90a7-b07c-3fb4-8c7a-146afe92c047

Video: ολόκληρη η εκπομπή "Ώρα Αιχμής" της Δευτέρας 9/5/22 με τη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ και εκπροσώπους εργαζομένων των Νοσοκομείων

WRA AIXMHS 09-05.mp4 from ΚΡΗΤΗ TV on Vimeo.

Δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ για την παράσταση διαμαρτυρίας των εργαζομένων του ΓΝΑΝ στην 7η ΥΠΕ

 KANTE 2 ΦΟΡΕΣ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ

Σάββατο 7 Μαΐου 2022

Η αποπληρωμή των πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες) και των εφημεριών Μαρτίου θα γίνει στις 10/5/22

 
Η αποπληρωμή των πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες) και των εφημεριών  Μαρτίου θα γίνει στις  10/5/22

Ευχαριστουμε πολυ οσους προσπαθουν για το συντομοτερο της καταβολης (τμήμα οικονομικών, γραμματεία ΔΣ, γραφείο μισθοδοσίας, Γραφείο Προσωπικού).

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων ιατρών και εργαζομένων στο ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου (ανά νοσοκομείο και συγκεντρωτικά)

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 


Εκπρόσωπος Ιατρών

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

86

329

ΨΗΦΙΣΑΝ

69

249

ΕΓΚΥΡΑ

68

237

ΛΕΥΚΑ

1

4

ΑΚΥΡΑ

0

8

Έλαβαν:

Εκπρόσωπος Ιατρών

Ψήφοι

ΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

24

ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

44

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Ψήφοι

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

174

ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


63

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ


Εκπρόσωπος Ιατρών

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

40

170

ΨΗΦΙΣΑΝ

13

42

ΕΓΚΥΡΑ

12

40

ΛΕΥΚΑ

0

0

ΑΚΥΡΑ

1

2

Έλαβαν:

Εκπρόσωπος Ιατρών

Ψήφοι

ΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

5

ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Ψήφοι

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

26

ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

14

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ


Εκπρόσωπος Ιατρών

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

53

196

ΨΗΦΙΣΑΝ

29

125

ΕΓΚΥΡΑ

26

121

ΛΕΥΚΑ

0

0

ΑΚΥΡΑ

3

4

Έλαβαν:

Εκπρόσωπος Ιατρών

Ψήφοι

ΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

5

ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

21

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Ψήφοι

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

101

ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

20

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»


Εκπρόσωπος Ιατρών

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

18

55

ΨΗΦΙΣΑΝ

11

36

ΕΓΚΥΡΑ

7

36

ΛΕΥΚΑ

3

0

ΑΚΥΡΑ

1

0

Έλαβαν:

Εκπρόσωπος Ιατρών

Ψήφοι

ΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

2

ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Ψήφοι

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

20

ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

16

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


Εκπρόσωπος Ιατρών

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

197

750

ΨΗΦΙΣΑΝ

122

452

ΕΓΚΥΡΑ

113

434

ΛΕΥΚΑ

4

4

ΑΚΥΡΑ

5

14

Έλαβαν:

Εκπρόσωπος Ιατρών

Ψήφοι

ΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

36

ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

77

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Ψήφοι

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

321

ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


113

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΨΗΦΟΙ 77


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΨΗΦΟΙ 36


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ MAΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΨΗΦΟΙ 321


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ

ΨΗΦΟΙ 113Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Κινητοποίηση για τις απολύσεις συμβασιούχων στα Νοσοκομεία


Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στην διοίκηση της 7ης ΥΠΕ την Τρίτη 3/5/22 με αφορμή την απαράδεκτη απόφαση του υπουργείου υγείας για την απόλυση δεκάδων συμβασιούχων όλων των κλάδων που προσλήφθηκαν  με 3μηνες συμβάσεις προκειμένου να καλύψουν τους συναδέλφους που είχαν τεθεί σε αναστολή,  και ενώ στη συνέχεια τους δόθηκε  παράταση της σύμβασης μέχρι τέλος του έτους και υπέγραψαν τις παρατάσεις ως το τέλος του 2022, τώρα η κυβέρνηση τους απολύει. 

Στο ΓΝΑΝ κινδυνεύουν με άμεση απόλυση πέντε εργαζόμενοι. 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν τα σωματεία εργαζομένων των νοσοκομείων Αγίου Νικολάου, ΠΑΓΝΗ, Βενιζελείου, Χανίων στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ, όπου με δεκάδες εργαζόμενους έγινε συνάντηση με την διοίκηση της  ΥΠΕ. 

Πρόκειται για μια υπουργική απόφαση ΠΡΟΚΛΗΣΗ και ΚΟΡΟΙΔΙΑ για απολύσεις συμβασιούχων, όταν ακόμα και με τους συμβασιούχους οι κενές οργανικές θέσεις είναι πάνω  από 100 στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ!!!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ:

- Να ανακαλέσει την απαράδεκτη υπουργική απόφαση για τις απολύσεις. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι.

- Να προχωρήσει στην ανάκληση των αναστολών εργασίας των εργαζομένων στις δομές  υγείας.

