Κυριακή, 12 Μαΐου 2019

Χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματοςΘέμα: Χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού
τους δικαιώματος

Σχετ.: Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2351/14497/16-4-2019 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΩΧΨ4465ΧΘΨ-ΛΜΜ)
Ενόψει των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών, καθώς και των Ευρωεκλογών, που
θα διεξαχθούν στη Χώρα μας την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, και σε συνέχεια της ως άνω
σχετικής εγκυκλίου μας, σας πληροφορούμε τα εξής όσον αφορά στις διευκολύνσεις που
παρέχονται στους δημοσίους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.
Οι διευκολύνσεις αυτές ισχύουν και για τις τυχόν επαναληπτικές Περιφερειακές και
Δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.
 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007, όπως
ισχύει), της παρ. 1 του άρθρου 57 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν.3584/2007, όπως ισχύει), της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.4255/2014 και της παρ. 3 του
άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012, στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ο.Τ.Α., χορηγείται, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και κατόπιν
τεκμηριωμένης αίτησης, ειδική άδεια απουσίας που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο
χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την
επιστροφή τους από αυτόν (1 έως 3 ημέρες). Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν
συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι, σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις.
Ειδικότερα, για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος χορηγείται
άδεια ως εξής:
 1. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:
α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-
200 χιλιομέτρων, θα λάβουν άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας.
β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 200- 400 χιλιομέτρων, θα λάβουν άδεια δύο
(2) εργασίμων ημερών.
γ. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών (3)
εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη
δήλωσή τους.
δ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των
ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση
και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις
(3) εργάσιμες ημέρες.
2. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:
α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση άνω
των 200-400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας.
β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και πάνω, θα λάβουν άδεια δύο (2)
εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη
δήλωσή τους.
γ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των
ημερών άδειας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές
συνθήκες μετακίνησης, χωρίς άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Επισημαίνεται ότι στις υπηρεσίες στις οποίες, λόγω της αποστολής και λειτουργίας τους,
δύνανται να υπάρξουν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών του
κοινωνικού συνόλου (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, λιμένες κτλ) η χρήση της παρεχόμενης ως
άνω άδειας θα πρέπει να γίνει με απόλυτη φειδώ όσον αφορά τον αριθμό των ημερών
αδείας.
3. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατόν να χορηγείται ειδική άδεια
απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου,
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς
και στο προσωπικό οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας των υπόλοιπων
νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας να παρέχουν στους
υπαλλήλους και στους εποπτευόμενους φορείς τους τις αναγκαίες οδηγίες και εντολές,
ώστε να διευκολυνθεί το προσωπικό για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, χωρίς
να παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, στους/στις υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή
εποπτεύονται από αυτούς.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που εποπτεύουν και στα νομικά πρόσωπα αυτών.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση –
Ανθρώπινο Δυναμικό – Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».
H Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Μαρία-Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ
Άγιος Νικόλαος 10/5/2019
Αριθμ. Πρωτ.NY 69/10-5-2019
ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- Γ.Ν-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ<<ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ>>

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Κωνστ.Παλαιολόγου & Κνωσσού
Άγιος Νικόλαος, ΤΚ: 72100 1ος όροφος
Πληροφ: κ. Μανιάτη Αναστασία
Τηλ: 2841343133
email: amaniati@agnhosp.gr


ΠΡΟΣ: Διοικήτρια ΓΝΑΝ


ΘΕΜΑ :Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα του Νοσηλευτή /τριας


Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτή /τριας η οποία έχει καθιερωθεί ως η 12η Μαΐου η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου διοργανώνει εκδήλωση - επιστημονική ημερίδα με τίτλο: «Η Νοσηλευτική Ως Μία Συνεχώς Εξελισσόμενη Επιστήμη», την Παρασκευή στις 17/5/19 και ώρα 11.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων 1ος όροφος του Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Α) H Νοσηλευτική του χθες και του σήμερα, ομιλήτρια Λαδοκούκη Γεωργία, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΓΝΑΝ(Σύντομη Διάλεξη)
Β) Το πρωτοποριακό έργο της νοσηλεύτριας Elizabeth Kenny, Μανουσάκης Γιώργος, Νοσηλευτής ΤΕΠ ΓΝΑΝ (Σύντομη Διάλεξη)
Γ) Η Νοσηλευτική εκπαίδευση από την σκοπιά των σπουδαστών του ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής ΓΝΑΝ, Μοδάτσου Νικολέτα, σπουδάστρια ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής ΓΝΑΝ (Σύντομη Διάλεξη)
Δ) Οργάνωση και λειτουργία των ΤΕΠ- Ο Ρόλος του Νοσηλευτή, Μπανιά Ματίνα, Νοσηλεύτρια MSc Ψυχικής Υγείας, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΕΠ ΓΝΑΝ
Ε) Δικαίωμα άρνησης στην παροχή φροντίδας υγείας και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας, Μέρου Μαρίνα, Νοσηλεύτρια ΜΕΘ ΓΝΑΝ
ΣΤ) Διαθήκες Ζωής; Ένας Βιοηθικός Προβληματισμός, Λαμπράκη Μαρίζα, Προϊσταμένη ΤΕΙ-ΤΕΠ, MPH, MScBioethics, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΓΝΑΝ
Υπεύθυνη διοργάνωσης: Λαμπράκη Μαρίζα
Με τιμή

