Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

Φωτογραφίες από τη γιορτή του συλλόγου για τα παιδιά των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

Η κλόουν Παπίτο έπαιξε με τα παιδιάΈνα από τα παιχνίδια ήταν και το ξύρισμα των μεγάλων

...που κάποιοι το φοβήθηκαν

Στη γιορτή μας ήρθε και ο Ντόλναντ


Φωτογραφίες των παδιών με τον Ντόλνταντο Άγιος Βασίλης με το σάκο του!

ο Άγιος Βασίλης μοιράζει δώρα στα παιδάκια


ο Άγιος Βασίλης με τις βοηθούς του

ο Άγιος Βασίλης μας

η κλόουν ¨παπίτο" έφτιαξε βάφλες με σοκολάτα για τα παιδιά

...και μαλλί της γριάς!

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με την Υπουργική Απόφαση για την ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά ΕπαγγέλματαΕκδόθηκε τελικά το ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση για την ένταξη των επαγγελμάτων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.
Τελικά στο ΦΕΚ έγιναν κάποιες αλλαγές σε σχέση με την αρχική υπουργική απόφαση.
Ας δούμε τί αναφέρει τελικά σε σχέση με τους εργαζόμενους σε δημόσια νοσοκομεία:

Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες με τις έναντι αυτών  ειδικότητες, είναι οι παρακάτω ειδικά απαριθμούμενες:

...31) Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές,, Μικροβιολογικά  και Βιοχημικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών :
Νοσοκόμοι−νοσηλευτές, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών, Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, Συντηρητές Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορρών−εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης  αίματος, βιολόγοι εργαστηρίων παροχής Υπηρεσιών Υγείας,καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, καθαρίστριες

32) Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια :
Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς  θαλάμους και εμφανίσεις 

Το πλήρες κείμενο του ΦΕΚ μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

Όπως βλέπετε και πάλι δεν υπάρχει ακριβής διευκρίνηση σε σχέση με τις ειδικότητες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όπως αποτυπώνονται στην ορολογία του δημόσιου τομέα.
Αναμένεται τώρα να υπάρξουν διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το τί αλλάζει στη μισθολογική και ασφαλιστική κατάσταση των εργαζομένων και για ποιους θα ισχύσουν οι αλλαγές και από πότε.

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011

Δημοσιοποιήθηκε η κατάταξη των υπαλλήλων σε βαθμούς

Συνάδελφοι,

Ολοκληρώθηκε η κατάταξη των υπαλλήλων του Νοσοκομείου σε βαθμούς σύμφωνα με το Ν. 4024/11 (ενιαίο μισθολόγιο) και έχει γίνει η ανάρτηση της κατάταξης στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα "διάυγεια".

Οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου μπορούν να δουν την κατάταξη κατεβάζοντας το αρχείο .pdf πατώντας ΕΔΩ

Οι εργαζόμενοι στο Ψυχαργώς, στο Κ.Ψ.Υ. στην ΕΠΑΣ και στο Κέντρο Υγείας Τζαρμιάδω μπορούν να δουν την κατάταξη κατεβάζοντας το αρχείο .pdf πατώντας ΕΔΩ

Με βάση αυτή την κατάταξη, τους βαθμούς και τα υπόλοιπα χρόνων, μηνών και ημερών θα γίνει η κατάταξη των εργαζομένων σε μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν σε αντίστοιχες μεικτές αποδοχές.

Η κατάταξη σε κλιμάκια που προβλέπει ο νόμος είναι η παρακάτω:

Άρθρο 12
Σύστηµα µισθολογικής εξέλιξης
1. Οι υπάλληλοι του άρθρου 4 λαµβάνουν το βασικό µισθό που αντιστοιχεί στο βαθµό τους.
Περαιτέρω, σε κάθε βαθµό θεσπίζονται µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται σύµφωνα µε της διατάξεις της επόµενης παραγράφου.
2. Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, µε εξαίρεση τα Μ.Κ. των Βαθµών Β΄ και Α΄, τα οποία χορηγούνται ανά
τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια µε την παρέλευση του ανωτέρω οριζόµενου
χρόνου. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέσεις αξιολόγησής του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόµενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό(50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται µισθολο-γικά µέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό.
3. Τα µισθολογικά κλιµάκια κάθε βαθµού, πέραν του βασικού µισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής:
α) Βαθµός Ε ΄: δύο (2) Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, τρία (3) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.
β) Βαθµός Δ΄ : τρία (3) Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ και
ΤΕ, τέσσερα (4) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και έξι (6) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.
γ) Βαθµός Γ΄ : τέσσερα (4) Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ
και ΤΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ.
δ) Τα µισθολογικά κλιµάκια του βαθµού Γ΄ της Υ.Ε. κατηγορίας και των βαθµών Β΄ και Α΄ των λοιπών κατηγοριών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, µέχρι την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία.
4. Με τη βαθµολογική προαγωγή ο υπάλληλος λαµβάνει το βασικό µισθό του νέου βαθµού ή του µικρότερου
Μ.Κ. του βαθµού αυτού, ο οποίος είναι υψηλότερος από το βασικό µισθό που κατείχε πριν την προαγωγή του