- Να ενισχύσει της δημόσιες δομές  υγείας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με επείγουσες διαδικασίες και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Τέρμα η κοροϊδία και ο εμπαιγμός

Εκ του ΔΣ

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των ιατρών και των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων νομού Λασιθίου την Πέμπτη 5/5/22 από τις 08.00 ως τις 16.00

 
Την Πέμπτη 5 Μαίου από τις 08.00 ως τις 16.00 θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των ιατρών και των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων νομού Λασιθίου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι μόνιμοι και συμβασιούχοι (επικουρικοί και ΣΟΧ) υπάλληλοι των 4 νοσοκομείων του νομού. Δεν ψηφίζουν οι συμβασιούχοι ΟΑΕΔ, οι τριμηνίτες επικουρικοι, όσοι είναι σε αναστολή και οι εργολαβικοί

 Σε κάθε νοσοκομείο θα υπάρχει ξεχωριστή κάλπη  για τους ιατρούς, και ξεχωριστή κάλπη για τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Για τη θέση του εκπροσώπου των ιατρών είναι υποψήφιοι οι Εμμανουήλ Λιανός και Νίκος Μουδατσάκης (μπαίνει ένας σταυρός)

 Για τη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων είναι υποψήφιοι οι Γιώργος Μανουσάκης και Πασχαλία Μπεντούλη  (μπαίνει ένας σταυρός).

Στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου η ψηφοφορία θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων ααπό τις 8.00 πμ ως τις 4.00 μμ

Δευτέρα 2 Μαΐου 2022

ΠΟΕΔΗΝ: Απολύσεις συμβασιούχων του Ε.Σ.Υ.


ΑΘΗΝΑ 29/04/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5979

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κυβέρνηση για 2η φορά τον τελευταίο χρόνο απολύει συμβασιούχους του ΕΣΥ, κάτι που καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει κάνει από το 2013 και μετά!!!Την 1η φορά δεν ανανέωσε συμβάσεις επικουρικού προσωπικού λόγω μη εμβολιασμού, το οποίο θα μπορούσε να εργαστεί κανονικά με 2 rapid tests την εβδομάδα, όπως και όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας προληπτικοί έλεγχοι που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να γίνονται σε όλο ανεξαιρέτως το υγειονομικό προσωπικό, τη στιγμή που όλοι κολλάνε και όλοι μεταδίδουν.

Ο εμβολιασμός δε μπορεί να αποτελεί ούτε τιμωρία, ούτε εκφοβισμό, ούτε επιβράβευση. Η κυβέρνηση όχι απλά εκβιάζει και τιμωρεί, αλλά εντελώς προσχηματικά χρησιμοποιεί τον εμβολιασμό για να αφήσει ανοιχτό το παράθυρο των απολύσεων στο δημόσιο.

Δουλεύουμε με 10.000 λιγότερο προσωπικό από πέρυσι τον Απρίλιο (αναστολές, συνταξιοδοτήσεις, νοσήσεις). Το ελάχιστο προσωπικό που εργάζεται είναι τσακισμένο από την κούραση. Και όμως.
Η κυβέρνηση προχωράει ένα βήμα περαιτέρω. Συγκεκριμένα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ4βΓ.Π.οικ.21912 – ΦΕΚ 1995 Β 20/4/2022 στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι η παράταση έως 31/12/2022 των συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού, για το προσωπικό που έχει αντικαταστήσει υγειονομικούς που βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων λόγω μη εμβολιασμού, διακόπτεται όταν ο υπό αναστολή υπάλληλος επιστρέψει στα καθήκοντα του.

Με βάση τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση θα φύγουν από το σύστημα εκατοντάδες εργαζόμενοι.

Πραγματικά είναι μια τραγική απόφαση τη στιγμή που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και οι ελλείψεις είναι τεράστιες, εξάλλου τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν έχει ολοκληρωθεί καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από προκήρυξη αυτής της κυβέρνησης, και τις αυξημένες ανάγκες λόγω Πανδημίας.

Αυτό είναι το ευχαριστώ στους ανθρώπους που κλήθηκαν να στηρίξουν το ΕΣΥ σε αντίξοες συνθήκες, εργαζόμενοι σε εξοντωτικούς ρυθμούς, με εξευτελιστικούς μισθούς (λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις λόγω ακρίβειας), χωρίς να έχουν πάρει ούτε τις κανονικές τους άδειες. Η αναγνώριση της προσφοράς των συμβασιούχων συνοψίζεται σε μία τηλεφωνική ενημέρωση ότι 30 Απριλίου (σε 2 ημέρες) απολύονται!!! Πως μπορεί το κράτος να κάνει κάτι τέτοιο όταν 31 Μαρτίου ανανεώθηκαν οι συμβάσεις μέχρι το τέλος του έτους??? Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους απέρριψαν άλλες εργασίες, ενόψει και της τουριστικής περιόδου.
ΝΤΡΟΠΗ!!!

Προφανώς και η κυβέρνηση λειτουργεί μόνο με οικονομικά κριτήρια, αδιαφορώντας για το δημόσιο συμφέρον και το εθνικό σύστημα υγείας. Εκτός και αν θεωρούν ότι η Πανδημία έχει τελειώσει, τη στιγμή που την τελευταία εβδομάδα η Ελλάδα έχει περάσει στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμό λόγω covid-19.

