Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

Εξώδικη γνωστοποίηση για την απεργία – αποχή κατά της «αξιολόγησης»


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων και Ψύλλα αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

ΠΡΟΣ

1) Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών
2) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
3) Υπουργείο Οικονομικών,
4) Υπουργείο Εξωτερικών,
5) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
6) Υπουργείο Εσωτερικών,
7) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
8) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
9) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
10) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
11) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
12) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
13) Υπουργείο Υγείας,
14) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
15) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
16) Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
17) Υπουργείο Τουρισμού,
18) Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,
19) Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης,
20) Συνήγορο του Πολίτη,
21) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
22) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
23) Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,
24) Επιτροπή Ανταγωνισμού,
25) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,
26) Ελληνική Στατιστική Αρχή,
27) Συνήγορος του Καταναλωτή,
28) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,
29) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
30) Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης,
31) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
32) Τράπεζα της Ελλάδας,
33) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κατεχάκη, αριθ. 56,
34) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λάρισα, επί της οδού Σωκράτους, αριθ.111.
35) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στα Ιωάννινα, επί της οδού Β. Ηπείρου, αριθ.20.
36) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εδρεύει στην Πάτρα, επί της Ν. Εθνικής Οδού Πατρών- Αθηνών, αριθ. 158.
37) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκης, επί της οδού Καθ. Ρωσίδη, αριθ.11.
38) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Ακτή Μιαούλη, αριθ.83 & Μπότσαρη, αριθ. 2-8.
39) Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της Πλ. Κουντουριώτη, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.
40) Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
41) Την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)

*****
Κύριοι Υπουργοί,

Σας κοινοποιούμε συνημμένο στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, αντίγραφο της από 21-8-2014 απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, που ελήφθη με όλες τις νόμιμες διατυπώσεις από το αρμόδιο προς τούτο καταστατικά όργανο, δια της οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους και με τα αναφερόμενα σε αυτή αιτήματα η προκήρυξη απεργίας -αποχής:

«i) από όλες τις διαδικασίες, που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο Δημόσιο, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:
(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.
(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.
(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).
(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ
ii) Από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10).
iii) Από όλες τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού με νέα κριτήρια της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου του Ν. 4250/14.

Η απεργία θα εκκινήσει την 30η Αυγούστου 2014 έπειτα, δηλαδή, από την πάροδο τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση εξωδίκου δηλώσεως της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα αρμόδια Υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και λοιπές υπηρεσίες, δια της οποίας γνωστοποιούνται το περιεχόμενο της αποφάσεως αυτής και τα αιτήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του νόμου 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 του νόμου 4281/2014 και πάντως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014».
Σημειώνεται, ότι κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση του οργάνου εξουσιοδοτήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εκτέλεση της απόφασης αυτής.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται προς γνώση του και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.
Συνημμένη η από 21-8-2014 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, αποτελούμενη από σελίδες επτά (7).

Αθήνα, 25/8/2014
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Ο πρώην δήμαρχος Ιεράπετρας Νίκος Χριστοφακάκης εξελέγη πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Νεφροπαθών ν. Λασιθίου


Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου προς τα εκλεγέντα μέλη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Καταστατικό του Συλλόγου, συνεδρίασαν χθες, 25 τρέχοντος και συγκροτήθηκαν σε Σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Χριστοφακάκης
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ιωαννίδης
Γραμματέας: Γεώργιος Πεδιώτης
Ταμίας:   Ιωάννης Γεροντής
Μέλος:   Γεώργιος Σταματάκης
Κατά την πρώτη συνεδρίαση συζητήθηκε το πλαίσιο δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αναδειχθούν τα τεράστια, χρονίζοντα προβλήματα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, που αφορούν στην καθημερινότητα των αιμοκαθαριζομένων και άπτονται της ίδιας της ζωής τους.

Συμφωνήθηκε, ομοφώνως, να υπάρξουν συναντήσεις με το Διοικητή του Νοσοκομείου, την τοπική Εκκλησία, τους αιρετούς του Νομού κάθε βαθμίδας, εκπροσώπους συλλογικών Φορέων, ώστε από κοινού να υπάρξουν ενέργειες για την άμεση βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, αλλά κυρίως για τον προγραμματισμό μεταστέγασής της σε κατάλληλο, εντός του Νοσοκομείου, χώρο, όπως ευλόγως προσδοκούν, μετά από δεκαετίες απραξίας, οι αιμοκαθαριζόμενοι.

Είναι γνωστό ότι οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα, μόνο ως απαράδεκτες μπορούν να χαρακτηριστούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσον, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ευελπιστώντας ότι οι αρμόδιοι θα αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλα τα μέσα ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, που μέχρι σήμερα έχουν συμβάλει στη δημοσιοποίηση των αιτημάτων, των αναγκών και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι αιμοκαθαριζόμενοι και ιδιαιτέρως τις εφημερίδες ΑΝΑΤΟΛΗ και ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, οι οποίες μας διαθέτουν προθύμως τις στήλες τους.

Ένα σχόλιο από το ιστολόγιο: Ως ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο ΔΣ και θα προσπαθήσουμε να τους προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στο δύσκολο έργο τους.

Επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου προς τον υφυπουργό Εργασίας κ. Γ. Πλακιωτάκη

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε στον υφυπουργό Εργασίας και βουλευτή Λασιθίου κ. Γιάννη Πλακιωτάκη επιστολή σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του στο Νοσοκομείο και σχετικά με  τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΓΝΑΝ σε γενικότερο επίπεδο και όσον αφορά στη λειτουργία των τμημάτων που έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν στη νέα πτέρυγα. Η επιστολή αναφέρει τα παρακάτω:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κνωσού 2-4 Άγ. Νικόλαος
Τηλ. 2841026604
syllogosergnan1@gmail.com

Προς: Υφυπουργό Εργασίας και βουλευτή Λασιθίου Γ. Πλακιωτάκη
                                                                                                                                           27/8/14
Κύριε υπουργέ
Ως γνωστόν το απόγευμα της Δευτέρας 18/8 επισκεφθήκατε το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, συναντηθήκατε και συζητήσατε με το Διοικητή του Νοσοκομείου και με τους ιατρούς της Μαιευτικής Κλινικής και λίγες ημέρες μετά συναντηθήκατε με τον υπουργό υγείας κ. Μ. Βορίδη και σύμφωνα με τις δηλώσεις σας του ζητήσατε να χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο υγείας η αγορά εξοπλισμού για το νέο χώρο της Μ/Γ κλινικής και το νέο χώρο των Χειρουργείων, αίτημα στο οποίο (σύμφωνα με τις δηλώσεις σας) ο υπουργός υγείας ανταποκρίθηκε θετικά.

Επειδή η μοναδική ενημέρωση που έχουμε για τις κινήσεις αυτές που γίνονται για το Νοσοκομείο μας προέρχεται από τα μέσα ενημέρωσης, και επειδή ως Σύλλογος Εργαζομένων δεν κληθήκαμε στην απογευματινή σας επίσκεψη για να αναφέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΓΝΑΝ τόσο σε γενικότερο επίπεδο, όσο και όσον αφορά στη λειτουργία των τμημάτων που έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν στη νέα πτέρυγα, γι΄ αυτό σας απευθύνουμε την παρούσα δημόσια επιστολή.

Καταρχήν θεωρούμε θετικό το ενδιαφέρον σας  για τα θέματα του εξοπλισμού των τμημάτων της νέας πτέρυγας, όπως επίσης και την ενδεχόμενη ανταπόκριση του υπουργού υγείας για το θέμα. Ελπίζουμε μόνο  η πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών υποσχέσεων για το θέμα του εξοπλισμού να μην είναι αντίστοιχη με την πορεία υλοποίησης και ολοκλήρωσης της νέας πτέρυγας που χρειάστηκε 14 ολόκληρα χρόνια για να παραδοθεί και να ξεκινήσει να λειτουργεί σταδιακά. Ελπίζουμε επίσης όσοι πολιτικοί σχηματισμοί βρέθηκαν στη διακυβέρνηση της χώρας αυτά τα 14 χρόνια να αντιλαμβάνονται το μέγεθος των ευθυνών τους γι΄ αυτή την απαράδεκτη και παράλογη καθυστέρηση που στέρησε για χρόνια μια σημαντική υποδομή υγείας από τους πολίτες του τόπου μας, και  να κάνουν την αυτοκριτική τους χωρίς   να πανηγυρίζουν και χωρίς να υπερηφανεύονται που ολοκληρώνουν το έργο με πολύχρονη καθυστέρηση.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε όμως ότι, πέρα από το ζήτημα του εξοπλισμού, για να επιτελέσει η νέα πτέρυγα το έργο για το οποίο σχεδιάστηκε και για να προσφέρει στους πολίτες του Λασιθίου υπηρεσίες υγείας χρειάζεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να ενισχυθεί το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου  με προσωπικό, νοσηλευτικό, ιατρικό, διοικητικό και τεχνικό.