Το σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης όπως προβλέπεται από το νόμο είναι το παρακάτω:

6. Οι προαγωγές από βαθµό σε βαθµό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται µε βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινοµένων, ως εξής:
- Από τον Εισαγωγικό Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε: µέχρι και 100% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ: µέχρι και 90% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ: µέχρι και 80% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β: µέχρι και 60% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α: µέχρι και 20% των κρινόµενων υπαλλήλων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµι-
κών, η οποία εκδίδεται µετά από εκτίµηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο και των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόµενα ποσοστά µπορούν να καθορίζονται χαµηλότερα. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, χάνει το δικαίωµα συµµετοχής στην κρίση για προαγωγή για τα επόµενα δύο (2) έτη. Επίσης χάνει το δικαίωµα προαγωγής και στην περίπτωση που δεν εξελίσσεται µισθολογικά, σύµφωνα µε το εδάφιο δεύτερο του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

7. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, είναι:
α) Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ , τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β , τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α (καταληκτικός βαθµός):
αα) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, έξι (6)
έτη και
ββ) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ, οκτώ (8)
έτη.
β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε , δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ , έξι (6) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ, έξι (6) έτη
Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β (καταληκτικός βαθµός),
οκτώ (8) έτη.
γ) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε , δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ , δέκα (10) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ (καταληκτικός βαθµός),
δέκα (10) έτη.

Πρέπει να διευκρινήσουμε ότι για την ένταξη σε βαθμούς των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων ο νόμος επιβάλει την παρακάτω διαδικασία:

1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθµούς της κατηγορίας που υπηρετούν, µε βάση τον συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ., ως εξής:

α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ΄,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθµό Ε΄,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθµό Δ΄,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθµό Γ΄,
εε) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσιένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθµό Β΄.

β) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ:
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ΄ ,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι έντεκα (11) έτη, στο Βαθµό Ε΄,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι δέκα εννέα (19), στο Βαθµό Δ΄,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθµό Γ΄,
εε) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθµό
Β΄.

γ) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ:
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ΄ ,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι δέκα πέντε (15) έτη, στο Βαθµό Ε΄,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι είκοσι πέντε (25), στο Βαθµό Δ΄,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι πέντε (25) έτη, στο Βαθµό
Γ΄.

Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιµάκια του Υπηρετούντος Προσωπικού

1. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθµούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου, λαµβάνουν το βασικό µισθό του βαθµού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθµό εξελίσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια του βαθµού αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Μετά την ανωτέρω µισθολογική ένταξη, η µισθολογική εξέλιξη πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσµετράται τυχόν πλεονάζων χρόνος


Το νόμο μπορείτε να τον δείτε όλο ΕΔΩ

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Μια (ηλεκτρονική) καρτούλα με ευχές


Πρόσκληση από τον Άγιο Βασίλη

Πρόσκληση από τον Άγιο Βασίλη

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο Άγιος Βασίλης θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για να μοιράσει δώρα στα παιδιά των εργαζομένων που ήταν καλά το χρόνο που πέρασε και να τους ευχηθεί για το νέο έτος.

Αν λοιπόν είσουν κι εσύ καλό παιδί το χρόνο που πέρασε, μπορείς να έρθεις με τους γονείς σου στην αίθουσα του πρώτου ορόφου για να πάρεις το δώρο σου από τον Άγιο Βασίλη. και να παίξεις με τα άλλα παιδιά και τον κλόουν “Παπίτο”.


Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά

Ημερολόγιο 2012


Ενημέρωση για μισθολογικά θέματα 24/12/2011


Μπήκαν στους λογαριασμούς μας από εχθές 23/12/2011 η αμοιβή για το πρώτο δεκαπανθήμερο του Ιανουαρίου και για τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες) του Ιουλίου (για όλους)και του Αυγούστου (μόνο για το νοσηλευτικό).

Οι πρόσθετες αμοιβές του Σεπτέμβριου και και του Αύγουστου (για το υπόλοιπο προσωπικό πλην νοσηλευτικού) ενώ έχουν εγκριθεί από την επίτροπο, δεν προχώρησαν για πληρωμή αφού δεν είχαν μπει τα χρήματα στο λογαριασμό του Νοσοκομείου στη ΔΟΥ, παρά το ότι έχει εκδοθεί απόφαση απόδοσης κονδυλίου από το Υπουργείο Υγείας.

Οι πρόσθετες αμοιβές του Οκτωβρίου έχουν εγκριθεί από την επίτροπο, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα στη ΔΟΥ, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση απόδοσης κονδυλίου από το Υπουργείο Υγείας.

Οι πρόσθετες αμοιβές του Νοεμβρίου έχουν αποσταλεί στην επίτροπο για έλεγχο.

Όπως ενημερωθήκαμε, γίνεται προσπάθεια από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου ώστε οι πρόσθετες αμοιβές για τις οποίες υπάρχουν εγκρίσεις από την επίτροπο και υπάρχει απόφασης απόδοσης κονδυλίου χωρίς να έχουν μπει ακόμα τα χρήματα, να προχωρήσουν για πληρωμή προς την Ενιαία Αρχή Πληρωμών μόλις μπουν τα χρήματα στη ΔΟΥ με βάση τα εντάλματα του 2011, ώστε να τις πληρωθούμε με τον προϋπολογισμό του 11 (δηλαδή μέσα στο Γενάρη) και όχι με τον προϋπολογισμό του 12 (δηλαδή μετά το ΜάΙο)!