Όλο αυτό βέβαια εντάσσεται στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για το «νέο ΕΣΥ», με λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, όπου το κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τις πληρωμές των ασθενών – πελατών, με όσο το δυνατό μικρότερη κρατική χρηματοδότηση. Αυτή είναι η τύχη που επιφύλασσε σε όλους τους συμβασιούχους η κυβέρνηση.

Τιμούμε τους αγώνες της εργατικής τάξης, τις αιματηρές θυσίες χιλιάδων εργατών στο δρόμο της απελευθέρωσης από τα δεσμά της εκμετάλλευσης! Δεν ανεχόμαστε να ζούμε με ένα μισθό που συρρικνώθηκε περισσότερο από 30% την προηγούμενη δωδεκαετία, ενώ αυξάνονται η εντατικοποίηση, οι συνεχείς εφημερίες και βάρδιες, οι χρωστούμενες ημέρες ανάπαυσης και κανονικής άδειας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Καμία απόλυση. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
• Άρση των αναστολών εργασίας
• ΟΧΙ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΕΣΥ» των νοσοκομείων-επιχειρήσεων και των ιδιωτικοποιήσεων.
• Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.
• Ένταξη όλου του υγειονομικού προσωπικού στα ΒΑΕ.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
Για το παραπάνω θέμα το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων Γενικο0ύ Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου θα συμμετάσχει σε παράσταση διαμαρτυρίας μαζί με άλλα σωματεία εργαζομένων Νοσοκομείων της Κρήτης, την Τρίτη 3/5 στις 13.30 στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ με αίτημα να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση και  να μην απολυθεί κανένας συνάδελφος συμβασιούχος.

Ζητούμε το αυτονόητο: μαζί με την κατάργηση χρήσης των πιστοποιητικών εμβολιασμού να γίνει και άρση των αναστολών εργασίας των υγειονομικών


 Από αρχές Μαϊου η κυβέρνηση προχωρεί σε κατάργηση  της χρήσης των πιστοποιητικών εμβολιασμου για όλους τους πολίτες και επισκέπτες της χώρας,  εκτός από τους εργαζόμενους στην υγεία που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας χωρίς μισθο εδώ και οκτώ μήνες, στους οποίους παράλληλα απαγορεύει να εργαστούν και οπουδήποτε αλλού, ακόμα και σε τομείς που δεν απαιτείται εμβολιασμός.

Πρόκειται για μια στάση απάνθρωπη, τη στιγμή που χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία ακύρωσαν πλήρως τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στην υγεία.   

 Γι  αυτό ζητούμε από την  κυβέρνηση να προχωρήσει στο αυτονόητο: μαζί με την κατάργηση της χρήσης των πιστοποιητικών εμβολιασμού να προχωρήσει σε άρση των αναστολών εργασίας των υγειονομικών.


ΔΣ Συλλόγου εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης

Τρίτη 26 Απριλίου 2022

Σχετικά με την προετοιμασία της κινητοποίησης των εργαζομένων του ΓΝΑΝ για την έλλειψη προσωπικού την Τρίτη 10/5/22 στη ΔΥΠΕ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου

Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


26/4/22                                                                        Αρ. Πρωτ.51/2022


Συνάδελφοι,συναδέλφισσες, 

στη Γενική Συνέλευση της Τρίτης 12/4/22 αποφασίστηκε η παράσταση διαμαρτυρίας για το συνεχιζόμενο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στο Νοσοκομείο μας στα Γραφεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης την Τρίτη 10 Μαίου 2022

Σας ζητούμε να μας βοηθήσετε να οργανωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συγκεκριμένη κινητοποίηση ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του προσωπικού του Νοσοκομείου μας.

Η παράσταση διαμαρτυρίας θα γίνει την Τρίτη 10/5 στις 11.00 το πρωί στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Εσταυρωμένου (δίπλα στο πρώην ΜΑΚΡΟ)

Λεωφορείο θα αναχωρήσει στις 09.30 από το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου προς την ΥΠΕ με έξοδα του συλλόγου. 

Το λεωφορείο θα αναχωρήσει από την ΥΠΕ προς τον Άγιο Νικόλαο για επιστροφή στις 13.00, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν εγκαίρως όσοι θα έχουν απογευματινή βάρδια εκείνη την ημέρα. 

Παρακαλούμε στα έντυπα που θα μοιραστούν στα τμήματα να δηλωθούν τα ονόματα όσων θα έρθουν με το λεωφορείο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην κινητοποίηση μπορούν από τώρα να ζητήσουν από τους/τις προϊστάμενους τους εκείνη την ημέρα να πάρουν ρεπό, άδεια, ή να δουλέψουν σε απογευματινή ή νυχτερινή βάρδια.

Για όσους δεν μπορούν να πάρουν κάτι από τα παραπάνω, θα υπάρχει πεντάωρη στάση εργασίας από τις 10.00 ως τις 15.00.

Αν κάποιοι μένουν Ηράκλειο, ή θέλουν να έρθουν να έρθουν με δικό τους μέσο στο Ηράκλειο, παρακαλούμε να το δηλώσουν στον παρακάτω πίνακα ώστε να έχουμε εικόνα της συμμετοχής.