Τα τελευταία 2 ½ χρόνια το ΓΝΑΝ έχει χάσει περίπου το 1/3 του προσωπικού του, αφού γίνονται συνεχώς συνταξιοδοτήσεις εργαζομένων και μετακινήσεις προσωπικού προς άλλα Νοσοκομεία (κυρίως με αποφάσεις της διοίκησης της ΥΠΕ  Κρήτης) χωρίς να αναπληρώνονται.
Το αποτέλεσμα είναι από τη μία να υπολειτουργούν κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου που πριν από 4-5 χρόνια λειτουργούσαν πλήρως και από την άλλη το υπάρχον προσωπικό να εξουθενώνεται δουλεύοντας σε εξαντλητικά και παράνομα ωράρια εργασίας και στερούμενο τις κανονικές άδειες και τις εβδομαδιαίες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό). Με τέτοιες συνθήκες μπαίνει σε δοκιμασία η πλήρης και ασφαλής λειτουργία του Νοσοκομείου και αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των περιστατικών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο ΓΝΑΝ και διακομίζονται στα Νοσοκομεία του Ηρακλείου.

Ειδικά όσον αφορά στη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική και στα Χειρουργεία, τμήματα στα οποία αναφερθήκατε στις δηλώσεις σας (αφού θα μεταφερθούν ή έχουν ήδη μεταφερθεί στη νέα πτέρυγα), η κατάσταση στο  νοσηλευτικό προσωπικό των τμημάτων αυτών είναι απελπιστική και σε καμιά περίπτωση δεν διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία τους στη νέα πτέρυγα. 

Στο χειρουργείο, που εδώ και χρόνια λειτουργούσε και λειτουργεί με 2 αίθουσες (ενώ στη νέα πτέρυγα υπάρχουν 4 κύριες χειρουργικές αίθουσες και 3 μικρότερες), ο αριθμός των εργαζομένων έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που τον Αύγουστο έκλεισε προσωρινά η μία από τις δύο αίθουσες για να δοθούν κάποιες άδειες, ενώ  σε κάθε συνάδελφο  οφείλονται κατά μέσο όρο 20 ημέρες κανονική άδεια από το 2013(!), 25 ημέρες Κ.Α. από το 2014 και 22 ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) από τα προηγούμενα χρόνια. Αντίστοιχα άσχημη είναι η κατάσταση και στη Μ/Γ κλινική όπου σε κάθε νοσηλεύτρια κατά μέσο όρο οφείλονται 31 ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) από τα προηγούμενα χρόνια. Το προσωπικό έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια αντοχής του και η νέα πτέρυγα δεν μπορεί να λειτουργήσει πλήρως και ασφαλώς με τέτοιες συνθήκες.

Νομίζουμε ότι κατανοείτε και εσείς ότι το πιο σοβαρό και οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου είναι το στελεχιακό σε όλες τις υπηρεσίες του οργανισμού του (ιατρική, νοσηλευτική, διοικητική και τεχνική). Αν επιθυμείτε να βοηθήσετε ουσιαστικά το ΓΝΑΝ θα πρέπει να διεκδικήσετε την όσο το δυνατόν πληρέστερη λύση αυτού του προβλήματος και όχι να επικεντρώνετε τις δηλώσεις σας και τα αιτήματα σας προς τον υπουργό υγείας μόνο στα ζητήματα εξοπλισμού και κτηρίων.  Τα κτήρια, τα μηχανήματα και εξοπλισμός δεν μπορούν να λειτουργήσουν μόνα τους χωρίς εργαζόμενους.

Κατανοούμε ότι τα περιθώρια της κυβέρνησης για προσλήψεις είναι περιορισμένα λόγω των αντιλαϊκών μνημονίων που και εσείς έχετε ψηφίσει, όμως δεν είναι δυνατόν να κάνετε δηλώσεις για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στο νομό Λασιθίου, τη στιγμή που η κατάσταση με την ανυπαρξία εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου συνεχώς επιδεινώνεται. 
Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας χωρίς αναπλήρωση του προσωπικού που έχει αποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, δεν γίνεται.

 Σας ζητούμε να κάνετε διάλογο και συζητήσεις για το θέμα αυτό, να σχηματίσετε την πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει,  και να κινηθείτε αναλόγως στις διεκδικήσεις προς το Υπουργείο Υγείας, προς την κυβέρνηση και προς την τρόϊκα.

Για το ΔΣ
ο πρόεδρος            η Γραμματέας
Γ. Μανουσάκης              Π. Κιτοπούλου

Επιστολή προς τους εργαζόμενους σχετικά με τον τρόπο χορήγησης των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό χρεωστικά)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
τηλ. 2841026606


Προς: όλους τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου


Θέμα: Τρόπος χορήγησης των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό χρεωστικά)
26/8/14
H οργάνωση του χρόνου εργασίας ρυθμίζεται από τον ν. 1157/81, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και από το ΠΔ 88/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ΠΔ 76/2005, σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/Ε.Κ. και το Ν.3979/2011.

Με το άρθρο 1 παρ. 1 και 5 του ν. 1157/1981 καθιερώθηκε η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για το προσωπικό του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. και ορίστηκε το ωράριο τους σε 40 ώρες, ενώ στην παρ. 10 του ιδίου άρθρου, ορίζεται ότι εάν παραταθεί η εργασία πέραν του πενθημέρου παρέχεται υποχρεωτικώς αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως την ερχόμενη εβδομάδα αρξαμένης από Κυριακή έως Σάββατο.

Παρά την παραπάνω πρόβλεψη του νόμου, στο Νοσοκομείο μας (όπως και σε άλλα Νοσοκομεία) η αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως δεν χορηγείται συνήθως την επόμενη εβδομάδα αλλά μένει ως ωφειλόμενη ημέρα αναπαύσεως (ρεπό χρεωστικό)και μ΄αυτή την πρακτική λόγω της έλλειψης προσωπικού έχουμε φτάσει στο σημείο πολλοί εργαζόμενοι να έχουν συσωρευμένο μεγάλο αριθμό ωφειλόμενων ημερών ανάπαυσης (ρεπό χρεωστικά).

Αυτές οι οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης μπορεί να μην δίδονται λόγω υπηρεσιακών αναγκών στο προβλεπόμενο από το νόμο χρόνο (την επόμενη εβδομάδα), όταν όμως υπάρχει προγραμματισμός αδειών και απουσίας του εργαζόμενου από το τμήμα και ζητήσει ο εργαζόμενος να πάρει τις ωφειλομενες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό χρωστικά) η διοίκηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να μην τις εγκρίνει και δεν έχει κανένα δικαίωμα να δώσει αντί των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης, ημέρες κανονικής άδειας του ίδιου ή προηγούμενου έτους.

Εφόσον λοιπόν υπάρχει στο πρόγραμμμα υπηρεσιών προγραμματισμένη απουσία του εργαζόμενου σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ο εργαζόμενος αντί της κανονικής άδειας ζητήσει τις οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό χρεωστικά) η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να τις χορηγήσει και δεν μπορεί μονομερώς αντί των ρεπό να χορηγήσει άδεια.

Τα παραπάνω τα κάνουμε γνωστά προς όλους τους εργαζόμενους και τους καλούμε σε περίπτωση που δεν ακολουθείται από τη διοίκηση η παραπάνω διαδικασία, και σε περιπτώσεις που ο εργαζόμενος ζητά τις οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης και αντί αυτών του χορηγείται κανονική άδεια, να ενημερώνουν το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων.

Για το ΔΣ

ο πρόεδρος η ΓραμματέαςΓ. Μανουσάκης Π. Κιτοπούλου

Κυριακή 24 Αυγούστου 2014

Video: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προσλήψεις εργαζομένων με τη διαδικασία προμηθείων (!) στο Λαϊκό Νοσοκομείο


Την αποκάλυψη ότι πλέον διενεργούνται «προσλήψεις» εργαζομένων στα Νοσοκομεία μέσα από τη διαδικασία των «μικροπρομηθειών», δηλαδή όπως συμβαίνει με την αγορά διάφορων υλικών, κάνει το στέλεχος του ΜΕΤΑ Υγειονομικών και μέλος του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ Ανδρέας Μακρής.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το στέλεχος του ΜΕΤΑ, το νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται προχώρησε με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου σε προκήρυξη ζητώντας οικονομικές προσφορές προκειμένου να προσλάβει 4ους Διοικητικούς Υπαλλήλους για ένα 4μηνο μέχρι του ποσού των 20 χιλιάδων ευρώ.

Το ζήτημα δεν είναι βεβαίως αν όλη αυτή η διαδικασία είναι «τυπικά» εντάξει, ή πρόκειται για κάποιο «λάθος» αλλά η λογική που επιχειρούν οι μνημονιακοί εκπρόσωποι να κατοχυρώσουν μέσα από αυτή την «αγορά».

Στην περίπτωση αυτή λοιπόν δεν πρόκειται απλώς για ξεχαρβάλωμα των εργασιακών σχέσεων στα Νοσοκομεία, αλλά για τον απόλυτο εξευτελισμό και την περιφρόνηση με την οποία αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι των μνημονικών πολιτικών την ίδια την εργασία αλλά και τους εργαζόμενους.

Βεβαίως όπως επισημαίνουν και στο σχετικό άρθρο οι συνάδελφοι από το Λαϊκό Νοσοκομείο η απαράδεκτη αυτή διαδικασία αναδεικνύει και ζητήματα που ούτως η άλλως έχουν καταγγελθεί από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και σχετίζονται με την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, την έλλειψη στελέχωσης και προσλήψεων με μόνιμο προσωπικό στα Νοσοκομεία, τις πελατειακές σχέσεις καθώς και την διεύρυνση της ελαστικής και επισφαλούς εργασία μέσα σε αυτά.