Η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Αναστασία Μανιάτη
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

PANHELLENIC FEDERATION OF PUBLIC HOSPITALS WORKERS

ΜΕΛΟΣ ΑΔΕΔΥ · MEMBER OF ADEDY

ΑΘΗΝΑ 8/5/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1601

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2019
24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Συνάδελφοι,
Καλείστε να συμμετάσχετε ΔΥΝΑΜΙΚΑ στην 24ΩΡΗ Πανελλαδική Πανυγειονομική Απεργία την Πέμπτη 16 Μάη 2019.
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη Πανελλαδική Συγκέντρωση 9πμ έξω από το Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ.
Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Υγείας.

Διεκδικούμε:
 • Επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση της Δημόσιας Υγείας – Πρόνοιας – ΕΚΑΒ
 • Ένταξη στα ΒΑΕ
 • Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης

Ν Α Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε Ο Λ Ο Ι Π Α Ρ ΟΝ Τ Ε Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ   

Αριστοτέλους 22, 10433 Αθήνα Τηλ. 210 .52.36.094 – 210.52.24.604, Fax 210.52.34.589
22 Aristotelous str. GR-10433 Athens, Greece Tel. (30) 210 .52.36.094 – (30) 210.52.24.604, Fax (30) 210.52.34.589
e-mail: poedhn@otenet.gr, http://www.poedhn.gr


Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου πραγματοποιεί συγκέντρωση χρημάτων για την οικονομική ενίσχυση του συναδέλφου μας που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Παρακαλούμε όσους θέλουν να βοηθήσουν να απευθύνονται στα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου.

Το ΔΣ του Συλλόγου

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2019

Πρακτικά 5ης συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ


Πρακτικά 5ης συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ
Την Πέμπτη 25/4/2019
Παρόντες:
1.      Κλώνος Νικόλαος 
2.      Ταχματζίδου Καλλιόπη
3.      Κολλιοπούλου Θεοδώρα                   
4.      Φαρσαλιώτη Αγγελική                            
5.      Στογιάννη Θεοδώρα                 
6.      Διαλυνάς Ευάγγελος 
7.    Χρυσός Γεώργιος
Θέματα:
 1. Συζήτηση για την επίσκεψη κλιμακίου της ΠΟΕΔΗΝ
 2. Συζήτηση για το θέμα της αξιολόγησης

Συζήτηση-Αποφάσεις:
1.      Κατά την επίσκεψη του Κου Κοκοράκη Γεωργίου και του Κου Θεοδοσάκη Κυριάκου, μέλη της ΠΟΕΔΗΝ, έγινε ενημέρωση για τα αναδρομικά καθώς και για την ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά και το επίδομα. Επίσης συζητήθηκαν ερωτήματα των εργαζομένων σχετικά με το συνταξιοδοτικό. Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για την αξιολόγηση του έτους 2018 και τις αρνητικές επιπτώσεις που δύναται να έχει. Η ΠΟΕΔΗΝ, ανέφεραν, ότι είναι αντίθετη στη συγκεκριμένη αξιολόγηση αλλά δεν πρέπει να υπάρξει στοχοποίηση των εργαζόμενων που θέλουν να αξιολογηθούν. Επίσης αναφέρθηκαν στο ότι κάποια νοσοκομεία συνεχίζουν την αποχή από την αξιολόγηση, κάποια άλλα κάνουν αξιολόγηση και τέλος υπάρχουν μερικά που δεν παίρνουν θέση.
2.      Αφού έγινε σύσκεψη μεταξύ των μελών του Συλλόγου και λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής: α)Τις δύο Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκαν στις 17/04/2019 και 25/04/2019 χωρίς να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία για λήψη απόφασης και την αδυναμία διενέργειας 3ης Γ.Σ. λόγω χρονικού περιορισμού, β)Τις απόψεις του ΣΥΝΟΛΟΥ των εργαζομένων του Συλλόγου του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, γ) Την ενημέρωση από τους εκπροσώπους της ΠΟΕΔΗΝ
Ο Σύλλογος αποφάσισε μετά από ψηφοφορία, μειοψηφούντων του Γεώργιου Χρυσού και του Διαλυνά Ευάγγελου, ότι δεν θα τεθεί υπέρ ή κατά της απόφασης ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕΔΗΝ για συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή από την διαδικασία της Υπηρεσιακής Αξιολόγησης 2018. Όσοι θέλουν να μην αξιολογηθούν και να συμμετάσχουν στην Απεργία – Αποχή θα συμπληρώσουν το έντυπο που θα μοιραστεί σε όλα τα τμήματα και θα το καταθέσουν στον Κλώνο Νίκο στο γραφείο της Μισθοδοσίας μέχρι την Πέμπτη 2/5/2019. (επισυνάπτεται έγγραφο)