Παρακαλούμε τα σχετικά έντυπα που θα μοιραστούν στα τμήματα να συμπληρωθούν μέχρι την Παρασκευή 6/5 , οπότε θα τα συγκεντρώσουμε για να έχουμε εικόνα της συμμετοχής.

Εκ του ΔΣ

Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

Πασχαλινές λαμπάδες για τα μέλη του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ

 


 Το ΔΣ του συλλόγου  εργαζομένων ΓΝΑΝ  το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης 21/4/22 μοίρασε Πασχαλινές λαμπάδες στα μέλη του συλλόγου. 

Τις φετινές λαμπάδες τις  προμηθεύτηκαμε από το Σύλλογο φροντίδας  μητρότητας  "Παναγία η  Παντάνασσα"  και έτσι  δόθηκε η δυνατότητα μιας έμμεσης ενίσχυσης αυτού του συλλόγου με το τόσο σημαντικό έργο.

Σε όλους  τους συναδέλφους ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλό Πάσχα και του χρόνου χωρίς πανδημία και με καλύτερες συνθήκες εργασίας.

ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ

ΠΟΕΔΗΝ: ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ


 ΑΘΗΝΑ 20/04/2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5959

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι με κοινωνική ευαισθησία και έχοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού ενόψει Πάσχα με συντονισμένες ενέργειες προγραμμάτισε την πληρωμή του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας και των Σωμάτων Ασφαλείας την Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου αντί για 26 Απριλίου.

Οι υγειονομικοί του ΕΣΥ καθώς και οι εργαζόμενοι στις Προνοιακές Μονάδες δημόσιοι υπάλληλοι όπως ενημερωθήκαμε από την ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ θα πληρωθούν το μισθό τους κατόπιν εορτών Πάσχα στις 27 Απριλίου.

Είναι εμπαιγμός για τους πολεμιστές, τους ήρωες του υγειονομικού πολέμου ακόμη και στο ζήτημα της επίσπευσης της πληρωμής του μισθού.

Για τους υγειονομικούς των 850 ευρώ το μήνα δεν υπάρχει ζήτημα κοινωνικής ευαισθησίας, δεν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες λόγω Πάσχα κατά την κυβέρνηση.

Δεν υπάρχει ακρίβεια. Καλούμε την κυβέρνηση έστω και τώρα να διορθώσει την αδικία.

ΝΤΡΟΠΗ!!!!!!!

Οι 4.000 υγειονομικοί των νοσοκομείων που εργάζονται μέσω του ΟΑΕΔ δεν έλαβαν το μισθό τους 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ( μισθός Μαρτίου) λόγω των ειδικών αργιών του ΕΥΡΩ που έχουν καθιερωθεί για τον εορτασμό του καθολικού Πάσχα όπως ειδοποιήθηκαν από τις τράπεζες. Τελικά πληρώθηκαν χθες 19 Απριλίου με 4 ημέρες καθυστέρηση.

Που είναι εδώ η κοινωνική ευαισθησία του υπουργείου οικονομικών;

Και βέβαια δεν ξεχνάμε τους 3.500 συναδέλφους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αναστολή ( το μέτρο της αναστολής αφορά 7.500 συναδέλφους) χωρίς κανένα υγειονομικό όφελος και οκτώ μήνες είναι χωρίς μισθό.


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Δράση για την αξία της αιμοδοσίας στους μαθητές του 3ου Γυμνασίου με ομιλητή τον ιατρό του ΓΝΑΝ Μιχάλη Διαλυνά

ΚΑΝΤΕ 2 ΦΟΡΕΣ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ


Αναδημοσίευση από το σημερινό φύλλο της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ (18-4-2022)
 

Το ρεπορτάζ για την επίσκεψη της υφυπουργού υγείας Ζ. Ράπτη στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ

 ΚΑΝΤΕ 2 ΦΟΡΕΣ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ

Κυριακή 17 Απριλίου 2022

Ανακοίνωση του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων σχετικά με την επίσκεψη της υφυπουργού υγείας κας Ζ. Ράπτη στο ΓΝΑΝ

 
Την Παρασκευή 15/4 επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, τον ξενώνα "Αγάπη" και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λασιθίου η υφυπουργός υγείας - υπεύθυνη για την ψυχική υγεία - κα. Ζ. Ράπτη. 
Κατά την επίσκεψη της στο ΓΝΑΝ υπήρξε ολιγόλεπτη συνάντηση με εκπρόσωπο του ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου. 

Από την πλευρά του συλλόγου επισημάνθηκε ότι διαχρονικά το προσωπικό του Κέντρου Ψυχικής Υγείας αντιμετωπίζεται από τις εκάστοτε διοικήσεις του Νοσοκομείου ως δεξαμενή προσωπικού για να μπαλώνονται κενά στο ΓΝΑΝ, χωρίς να εκτιμάται η σημαντική δουλειά που γίνεται στο ΚΨΥ για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλο το νομό Λασιθίου και χωρίς να υπολογίζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία του ΚΨΥ από τις συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού.

Επίσης επισημάνθηκε η υποστελέχωση του ξενώνα "Αγάπη" που φιλοξενεί οκτώ ασθενείς με μόλις πέντε άτομα νοσηλευτικό προσωπικό, με μια επιμελήτρια γενικών καθηκόντων και μια εργοθεραπεύτρια, ενώ από τη ΔΥΠΕ ασκούνται πιέσεις να γίνουν δεκτοί ακόμη δύο ασθενείς.