Και όπως σωστά επισημαίνουν οι συνάδελφοι μας στο Λαϊκό «Στη λυσσαλέα προσπάθειατου νεοφιλελεύθερου τυφώνα να επιβάλλει την εργασιακή ζούγκλα, τον εργασιακό μεσαίωνα και τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα, πρέπει να αντιτάξουμε το δικό μας όραμα  ενός «άλλου κόσμου»που θα διασφαλίζει:
Μόνιμη και σταθερή εργασία, αξιοπρεπείς αμοιβές, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, δημόσια και δωρεάν κοινωνικά αγαθά για όλους, δημόσιες υπηρεσίες πλήρως στελεχωμένες, ώστε να υπηρετούν με επάρκεια και ποιότητα το κοινωνικό σύνολο.
Μόνο σε μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα που θα είναι απαλλαγμένη από τα «κοράκια» της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών, μπορεί να βρεί τη θέση της η ανθρώπινη αξιοπρέπεια!
Η ανατροπή αυτών των πολιτικών είναι μονόδρομος.
Η συμβολή καθενός και καθεμιάς στην υπόθεση της ανατροπής, είναι το ζητούμενο.
Θα τους αφήσουμε να γυρίσουν πίσω το ρολόι της Ιστορίας;

Δείτε ολόκληρο το κείμενο καταγγελία από τη σελίδα της Ενωτικής Κίνησης Εργαζομένων στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Εργαζόμενοι με μικροπρομήθεια στο Λαϊκό !
Με τον «αμαρτωλό» όρο "μικροπρομήθεια", εννοείται η διαδικασία με την οποία το Νοσοκομείο προμηθεύεται διάφορα υλικάχωρίς διαγωνισμό, αλλά με απ` ευθείας ανάθεση. Αρκεί το κόστος των συγκεκριμένων υλικών, να μην υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ.

Η αιτιολογία της μικροπρομήθειας, είναι το επείγον της αγοράς ενός υλικού, για το οποίο δεν μπορείς να περιμένεις μέχρι να τελεσφορήσει ένας τακτικός διαγωνισμός.
Ο όρος είναι «αμαρτωλός», γιατί έχει συνδεθεί με μίζες, τεχνητή ζήτηση κ.τ.λ.
Το θέμα μαςεν προκειμένω, δεν είναι ο τρόπος προμηθειών των Νοσοκομείων, αλλάτο γεγονός ότι στην κατηγορία των υλικών, υπάγονται πλέον και οι εργαζόμενοι! Σωστά διαβάσατε:

«Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, Ομόφωνα αποφασίζει:
Εγκρίνει την διάθεση 4 (τεσσάρων) Διοικητικών υπαλλήλων για ένα 4/μηνο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας και μέχρι του ποσού των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ, με  συλλογή προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο.
Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.» 
Είναι απόσπασμα από το πρακτικό της απόφασης του Δ.Σ. στις 2-7-14.
Τα «ανωτέρω», είναι δύο υπηρεσιακά έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην έλλειψη προσωπικού και τα οποία επικαλείται το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για να προσλάβει εργαζόμενους με μικροπρομήθεια.
Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικέςπου ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια και έχουν αφυδατώσει πλήρως τα Νοσοκομεία από προσωπικό, έχουν ανοίξει διάπλατα το δρόμο στα ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία έχουν εισβάλλει μέσα στα Νοσηλευτικά ιδρύματα, απομυζούν δημόσιο χρήμα και εκμεταλλεύονται άγρια τούς εργαζόμενους.
Πρόκειται για τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα,τις εταιρείες «παροχής υπηρεσιών» και «ενοικίασης» εργαζομένων. Όλοι γνωρίζουμε τις συνθήκες εργασίας και αμοιβής αυτών των εργαζομένων.
Όλοι επίσης γνωρίζουμε τις υπόγειες διαδρομές  που τις περισσότερες φορές αυτοί οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να ακολουθήσουν, ώστε να εξασφαλίσουν τα 500 ευρώ για 4 ή 8 μήνες.
Οι διαδρομές αυτές  περνούν μέσα από πολιτικά γραφεία, από παράγοντες και παραγοντίσκους που κατέχουν κάποιο αξίωμα και από πολλά άλλα μονοπάτια τα οποία στοχεύουν στον εκμαυλισμό συνειδήσεων, στην απόλυτη ηθική, αξιακή και ιδεολογική υποταγή.
Έντονη είναι η φημολογία, ότι από Σεπτέμβρη θα "γεμίσει" το Νοσοκομείο με Νοσηλεύτριες. Όμως, οι Νοσηλεύτριες αυτές θα εργάζονται με μπλοκ παροχής υπηρεσιών!
Οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις στο Νοσοκομείο μας, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. (ιδιωτικά συνεργεία, συμβασιούχοι, μπλοκ παροχής υπηρεσιών, ΚΕΛΠΝΟ, εργαζόμενοι-μικροπρομήθεια, κ.τ.λ.).
Η αλληλεγγύη μας σ` αυτούς τους εργαζόμενους-συναδέλφους, όχι απλά πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά να εκφράζεται και στην καθημερινή μας πρακτική. 

Στη λυσσαλέα προσπάθειατου νεοφιλελεύθερου τυφώνα να επιβάλλει την εργασιακή ζούγκλα, τον εργασιακό μεσαίωνα και τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα, πρέπει να αντιτάξουμε το δικό μας όραμα  ενός «άλλου κόσμου»που θα διασφαλίζει:
Μόνιμη και σταθερή εργασία, αξιοπρεπείς αμοιβές, εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, δημόσια και δωρεάν κοινωνικά αγαθά για όλους, δημόσιες υπηρεσίες πλήρως στελεχωμένες, ώστε να υπηρετούν με επάρκεια και ποιότητα το κοινωνικό σύνολο.
Μόνο σε μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα που θα είναι απαλλαγμένη από τα «κοράκια» της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών, μπορεί να βρεί τη θέση της η ανθρώπινη αξιοπρέπεια!
Η ανατροπή αυτών των πολιτικών είναι μονόδρομος.
Η συμβολή καθενός και καθεμιάς στην υπόθεση της ανατροπής, είναι το ζητούμενο.
Θα τους αφήσουμε να γυρίσουν πίσω το ρολόι της Ιστορίας;

Ανδρέας Μακρής
Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Λαϊκού.
μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ.

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ: προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής» από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο Δημόσιο από 30/8/14

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΣΤΙΣ 21.08.2014

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση κατάστασης – εξελίξεων και Αγωνιστικό Πρόγραμμα Δράσης

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνήλθε -βάσει των οριζόμενων στο καταστατικό της- την Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014, σε αίθουσα του ξενοδοχείου «NOVUS» και αφού διαπιστώθηκε η απαρτία με 71 παρόντα από τα 85 μέλη του, προχώρησε στις εργασίες του, βάσει της ημερησίας διάταξης.

Αναφορικά με το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα το θέμα: «Εκτίμηση κατάστασης – εξελίξεων και Αγωνιστικό Πρόγραμμα Δράσης», αναπτύχθηκε από το συνάδελφο, Σταύρο Κουτσιουμπέλη, προεδρεύοντα της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής (η οποία κατετέθη και γραπτώς στο προεδρείο του Γ.Σ.) και στη συνέχεια κατετέθησαν οι θέσεις και οι απόψεις για αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης των εκπροσώπων των παρατάξεων:

1. ΠΑΣΚ – ΑΔΚ: Ηλίας Δόλγυρας
2. ΔΑΚΕ ΔΥ: Αντώνιος Αντωνάκος
3. ΜΕΤΑ: Γρηγόρης Καλομοίρης
4. Δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Δημόσιο: Αλέκος Αρβανιτίδης
5.Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση – ΕΡΓΑΣ Ταξική Πορεία – Παρεμβάσεις/Κινήσεις/Συσπειρώσεις στο Δημόσιο (κοινή πρόταση): Ζέττα Μελαμπιανάκη
6. Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή: Θεμιστοκλής Μπαλασόπουλος
7. Δίκτυο Εργαζομένων: Απόστολος Ακρίβος

Το Γ.Σ. μετά από εκτενή και ενδελεχή διάλογο, στον οποίο παρενέβησαν και τοποθετήθηκαν είκοσι πέντε (25) μέλη του, προχώρησε στις ψηφοφορίες επί των προτάσεων των παρατάξεων, χωρίς καμία να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία.
Επανερχόμενο στην εισήγηση της Ε.Ε., ως βάση σύνθεσης απόψεων για απόφαση και αφού εκτίμησε:

1. Το γεγονός ότι ο Ν.4250/14, στην εφαρμογή του οποίου επιμένει πεισματικά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρά τη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων όπως αυτή εκφράστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα με την καθολική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (αποχή από τις διαδικασίες της Αξιολόγησης) και την έντονη και τεκμηριωμένη κριτική που έχει ασκηθεί από Επιστημονικούς, Κοινωνικούς και Πολιτικούς Φορείς, εισάγει αυθαίρετο, αυταρχικό και αντιεπιστημονικό σύστημα αξιολόγησης εργαζόμενων, με στόχο την αδιαφάνεια και τη χειραγώγηση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζομένων σε αυτήν, προκειμένου ανεμπόδιστα να υλοποιηθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για:
Α. Ιδιωτικοποιήσεις Δημοσίων Υπηρεσιών και
Β. Περιορισμό, περικοπή και κατάργηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παροχών.
Γ. Απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο
Στο πλαίσιο αυτό ο Ν. 4250/14 εισάγει στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση μέσω του τρίπτυχου «Αξιολόγηση» – Κινητικότητα – Διαθεσιμότητα, έναν αντιδραστικό μηχανισμό παραγωγής αντικοινωνικών ανατροπών, με ειδικότερους στόχους:
Α. Την καταστροφή χιλιάδων θέσεων εργασίας (απολύσεις)
Β. Την κατάργηση Δομών και Υπηρεσιών, κυρίως κοινωνικών (Υπηρεσιών Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιας Εκπαίδευσης, Υπηρεσιών των ΟΤΑ)
Γ. Τη γενίκευση και εγκατάσταση ενός κλίματος βίας, απειλών και ανασφάλειας στους χώρους εργασίας, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι «απειλούνται» και «εκβιάζονται» ότι σε περίπτωση που δεν δεχτούν την εφαρμογή ενός νόμου, η αντισυνταγματικότητα -σημειωτέον- του οποίου θα κριθεί στις 10 Οκτωβρίου 2014 στο ΣτΕ (έπειτα από προσφυγή που κατέθεσε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), θα στερηθούν το δικαίωμα συμμετοχής τους σε διαδικασίες προαγωγών ή μετατάξεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής προωθείται ο «επανέλεγχος» χιλιάδων συμβάσεων εργασίας (άνω των 40.000), με αλλαγή των κριτηρίων μετατροπής τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, γεγονός που αντίκειται και σε σχετική Κοινοτική Οδηγία, η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Π.Δ. 164/2004. Το γεγονός, μάλιστα, ότι η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται στην κοινή γνώμη με τρόπο υποκριτικό ως «έλεγχος πλαστότητας δικαιολογητικών διορισμού στο Δημόσιο» αποτελεί ωμή πρόκληση, αποκαλύπτοντας τις κυβερνητικές σκοπιμότητες που υποκρύπτονται.
2.Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση μετέρχεται κάθε δικαστικού και νομικού μέσου, ποινικοποιώντας τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και αρνείται συστηματικά τη δημοκρατική αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, με κοινωνικό περιεχόμενο, βασικό κριτήριο τις ανάγκες της Κοινωνίας και τρόπο που να κατοχυρώνει την εσωτερική αυτοτέλεια της Δημόσιας Διοίκησης και να τη θωρακίζει απέναντι σε κάθε είδους κομματική-πελατειακή πατρωνία και ιδιωτικά συμφέροντα. Η Κυβέρνηση, επίσης, συνεχίζει την πολιτική της καθημερινής πολύμορφης κατασυκοφάντησης της αποστολής και του έργου της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζόμενων σε αυτήν και κλιμακώνει την αντιλαϊκή πολιτική της, οργανώνοντας νέα «επιδρομή» μείωσης μισθών και συντάξεων, δραματικών περικοπών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε κοινωνικές παροχές. Παράλληλα προωθεί τα σχέδιά της για αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου στην κατεύθυνση της κατάργησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στους εργασιακούς χώρους.

Με βάση τα παραπάνω το Γ.Σ. με ψήφους 45 Υπέρ και 20 παρόντες αποδέχθηκε την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και με απόλυτη πλειοψηφία ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

1) Την προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής»:
i) από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο Δημόσιο, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:

(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.
(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.
(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).
(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ
ii) Από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10).
iii) Από όλες τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού με νέα κριτήρια της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου του Ν. 4250/14.

Η απεργία θα εκκινήσει την 30η Αυγούστου 2014 έπειτα, δηλαδή, από την πάροδο τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση εξωδίκου δηλώσεως της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα αρμόδια Υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και λοιπές υπηρεσίες, δια της οποίας γνωστοποιούνται το περιεχόμενο της αποφάσεως αυτής και τα αιτήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του νόμου 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 του νόμου 4281/2014 και πάντως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014.
Για το λόγο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή εξουσιοδοτείται διά της παρούσας, όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και να ρυθμίσει κάθε διαδικαστικό ή μη θέμα, που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της.

2) Τη διεύρυνση του διεκδικητικού πλαισίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενάντια στις σχεδιαζόμενες νέες αναδιαρθρώσεις του μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων που οδηγούν σε νέες μειώσεις μισθών και στις νέες περικοπές κοινωνικο-ασφαλιστικών δικαιωμάτων και ιατροφαρμακευτικών παροχών. Στο πλαίσιο αυτό το Γ.Σ. αποφασίζει τη διεκδίκηση:
i. Αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις και την επαναφορά τους σε αξιοπρεπή επίπεδα, βάσει του σημερινού κόστους διαβίωσης.
ii. Της επαναπρόσληψης όλων των απολυμένων και την κατάργηση του μηχανισμού διαθεσιμοτήτων και του μηχανισμού κατάργησης δομών, υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Δημοσίου.
iii. Της άμεσης πρόσληψης του αναγκαίου για την ομαλή λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών, προσωπικού, κυρίως σε εκείνες που λειτουργούν σήμερα στα όρια της επικινδυνότητας ακόμα και για τη δημόσια υγεία (πχ Νοσοκομεία), καθώς και σε υπηρεσίες σε ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς όπως η Παιδεία, η Κοινωνική Ασφάλιση και οι κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.
iv. Της άμεσης κατάργησης του περιορισμού προσλήψεων με συγκεκριμένη αναλογία αποχωρούντων – προσληφθέντων. Είναι επείγον για κάθε αποχώρηση να έχουμε μία πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν καλυφθεί τα κενά που ήδη υπάρχουν.
v. Της οικονομικής στήριξης και χρηματοδότησης των Ασφαλιστικών Ταμείων και άμεσης αποκατάστασης της τεράστιας ζημιάς που προκλήθηκε εξαιτίας του «κουρέματος των Ομολόγων» (PSI).
vi. Της άμεσης ανατροπής της πολιτικής υπερφορολόγησης, και του άδικου φορολογικού συστήματος, με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και άλλων ρυθμίσεων που με προκλητικό τρόπο επεκτείνουν την αφαίμαξη των εισοδημάτων των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων, αφήνοντας συστηματικά το απυρόβλητο τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τις μεγαλοεπιχειρήσεις, τα εφοπλιστικά συμφέροντα, το κεφάλαιο που μόνιμα φοροδιαφεύγει και φοροαποφεύγει.
vii. Της υπεράσπισης των Δημοσίων – Κοινωνικών Αγαθών, της Δημόσιας Περιουσίας, των πραγματικών κοινωνικών και δημοσίων συμφερόντων που η πολιτική των εκποιήσεων, των παραχωρήσεων και ιδιωτικοποιήσεων υπονομεύει και βλάπτει.

3) Τη διεύρυνση και κλιμάκωση των αγωνιστικών μορφών των κινητοποιήσεων, πέραν της Απεργίας – «Αποχής» από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και του «επανελέγχου» μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου, με:
i. Συλλαλητήριο στις 6 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 6 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη σε συντονισμό με τον ιδιωτικό τομέα και τους άλλους κοινωνικούς, επαγγελματικούς, επιστημονικούς Φορείς και Οργανώσεις.
ii. Πραγματοποίηση απεργιακών – αγωνιστικών μορφών, όπως 24ωρων Απεργιών, Στάσεων Εργασίας, Συλλαλητηρίων και κάθε άλλης συλλογικής μορφής κινητοποίησης που θα θεωρηθεί πρόσφορη για τη διεκδίκηση του συνόλου των αιτημάτων του διευρυμένου διεκδικητικού πλαισίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ο προσδιορισμός των ημερομηνιών των απεργιακών – απεργιακών μορφών θα γίνει σε συντονισμό με τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς. Σταθμοί σε αυτή την πορεία αποτελούν η 23η Σεπτέμβρη ημέρα εκδίκασης της επαναπρόσληψης των καθαριστριών του Υπ. Οικονομικών και η 10η Οκτωβρίου 2014 ημέρα εκδίκασης της προσφυγής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο ΣτΕ.

Για το λόγο αυτό το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική της Επιτροπή να εκτελέσει την παραπάνω απόφασημε τον καθορισμό του χρόνου, της διάρκειας και του πρόσφορου τρόπου για αυτές τις κινητοποιήσεις ανάλογα με τις εξελίξεις. Εξουσιοδοτεί επίσης την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να προβεί στη ρύθμιση όλων των αναγκαίων λεπτομερειών για την εκτέλεση της απόφασης αυτής.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ            ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Η Δημόσια υγεία εκχωρείται


Τα Νοσοκομεία υποχρηματοδοτούνται εξαιτίας των ασκούμενων ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.
Οι λειτουργικές δαπάνες εφέτος είναι μειωμένες πάνω από 50% σε σχέση με το έτος 2010. Οι δυσχέρειες είναι εμφανείς στη παροχή των υπηρεσιών αφού στέρεψε το υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό.

Η κυβέρνηση μεθοδεύει να δώσει το «τελικό χτύπημα» στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Κατέθεσε Νομοσχέδιο στη Βουλή με το οποίο συστήνεται ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (όπως οι ΔΕΚΟ). Έργο της θα είναι να συγκεντρώνει τους διαθέσιμους πόρους από το Κρατικό Προϋπολογισμό και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και να τους κατευθύνει στα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία!!! Ανάλογα την αποτίμηση της αξίας των Νοσοκομειακών υπηρεσιών που προσφέρουν. Αποτίμηση της αξίας που θα διενεργεί η ιδιωτική εταιρεία!!! Αν είναι ποτέ δυνατόν!!!

