Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

Ψήφισμα στήριξης της πρότασης για την επέκταση του ΓΝΑΝ και αίτημα αναθεώρησης της απόφασης για μη ένταξη της πρότασης σε χρηματοδότηση


 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου στην συνεδρίαση του την Τετάρτη 31 Μαϊου 2023 με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει με την μη ένταξη της επέκτασης του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου στο Ταμείο Ανάκαμψης ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

Εκφράζοντας την αγωνία των κατοίκων στο νομό μας δεν επαναπαυόμαστε και

1. Διεκδικούμε και στηρίζουμε την πρόταση του Δ.Σ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου για την επέκταση του Νοσοκομείου.

2. Ζητούμε να υπάρξει αναθεώρηση της απόφασης και να περιληφθεί άμεσα στο σχετικό κατάλογο για χρηματοδότηση το έργο της επέκτασης του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου.

3. Να επιδιωχθεί συνάντηση με τον ΔΥΠΕάρχη, Περιφερειακό Σύμβουλο Λασιθίου κ Νεκτάριο Παπαβασιλείου μαζί με το σύνολο των φορέων του Νομού και να απαιτήσουμε την επέκταση και της πραγματοποίηση της επέκτασης του νοσοκομείου αλλά και την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της λειτουργίας του ως δευτεροβάθμιο στελεχωμένο Νοσοκομείο του νομού μας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες υγείας που πρέπει να παρέχει στους κατοίκους του αλλά και στους επισκέπτες του.


Άγιος Νικόλαος 31-5-2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Video: ρεπορτάζ του ΚΡΗΤΗ TV για την κατάσταση του ΕΚΑΒ στην Κρήτη

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας του ΓΝΑΝ

 


Οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας όπως περιλαμβάνονται στην απόφαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου  για την έγκριση σκοπιμότητας, διάθεσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση διενέργειας ανοικτού κάτω του ορίου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, είναι οι παρακάτω:

 Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας

1. Ο τεχνικός ασφάλειας θα παρέχει στη Διοίκηση υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας θα τις καταχωρεί και σε ειδικό βιβλίο, το οποίο θα έχει σελιδομετρηθεί και θα θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

2. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,

β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων και τη Διοίκηση.


 Επίβλεψη συνθηκών εργασίας

1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στη Διοίκηση οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων,

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,

β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

3. Ο τεχνικός ασφάλειας να έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στη Διοίκηση και στους εργαζομένους.

4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

5. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

6. Ο τεχνικός ασφάλειας οφείλει, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να συνεργάζεται με την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε)ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων.

7. Ο τεχνικός ασφάλειας οφείλει να παρέχει συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Εή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνει για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ του Τεχνικού Ασφάλειας

Α. Ο αριθμός των εργαζομένων που θα εποπτεύει ο τεχνικός ασφαλείας είναι 981 εργαζόμενοι.

Στις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου ανήκουν το ΚΨΥ και το Ψυχαργώς. Αριθμός εργαζομένων λογίζεται το σύνολο των εργαζομένων σε όλα τα παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκμεταλλεύσεις της κύριας επιχείρησης. Καθώς ο αριθμός των εργαζομένων αποτελεί δυναμικό στοιχείο που μεταβάλλεται συνεχώς, ενδέχεται να επικαιροποιούνται τα στοιχεία που θα δοθούν στον ανάδοχο από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, εφόσον το πλήθος των εργαζομένων μεταβληθεί κατά τουλάχιστον 10%. Σύμφωνα με τη νομοθεσία το προσωπικό, λόγω ειδικότητας, εντάσσεται και στις τρεις κατηγορίες (Α΄, Β’, Γ’) που ορίζει η νομοθεσία. Ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας θα είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία και την Επιθεώρηση Εργασίας και θα καθορίζεται σε ώρες απασχόλησης ανά εργαζόμενο για κάθε μια από τις κατηγορίες στις οποίες κατατάσσεται το προσωπικό, στη διάρκεια του έτους.

Β. Στην υποχρέωση του τεχνικού ασφαλείας είναι η σύνταξη, επικαιροποίηση και συμπλήρωση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κίνδυνου (Μ.Ε.Ε.Κ), σε συνεργασία με το γιατρό εργασίας.