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος έληξε η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος                Η γραμματέας                Η ταμίας                Τα μέλη
                                                           

                                        ΠΡΟΣ

                                                                             Το Δ.Σ. του Συλλόγου …………
   
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ
            Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η __________________, που υπηρετώ εις το/τη _____________________________ δηλώνω, ότι συμμετέχω στην απεργία –αποχή, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.
            Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας.  Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου.
_______, ../4/2019
Ο υπάλληλος
           


Πρακτικά 4ης συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝΠρακτικά 4ης συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ
Την Πέμπτη 11/4/2019
Παρόντες:
1.      Κλώνος Νικόλαος 
2.      Ταχματζίδου Καλλιόπη
3.      Κολλιοπούλου Θεοδώρα                   
4.      Φαρσαλιώτη Αγγελική                
5.      Στογιάννη Θεοδώρα         
6.      Διαλυνάς Ευάγγελος 
7.    Χρυσός Γεώργιος  
Θέματα:
 1. Συζήτηση για τα θέματα που θα τεθούν κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο ΓΝΑΝ
 2. Απόφαση για Γενική Συνέλευση για το θέμα της αξιολόγησης
 3. Συζήτηση για τις λαμπάδες που θα μοιραστούν στους εργαζόμενους
 4. Ενημέρωση από τη Eurobank

Συζήτηση-Αποφάσεις:
1. Ύστερα από συζήτηση μεταξύ των μελών του Συλλόγου αποφασίστηκαν τα εξής θέματα που θα τεθούν στον Υπουργό Υγείας: α)Αίτημα για μόνιμες προσλήψεις στο Νοσοκομείο μας λόγω σοβαρής υποστελέχωσης, β)Αίτημα για πρόσληψη επιπλέον επικουρικού προσωπικού, γ)Έγκαιρη παράταση της σύμβασης των υπηρετούντων επικουρικών με ΦΕΚ και προκήρυξη 2Κ με προσπάθεια για γρήγορα αποτελέσματα, δ)Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων με σοβαρά προβλήματα και άμεση ανάγκη επιχορήγησης του προϋπολογισμού του ΓΝΑΝ με κονδύλια για βελτιώσεις.
2.   Απόφαση για Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 17/04/2019 και ώρα 13:00 στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου μας για τα εξής θέματα: α) αξιολόγηση των εργαζομένων για το έτος 2018, β)Ενημέρωση σχετικά με τα αναδρομικά
3.  Ο Σύλλογος αποφάσισε να αγοραστούν 275 λαμπάδες για τα μέλη του από τον Σύλλογο προστασίας Μητρότητας για να τον ενισχύσει και ατομικά τσουρέκια, που θα μοιραστούν την Μεγάλη Πέμπτη 25/04/2018. Επίσης θα μοιραστούν το Μεγάλο Σάββατο 27/04/2019 καλτσούνια σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου μας.
4.  έγινε ενημέρωση από το τοπικό κατάστημα της Eurobank όσον αφορά τις παροχές που θα έχουν οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου μας εάν μεταφέρουν τη μισθοδοσία τους στην τράπεζά τους. (επισυνάπτεται έγγραφο)

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος έληξε η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος                Η γραμματέας                Η ταμίας                Τα μέλη
                                                           

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου λαμβάνοντας υπ΄όψη:
·       Τις δύο Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκαν στις 17/04/2019 και 25/04/2019 χωρίς να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία για λήψη απόφασης και την αδυναμία διενέργειας 3ης Γ.Σ. λόγω χρονικού περιορισμού
·       Τις απόψεις του ΣΥΝΟΛΟΥ των εργαζομένων του Συλλόγου του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου
Δεν θα προχωρήσει σε λήψη απόφασης υπέρ ή κατά της Απόφασης ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕΔΗΝ για συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή από την διαδικασία της Υπηρεσιακής Αξιολόγησης 2018


Το ΔΣ του Συλλόγου

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019


Ανακοίνωση

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου καλεί εκ νέου τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση (λόγω μη απαρτίας στην τελευταία Γ.Σ.) την Πέμπτη 25/04/2019 στις 11:00 το πρωί, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 1ου ορόφου.