Το Υπουργείο Υγείας με την εν λόγω εταιρεία επιχειρεί να κρύψει την συστηματική υποχρηματοδότηση των υπηρεσιών και να επιταχύνει την πολιτική των Συγχωνεύσεων - Καταργήσεων Νοσοκομειακών Μονάδων, Κλινικών και Κλινών.

Η εταιρεία έχοντας την αποκλειστική αρμοδιότητα χρηματοδότησης των Νοσοκομειακών Μονάδων, μπορεί να γιγαντώσει Ιδιωτικά Νοσοκομεία σε βάρος Δημόσιων, μπορεί να κλείσει Δημόσια Νοσοκομεία, όπως επίσης να καταργήσει υφιστάμενες δραστηριότητες.

Της παρέχεται επίσης η δυνατότητα να ιδιωτικοποιεί υπηρεσίες των Νοσοκομείων που θεωρεί ασύμφορες για το Δημόσιο. Είναι βέβαιον ότι θα μετακυλήσει το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών στις τσέπες των πολιτών (χαράτσια, αύξηση ποσοστού συμμετοχής κλπ). Αν είναι δυνατόν!!!

Δίδεται η δυνατότητα στην Εταιρεία να διαχειρίζεται την κρατική χρηματοδότηση και τους πόρους της Υγειονομικής Περίθαλψης των Ασφαλισμένων. Να τους κατευθύνει κατά το δοκούν και με προνομιακό τρόπο στους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας, τα συμφέροντα των οποίων θα εξυπηρετεί.

Γιατί η κυβέρνηση βιάζεται να θεσμοθετήσει το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ το οποίο πιλοτικά τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2015 και σε καθολική εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2017;

Ποια ιδιωτικά συμφέροντα βιάζονται να αποκτήσουν τον έλεγχο του συστήματος;

Με τη σύσταση της εν λόγω Εταιρείας καταργείται ο Δημόσιος και Κοινωνικός Χαρακτήρας της Υγείας. Καταργείται το Εθνικό Σύστημα Υγείας αφού η ευθύνη χάραξης πολιτικής υγείας στη χώρα μας και η συγκρότηση του Υγειονομικού Χάρτη εκχωρείται στα Ιδιωτικά συμφέροντα.

Η ΠΟΕΔΗΝ δεν θα επιτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Η χρηματοδότηση των Νοσοκομείων είναι ευθύνη του κράτους έναντι των πολιτών που φορολογούνται αδρά. Δεν θα αφήσουμε τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα τους υγείας να μοιράζονται τους διαθέσιμους πόρους της υγείας κατά πως τους βολεύει. Είναι ζήτημα δυναμικών κινητοποιήσεων διαρκείας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΕΔΗΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κατανομή μίας μόνιμης θέσης ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ για το ΓΝΑΝ στους τελικούς πίνακες διοριστέων μέσω Α.Σ.Ε.Π για το έτος 2014

Video - Κ. Μητσοτάκης: Ο στόχος των 15.000 απολύσεων είναι δέσμευση

Oι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του επανασυσταθέντος Συλλόγου Νεφροπαθών Νομού Λασιθίου


Πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα, 19 τρέχοντος, εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του επανασυσταθέντος Συλλόγου Νεφροπαθών Νομού Λασιθίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εκλέχθηκαν κατά σειρά σταυρών προτίμησης οι εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Τακτικά Μέλη
Χριστοφακάκης Νικόλαος
Γεροντής Ιωάννης
Ιωαννίδης Ιωάννης
Σταματάκης Γεώργιος
Πεδιώτης Γεώργιος
Αναπληρωματικά Μέλη
Ματθαιακάκης Κων/νος
Πατεράκης Νικόλαος

Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Αναγνωστάκης Μάρκος
Βασαρμίδη Καλλιόπη
Σταυρουλάκης Νικόλαος

Ευχαριστούμε θερμώς όλους όσοι συνετέλεσαν στην άψογη διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας και ιδιαίτερα τους:

1. Μανόλη Γ. Μενεγάκη, δικηγόρο, ο οποίος ανέλαβε, χωρίς προσωπική οικονομική ωφέλεια, τις απαιτούμενες ενέργειες, για την επανασύσταση, του επί σειρά ετών, μη λειτουργούντος Συλλόγου.

2. Ανθούλα Κουτουλάκη, νοσηλεύτρια, η οποία, χωρίς να έχει υπηρεσιακή υποχρέωση και ενώ βρισκόταν σε προσωπική άδεια, προετοίμασε επιμελώς την εκλογική διαδικασία, αντιμετωπίζοντας όλες τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις.

3. Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, που διενήργησε τις εκλογές.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, ο πλειοψηφήσας σύμβουλος θα καλέσει τις προσεχείς ημέρες τα τακτικά Μέλη, για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014

Μανουσάκης: στα κρυφά η επισκεψη Πλακιωτάκη στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου


Τη πρόσφατη επίσκεψη του υφυπουργού εργασίας και βουλευτή Λασιθίου Γιάννη Πλακιωτάκη, στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, χωρίς να έχουν ενημερωθεί ούτε καν μέλη του Δ.Σ. του νοσοκομείου, αλλά ούτε και οι εργαζόμενοι, σχολίασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης σε δήλωση του:Αφιέρωμα της σελίδας restarting.gr στη συναδέλφισσα μας (Μαία στο ΓΝΑΝ) Τριάδα Ζερβού


Αφιέρωμα του restarting.gr : Σύγχρονοι Έλληνες ποιητές, η φωτεινή πλευρά μιας πονεμένης χώρας

Η κα Ζερβού Τριάδα από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, μας μιλά για τους σύγχρονους Έλληνες ποιητές , την αγάπη τους για την ποίηση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην αναγνώριση των δημιουργιών τους.

Κα Ζερβού πείτε μας λίγα λόγια από την προσωπική σας επαφή για την σύγχρονη ποίηση και τις ερασιτεχνικές ομάδες των σύγχρονων Ελλήνων ποιητών.
Η σύγχρονη ποίηση αφορά σήμερα μια μεγάλη μερίδα φωτισμένων ανθρώπων, εξαιρετικών δημιουργών, που καταθέτουν απαύγασμα ψυχής στο λογοτεχνικό τους έργο. Ξεκίνησα να γράφω επίσημα λίγα χρόνια πριν, υποκινούμενη από τον γιό μου, που θεώρησε ότι ο λόγος μου μπορεί να συγκινήσει, να αρέσει, ότι άξιζε να ακουστεί. Έκτοτε γράφω ασταμάτητα…η ποίηση παρασύρει, συναρπάζει, είναι μοναδικός τρόπος έκφρασης. Δεν θεωρείται αδίκως κυρίαρχος της τέχνης του ρυθμού. Κατατάσσεται στην πρώτη θέση, ακολουθεί η μουσική και έπεται ο χορός, εξ αυτής αναπτύσσονται η δεύτερη και η τρίτη. Γνώρισα σύγχρονους αξιόλογους ποιητές, όλοι ξεχωριστοί, καθένας έχει το ύφος του και το προσωπικό του στυλ. Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν και σχηματίσαμε μια ομάδα, και μέσω αυτής εκδώσαμε τα πρώτα μας βιβλία, τρία στον αριθμό με συλλογική προσπάθεια. Είναι τα ανθολόγια ποίησης, ΣΥΝΠΟΙΕΙΝ 1,ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΠΟΙΕΙΝ 2.Η εμπειρία ήταν θετική και είχαμε ανταπόκριση, παρόλο που τα ανθολόγια κινήθηκαν μέσω διαδικτύου. Ευελπιστούμε σε περισσότερη αναγνώριση από το ευρύ κοινό, χρειαζόμαστε μάλλον προβολή και στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε είναι λίγο δύσκολο….

Πόσο δύσκολο είναι σήμερα για έναν Έλληνα ποιητή να κατορθώσει να εκδώσει μια ποιητική συλλογή και ποια είναι η αντιμετώπιση των εκδοτικών οίκων της χώρας μας απέναντι σε έναν ερασιτέχνη;
Δύσκολο δεν είναι αν διαθέσεις το κεφάλαιο που προαπαιτούν οι εκδοτικοί οίκοι. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό, επιχειρήσεις είναι και κυνηγούν το συμφέρον τους, δεν ρισκάρουν, ειδικά όταν είσαι άγνωστος και ερασιτέχνης, όσο άριστος κι αν είσαι. Όποιος πληρώνει εκδίδει, με τα γνωστά αποτελέσματα. Να έχουμε πλημμυρίσει με πολύ αξιόλογα έργα από την μια, αλλά και από μετριότητες από την άλλη.

Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η συμβολή της πολιτείας για την ενίσχυση των Ελλήνων ποιητών και αν υπάρχουν σήμερα πολιτιστικά κέντρα και εκδηλώσεις όπου ένας ερασιτέχνης ποιητής θα μπορεί να παρουσιάσει τα έργα του;
Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα σπάνια προβάλλεται ποιότητα. Τα ΜΜΕ έχουν καθηλωθεί σε προϊόντα υποκουλτούρας εξαίρεση ίσως το κρατικό κανάλι. Η ποίηση δεν έχει την ανταπόκριση που απολάμβανε παλαιότερα δυστυχώς και πιστεύω ακράδαντα ότι οφείλεται στην γενική απαξίωση κάθε μορφής αληθούς τέχνης. Περισσότερο απασχολεί το ευρύ κοινό ποιος σελέμπριτυ και με ποια παραθερίζει στην Μύκονο, γεγονότα που προβάλλονται ασυστόλως, από την τροφή του πνεύματος. Εύπεπτα θεματάκια με ανάλαφρη διάθεση δίχως ίχνος προβληματισμού. Γίνονται εκδηλώσεις από πολιτιστικά κέντρα των Δήμων σε όλη την επικράτεια, αλλά η Πολιτεία δεν συνεργεί, η προσοχή της είναι επικεντρωμένη σε άλλα θέματα. Θα έπρεπε κατά την γνώμη μου να υπάρχει κρατικός εκδοτικός οίκος με αυστηρή προεπιλογή λογοτεχνικών έργων και στην συνέχεια προώθηση μέσω έκδοσης. Είναι κρίμα να μένουν στην αφάνεια δυνατά κείμενα λόγου και ποίησης, επειδή οι δημιουργοί αδυνατούν οικονομικά να ανταπεξέλθουν στις εύλογες απαιτήσεις των εκδοτικών οίκων

Πόσο σημαντικό είναι για την παιδεία στην χώρα μας να μπορέσουν να αναγνωριστούν προσπάθειες ανθρώπων που ασχολούνται με την προαγωγή του πολιτισμού μας μέσα από την ποίηση και πόσο θετικό θα ήταν το αντίκτυπο αυτό για τις επόμενες γενεές;
Η στασιμότητα χαρακτηρίζει τα πεπραγμένα στο χώρο της παιδείας. Έχω συχνά συνομιλίες με νέα παιδιά, παιδιά που αγαπούν το έργο μου και η διαπίστωσή μου είναι ότι διψούν για ουσιαστική παιδεία, δεν επιθυμούν άλλο ξύλινες γνώσεις που τα βγάζουν στην ζωή κυριολεκτικά απολίτιστα, χωρίς πλούτο ψυχής, χωρίς λογοτεχνική μόρφωση και αξία. Ίσως πρέπει οι υπεύθυνοι να αναζητήσουν άλλους τρόπους παροχής γνώσεων, ας βάλουν στο νου τους την αρχαία Ελληνική Γραμματεία, η φιλοσοφία και η ποίηση κυρίως ανέδειξαν την χώρα σε πρωθιερέα του πολιτισμού στον Πλανήτη. Το αντίκτυπο μιας τέτοιας αλλαγής θα γινόταν σύντομα εμφανές σε όλους τους τομείς..Οφείλουμε να εξοστρακίσουμε τον κακό εαυτό μας, για την απόλυτη παρακμή της χώρας μας φταίμε κι εμείς με τις επιλογές μας.

Πόσο δύσκολο είναι για κάποιον που ζει στην Περιφέρεια να μπορέσει να κάνει γνωστό το έργο του και ποια είναι η συμβολή του διαδικτύου και των social media στην προσπάθεια του αυτή;
Δύσκολο ναι, όχι ακατόρθωτο. Μια δυνατή αξιόλογη φωνή θα ακουστεί, απλά είναι θέμα χρόνου. Χρειάζονται προσεκτικά αργά και μικρά βήματα. Δεν εμποδίζει το γεγονός ότι ζεις στη επαρχία, σήμερα με τα social media και το διαδίκτυο έρχεσαι κοντά στα κέντρα των εξελίξεων. Προσωπικά έγινα γνωστή στο μικρό μου αγαπημένο κοινό, μέσω του διαδικτύου, δεν είχα άλλο τρόπο. Οπότε θεωρώ πως η συμβολή του είναι τεράστια, η χρήση του ιντερνέτ είναι ευλογία, και εξαρτάται βέβαια από τις επιλογές του καθενός. Τελειώνοντας θέλω να σας αφιερώσω ένα από τα αγαπημένα μου ποιήματα με τίτλο:
ΒΙΩΜΑΤΑ – ΖΕΡΒΟΥ ΤΡΙΑΔΑ

Γεννήθηκες μια χαραυγή με ταραγμένα χρώματα,
η πρώτη σου αναπνοή, σε μπερδεμένα αρώματα,
η πρώτη εικόνα σου θολή, θαμπή, ξεθωριασμένη,
μα η κραυγή σου σκέπασε όλη την οικουμένη.
Σε μονοπάτια δύσβατα, πήρες τα πρώτα βήματα,
η ύπαρξη σου γέμιζε σταδιακά με κρίματα,
τα πρώτα γράμματα κενά, λόγια χωρίς ουσία,
οι δάσκαλοι ανεπαρκείς, έλειπε η φαντασία.
Το πνεύμα σου ανήσυχο σε ωθούσε παραπέρα,
ανελλιπώς το φρόντιζες και μέρα με την μέρα,
γιγάντωνε η θέληση να μάθεις, να γνωρίσεις,
τον τρόπο να διακριθείς, τρόπο να ξεχωρίσεις.
Σ’εμπόδισαν να πας ψηλά, τα παιδικά βιώματα,
ποτέ σου δεν κυνήγησες θέσεις και αξιώματα,
σεμνά, λιτά και ταπεινά περπάτησες στο χρόνο,
μια φλόγα, δυνατή φωτιά, για συντροφιά σου μόνο,
είχες κρυμμένη στην καρδιά, στα σωθικά σου μέσα,
αλλά κι εκείνη έσβηνε, ύπουλη και μπαμπέσα,
κάθε φορά που η ζωή, σου λύγιζε τη μέση,
κάθε φορά που κόντευε, το όνειρο να πέσει.
Ύμνος στα χείλη σου το φως, η γνώση, η εμπειρία,
αθόρυβα την χάραξες την πιο μικρή πορεία,
και τώρα που ο ήλιος σου στα δειλινά βαδίζει,
τώρα συνειδητοποίησες, για σένα τι αξίζει..

Κα Ζερβού σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή μας συζήτηση και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας για την ανάπτυξη της ποίησης στην χώρα μας.


Video - δηλώσεις του διοικητή του ΓΝΑΝ Μ. Μακρονικολάκη για την πορεία υλοποίησης του Κέντρου Αποκατάστασης στη Νεάπολη

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014

Δ. Βαρνάβας: Η κατάσταση στα νοσοκομεία έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο

Δήλωση του προέδρου 
της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 
για την κατάσταση στα νοσοκομεία.

Η κατάσταση στα Νοσοκομεία της χώρας έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Τμήματα και ολόκληροι τομείς καταρρέουν από έλλειψη γιατρών, τα κονδύλια που απομένουν στα ταμεία των Νοσοκομείων μετά βίας επαρκούν για αγορά γάζας, τα φάρμακα έχουν καταστεί είδος υπό εξαφάνιση. Ταυτόχρονα οι διοικήσεις, αντί ν΄ ασχοληθούν με τα σοβαρά προβλήματα, έχουν αποδυθεί σε ανηλεές κυνήγι των ασθενών για είσπραξη των πεντάευρων, ενώ το υπουργείο Υγείας χαρίζει απλόχερα υποσχέσεις μέσω του αναπληρωτή Υπουργού κ. Γρηγοράκου για προσλήψεις γιατρών, δημιουργία ομάδων Task Force, οικονομική ενίσχυση και νομοθετικές αλλαγές.

Προφανώς η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη πως η διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας σωρεύει οργή στις συνειδήσεις των πολιτών, προσπαθεί να διαχειριστεί το ζήτημα επικοινωνιακά.
Δυστυχώς η υγεία δεν αποτελεί ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης. Απαιτεί σοβαρή προσέγγιση, διάλογο με τους γιατρούς και το προσωπικό και απελευθέρωση από την αγκυλωτική αντίληψη που έχει επιβάλλει η τρόικα, αντίληψη που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας τηρεί με προτεσταντική ευλάβεια.

Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, χρηματοδότηση και θεσμική στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ασθενών, οι οποίοι εξευτελίζονται σε Νοσοκομεία τα οποίοι ούτε τα στοιχειώδη για τη νοσηλεία τους δε μπορούν να παρέχουν.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ

Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

"Στα κρυφά" η χθεσινή απογευματινή επίσκεψη του υφυπουργού Εργασίας Γ. Πλακιωτάκη στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου


"Στα κρυφά" επισκέφθηκε χθες Δευτέρα 18/8 σε απογευματινή ώρα το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου ο υφυπουργός εργασίας Γ. Πλακιωτάκης. Για την επίσκεψη του υφυπουργού εργασίας δεν είχε ενημερωθεί κανείς θεσμικός φορέας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, παρά μόνο ο διοικητής και ο διευθυντής της Μ/Γ κλινικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, των ιατρών και τα μέλη του ΔΣ πληροφορήθηκαν για το γεγονός εκ των υστέρων από τα ρεπορτάζ της τοπικής τηλεόρασης και της τοπικής εφημερίδας .

Είναι προφανές ότι κρατήθηκε μυστική η επίσκεψη για να αποφευχθεί κάθε μορφή διαλόγου για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο λόγω της έλλειψης ιατρών, νοσηλευτικού και διοικητικού και τεχνικού προσωπικού . Γι΄αυτό και στις δηλώσεις τους, τόσο ο υφυπουργός Εργασίας όσο και ο διοικητής του Νοσοκομείου δεν  έκαναν καμία απολύτως αναφορά στα ζητήματα στελέχωσης και λειτουργίας του Νοσοκομείου και των τμημάτων της νέας πτέρυγας, αλλά αναφέρθηκαν μόνο σε ζητήματα κτηριακά και εξοπλισμού.