Είναι πάντως απαράδεκτο και γίνεται για πρώτη φορά να μπαίνει το νέος έτος και να μην έχουμε πληρωθεί δεδουλευμένα από τον Αύγουστο και μετά! Είναι επίσης απαράδεκτο και ενδεικτικό των νέων "απολοποιημένων" συστημάτων πληρωμών να υπάρχουν εγκρίσεις, να υπάρχουν κονδύλια και να μην είναι δυνατό να γίνουν πληρωμές.

Ένα κέρασμα από το σύλλογο μας στην είσοδο του Νοσοκομείου!


Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Το πρώτο λουκέτο σε δημόσιο νοσοκομείο!Σε μια πρωτοφανή αλλά και δικαιολογημένη από την άλλη, απόφαση προχώρησε ο διοικητής του νοσοκομείου Ρόδου.
Μετά τις συνεχείς αποχωρήσεις εργαζομένων (λόγω συνταξιοδότησης ή λήξης συμβάσεων) και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρόδου αποφάσισε να διακοπούν από την 1η Ιανουαρίου όλα τα τακτικά χειρουργεία και οι τακτικές εισαγωγές. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο διοικητής Μιχάλης Κόκκινος σε έγγραφό του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες: «απαγορεύονται μέχρι την έλευση του απαιτούμενου προσωπικού τα τακτικά χειρουργεία και οι τακτικές εισαγωγές στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Με ευθύνη των συντονιστών διευθυντών θα λειτουργούν 12 κλίνες το πολύ σε κάθε πτέρυγα η οποία θα καλύπτεται από μία στάση νοσηλευτών με δύναμη οκτώ ατόμων με εξαίρεση μικρότερα τμήματα των οποίων η δύναμη θα ορίζεται ανάλογα». 
Μάλιστα ο διοικητής ορίζει και επιτροπή ελέγχου ώστε να τηρούνται οι οδηγίες του. 
Το θέμα έγινε γνωστό από την Πανελλήνια  Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π.) η οποία διαμαρτύρεται για την πρόθεση της κυβέρνησης να θέσει σε εφεδρεία ακόμη και γιατρούς και νοσηλευτές στο πλαίσιο της …στενής τήρησης του μνημονίου. 

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011

Δευτέρα και Τρίτη θα συνεχίζεται η συγκέντρωση τροφίμων και χρημάτων για τους απλήρωτους υπάλληλους από το Εργατικό Κέντρο

 Στη "ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ"  απαντάμε με ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ !                       
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου σε συνεργασία με το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Λασιθίου και το Σωματείο Εργαζομένων στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Αγίου Νικολάου, προκειμένου να ενισχύσουν συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων σε δημόσιο έργο στην περιοχή μας, οι οποίοι είναι απλήρωτοι εδώ και μήνες και οι περισσότεροι δεν είναι από δω, παρακαλούν τους συμπολίτες μας να συνεισφέρουν είτε με χρήματα είτε με είδη πρώτης ανάγκης, (ξηρή τροφή, κονσέρβες, γάλα, καφέ κ.τ.λ.), για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών τους.
 Τα παραπάνω θα συγκεντρώνονται  έως και τη Τρίτη 20/12/11 στο Εργατικό Κέντρο Λασιθίου Μίνωος 51 (περιφερειακός Αμμουδίου) από τις 10:00 έως τις 14:00 (εκτός Σαββατοκύριακο), όπως και στο Σωματείο Εργαζομένων της ΔΑΕΑΝ (στη Μαρίνα) τις ίδιες μέρες και ώρες.       ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.
                                                                           ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Video: Το ρεπορτάζ του TELE ΚΡΗΤΗ για την ημερίδα για την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας στο ΤΕΙ Αγ. ΝικολάουΠαρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Νεώτερα σχετικά με την πληρωμή των οφειλόμενων πρόσθετων αμοιβών


Συνάδελφοι, τα νεώτερα που έχουμε σχετικά με την πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών είναι τα παρακάτω:
Σήμερα 16/12/2011 ήρθαν από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλα τα εντάλματα εγκεκριμένα για τους μήνες από Ιούλιο έως Οκτώβριο.
Όμως  τα λεφτά που έχουν  έρθει  στο λογαριασμό του Νοσοκομείου στη ΔΟΥ φτάνουν για να γίνει η πληρωμή μόνο του Ιουλίου για όλους και του Αυγούστου μόνο για το Νοσηλευτικό. Επίσης φτάνουν και για τις πρόσθετες αμοιβές των εργαζόμενων στο Ψυχαργώς, από Απρίλιο μέχρι Ιούλιο.
Έτσι το Γραφείο Μισθοδοσίας έστειλε σήμερα αυτά τα αρχεία στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και η πληρωμή τους θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου.

