Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

ΓΓΠΣΔΥ
1
Tροποποίηση (από 01/01/2017)
28-03-2017 ΦΕΚ Α 38/28-03-2017 παράγραφος 2 (σελ. 452), ορίζονται οι
ακόλουθες τροποποιήσεις. (ΦΕΚ Α 38 /28-03-2017)
Οι υπερωρίες παραμένουν ως εξής:
α. Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα,
ίση με το ωρομίσθιο. (x1)
β.- Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η
ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις
εκατό (30%). (x1,30)
γ.- Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες:
αα) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%). (x1.40)
ββ) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά σαρανταπεντε τοις εκατό (45%). (x1.45)
η αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
αλλάζει ως εξής:
α) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το εξήντα τοις εκατό
(60%) (από 40%) του ωρομισθίου. (x0.60)
β.- Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) (από 60%)
του ωρομισθίου. (x0.75)
Βάσει της εγκυκλίου και των πινάκων που περιλαμβάνονται σε αυτή, η
προσαύξηση κατά 15% της ωριαίας αμοιβής των προηγούμενων
περιπτώσεων για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει
νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του
μήνα, καταργείται.
.- Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού
μισθού του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας του κάθε
υπαλλήλου. Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους αποσπασμένους σε
υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το βασικό μισθό του βαθμού
ΓΓΠΣΔΥ
2
ή του μισθολογικού κλιμακίου που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε
συνάρτηση και με τα τυπικά τους προσόντα
Τύποι υπερωριών (από 01/01/2016)
Στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (05/01/2016, αρ.πρωτ.
2/1015/ΔΕΠ, ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) (Αρ.20 παρ. Α.3) κατηγοριοποιούνται οι
υπερωρίες ως εξής:
α. Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα,
ίση με το ωρομίσθιο. (x1)
β.- Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η
ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις
εκατό (30%). (x1,30)
γ.- Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες:
αα) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%). (x1.40)
ββ) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά σαρανταπεντε τοις εκατό (45%). (x1.45)
Στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (05/01/2016, αρ.πρωτ.
2/1015/ΔΕΠ, ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) (Αρ.20 παρ. Β) η αποζημίωση για εργασία
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατηγοριοποιείται ως εξής:
α) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το σαράντα τοις εκατό
(40%) του ωρομισθίου. (x0.40)
β.- Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του
ωρομισθίου. (x0.60)
Βάσει της εγκυκλίου και των πινάκων που περιλαμβάνονται σε αυτή, η
προσαύξηση κατά 15% της ωριαίας αμοιβής των προηγούμενων
περιπτώσεων για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει
νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του
μήνα, καταργείται.
.- Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού
μισθού του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας του κάθε
υπαλλήλου. Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους αποσπασμένους σε
υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το βασικό μισθό του βαθμού
ΓΓΠΣΔΥ
3
ή του μισθολογικού κλιμακίου που αν τιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε
συνάρτηση και με τα τυπικά τους προσόντα
Τύποι υπερωριών (έως 31/12/2015)
Στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (14/11/2011, αρ.πρωτ.
οικ.2/78400/0022, ΑΔΑ: 4577Η-5ΕΤ) (Αρ. 20 παρ. 3) κατηγοριοποιούνται οι
υπερωρίες ως εξής:
α. Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα,
ίση με το ωρομίσθιο. (x1)
β.- Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η
ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). (x1,15)
γ.- Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής:
i.- Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο
κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). (x1.25)
ii.- Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%). (x1.30)
δ.- Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το σαράντα
πέντε τοις εκατό (45%) του ωρομισθίου. (x0.45)
ε.- Για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων
ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του
ωρομισθίου. (x0.60)
στ.- Για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου, σε
δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, η ωριαία
αμοιβή των προηγούμενων περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' προσαυξάνεται κατά
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). (x1.15)

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγ. Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστ. 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6936111808 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com
Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr

   ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  25/09/2019
Αριθμός Πρωτ.   1137
Προς : Διοικήτρια 7ης ΥΠΕ
Κα Μπορμπουδάκη
κοιν : - Διοικήτρια  Γ.Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ
κα. Σπινθούρη
            -  ΠΟΕΔΗΝ