Η ανάθεση των Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας μπορεί να γίνει είτε σε μεμονωμένους εξωτερικούς συνεργάτες ή σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π) του αρ. 23 του Ν.3850/2010. Στην περίπτωση ΕΞ.Υ.Π.Π, αυτές οφείλουν να τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας με το χρόνο απασχόλησής τους. Το νομότυπο της ανάθεσης, η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής και το νομότυπο της σύμβασης θα ελεγχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του ιατρού εργασίας του ΓΝΑΝ

 


Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του ιατρού εργασίας όπως περιλαμβάνονται στην απόφαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου  για την έγκριση σκοπιμότητας, διάθεσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση διενέργειας ανοικτού κάτω του ορίου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, είναι οι παρακάτω:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Ιατρού εργασίας είναι όσα προβλέπονται, αναφέρονται και περιγράφονται λεπτομερώς στα άρθρα 17,18,19 και 20 του Νόμου 3850/2010 όπως πχ η λήψη μέτρων για την υγεία των εργαζομένων γνωμοδότηση για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, γνωμοδότηση για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, γνωμοδότηση και εφαρμογή μέτρων προστασίας κλπ.

2.Κάθε υπόδειξη, έρευνα, μέτρηση ή εξέταση στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής θα καταχωρείται σε ειδικό Βιβλίο τηρουμένου του Ιατρικού Απορρήτου, το οποίο μετά τη λήξη της σύμβασής του υποχρεωτικά παραδίδεται στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

3.Σε περίπτωση αδυναμίας του Γιατρού Εργασίας να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, διακόπτεται η σύμβαση.

4.Ο γιατρός εργασίας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφάλειας, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

5.Ο γιατρός εργασίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, θα συνεργάζεται με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων.

6.Ο γιατρός εργασίας θα παρέχει συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να ενημερώνει για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.

7.Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

8.Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.

9.Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

10.Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.

11.Ο γιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.

12.Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας, ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν αυτό δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

13.Ο γιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:

α. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β. Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας.

γ. Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.

δ. Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους.

ε. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης.

14.Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας, ασθένειες των εργαζόμενων που οφείλονται στην εργασία.

15.Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.

16.Ο γιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον

εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με την Διοίκηση του Νοσοκομείου, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η διακοπή/ λύση της σύμβασης με το γιατρό εργασίας ή ΕΞ.Υ.Π.Π πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

17.Ο γιατρός εργασίας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του Γ.Ν. Λασιθίου και του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις στις δημόσιες δομές υγείας. Στη συνέχεια ο γιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων των παραπάνω εξετάσεων και τα αξιολογεί. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν το φορέα ασφάλισης των εργαζομένων και τον εργοδότη.

18.Για κάθε εργαζόμενο, ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζόμενου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι γιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.

19.Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του εργαζόμενου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 9 και 10, άρθρο 18, Ν. 3850/2010. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 7ηςΥ.ΠΕ Κρήτης για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και γ) για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών.

20.Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της παραγράφου 10 του άρθρου 18, Ν. 3850/2010, τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4624/19 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» αντίστοιχα. Σε περίπτωση περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του Ν.2472/1997.

Ο γραμματέας του ΔΣ του Συλλόγου Φίλων ΓΝΑΝ Δ. Κουνενάκης στο Δίαυλο Κρήτης για το ζήτημα της μη ένταξης της Επέκτασης του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου (ηχητικό)

 

Ο γραμματέας του ΔΣ του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου (και πρώην δήμαρχος Αγ. Νικολάου) Δημήτρης Κουνενάκης μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Δίαυλου Κρήτης με τίτλο «Χωρίς Δεσμεύσεις» της Πέμπτης 1 Ιουνίου 2023 για το ζήτημα της μη ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Επέκταασης του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου.

Για να ακούσετε το ηχητικό πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμμο:


Πηγή: Ιστοσελίδα cna.gr

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση για την μη ένταξη της επέκτασης του ΓΝΑΝ στο Τ.Α.


 
Ανακοίνωση για την μη ένταξη της επέκτασης του ΓΝΑΝ στο Τ.Α.    

Στις 17/2022 ο τότε υπουργός υγείας Θ. Πλεύρης ανακοίνωσε από τον Άγιο Νικόλαο ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης την επέκταση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Στις 11/1/2023 το ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου αποφάσισε ομόφωνα (με τη σύμφωνη γνώμη και του εκπροσώπου των ιατρών και του εκπροσώπου των εργαζομένων) την υποβολή πρότασης για την επέκταση (τρίτη φάση) του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου για κάλυψη επιτακτικών αναγκών με προϋπολογιζόμενο τελικό κόστος μελέτης περίπου 800.000 ευρώ, προϋπολογιζόμενο τελικό κόστος κατασκευής περίπου 5.000.000 ευρώ και σύνολο προϋπολογισμού 5.800.000 ευρώ.

Στις 25/1/2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Ηράκλειο το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Έργων για την Κρήτη ως το 2030, στο οποίο περιλαμβανόταν στο φάκελο των έργων για τη δημόσια υγεία, η επέκταση του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου.