Για τα υπόλοιπα εντάλματα που έχουν εγκριθεί από την επίτροπο, υπάρχει από το υπουργείο απόφαση απόδοσης κάποιων ακόμη χρημάτων για τις πρόσθετες αμοιβές του Νοσοκομείου μας , αλλά τα χρήματα δεν έχουν μπει ακόμα στο λογαριασμό του Νοσοκομείου. Με αυτά τα χρήματα μπορούν να πληρωθούν οι υπόλοιπες πρόσθετες αμοιβές του Αυγούστου και οι πρόσθετες αμοιβές του Σεπτεμβρίου (για όλους). Όμως για να γίνει αυτό πρέπει μέχρι την Τετάρτη να μπουν τα χρήματα στο λογαριασμό του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και να "ανοίξει" ξανά το σύστημα της ενιαίας αρχής πληρωμών ώστε να σταλούν τα σχετικά αρχεία.Αν γίνει αυτό, η πληρωμή θα γίνει επίσης στις 27 Δεκεμβρίου.

Ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε:

  • Στις 27 Δεκεμβρίου είναι σίγουρο ότι θα πληρωθούμε τις πρόσθετες αμοιβές του Ιουλίου (για όλους) και τις πρόσθετες αμοιβές του Αυγούστου (μόνο για το νοσηλευτικό). Ακόμα, θα πληρωθούν οι πρόσθετες αμοιβές των εργαζόμενων στο ψυχαργώς, για τους μήνες από Απρίλιο έως Ιούλιο.
  • Μέχρι την Τετάρτη 21/12/2011 θα γνωρίζουμε αν στις 27 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν και οι πρόσθετες αμοιβές του Σεπτεμβρίου (για όλους) και του Αυγούστου (και για τους υπόλοιπους)

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του διοικητή για το θέμα των οφειλόμενων

\
Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από εργαζόμενους  στο γραφείο του διοικητή του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου κ. Αλ. Μαυρικάκη, με πρωτοβουλία του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων. Η παράσταση διαμαρτυρίας έγινε για το θέμα της πληρωμής των οφειλόμενων πρόσθετων αμοιβών από τον Ιούλιο έως το Οκτώβριο, αφού αν δεν σταλούν τα σχετικά αρχεία στην ενιαία αρχή πληρωμών έως την Παρασκευή 16/12/2011, τότε η πληρωμή των δεδουλευμένων δεν θα γίνει φέτος, αλλά με τον προϋπολογισμό του 2012, κάτι που σημαίνει από το Μάϊο του 2012 και μετά.
Υπήρξε σχετική επαφή του διοικητή με την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία έχουν αποσταλεί προς έγκριση οι κατάλογοι και τα εντάλματα των δαπανών και μεταφέρθηκε η αγωνία των εργαζομένων για τον κίνδυνο οι οφειλόμενες αμοιβές να μη δοθούν πριν την πρωτοχρονιά, αλλά να πάνε για πολλούς μήνες μετά. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ιδαίτερα πιεσμένοι από τις μεγάλες περικοπές στους μισθούς και τις συνεχείς φορολογικές επιβαρύνσεις, τη στιγμή που "τρέχουν" οι οικογενειακές υποχρεώσεις και τα στεγαστικά δάνεια και έχουν απόλυτη ανάγκη την πληρωμή των δεδουλευμένων (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες, εφημερίες).
Τελικά συζητήθηκε ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε να εγκριθούν τα εντάλματα και να ετοιμαστούν τα αρχεία ως την Παρασκευή, για να γίνει η πληρωμή μ΄σα στο Δεκέμβριο (πιθανόν 27/12).
Βεβαίως διευκρινίστηκε ότι τα χρήματα που μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας δεν επαρκούν για να πληρωθούν οι πρόσθετες αμοιβές του Οκτωβρίου, και το πιο πιθανόν είναι -αν τελικά προχωρήσει η διαδικασία κανονικά- να πληρωθούν οι μήνες Ιούλιος, Αύγουστος Σεπτέμβριος.

Νεότερα για το θέμα θα υπάρχουν την Παρασκευή 16/12/2011.

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Επιστολή προς ΠΟΕΔΗΝ σχετικά με τις αποσπασματικές κινητοποιήσεις


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προς: E.E. ΠΟΕΔΗΝ
Αρ. Πρωτ: 266/ 13-12-11