Ζητήθηκε από την κα Ράπτη να υπάρξει παρέμβαση ώστε να ενισχυθεί άμεσα το ΓΝΑΝ με επικουρικό προσωπικό και να προχωρήσει η προκήρυξη μόνιμων θέσεων.

 Επισημάνθηκε επίσης ότι σε ΚΨΥ, ξενώνα και Νοσοκομείο υπάρχει πλέον μόνο ένας ψυχίατρος, ενώ πριν ένα χρόνο υπήρχαν τρεις, και ζητήθηκε να υπάρξουν σχετικές προκηρύξεις για ψυχιάτρους.

Από την υφυπουργό δεν υπήρξε καμιά συγκεκριμένη απάντηση, ενώ στη συνέχεια στις δηλώσεις της στα ΜΜΕ ανέφερε ότι η προκήρυξη των 4000 μόνιμων νοσηλευτών θα εκδοθεί τον επόμενο μήνα (αυτό το ακούμε εδώ και 18 μήνες) και ότι θα προχωρήσει το έργο της δημιουργίας ψυχιατρικής κλινικής στο ΓΝΑΝ (αυτό το ακούμε εδώ και 8 χρόνια).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία Ψυχιατρικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου περιλαμβανόταν ως βασικός στόχος στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψυχικής Υγείας 2014-2020 της 7ης ΥΠΕ, χωρίς να έχει προχωρήσει καθόλου επί της ουσίας όλα αυτά τα χρόνια, αφού για το κατασκευαστικό σκέλος έχουν υποβληθεί δύο φορές  προτάσεις για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα, χωρίς έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. 

Επίσης στο σκέλος της στελέχωσης σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δεν έχει προχωρήσει τίποτα αφού δεν έχει γίνει δεκτή από το Υπουργείο Υγείας η πρόταση τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας με  δημιουργία τριών επιπλέον οργανικών θέσεων ψυχιάτρων στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου (απόφαση ΔΣ διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου 9/13-8-2020), ούτε έχει γίνει προκήρυξη μόνιμων θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού για ψυχιατρική κλινική (σε περιπτώσεις στελέχωσης ψυχιατρικών κλινικών στις προκηρύξεις υπάρχει ειδική αναφορά στις προκηρύξεις).

Συνεπώς εκτός από λόγια και εξαγγελίες, ζητούμε να υπάρξουν το επόμενο διάστημα συγκεκριμένες ενέργειες στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των δομών ψυχικής υγείας στην περιοχή μας.

Εκ του ΔΣ

Έγγραφο της ΠΟΕΔΗΝ σχετικά με τους πολίτες - μέλη των ΔΣ

 

        ΚΑΝΤΕ 2 ΦΟΡΕΣ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ

Τρίτη 12 Απριλίου 2022

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης μελών του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ 12/4/2022

 
Την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε  η τρίτη επαναληπτική ετήσια Γενική Συνέλευση μελών του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης στην αίθουσα εκδηλώσεων του νοσοκομείου. Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, ακολούθησε εισήγηση του ΔΣ, συζήτηση μεταξύ των μελών και στο τέλος ψηφίστηκε   η παρακάτω απόφαση:

Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου δεν αντέχουμε άλλο την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την έλλειψη προσωπικού σε όλα τα τμήματα και υπηρεσίες του ΓΝΑΝ.

 Κατά τα πρώτα στάδια της πανδημίας έγιναν κάποιες προσλήψεις επικουρικού  προσωπικού, όμως ταυτόχρονα αυξήθηκαν και οι ανάγκες σε βάρδιες λόγω της πανδημίας και λόγω της ανάπτυξης σχετικών  τμημάτων (τμήματα covid, εμβολιαστικά). Επίσης συνεχίστηκαν οι αποχωρήσεις, είτε λόγω παραιτήσεων, είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων, είτε λόγω μετακινήσεων σε άλλες μονάδες, είτε λόγω αναστολών εργασίας και απολύσεων.

Μόνιμες προσλήψεις δεν γίνονται καθόλου. Η μόνη  προκήρυξη μόνιμων θέσεων τα τελευταία τέσσερα χρόνια έγινε τον Αύγουστο του 2020 (πριν 20 μήνες) και ακόμα δεν έχουν βγει τα τελικά αποτελέσματα  σε όλες τις κατηγορίες,  και δεν έχει προσληφθεί κανένας εργαζόμενος. 

Η προκήρυξη των 4000 μόνιμων θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού και 900 λοιπού, εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό το Σεπτέμβριο του 2020 στη ΔΕΘ, την έχουν εξαγγείλει από τότε τουλάχιστον πενήντα φορές,  ακόμη δεν έχει σταλεί στο ΑΣΕΠ για δημοσίευση, και ούτε καν γνωρίζουμε την κατανομή θέσεων.                                                                                    

Το αίτημα της διοίκησης  του νοσοκομείου Αγ. Νικολάου για πρόσληψη επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού δεν έχει εγκριθεί ακόμα από τον Υπουργό Υγείας. 