κάντε 2 φορές κλικ πάνω στην εικόνα για να μεγαλώσει

VIDEO: ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ TELE ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014

Ανακοίνωση του σωματείου "φίλοι του παιδιού Κρήτης" για το θέμα της υλοποίησης του έργου δημιουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στη Νεάπολη

Εχει παρέλθει ένα περίπου έτος, από την τελευταία προσπάθεια μας να ενημερωθούμε από τους αρμόδιους για την πορεία του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας. Οι αρμόδιοι της Περιφέρειας Κρήτης και της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, απαξίωσαν να προσέλθουν και η αιτούμενη ενημέρωση μας εκφυλίστηκε στις συνήθεις δωρεάν υποσχέσεις από μέρους του κ. Πλακιωτάκη και της Υποδιοικήτριας του Νοσοκομείου Νεάπολης.

Από την αλληλογραφία μεταξύ Τεχνικής Υπηρεσίας Υπουργείου Υγείας – Γενικού Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου – Περιφέρειας Κρήτης και ΔΥΠΕ,πληροφορηθήκαμε ότι, μέχρι σήμερα δεν έχουν καν ορισθεί, εκείνοι οι οποίοι κατά το το νόμο θα διαχειρισθούν το έργο στο σύνολο τους. Τα εύλογα ερωτήματα, τα οποία προέκυψαν από την αλληλογραφία αυτή, διετυπώθηκαν σε πρόσφατη επιστολή μας, που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υφυπουργού Υγείας, πληφοφορηθήκαμε ότι δεν υπάρχει έγκριση σκοπιμότητας του έργου και συνεπώς δεν είναι καν βέβαιη η εκτέλεση του. Η δήλωση αυτή, βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τις αισιόδοξες επιστολές του κ. Πλακιωτάκη και της Υποδιοικήτριας του Νοσοκομείου, όπως δημοσιεύθηκαν λίγο πριν στην εφημερίδα «ΑΝΑΤΟΛΗ» . Τα νέα τα οποία προσεκόμισαν οι επιστολές αυτές, όχι μόνο αισιοδοξία δεν μας ενέπνευσαν, αλλά ούτε καν πρόσκαιρη ψυχική ανακούφιση, καθώς η προθεσμία για την έναρξη του έργου εκπνέει τον Σεπτέμβριο του 2015.

Τρίτη 12 Αυγούστου 2014

Δύο διαδοχικά περιστατικά χτύπησαν «καμπανάκι κινδύνου» στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου


Δύο περιστατικά, που προκαλούν έντονο προβληματισμό, κατεγράφησαν το προηγούμενο τριήμερο στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Αλλά και γεννούν ερωτηματικά για τις συνέπειες που υπάρχουν από την απώλεια προσωπικού.

Το πρώτο σημειώθηκε απόγευμα της Παρασκευής στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού από ένα τυχαίο περιστατικό, που οδήγησε σε αγωνία, εκνευρισμό και φόβο τους αιμοκαθαριζόμενους που βρισκόταν στη Μονάδα, προκαλώντας την αντίδραση και τις διαμαρτυρίες τους.

Συγκεκριμένα, ενώ είχε ξεκινήσει η τρίτη βάρδια αιμοκάθαρσης η απλή κίνηση ασθενούς να μετακινήσει την πολυθρόνα όπου καθόταν, οδήγησε σε απρόσμενες εξελίξεις. Η πολυθρόνα άγγιξε τις σωληνώσεις, οι οποίες λόγω παλαιότητας έσπασαν και σταμάτησε η λειτουργία του όλου συστήματος της αιμοκάθαρσης, αφού η διαρροή του νερού είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας όλα τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης.

Δυστυχώς, όπως διαπιστώθηκε, δεν υπήρχε εκείνη την ώρα κατάλληλος τεχνικός στο Νοσοκομείο να εφημερεύει και ανέλαβε να αντιμετωπίσει την κατάσταση ο Διευθυντής της Μονάδας κ. Γεώργιος Μαυρικάκης μαζί με τις νοσηλεύτριες, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το αίμα που λάμβανε ασθενής έπηξε και αχρηστεύτηκε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει διαδικασία αιμοκάθαρσης εξ αρχής.

Το πρόβλημα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αποκαταστάθηκε μία ώρα περίπου μετά και μετά από μεγάλες προσπάθειες του γιατρού και των νοσηλευτών. Στο χώρο έφτασε στη συνέχεια και ο τεχνικός που στο παρελθόν ασχολούνταν με το συγκεκριμένο έργο και τώρα έχει αλλάξει αντικείμενο, όπως καταγγέλλουν οι ασθενείς, ενώ πολύ αργότερα έφτασε και ο υδραυλικός του Νοσοκομείου, ο οποίος δεν εφημέρευε, αλλά έσπευσε μόλις ενημερώθηκε.

Η κατάσταση που δημιουργήθηκε προκάλεσε αναστάτωση και διαμαρτυρίες των αιμοκαθαριζόμενων, που ζητούν να λυθεί το γενικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με την παραμονή της Μονάδας στο Θεραπευτήριο και να ενταχθούν κανονικά στο χώρο του Νοσοκομείου. Περιγράφοντας την ανασφάλεια που νιώθουν έκαναν ενδεικτικά λόγο για τους σοβάδες που κρέμονται από την οροφή χωρίς να έχουν φτιαχτεί. Η ψυχολογία των ασθενών ήταν πολύ άσχημη και διαμαρτύρονται διότι, όπως λένε, αντιμετωπίζονται «ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας», που δεν ήξεραν τί επρόκειτο να συμβεί, αν κινδυνεύουν και αν θα ολοκληρωνόταν η διαδικασία.

«Αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά η κατεπείγουσα ανάγκη προγραμματισμού της μεταφοράς της Μονάδας στο Νοσοκομείο. Λόγω της παλαιότητας και της πλημμελούς συντηρήσεως στο χώρο που βρίσκεται, είναι δυνατόν να υπάρξουν τεράστια προβλήματα ζωής στους αιμοκαθαριζόμενους. Αποδεικνύεται πως η Μονάδα είναι το αποπαίδι γιατί δεν καλύπτεται επαρκώς η συντήρηση της λειτουργίας της. Επιπλέον δεν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφόρηση για την εξέλιξη μεταφοράς της», επισημαίνει ο πρώην Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Νίκος Χριστοφακάκης, σημειώνοντας παράλληλα πως οι αιμοκαθαριζόμενοι αποβλέπουν στην ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου στις 18 Αυγούστου, ώστε να απαιτήσουν κατ' αρχάς την ενημέρωσή τους.
«Δεν έχουμε ενημέρωση τώρα και ουδείς αντιλαμβάνεται την ανάγκη να μας ενημερώσει», σημειώνει κάνοντας λόγο για τη σοβαρότητα που έχει το θέμα και την αναμονή όλων να δρομολογηθεί η άμεση επίλυσή του.

Δεν υπήρχε αναισθησιολόγος
Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ο 35χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τη μοτοσικλέτα που σημειώθηκε στον παραλιακό δρόμο του Αγίου Νικολάου.
Στο Νοσοκομείο δεν εφημέρευε αναισθησιολόγος και το περιστατικό έπρεπε να μεταφερθεί στο Ηράκλειο!

Η συλλογή φαρμάκων για τη Γάζα στην πλατεία Αγ. Νικολάου θα συνεχιστεί απόψε Τρίτη 12/8 από τις 7.00 ως τις 9.00 μμ


Δεκάδες κουτιά με φάρμακα για τη Γάζα συλλέχτηκαν χθες  Δευτέρα 11/8 στην Πλατεία Αγ. Νικολάου συμβάλλοντας στην προσπάθεια του Ρ/Σ 105,5 Στο Κόκκινο, του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου και της ανθρωπιστικής οργάνωσης Fair Planet για ανθρωπιστική βοήθεια. Η συνεισφορά των κατοίκων του Μεραμπέλλου υπήρξε πολύτιμη στις δύσκολες συγκυρίες που βιώνει και ο ίδιος ο Ελληνικός λαός. 
Οι τοπικοί φορείς που συμμετέχουν στην προσπάθεια είναι: η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Επάνω Μεραμπέλλου , Σύλλογος εργαζομένων ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ Νοσοκομείου Νεάπολης, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου., ΣΥΡΙΖΑ Αγ. Νικολάου,ΕΛΜΕ Λασιθίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Λατσίδας,Φαρμακεία Νεάπολης,Κοινότητα Λατσίδας, Κοινότητα Βουλισμένης,Σύλλογος Φαρμακοποιών Λασιθίου, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λασιθίου, Ρ/Σ ΛΑΤΩ FM.

Η συλλογή φαρμάκων για τη Γάζα στην πλατεία Αγ. Νικολάου θα συνεχιστεί απόψε Τρίτη 12/8 από τις 7.00 ως τις 9.00 μμ

Τη λίστα των απαραίτητων φαρμάκων μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:


Παρακαλούμε να δοθεί μεγάλη προσοχή στην ημερομηνία λήξης των φαρμάκων (Επιθυμητό είναι τα φάρμακα να έχουν περιθώρια λήξης από 6 μήνες και άνω).