Συνάδελφοι,
Το ΔΣ του Συλλόγου μας συνεδρίασε το Σάββατο 10/12/2011 και για το θέμα της στάσης εργασίας της Πέμπτης 15/12/11 αποφασίσαμε να σας αποστείλουμε επιστολή σχετικά με τα παρακάτω:
Παρακολουθούμε ότι τόσο η ΠΟΕΔΗΝ όσο και η ΑΔΕΔΥ συνεχίζουν μια πρακτική  μεμονωμένων και αποσπασματικών κινητοποιήσεων που απέχουν κατά πολύ από τη δυναμική ανατροπής της εφαρμοζόμενης πολιτικής του μνημονίου και της κυβέρνησης η οποία την εφαρμόζει. Ουσιαστικά πρόκειται για κινητοποιήσεις που γίνονται για να γίνονται και γι΄ αυτό η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων δεν συμμετέχει σε αυτές.
Μάλιστα στην αφίσα και την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ για τη στάση εργασίας της Πέμπτης απουσιάζει πλήρως το αίτημα για ανατροπή της πολιτικής του μνημονίου, και επικεντρώνεται σε επιμέρους αιτήματα, τη στιγμή που η κυβέρνηση Παπαδήμου ετοιμάζει νέο κύμα μέτρων και περικοπών.
Θεωρούμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων θα πρέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία συντονισμού όλων των σωματείων και των εργασιακών οργανώσεων, ώστε να προκύψει ένα μεγάλο κύμα κινητοποιήσεων, καταλήψεων που θα οδηγήσει σε μια γενικευμένη γενική απεργία διαρκείας – παράλυση του κράτους  με στόχο να ανατραπεί η πολιτική του μνημονίου ή οι κυβερνήσεις που την εφαρμόζουν. Μια τέτοια νίκη θα αποτελέσει φόβητρο στα μάτια των επίδοξων μελλοντικών «τροϊκανών».
Σας προτείνουμε λοιπόν να αφήσετε την τακτική των αποσπασματικών κινητοποιήσεων και απεργιών και να κινηθείτε στη λογική της κατά μέτωπο σύγκρουσης με την εφαρμοζόμενη νεοφιλελεύθερη πολιτική του μνημονίου με συντονισμό σωματείων και ομοσπονδιών.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος            ο Γραμματέας

Γ. Μανουσάκης            Δ. Χαλκιαδάκης

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

Δημοσίευμα της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας: Ριζικές ανατροπές για εργαζόμενους και παροχές στο ΕΣΥ προβλέπει το πόρισμα της επιτροπής "σοφών" του Υπ. Υγείας


Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
Σε απόλυτη αναδιοργάνωση του ΕΣΥ και των δημοσίων νοσοκομείων φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει η κυβέρνηση, ελέω τρόικας.

Σε πόρισμα άνω των 500 σελίδων, που καταρτίστηκε από την ειδική επιτροπή των «σοφών» του υπουργείου Υγείας και αναμένεται να παραδοθεί αύριο στην τρόικα, προτείνονται ριζικές ανατροπές στον χάρτη των νοσοκομείων, τόσο σε σχέση με τη λειτουργία και το χαρακτήρα τους όσο και σε σχέση με τους εργαζόμενους και τις παροχές στους ασθενείς. Με τις προτάσεις τους, που εξασφάλισε η «Κ.Ε.», οι «σοφοί» της Υγείας (κυρίως πανεπιστημιακοί και υψηλόβαθμα στελέχη του χώρου της υγείας) εισηγούνται ουσιαστικά την επιβολή ενός «υγειονομικού μνημονίου» στο ΕΣΥ, με μέτρα που θα αλλάξουν άρδην το δημόσιο χαρακτήρα του, αλλά και τη σχέση εργασίας των γιατρών και του προσωπικού.

Μεταξύ άλλων, η επιτροπή θα θέσει προς έγκριση στην τρόικα και την κυβέρνηση ακόμη και την πώληση δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και την παραχώρηση ολόκληρων κλινικών σε ιδιώτες! Εκτός αυτού, θα θέσει υπ' όψιν των τροϊκανών και την αναθεώρηση του θεσμού του γιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ενώ θα προτείνει ακόμη και την εφαρμογή ειδικού «ποινολογίου» για όσους γιατρούς και νοσηλευτές δεν είναι αποδοτικοί και οι οποίοι θα υποχρεούνται να πληρώνουν πρόστιμα!

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Τα δίνουν σε ιδιώτες
Σαρωτικές είναι οι αλλαγές που περιλαμβάνει το πόρισμα των «σοφών» για τα νοσοκομεία όπου ούτε λίγο ούτε πολύ περνούν πια στην απόλυτη ιδιωτικοποίηση.
Συγκεκριμένα το πόρισμα προβλέπει:

* Ακόμη και πώληση δημοσίων νοσοκομείων σε ιδιώτη και συνέχιση της λειτουργίας του ή αλλαγή χρήσης.

* Να ανατεθεί το μάνατζμεντ δημόσιων νοσοκομείων σε ιδιώτη με συμβόλαιο ο οποίος θα προσλαμβάνει ακόμη και όλο το προσωπικό, ενώ ανάλογα με το συμβόλαιο θα έχει την υποχρέωση να φέρνει νέες επενδύσεις κεφαλαίου.

* Επίσης ιδιώτης θα μπορεί να χρηματοδοτεί, να κατασκευάζει και να κατέχει ένα δημόσιο νοσοκομείο παρέχοντας τις κλινικές υπηρεσίες. Το νοσοκομείο θα παραμένει στην ιδιοκτησία του ιδιώτη ή θα μεταβιβάζεται μετά τη λήξη του συμβολαίου.

* Επίσης προβλέπει εγκατάσταση ιδιωτικής πτέρυγας εντός δημοσίου νοσοκομείου. Σε άλλη περίπτωση θα μπορούν να δοθούν σε ιδιώτη υποστηρικτικές κλινικές όπως ακτινολογικές και εργαστηριακές υπηρεσίες αλλά και εξειδικευμένες κλινικές όπως λιθοτριψίας, και εγχειρήσεις ρουτίνας όπως του καταρράκτη.

