Κυριακή 12 Μαΐου 2019

Χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματοςΘέμα: Χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού
τους δικαιώματος

Σχετ.: Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2351/14497/16-4-2019 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΩΧΨ4465ΧΘΨ-ΛΜΜ)
Ενόψει των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών, καθώς και των Ευρωεκλογών, που
θα διεξαχθούν στη Χώρα μας την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, και σε συνέχεια της ως άνω
σχετικής εγκυκλίου μας, σας πληροφορούμε τα εξής όσον αφορά στις διευκολύνσεις που
παρέχονται στους δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.
Οι διευκολύνσεις αυτές ισχύουν και για τις τυχόν επαναληπτικές Περιφερειακές και
Δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.
 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007, όπως
ισχύει), της παρ. 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν.3584/2007, όπως ισχύει), της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.4255/2014 και της παρ. 3 του
άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012, στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ο.Τ.Α., χορηγείται, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και κατόπιν
τεκμηριωμένης αίτησης, ειδική άδεια απουσίας που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο
χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την
επιστροφή τους από αυτόν (1 έως 3 ημέρες). Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν
συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι, σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις.
Ειδικότερα, για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος χορηγείται
άδεια ως εξής:
 1. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:
α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-
200 χιλιομέτρων, θα λάβουν άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας.
β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 200- 400 χιλιομέτρων, θα λάβουν άδεια δύο
(2) εργασίμων ημερών.
γ. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών (3)
εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη
δήλωσή τους.
δ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των
ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση
και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις
(3) εργάσιμες ημέρες.
2. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:
α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση άνω
των 200-400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας.
β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και πάνω, θα λάβουν άδεια δύο (2)
εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη
δήλωσή τους.
γ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των
ημερών άδειας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές
συνθήκες μετακίνησης, χωρίς άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Επισημαίνεται ότι στις υπηρεσίες στις οποίες, λόγω της αποστολής και λειτουργίας τους,
δύνανται να υπάρξουν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών του
κοινωνικού συνόλου (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, λιμένες κτλ) η χρήση της παρεχόμενης ως
άνω άδειας θα πρέπει να γίνει με απόλυτη φειδώ όσον αφορά τον αριθμό των ημερών
αδείας.
3. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατόν να χορηγείται ειδική άδεια
απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου,
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς
και στο προσωπικό οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας των υπόλοιπων
νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να παρέχουν στους
υπαλλήλους και στους εποπτευόμενους φορείς τους τις αναγκαίες οδηγίες και εντολές,
ώστε να διευκολυνθεί το προσωπικό για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, χωρίς
να παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, στους/στις υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή
εποπτεύονται από αυτούς.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που εποπτεύουν και στα νομικά πρόσωπα αυτών.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση –
Ανθρώπινο Δυναμικό – Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».
H Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μαρία-Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ
Άγιος Νικόλαος 10/5/2019
Αριθμ. Πρωτ.NY 69/10-5-2019
ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- Γ.Ν-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ<<ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ>>

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Κωνστ.Παλαιολόγου & Κνωσσού
Άγιος Νικόλαος, ΤΚ: 72100 1ος όροφος
Πληροφ: κ. Μανιάτη Αναστασία
Τηλ: 2841343133
email: amaniati@agnhosp.gr


ΠΡΟΣ: Διοικήτρια ΓΝΑΝ


ΘΕΜΑ :Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή /τριας


Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτή /τριας η οποία έχει καθιερωθεί ως η 12η Μαΐου η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου διοργανώνει εκδήλωση - επιστημονική ημερίδα με τίτλο: «Η Νοσηλευτική Ως Μία Συνεχώς Εξελισσόμενη Επιστήμη», την Παρασκευή στις 17/5/19 και ώρα 11.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων 1ος όροφος του Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Α) H Νοσηλευτική του χθες και του σήμερα, ομιλήτρια Λαδοκούκη Γεωργία, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΓΝΑΝ(Σύντομη Διάλεξη)
Β) Το πρωτοποριακό έργο της νοσηλεύτριας Elizabeth Kenny, Μανουσάκης Γιώργος, Νοσηλευτής ΤΕΠ ΓΝΑΝ (Σύντομη Διάλεξη)
Γ) Η Νοσηλευτική εκπαίδευση από την σκοπιά των σπουδαστών του ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής ΓΝΑΝ, Μοδάτσου Νικολέτα, σπουδάστρια ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής ΓΝΑΝ (Σύντομη Διάλεξη)
Δ) Οργάνωση και λειτουργία των ΤΕΠ- Ο Ρόλος του Νοσηλευτή, Μπανιά Ματίνα, Νοσηλεύτρια MSc Ψυχικής Υγείας, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΕΠ ΓΝΑΝ
Ε) Δικαίωμα άρνησης στην παροχή φροντίδας υγείας και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας, Μέρου Μαρίνα, Νοσηλεύτρια ΜΕΘ ΓΝΑΝ
ΣΤ) Διαθήκες Ζωής; Ένας Βιοηθικός Προβληματισμός, Λαμπράκη Μαρίζα, Προϊσταμένη ΤΕΙ-ΤΕΠ, MPH, MScBioethics, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΓΝΑΝ
Υπεύθυνη διοργάνωσης: Λαμπράκη Μαρίζα
Με τιμή

Η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Αναστασία Μανιάτη
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

PANHELLENIC FEDERATION OF PUBLIC HOSPITALS WORKERS

ΜΕΛΟΣ ΑΔΕΔΥ · MEMBER OF ADEDY

ΑΘΗΝΑ 8/5/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1601

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2019
24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Συνάδελφοι,
Καλείστε να συμμετάσχετε ΔΥΝΑΜΙΚΑ στην 24ΩΡΗ Πανελλαδική Πανυγειονομική Απεργία την Πέμπτη 16 Μάη 2019.
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη Πανελλαδική Συγκέντρωση 9πμ έξω από το Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ.
Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Υγείας.

Διεκδικούμε:
  • Επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση της Δημόσιας Υγείας – Πρόνοιας – ΕΚΑΒ
  • Ένταξη στα ΒΑΕ
  • Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης

Ν Α Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε Ο Λ Ο Ι Π Α Ρ ΟΝ Τ Ε Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ   

Αριστοτέλους 22, 10433 Αθήνα Τηλ. 210 .52.36.094 – 210.52.24.604, Fax 210.52.34.589
22 Aristotelous str. GR-10433 Athens, Greece Tel. (30) 210 .52.36.094 – (30) 210.52.24.604, Fax (30) 210.52.34.589
e-mail: poedhn@otenet.gr, http://www.poedhn.gr


Πέμπτη 9 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου πραγματοποιεί συγκέντρωση χρημάτων για την οικονομική ενίσχυση του συναδέλφου μας που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Παρακαλούμε όσους θέλουν να βοηθήσουν να απευθύνονται στα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου.

Το ΔΣ του Συλλόγου