Επίσης όσον αφορά στην πιθανότητα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού διοικητικού, τεχνικού, υποστηρικτικού και παραιατρικού,  αυτή για τους επομενους μήνες δεν υφίσταται γιατί δεν υπάρχει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Υπουργείο Υγείας για προσλήψεις σε αυτές τις ειδικότητες.                                                                                                                      

  Η έλλειψη προσωπικού ταλαιπωρεί όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Η κάλυψη του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου σε   μόνιμο προσωπικό σε σχέση με τον οργανισμό είναι στο 54%, το χαμηλότερο ποσοστό από τα Νοσοκομεία της Κρήτης και από τα μικρότερα στη χώρα. Ο μέσος όρος των οφειλόμενων ημερών άδειας και ρεπό στη νοσηλευτική υπηρεσία είναι 80 ημέρες, δηλαδή περισσότερο από τις άδειες τριών ετών.

Δεν αντέχουμε άλλο.

Ζητούμε να τηρείται η εργασιακή νομοθεσία, να μπορούμε να πάρουμε τις άδειες και τα ρεπό μας, να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε, να μπορούμε να δουλεύουμε με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και με επαρκή στελέχωση των τμημάτων και των κλινικών, ώστε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας τους ασθενείς.

Ζητούμε το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου να ενισχυθεί με το απαιτούμενο προσωπικό, ώστε να λειτουργεί πλήρως και με ασφάλεια για ασθενείς και εργαζόμενους σε ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας.

Ζητούμε να μονιμοποιηθούν οι συνάδελφοι συμβασιούχοι (επικουρικοί, ΣΟΧ, ΟΑΕΔ), που ούτως ή άλλως ήδη πληρώνονται και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και να μην επιστρέψουν στα Νοσοκομεία οι εργολάβοι με τις εργασιακές συνθήκες γαλέρας.

Zητούμε να αρθούν οι αναστολές εργασίας και να επιστρέψουν οι συνάδελφοι μας με περιοδικούς τακτικούς ελέγχους.

Ζητούμε να εγκριθούν και να υλοποιηθούν τα αιτήματα της διοίκησης του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με 12μηνες ή 24μηνες συμβάσεις.

Ζητούμε να προχωρήσει άμεσα η διεκπεραίωση και υλοποίηση της προκήρυξης 6Κ/2020, ενώ στις νέες προκηρύξεις να υπάρξει κατανομή θέσεων για τα Νοσοκομεία ανάλογα με το ποσοστό στελέχωσης τους (όπως έγινε με την 6Κ).

Ζητούμε να αυξηθούν και να αυξάνονται οι αποδοχές μας για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και να αντιμετωπίζουμε τα κύματα ακρίβειας, πληθωρισμού και ανατιμήσεων.

Ζητούμε επίσης να υπάρξουν οικονομικά και άλλα κίνητρα ώστε οι προκηρύξεις για τις ιατρικές θέσεις να καλύπτονται και από ιατρούς εκτός ΕΣΥ και να μη γίνεται απλά ανακύκλωση θέσεων εις βάρος των περιφερειακών νοσοκομείων.

Αποτελεί για μας μονόδρομο η συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι να ικανοποιηθούν τα παραπάνω αιτήματα.

Προχωρούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στα Γραφεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης την Τρίτη 10/5/2022.

Εξουσιοδοτούμε το ΔΣ για την οργάνωση, και για  καθορισμό περεταίρω κινητοποιήσεων


Γενική Συνέλευση Μελών 

Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης

Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

Γενική Συνέλευση την Τρίτη 12/4/2022 στις 13.30 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ, με κύριο θέμα τη μεγάλη ελλειψη προσωπικού

 


Καλούμε τα μέλη του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ σε  Γενική Συνέλευση την Τρίτη 12/4/2022 στις 13.30 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ, με κύριο θέμα τη μεγάλη ελλειψη προσωπικού σε όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Επειδή είναι η τρίτη επαναληπτική συνέλευση απαιτείται παρουσία του 1/5 των μελών για να υπάρχει απαρτία, και για αυτό η παρουσία όλων είναι σημαντική.

Εκ του ΔΣ

Η αποπληρωμή των πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες) και των εφημεριών Δεκεμβρίου θα γίνει στις 13/4/22

 
Η αποπληρωμή των πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες) και των εφημεριών Δεκεμβρίου θα γίνει στις 13/4/22.

Ευχαριστουμε πολυ οσους προσπαθουν για το συντομοτερο της καταβολης (τμήμα οικονομικών, γραμματεία ΔΣ, γραφείο μισθοδοσίας, Γραφείο Προσωπικού).