Το ΔΣ του Συλλόγου

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου καλεί όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου μας όπως προσέλθουν το Σάββατο 13/04/2019 στις 14:00 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του Νοσοκομείου μας, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους κ.κ. Υπουργό Υγείας και Αναπληρωτή Υγείας και Διοικήτριας 7ης ΥΠΕ (αμέσως μετά την εκδήλωση του Απολογισμού) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου όπως προσέλθουν την Τετάρτη 17/4/2019 και ώρα 13:00 στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου μας, όπου θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα:
·        Αξιολόγηση Εργαζομένων
·        Ενημέρωση σχετικά με τα αναδρομικά


Το ΔΣ του Συλλόγου

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου που έχουν καταθέσει αίτηση διεκδίκησης περικοπών μισθών, επιδομάτων αδείας και εορτών, να προσκομίσουν άμεσα (εντός 7 ημερών)
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα εισοδήματος 2017
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
στο γραφείο διαχείρισης υλικού (Χρυσός Γεώργιος) και γραφείο μισθοδοσίας (Κλώνος Νίκος)
κατόπιν αιτήματος του συνεργαζόμενου δικηγορικού γραφείου.

Το ΔΣ του Συλλόγου

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

Αποστολή εγγράφου από το Σύλλογο Εργαζομένων ΓΝΑΝ προς τη Διοικήτρια 7ης ΥΠΕ Κα Μαυρομάτη, με θέμα την κατανομή των θέσεων μόνιμου προσωπικού για το ΓΝΑΝ της προκήρυξης 2Κ/2019.


Αποστολή εγγράφου προς τον Υπουργό Υγείας ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με το προσωπικό του Γ.Ν. Λασιθίου με αφορμή την επικείμενη επίσκεψή του στα εγκαίνια της Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ).

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΝΑΝ


Πρακτικά 3ης συνεδρίασης ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ
Την Πέμπτη 14/3/2019

Παρόντες:
1.      Κλώνος Νικόλαος 
2.      Ταχματζίδου Καλλιόπη 
3.      Χρυσός Γεώργιος          
4.      Φαρσαλιώτη Αγγελική                   
5.      Διαλυνάς Ευάγγελος 

Θέματα:
 1. Κατανομή θέσεων επικουρικού προσωπικού
 2. Κατανομή θέσεων της προκήρυξης 2Κ/2019
 3. Καταβολή Δώρων και επιδόματος αδείας παρελθόντων χρόνων
 4. Απεργία 14/3/2019
 5. Ορισμός διαχειριστή λογαριασμού

Συζήτηση-Αποφάσεις:

1. Ύστερα από ενημέρωση του Κου Μανουσάκη, μέλος του ΔΣ των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων του Ν. Λασιθίου, για την κατανομή των 5 θέσεων επικουρικού προσωπικού που θα ζητηθούν από το Υπουργείο Υγείας είναι οι εξής ειδικότητες: 2 ΤΕ Νοσηλευτές, 2 ΔΕ Β. Νοσηλευτές και 1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (εργάτης). Ύστερα από σύσκεψη των μελών του Συλλόγου προτάθηκαν οι εξής ειδικότητες: 2 ΤΕ Νοσηλευτών, 1 ΔΕ Β. Νοσηλευτών, 1 ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων, 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Εργάτης). Τέλος επισημάνθηκε η ανάγκη πρόσληψης τουλάχιστον 5 ακόμα υπαλλήλων επικουρικού προσωπικού λόγω σοβαρής υποστελέχωσης του Νοσοκομείου μας που θα αφορούν Νοσηλευτικό και Διοικητικό Προσωπικό.

2.   Συζητήθηκε η κατανομή των θέσεων της προκήρυξης 2Κ/2019 για το Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η ειδικότητα ΔΕ Τεχνικός Ηλεκτρολόγος ώστε να απορροφηθεί ο υπάλληλος που ήδη υπηρετεί στο Νοσοκομείο μας.

3.  Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με το Δικηγόρο του Συλλόγου όσον αφορά τη διεκδίκηση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και των επιδομάτων αδείας παρελθόντων χρόνων. Μας ενημέρωσε ότι αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η απόφαση του ΣτΕ.

4.  Συζητήθηκε η συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία της 14ης Μαρτίου 2019. Τις προηγούμενες μέρες είχε πραγματοποιηθεί ενημέρωση των μελών του Συλλόγου μέσω e-mail.

5.   Για την διαχείριση του λογαριασμού του Συλλόγου στην Εθνική Τραπεζα ορίζεται η Φαρσαλιώτη Αγγελική με αναπληρώτρια την Στογιάννη Θεοδώρα σε περίπτωση απουσίας της πρώτης, μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Συλλόγου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος έληξε η συνεδρίαση.

Ο πρόεδρος                Η γραμματέας                Η ταμίας                Τα μέλη