* Ταυτόχρονα προβλέπει όσα νοσοκομεία απομείνουν σε «δημόσια χέρια» να μετατραπούν σε αυτόνομες επιχειρήσεις με αλλαγή του νομικού καθεστώτος, ώστε να γίνουν ανεξάρτητα κοινωφελούς σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να έχουν διοικητική αυτοτέλεια. Στο πλαίσιο αυτό οι διοικητές θα αποκτήσουν εξαιρετικά ισχυρό ρόλο, καθώς θα μπορούν να κάνουν αλλαγές κλινικών, μεταφορά προσωπικού κ.λπ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Νέες ειδικότητες
Και για το μη ιατρικό προσωπικό, όμως, θα ισχύσει το «συμβόλαιο δραστηριοτήτων».
Μέσω αυτού θα αξιολογούνται σύμφωνα με τους στόχους που θα τεθούν, ενώ θα υπάρχει επίσης επιβράβευση ή τιμωρία βάσει των αποτελεσμάτων (δημιουργία συστήματος κινήτρων).

* Σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές, προτείνεται η δημιουργία νέων νοσηλευτικών ειδικοτήτων (π.χ. κοινοτικοί νοσηλευτές, εξειδικευμένοι στην ανακουφιστική φροντίδα κ.λπ.).

* Καταργείται ο θεσμός των αποκλειστικών νοσοκόμων και αντί αυτών η αποζημίωση που καταβάλλεται από τα ασφαλιστικά ταμεία θα δίδεται για «τη μίσθωση, σε μόνιμη βάση αντίστοιχου αριθμού νοσηλευτών (Τ.Ε. ή Π.Ε.)». Υπολογίζεται στο πόρισμα ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν άμεσα να προσληφθούν περίπου 425 νοσηλευτές, καθώς η ετήσια δαπάνη του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων για τις αποκλειστικές είναι 10 εκατ. ευρώ, ενώ το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας ενός νοσηλευτή Τ.Ε. είναι 23.500 ευρώ.

* Ομως στην περίπτωση αυτή πρέπει να έχουν και τα νοικοκυριά συμμετοχή, καθώς θα μετατραπεί το ποσό που σήμερα καταβάλλουν από την τσέπη τους στις αποκλειστικές (περίπου 23 εκατ. ετησίως) σε πληρωμές συμμετοχής στο κόστος κατά τη διάρκεια της νοσοκομειακής νοσηλείας, γεγονός που σημαίνει πως η φιλοξενία δεν θα είναι ποτέ δωρεάν.

* Ενίσχυση του ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού ακόμη και με τη δυνατότητα συνταγογράφησης σε περιοχές όπου καταγράφονται ελλείψεις γιατρών.

* Δημιουργία κέντρου τηλεφωνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νοσοκομεία και στελέχωση με νοσηλευτές Π.Ε. Στο πόρισμα σημειώνεται ότι όπου εφαρμόσθηκε αυτό το σύστημα, π.χ. Αμερική, οδήγησε στην εξοικονόμηση πόρων στο νοσοκομείο: αποφυγή άσκοπων επισκέψεων στο νοσηλευτικό ίδρυμα και ειδικά στα επείγοντα.

* Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και πιστοποίηση νοσηλευτών. Οι πιστοποιημένοι νοσηλευτές σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, π.χ. φαρμακολογία, φαρμακοκινητική, θα έχουν τη δυνατότητα περιορισμένης συνταγογράφησης.

* Για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό ορίζεται να προδιαγραφούν τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών για κάθε επίπεδο διοίκησης και να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν αντίστοιχα προγράμματα στο πλαίσιο των ευκαιριών που παρέχει το ΕΣΠΑ.

* Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που ήδη παρέχουν τα πολύ ανεπτυγμένα προγράμματα (μεταπτυχιακών κυρίως) σπουδών σε Ανώτερα Ιδρύματα: Πανεπιστήμια και βεβαίως τα προγράμματα εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

* Να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης για τον προγραμματισμό της επιλογής και πρόσληψης του ανθρώπινου δυναμικού στη διοίκηση και το μάνατζμεντ των υπηρεσιών υγείας.

ΦΑΡΜΑΚΑ
Στροφή στα αντίγραφα
Αλλαγές προτείνονται και στη φαρμακευτική πολιτική.

Ειδικότερα:

* Την αύξηση της τιμής πρωτότυπων φαρμάκων κατά 20% ως επιβράβευση της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας.

* Αύξηση στο 50% της υποχρεωτικής συνταγογράφησης γενόσημων (αντιγράφων) φαρμάκων στα νοσοκομεία στις θεραπευτικές κατηγορίες και 75% στις εκτός προστασίας πατέντας δραστικές ουσίες με στόχο τη μείωση των τιμών. Εκτιμάται μάλιστα ότι η δαπάνη μπορεί να μειωθεί έτσι ακόμη και κατά 150 εκατ. ευρώ.

* Καθορίζει με νέο τρόπο το κέρδος των φαρμακοποιών και συγκεκριμένα κλιμακωτά και με βάση την τιμή του φαρμάκου.

* Συνδέει τη συνταγογράφηση με τη λογική κινήτρων και αντικινήτρων, καθώς όποιος γιατρός θα συνταγογραφεί γενόσημα και φθηνότερα θα λαμβάνει και μπόνους.