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014

Video- ρεπορτάζ του ΚΡΗΤΗ TV: ΣΤΟ "ΚΟΚΚΙΝΟ" ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Η κυβέρνηση με non paper που διένειμε το Σαββατοκύριακό στα φιλικά προς αυτήν μέσα ενημέρωσης προσπαθεί να βολιδοσκοπήσει και να προετοιμάσει το κλίμα για νέο μαχαίρι στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων

Η κυβέρνηση με non paper που διένειμε το Σαββατοκύριακό στα φιλικά προς αυτήν  μέσα ενημέρωσης προσπαθεί να βολιδοσκοπήσει και να προετοιμάσει το κλίμα για νέο μαχαίρι στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν είναι τυχαίο που το ίδιο ακριβώς "έγκυρο" ρεπορτάζ για τις κυβερνητικές προθέσεις έπαιξε αυτούσιο σε πολλά διαφορετικά ηλεκτρονικά φιλοκυβερνητικά μέσα. Δείτε τί αναφέρει το σαμαρικό iefimerida.gr:

Το νέο τοπίο στο Δημόσιο φιλοδοξεί να φέρει η κυβέρνηση με τις αλλαγές που σχεδιάζει. Το καθεστώς που θα υιοθετηθεί δεν αφορά μόνο τις απολαβές των υπαλλήλων, που θα φέρει το νέο Ενιαίο Μισθολόγιο, αλλά και γενικότερα τη φιλοσοφία του Δημοσίου ως «εργοδότης», καθώς θα μπουν νέα δεδομένα τόσο στις προσλήψεις, όσο και στις προαγωγές. 

Τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης μελετούν τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν, με το προσχέδιο του νέου μισθολογίου στο επίκεντρο, καθώς θα πρέπει να είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο. Το σχετικό νομοσχέδιο θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο, ενώ οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2015. 

Κεντρικός άξονας των νέων δεδομένων είναι η διεύρυνση της μισθολογικής διαφοράς ανάμεσα στους υπαλλήλους με πανεπιστημιακή ή τεχνολογική εκπαίδευση και εκείνους με δευτεροβάθμια ή υποχρεωτική, χωρίς όμως να προκύψει δημοσιονομικό όφελος ή απώλεια για τον προϋπολογισμό. Κάτι που συνεπάγεται- σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής»- ότι 250.000 εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα δουν αυξήσεις, ενώ 150.000 υπάλληλοι θα υποστούν νέες μειώσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται και το σενάριο αύξησης του ελάχιστου χρόνου παραμονής στα μισθολογικά κλιμάκια κατά δύο χρόνια για τους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οπότε αυτόματα θα διευρύνεται η διαφοράς τους με εκείνους πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης. 

Στόχος της κυβέρνησης όμως είναι να αλλάξει και το καθεστώς των προσλήψεων στο Δημόσιο και η σύνδεση αυτού με τη νέα μέθοδο αξιολόγησης των υπαλλήλων. Για παράδειγμα, το σχέδιο προβλέπει την πρόσληψη για ένα έτος των υπαλλήλων με αμοιβές ιδιωτικού τομέα (585 ευρώ το μήνα μεικτά ο κατώτατος μισθός για άνω τον 25 ετών και 510 για νεότερους) και μετά την πάροδο του έτους θα αξιολογείται η απόδοση τους και εφόσον κρίνονται κατάλληλοι για τη θέση, τότε θα γίνεται κανονική πρόσληψη με αποδοχές δημόσιου τομέα (780 μεικτά για Υ.Ε. χωρίς προϋπηρεσία). 

Ακόμη, ανάμεσα στα δεδομένα που εξετάζουν τα δύο υπουργεία είναι το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών προαγωγών, η κατάργηση της υπερβάλλουσας μείωσης, αλλά και η περικοπή μη μισθολογικών παροχών. Πρόκειται για δαπάνες για θέρετρα, μεταφορές, σίτιση, παιδικούς σταθμούς και κατασκηνώσεις, από τις οποίες άλλες θα περικοπούν και άλλες θα καταργηθούν. 

Υπό εξέταση είναι και το ενδεχόμενο αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να υπάρχει κίνητρο, αν και αυτό το μέτρο είναι δύσκολο να εφαρμοστεί όπως προειδοποιούν κι αρμόδιες υπηρεσίες.

Πηγή:  http://www.iefimerida.gr/node/166303#ixzz3A29pkcDk

Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014

Ποιες τροποποιήσεις πέρασαν από τη Βουλή στην "αξιολόγηση" των υπαλλήλων


Αρχικά διαβάστε  ΕΔΩ προηγούμενή μας δημοσίευση.

Τώρα πάμε στο τι ακριβώς ψηφίστηκε στη Βουλή (ΚΛΙΚ ΕΔΩ-άρθρο 250)

Άρθρο 250
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 του ν. 4250/2014 και άλλες διατάξεις

1. Στο άρθρο 7 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφαλαίου Γ του ν. 4250/2014 και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4275/2014, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης επιμερισμού, δεν άσκησε τα καθήκοντά του στην αντίστοιχη θέση κατά το έτος αξιολόγησης, η απόφαση επιμερισμού εκδίδεται από το όργανο που υπηρετεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης κατόπιν πρότασης των προϊσταμένων, οι οποίοι κατά το έτος αξιολόγησης ενεργούν ως αξιολογητές.»
2. Στο τέλος του άρθρου 10 του π.δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4250/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου συνίστανται ενδεικτικά στα εξής:
α) Συμμετοχή σε συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ ή άλλου πιστοποιημένου φορέα επιμόρφωσης.
β) Επιμόρφωση σε άλλο αντικείμενο μέσα από τις δημόσιες δομές δια βίου μάθησης.
γ) Ανάπτυξη ορισμένης δεξιότητας.
δ) Βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, που άπτονται της εργασίας, της συμπεριφοράς κ.ο.κ..
ε) Εκούσια μετακίνηση εντός της υπηρεσίας.»
3. Στο άρθρο 18 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4250/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας η αυτοαξιολόγηση των υπαλλήλων, η περαιτέρω διαδικασία, της εισήγησης και αξιολόγησης των υπαλλήλων, δεν αναστέλλεται. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία των αξιολογούμενων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κατηγορία και κλάδος, βαθμός και τίτλος θέσης), καθώς και η περίοδος αξιολόγησης συμπληρώνονται επί του εντύπου αξιολόγησης από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού».
4. Η παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και δεν θα επιφέρουν καμία άλλη δυσμενή έννομη συνέπεια, μισθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα για τους αξιολογούμενους υπαλλήλους, β) Το σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων του π.δ. 318/1992, όπως ισχύει, εφαρμόζεται αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013.
γ. Εφόσον η αξιολόγηση του έτους κατά το πάγιο σύστημα που θα ισχύσει είναι καλύτερη της αξιολόγησης του έτους 2013 με το μεταβατικό σύστημα αξιολόγησης, η καλύτερη αξιολόγηση του έτους 2014 ισχύει και για το 2013. Η δυσμενέστερη αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου.»
5. Οι προθεσμίες που τίθενται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 επανανακαθορίζονται ως εξής:
Έως την 1η Σεπτεμβρίου 2014 εκδίδεται η απόφαση επιμερισμού ποσοστών. Εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου συντάσσεται η αυτοαξιολόγηση, μετά το πέρας του οποίου συντάσσονται εντός δεκαπέντε ημερών οι εισηγήσεις, εφόσον απαιτούνται, και εντός μηνός από το πέρας της προθεσμίας συμπλήρωσης της αυτοαξιολόγησης ή της εισήγησης, εφόσον απαιτείται, συντάσσονται οι εκθέσεις αξιολόγησης από τους αξιολογητές.
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4275/2014 (Α’ 149) απαλείφεται η φράση εντός της παρενθέσεως «(άρθρα 69 και 70 του Υ.Κ.)».

Συνεχίζουμε αγωνιστικά την απεργιακή αποχή!

Κάλεσμα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 8/8 στις 1.30 μμ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κάλεσμα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
την Παρασκευή 8/8 στις 1.30 μμ

Καλούνται οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 8 Αυγούστου και ώρα 1.30 μμ με θέματα:

  1. Εξελίξεις στο θέμα των διαδικασιών αξιολόγησης
  2. Πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες)
  3. Έλλειψη προσωπικού
  4. Ενημέρωση για δράσεις του Συλλόγου

Audio: ο πρόεδρος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ Θέμης Φραγκιαδάκης μιλά στο ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ για την κινητοποίηση κατά την επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού υγείας κ. Γρηγοράκου στο ΠΑΓΝΗ

ΠΟΕΔΗΝ: Με απόφαση του Εφετείου είναι νόμιμη η Απεργία - Αποχή από το καθήκον της Αξιολόγησης που προκηρύσσει το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ - Ομοσπονδίες Δημοσίου

ΑΘΗΝΑ 7/08/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ.3439
ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου είναι νόμιμη η Απεργία – Αποχή από το καθήκον της Αξιολόγησης που προκηρύσσει το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ – Ομοσπονδίες Δημοσίου.
Η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕΔΗΝ ετοιμάζουν την προκήρυξη νέας Απεργίας – Αποχής από το καθήκον της Αξιολόγησης.
Εξαντλούμε κάθε μορφή συνδικαλιστικής δράσης για να ακυρώσουμε στη πράξη το Νόμο της Αξιολόγησης.
Ανεξάρτητα από την απόφαση των Δικαστηρίων συνεχίζουμε τη καθολική μας άρνηση συμμετοχής στο κατάπτυστο Νέο Σύστημα Αξιολόγησης.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