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ - κείμενο του πρώην συναδέλφου μας Χρήστου Τζώρτζη

 
Τελικά ευτυχώς τα καταφέραν να μας περάσουνε στην τελική ευθεία για την ολοκληρωτική αποδυνάμωση του ΕΣΥ και στην ολοκλήρωση του σχεδίου για το πέρασμα του στους ιδιώτες. Αυτό είναι το ένα, όμως το αφήγημα έχει και άλλο σκέλος, επίσης σοβαρό. Με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια δηλαδή. Το δεύτερο επίσης σοβαρό που κατάφεραν λοιπόν είναι  το ότι οι περισσότεροι από το πλήθος  έχουν πιστέψει ότι οι ίδιοι φταίνε για το ότι το σύστημα υγείας είναι μια ασύμφορη επιχείρηση για το δημόσιο, που το κατατρώνε οι υπάλληλοι και ο λαός. Κι αυτό γιατί η υγεία  δεν  είναι πια κοινωνικό αγαθό, παρά μια επικερδής επιχείρηση, που πρέπει να αποφέρει τα προσδοκώμενα κέρδη στα αφεντικά, που τρίβουνε τα χέρια τους και περιμένουν. Ευτυχώς θα παρέμβει λοιπόν ο ιδιώτης και θα σώσει την κατάσταση για να το καταστήσει και πάλι συμφέρουσα επιχείρηση. Ετσι έγινε ή θα γίνει  με όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες που βέβαια  δεν συμφέρουν. 

 Όμως ευτυχώς όλα στο Δημόσιο έχουν το  καλό να γίνονται συμφέροντα μόλις  γίνουν ιδιωτικά. Είναι κάτι ανεξήγητο για τον κοινό λαικό νου, αλλά απόλυτα εξηγήσιμο για τους κυβερνητικούς σοφούς νόες και ειδικά τους νυν, οι οποίοι έχουν βαλθεί να εξυγιάνουν ολόκληρο το δημόσιο τομέα. Μετά το ρεύμα που ήταν ασύμφορο και είδαμε με τα τελευταία τιμολόγια πόσο συμφέρον  αγαθό έγινε, προχωρούνε στην Υγεία και ύστερα στο νερό και ακολουθούν και άλλα πολλά μέχρι να εξυγιανθεί πλήρως  αυτή η χώρα.


Κάπως έτσι λοιπόν κατάφεραν να μας περάσουν στην τελική ευθεία του σχεδίου της εξυγίανσης και του ΕΣΥ. Μέχρι προχτές προσπαθούσαν με χειροκροτήματα. Όμως είδαν και απόειδαν και προχώρησαν έτσι σε πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ξεκίνησαν λοιπόν από πολύ χαμηλά. Αρχικά έθεσαν σε αναστολή τους υπαλλήλους που χειροκροτούσαν μέχρι χτες, γιατί τόλμησαν να αγνοήσουν νόμους και αποφάσεις της κυβέρνησης του αποφασίζομεν και διατάσσομεν, αυτούς που ήθελαν λέει να μπορούν να αυτοδιαθέτουν εαυτούς. Αν είναι δυνατόν, ούτε ο Χίτλερ δεν  δέχτηκε κάτι τέτοιο.   

Τα καταφέραν τελικά λοιπόν και ήδη υπάρχουν τα πρώτα σημάδια στην χώρα  μας, από την αποδυνάμωση των  νοσοκομείων ,όμως ευτυχώς και πάλι όλοι αυτοί που μας αποχαιρέτησαν ή ακόμη μας αποχαιρετούν, χωρίς να ξέρουμε πότε επιτέλους θα σταθεροποιηθεί ο αριθμός τους, όπως συμβαίνει στις άλλες χώρες, εδώ έχουμε πάντα τον ύστερο πόδα που έλεγε και ο παππούς   μου, όλοι αυτοί λοιπόν που έχουν πεθάνει είναι ανώνυμοι μέσα από το πλήθος.΄Ετσι ιδιαίτερα  ευτυχές μέσα σε όλα αυτά είναι το γεγονός ότι ανάμεσα σε όλους αυτούς  δεν ήταν κάποιος από τους εξέχοντες της χώρας για να θρηνούμε σήμερα. Γι' αυτό δεν μιλάει  και δεν παραπονιέται  κανείς. Αυτοί που πέθαναν, ανώνυμοι πολίτες ήταν. Σαν εσένα και σαν εμένα. Άλλωστε οι εξέχοντες είναι καλά προστατευμένοι προκειμένου να προστατεύουν πόλεις  και κράτος γενικότερα.

Κάποιοι γιατροί μόνο και εργαζόμενοι των νοσοκομείων τόλμησαν να μιλήσουν, αλλά ποιος τους ακούει τώρα αυτούς που θέλουν να μας χαλάσουν την ήσυχη ατμόσφαιρα της χώρας, λίγο πριν την έναρξη της νέας τουριστικής σαιζόν. Πάλι καλά που δεν τους κατηγόρησαν κιόλας ότι δυσφημίζουν την Ελλάδα. Κι επειδή όλα αυτά έχουν ξεπεράσει πια απ' ότι καταλαβαίνετε το απλό αστείο, γι' αυτό πρέπει κι εμείς να σοβαρευτούμε επιτέλους και να τα δούμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι πια τόσο απλά όσο νομίζαμε, ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει περάσει στη Βουλή που κατάντησαν βολή, απολύτως συνωμοτικά, η άρση μονιμότητας των γιατρών του ΕΣΥ, και ύστερα βγαίνουν με κροκοδείλια δάκρυα οι ίδιοι, για να σε ενημερώσουν με βαθιά λύπη, ότι δεν υπάρχουν γιατροί να στελεχώσουν τα κενά του νοσοκομείου της πόλης μας, λόγω του ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται. Φαντάσου για   πόσο ηλίθιο σε   θεωρούν.