* Για τις φαρμακοβιομηχανίες προβλέπει τη δημιουργία ενός τριπλού συστήματος έκπτωσης (rebate) που θα στηρίζεται σε επιστροφή 4% επί της τιμής παραγωγού στο σύνολο των πωλήσεων, στην περίπτωση που η λιανική τιμή θα είναι υψηλότερη από την τιμή αγοράς αλλά και έκπτωση με βάση τις συνολικές πωλήσεις. Συγκεκριμένα, για αυξήσεις στις πωλήσεις μέχρι 15% θα υπάρχει πρόσθετη επιστροφή-έκπτωση 5%. Για αυξήσεις μέχρι 25%, πρόσθετη επιστροφή 10%, για αυξήσεις μέχρι 40% πρόσθετη επιστροφή 15%, ενώ για αυξήσεις στις πωλήσεις πάνω από 40% οι φαρμακοβιομηχανίες θα είναι υποχρεωμένες να επιστρέφουν στην κοινωνική ασφάλιση 25%.

ΓΙΑΤΡΟΙ
Και κίνητρα και ποινές!
Ολοι οι γιατροί θα επαναξιολογηθούν βάσει κριτηρίων παραγωγής, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και εκπαίδευσης.

Θα συνδεθεί η αξιολόγηση αυτή με τους στόχους μέσω ενός «συμβολαίου δραστηριοτήτων» ανά κλινική και γιατρό και θα υπάρχει «επιβράβευση ή τιμωρία βάσει αποτελεσμάτων πέρα από τις τακτικές αποδοχές του καθενός». Γεγονός που σημαίνει ότι θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

* Οι γιατροί αλλά και όλες οι κλινικές θα ελέγχονται και για τη χρήση των πόρων που θα κάνουν από το νοσοκομείο, αφού θα αποτελεί κριτήριο για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα.

* Οι «σοφοί» της υγείας προτείνουν όμως και «κούρεμα» των θέσεων του ιατρικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, συνιστούν τον δραστικό περιορισμό των προσφερόμενων θέσεων για λήψη ειδικότητας όπου υπάρχει πληθωρισμός ιατρών για την επόμενη τριετία αλλά και τον περιορισμό των θέσεων ειδικευόμενων σε ειδικότητες όπου υπάρχει υπερεπάρκεια όπως καρδιολογία, γενική χειρουργική, μαιευτική-γυναικολογία, ουρολογία κ.λπ.

* Μιλούν στο πόρισμα για παροχή κινήτρων σε όσους γιατρούς παίρνουν ειδικότητες που παρουσιάζουν ελλείψεις όπως γενική ιατρική, ογκολογία, υγιεινή της εργασίας κ.λπ. με αύξηση του αριθμού των θέσεων για ειδικότητα.

* Αμεση κατάργηση των υπεράριθμων θέσεων ειδικευομένων (εκτός των περιπτώσεων ιατρών που πάσχουν από πρόβλημα υγείας).

* Επίσης στα νοσοκομεία θα υπάρξει εισαγωγή συστήματος ελέγχου των νοσοκομειακών τμημάτων ή μονάδων όπου θα παρέχεται ιατρική εκπαίδευση για τη λήψη ειδικότητας, ενώ θα γίνεται και ανάκληση της άδειας σε όσες δεν τηρούν τις προϋποθέσεις.

* Παροχή οικονομικών κινήτρων για άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος σε άγονες και προβληματικές περιοχές.

* Επίσης, προτείνουν να αλλάξει η σχέση εργασίας των γιατρών με το ΕΣΥ: «Είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί ο θεσμός του γιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία της επαρχίας, αλλά όχι μόνο. Η θέσπιση του γιατρού-συμβούλου με μερική απασχόληση στους τρεις τομείς: παθολογικό, χειρουργικό, εργαστηριακό για εφημερίες και στα εξωτερικά ιατρεία». Στόχος είναι να συμπληρώνει ελλείψεις που παρατηρούνται σήμερα σε πολλές ειδικότητες και υποειδικότητες με μικρότερο κόστος για το νοσοκομείο, ενώ ταυτόχρονα «θα βελτιώσει κατά πολύ τις δυνατότητες των επαρχιακών νοσοκομείων». Οι γιατροί αυτοί ταυτόχρονα θα ασκούν και την ιδιωτική ιατρική, «θα έχουν το κίνητρο να εργασθούν στην επαρχία και έτσι δεν θα υπάρχουν τα κενά που παρατηρούνται σήμερα».

* Θα υπάρχει παροχή κι άλλων κινήτρων για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στις απομακρυσμένες περιοχές. Συγκεκριμένα, θα ενεργοποιηθεί νόμος που δίνει τη δυνατότητα σε ιατρό που έχει υπηρετήσει τουλάχιστον για μία πενταετία σε μονάδα άγονης περιοχής να επιλέξει κατά προτεραιότητα μονάδα αστικού κέντρου και να μετακινηθεί όταν δημιουργούνται κενές θέσεις.

* Θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή στον ιατρικό σύλλογο και η τριετής άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών στο νομό που έλαβαν ιατρική ειδικότητα (για ειδικότητες στις οποίες παρατηρείται έλλειψη στην περιφέρεια). Οι συγκεκριμένοι γιατροί θα συμβάλλονται κατά προτεραιότητα με τον ΕΟΠΥΥ.