Στις 19/5/2023 από τη ΔΥΠΕ Κρήτης εκδόθηκε δελτίο τύπου το οποίο ανέφερε τα παρακάτω: "Η 7η Υ.Πε. Κρήτης με περηφάνια ανακοινώνει την ένταξη πρόσθετων έργων στη χρηματοδότηση από το  Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα Νοσοκομεία της Κρήτης, σε συνέχεια της χθεσινής απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη."

Στον κατάλογο των έργων για τα Νοσοκομεία της Κρήτης που με την απόφαση του αν. υπουργού Οικονομικών εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο ταμείο ανάκαμψης  δεν περιλαμβάνεται η επέκταση του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, ενώ αντιθέτως περιλαμβάνεται η επέκταση του νοσοκομείου Ρεθύμνου με προϋπολογισμό 8.363.800 ευρώ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αναμένουμε από τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ να σπάσει τη σιωπή της για το θέμα και να ενημερώσει ποιος ευθύνεται που παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες τελικά το έργο της επέκτασης του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των έργων που εντάσσονται για χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης.

Ζητούμε να υπάρξει αναθεώρηση της απόφασης και να περιληφθεί στο σχετικό κατάλογο για χρηματοδότηση το έργο της επέκτασης του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου.

Εκ του ΔΣ

Δημοσιεύματα για το θέμα της μη ένταξης στο ταμείο ανάκαμψης της επέκτασης του ΓΝΑΝ από το σημερινό φύλο της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ

 

ΚΑΝΤΕ 2 ΦΟΡΕΣ  ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ


ΚΑΝΤΕ 2 ΦΟΡΕΣ  ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΣ - Διεκδικούμε Επέκταση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία

 


Έντονες αντιδράσεις και αιχμές για την μη ένταξη του ΓΝΑΝ στο ταμείο ανάκαμψης - δημοσίευμα στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ την Τρίτη 30/5/23

 

ΚΑΝΤΕ 2 ΦΟΡΣ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Τί έγινε η επέκταση του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου; - δημοσίευμα στο σημερινό φύλο της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ


ΚΑΝΤΕ 2 ΦΟΡΕΣ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ

 

“Σε σημείο απόγνωσης οι εργαζόμενες στην καθαριότητα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου – Εξοντωτικές οι συνθήκες”

 15 εργαζόμενες στην καθαριότητα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με τα πολλά τετραγωνικά και τους 6 ορόφους και τις ιδιαίτερες απατήσεις στην καθαριότητα χειρουργείων, εκτάκτων εξωτερικών ιατρείων κ.α άλλων υπηρεσιών.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης μίλησε σχετικά στην εκπομπή Πάμε αέρα με τον Θάνο Κορομπύλια στο πρωί της Παρασκευής 26 Μαΐου

Οι εργαζόμενοι προσπαθούμε και η διοίκηση επίσης έχει κάνει ενέργειες για την ενίσχυση των θέσεων και των προσλήψεων στην καθαριότητα του νοσοκομείου χωρίς όμως να έχουμε εισακουστεί απο την πολιτεία.

Οι συνάδελφοι δε, ούτε άδεια μπορούν να πάρουν από τη στιγμή που δεν βγαίνουν, τα ωράρια ενώ σε πολλές βάρδιες τα κενά είναι δεδομένα.

Ξανά με το φιλότιμο λειτουργεί το νοσοκομείο μας, με τις προσλήψεις να μην φαίνονται στον ορίζοντα, ενώ εργαζόμενοι έχουν να λάβουν άδεια ακόμα και από το 2017.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα FONIEN.GR


Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Η αποπληρωμή των πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες) Μαρτίου και Απριλίου και των εφημεριών ιατρών Απριλίου θα γίνει στις 10/6/23.

 


Η αποπληρωμή των πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες) Μαρτίου και Απριλίου για όλο το προσωπικό  και των εφημεριών ιατρών Απριλίου θα γίνει στις 10/6/23.

Στις 10/6/23 θα γίνει και η αποπληρωμή των πρόσθετων εφημεριών (250αρια) σε αναισθησιολόγους, παθολόγους, ιατρούς ΜΕΘ και ΤΕΠ που οφείλονται από πέρυσι το Μάιο μέχρι και το Μάρτιο 2023.

Ευχαριστούμε πολύ οσους προσπαθούν για το συντομότερο της καταβολής (τμήμα οικονομικών, γραμματεία ΔΣ, νοσηλευτική υπηρεσία, γραφείο μισθοδοσίας, Γραφείο Προσωπικού).