Έτσι αύριο που θα αρρωστήσεις και εσύ όπως αρρωσταίνει όλος ο κόσμος, μάλλον δεν γίνεται να εξαιρεθείς όσο και αν πασχίσεις, αν περιμένεις το τότε λοιπόν που θα αρρωστήσεις, για να φωνάξεις και να εξεγερθείς για το γεγονός, τότε μάλλον θα είναι πολύ αργα, και ο μόνος αρμόδιος για να σε βοηθήσει μπορεί να είναι τελικά, ο παπάς της ενορίας σου ο οποίος και θα σου ψιθυρίσει τα τελευταία λόγια. Κι αν και αυτά δεν μπορούν να σε πείσουν, σκέψου ότι στη θέση αυτή του να χρειάζεται νοσοκομείο ή γιατρό μπορεί να βρεθεί το παιδί ή το κάθε αγαπημένο σου πρόσωπο, και θα βλέπεις στα μάτια του την απορία,  όταν πονάει, να σε κοιτούνε και να σε ρωτούνε γιατί. Γιατί δεν αντέδρασες όταν έπρεπε θα σου λένε, γιατί. Κι αυτό το γιατί θα το ακούς σε όλη σου τη ζωή, και θα σε κυνηγά σαν κατάρα, αν κάποια στιγμή  αυτά τα μάτια τα αγαπημένα, κι αυτά τα χείλη, καταβληθούν από τον πόνο και την αρρώστια και  πάψουν οριστικά να σε βλέπουν και να σου μιλούν. Κι αυτό είναι κάτι που όταν συμβεί δεν γίνεται να αλλάξει ποτέ όσα ξύλα και να χτυπήσεις από το φόβο σου, και αν τρέμεις ήδη τώρα και μόνο που το ακούς. Πιάσαμε πάτο λοιπόν αγαπητέ συμπολίτη, έγινες ο χρήσιμος ηλίθιος που σε έχουνε πείσει ότι εσύ φταις για όλα τα δεινά που συσσωρεύτηκαν στη χώρα σου. Και δεν είναι λίγα αυτά τα δεινά. Έφαγες και χρεωκόπησες όλο το δημόσιο ,τα παιδιά σου τα κακομαθημένα κατέστρεφαν τα πανεπιστήμια και αναγκάσθηκαν να καταργήσουν το πανεπιστημιακό άσυλο, για να μην δρουν ανενόχλητοι οι αλήτες οι φοιτητές και να κάνουν τα ίδια που έκαναν και επί χούντας και κατάλυσαν την τάξη της χώρας και τη δημοκρατία.

Ευτυχώς που οι περισσότεροι από αυτούς τους αληταράδες έφυγαν από την χώρα σου και στελέχωσαν πανεπιστήμια και υπηρεσίες του εξωτερικού διαπρέποντας παντού αλλά ευτυχώς όχι στη χώρα σου. Εδώ μόνο τελειόφοιτους του Χάρβαρντ δεχόμαστε. 

Αυτό που με εκπλήσσει και με πειράζει ταυτόχρονα  σε αφάνταστο βαθμό, σαν ελεύθερο άνθρωπο είναι το πως κοιμούνται με ήσυχη τη συνείδηση τους όλοι αυτοί οι συμπολίτες σας και συνάδελφοι σας που προβαίνουν στην υλοποίηση αυτών των στυγνών κυβερνητικών εντολών, πουλώντας ουσιαστικά τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζονται την ίδια πόλη ,κυκλοφορούν στις ίδιες γειτονιές και δρόμους, και πίνουν στα ίδια στέκια τον καφέ τους. Αύριο που θα συναντήσουν τα αδέρφια του κάθε ανθρώπου που πέθανε χθες, και όλων αυτών που θα τον ακολουθήσουν προδομένοι όλοι από την εγκληματική ανοχή τους, τι θα βοούν για να τους πουν. Τι λόγια θα βρούνε να πουν στα παιδιά,  στους  γονείς και στους συγγενείς αυτών που θα φύγουν, από τη δική τους ανοχή, δουλοπρέπεια και εγκληματική κομματική πειθαρχία. Δεν έχουν καταλάβει προφανώς ότι αυτή η πόλη κι αυτή η χώρα ποτέ δεν θα μπορέσει να τους χωνέψει και κάποια στιγμή θα τους ξεράσει. 

Παρότρυνση μου λοιπόν προς όλους τους συλλόγους και φορείς της πόλης μας και πρώτα του Δήμου, και όλων των κοινοτικών του διαμερισμάτων, των φορέων και κομμάτων, να εκδώσουν ψηφίσματα συμπαράστασης και να σταθούν με ότι μέσο μπορούν δίπλα σε αυτό το αγαθό που κληρονομήσαμε από τους παππούδες και τους πατεράδες μας, τους παλιούς Αγιονικολιώτες, και όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών .Να σταθούμε όλοι λοιπόν δίπλα στο νοσοκομείο της πόλης μας, που το δημιούργησαν  με πολλούς αγώνες ,δάκρυα και κόπους. Έχουμε όλοι  ιερή υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας, να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις ,έτσι ώστε να μην επαληθευτούν τα σενάρια που μπορεί να διαδίδονται από.......κάποιους κακοπροαίρετους σαν εμένα.

                                             Ο συμπολίτης σας

                                               Χρήστος Τζώρτζης