Θέμα:   ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ   ΕΛΛΕΙΨΗ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
Σε συνέχεια των προγενέστερων εγγράφων  μας  για το πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει προκύψει στην λειτουργία της υγειονομικής  μας μονάδας  σας ενημερώνουμε εκ νέου
για την πολύ σημαντική έλλειψη προσωπικού όλων των κατηγοριών και βαθμίδων που κάνει το Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου να  παραμένει  το πλέον υποστελεχωμένο στην 7η ΥΠΕ και  ένα από τα πλέον  υπό-στελεχωμένα Νοσοκομεία της χώρας με ποσοστό πληρότητας μονίμων υπαλλήλων σε σχέση με τον οργανισμό κοντά στο 55%.
Το μοναδικό Νοσοκομείο δευτεροβάθμιας παροχής  υγείας  που καλείται να καλύψει  τις ανάγκες όλου του Νομού Λασιθίου αναγκάζεται λόγω έλλειψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού να   λειτουργεί πολλές φορές στα όρια της  ασφάλειας  με φαινόμενα συνεχόμενης εργασίας και  εξουθένωσης  του  προσωπικού του
Σημαντικές ελλείψεις παρατηρούνται πλέον  σε όλα τα τμήματα και κλινικές οι οποίες   επιδεινώνονται ακόμη περισσότερο λόγω  συνταξιοδοτήσεων  με αποτέλεσμα να είναι ανέφικτη τόσο η εύρυθμη  λειτουργία τους όσο και η ανάπαυση και  η λήψη ρεπό και αδειών του προσωπικού. (Ενημερωτικά οφείλονται ρεπό και άδειες ετών.)
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η  έλλειψη ιατρικού προσωπικού έχει οδηγήσει
 στην  πρόσφατη αναστολή της λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων
στην οριακή κάλυψη με το απαραίτητο προσωπικό στην λειτουργία των Τ.Ε.Π και αυτή μόνο με τη βοήθεια από άλλες υγειονομικές δομές
στην οριακή λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος  
στην οριακή λειτουργία της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας
αλλά και στην προβληματική λειτουργία και  άλλων κλινικών
με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφαλή λειτουργία της υγειονομικής μονάδας μας , για την παροχή υγείας σε όλο τον πληθυσμό του Νομού Λασιθίου, και την ταλαιπωρία που θα υποστεί με την παραπομπή του σε άλλες υγειονομικές μονάδες εκτός νομού. 

Σημαντικότατες ελλείψεις  προσωπικού αντιμετωπίζουμε επίσης σε
Βοηθητικό Υγειονομικό προσωπικό (Τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμων )
Προσωπικό Τεχνικής Υπηρεσίας (διαφόρων ειδικοτήτων)
Διοικητικό προσωπικό όπου επίκεινται και νέες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης 
Το πρόβλημα οξύνεται με τα φαινόμενα πρόσκαιρης κάλυψης και φυγής του προσωπικού σε άλλες υγειονομικές μονάδες , μετακινήσεις , αποσπάσεις  κ.τ.λ. αλλά και με την αβεβαιότητα για την παράταση του προσωπικού που εργάζεται ήδη με διάφορων ειδών συμβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα των διορισμένων της  1ΕΓ 2016,   που από τους 11 εργαζόμενους παρέμεινε  μόνο 1 .   

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα και ζητάμε να προβείτε άμεσα στις ενέργειες που απαιτούνται με την παρέμβαση σας ως   διοίκηση  της 7ης ΥΠΕ  για
·         Την κάλυψη με μετακίνηση  από άλλες υγειονομικές μονάδες ιατρικού προσωπικού προκειμένου να επανέλθει η κανονική λειτουργία του Νοσοκομείου μας και έως αυτό κριθεί απαραίτητο
·          Την άμεση πρόσληψη επικουρικού προσωπικού  όλων των κατηγοριών  και βαθμίδων  που είχε ζητηθεί και μας είχαν  υποσχεθεί  με επιπλέον  επιχορήγηση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου μας
·         Την άμεση προκήρυξη των 30 μόνιμων θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων που είχε προγραμματισθεί 
·         την υποχρεωτική 10ετή παραμονή των διοριστέων εφεξής στο Γ.Ν Λασιθίου (Ο.Μ. Έδρας Αγίου Νικολάου)

Εκφράζουμε την βαθύτατη λύπη και δυσαρέσκεια μας για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Νοσοκομείο μας.  Το δικαίωμα στην  εργασία , στην ανάπαυση ,  στην περίθαλψη και στην  γενικότερη  λήψη  υπηρεσιών υγείας αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα τόσο των εργαζομένων όσο και του πληθυσμού του Νομού Λασιθίου. 
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας προκειμένου να επανέλθει η κανονικότητα στη λειτουργία  του  Γ.Ν Λασιθίου (Ο.Μ. Έδρας Αγίου Νικολάου)  και να προχωρήσει άμεσα η επιχορήγηση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου μας για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.  
Ζητάμε ως Σύλλογος Εργαζομένων Γ.Ν. Αγίου Νικολάου τον ορισμό ημερομηνίας συνάντησης με την Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ τις επόμενες ημέρες  προκειμένου να συζητηθούν τα φλέγοντα προβλήματα που δυσχεραίνουν κατά πολύ την εύρυθμη λειτουργία της Ο.Μ. Έδρας Αγίου Νικολάου του Γ.Ν. Λασιθίου.

 
Εκ του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ

        Ο πρόεδρος                  Η  Γραμματέας

                

Κλώνος Νίκος        Κολλιοπούλου Θεοδώρα