* Κίνητρα θα δοθούν και για όσους θα λάβουν την ειδικότητα της γηριατρικής, η οποία και θα κατοχυρωθεί. Οπως αναφέρεται στο πόρισμα, αυτό γίνεται «δεδομένου ότι στη χώρα μας η γήρανση του πληθυσμού είναι αναμφισβήτητο γεγονός και αφ' ετέρου οι πολλές και συνυπάρχουσες ασθένειες της τρίτης ηλικίας απαιτούν αποτελεσματική διαχείριση και συνέχεια της φροντίδας».

* Στο πλαίσιο πάντως της ανασυγκρότησης και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας επανέρχεται και ο γνωστός και πολυδιαφημισμένος θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Οι σοφοί προτείνουν να γίνει άμεσος σχεδιασμός στο πλαίσιο και του ΕΟΠΥΥ, ενός δικτύου οικογενειακών γιατρών σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

* Το ρόλο του οικογενειακού γιατρού θα μπορούν να αναλάβουν οι γενικοί γιατροί και όπου δεν υπάρχουν, το έργο τους θα μπορούν να αναλάβουν ειδικοί παθολόγοι. Στον κατάλογο του οικογενειακού γιατρού θα είναι δυνατό να εγγράφονται έως 2.000 πολίτες.

* Μεταξύ άλλων, ο οικογενειακός γιατρός θα μπορεί να συμπράττει και με άλλους συναδέλφους του δημιουργώντας Κέντρα Οικογενειακών Γιατρών τα οποία μπορεί και να εφημερεύουν.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανασχεδιασμός και συγχωνεύσεις
Σε ό,τι αφορά στη διοίκηση του συστήματος, οι «σοφοί» επιθυμούν να αλλάξουν τα... φώτα ακόμη και στο ίδιο το υπουργείο Υγείας καθώς παρατηρούν κατακερματισμό υπηρεσιών και τμημάτων, προτείνοντας ανασχεδιασμό των διοικητικών τομέων.
Εκτός αυτού επιδιώκουν και τις συγχωνεύσεις εσωτερικών τμημάτων αλλά και προσδιορισμό αντικειμένου σε διευθύνσεις και τμήματα ώστε να επιτευχθεί και μείωση της γραφειοκρατίας. Παράλληλα προτείνουν:

* Να δοθεί έμφαση στην περιφερειακή οργάνωση του συστήματος υγείας με την κατάργηση των σημερινών επτά υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) και πλήρη εκχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων της διοίκησης από το υπουργείο Υγείας (οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους) και τις ΥΠΕ, στους βαθμούς της αιρετής αυτοδιοίκησης ως εξής: πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και ψυχική υγεία στους δήμους. Δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες υπηρεσίες και δημόσια υγεία στη διοικητική περιφέρεια. Σε αυτά περιλαμβάνεται και ο έλεγχος στη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα.

*Η κεντρική διοίκηση θα λειτουργεί επιτελικά και στρατηγικά, ενώ οι αποκεντρωμένες διοικήσεις θα αναλάβουν εποπτικό συντονιστικό ρόλο.

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011

Τετράωρη πανελλαδική στάση εργασίας από την ΠΟΕΔΗΝ την Πέμπτη 15/12/11


Η εγκύκλιος για τη διαδικασία παρακράτησης φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης από το μισθό


Την νέα εγκύκλιο για τη διαδικασία παρακράτησης φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης από το μισθό μπορείτε να τη δείτε πατώντας ΕΔΩ.

Ξεκίνησε η εφεδρεία και στον τομέα της Υγείαςπρίν 1 ώρα & 15'

Δέκα υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Υγείας, 600 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και 300 στον τομέα της πρόνοιας, θα αποχωρήσουν άμεσα από την εργασία τους, μετά τη σχετική απόφαση που υπέγραψε ήδη ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος.
Όπως είπε ο υπουργός, ποσοστό 10% των απομακρύνσεων εντάσσονται στο μέτρο της εφεδρείας και 90% είναι συνταξιοδοτήσεις.
Ο κ. Λοβέρδος επανέλαβε ότι το μέτρο της εφεδρείας δεν θα εφαρμοστεί σε γιατρούς και νοσηλευτές.

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

Ενημέρωση για μισθολογικά θέματα (7/12/11)

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τα παρακάτω μισθολογικά θέματα:

1. Το επίδομα που έχει αντικαταστήσει το Δώρο Χριστουγέννων θα το λάβουμε στις 16 Δεκεμβρίου. Είναι 500 ευρώ, και με τις κρατήσεις κατεβαίνει σε καθαρά από 360 έως 400 ευρώ.

2. Στις 13 Δεκεμβρίου θα λάβουμε το β δεκαπενθήμερο του Δεκέμβρη, το οποίο περιλαμβάνει τις αναδρομικές περικοπές του μεσοπρόθεσμου (ίδιο ποσό με όσα πήραμε στις 27 Νοεμβρίου)

3. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία σύνταξης της μισθοδοσίας με το νέο μισθολόγιο. Αυτή τη στιγμή γίνεται η κατάταξη των εργαζόμενων σε βαθμούς και κλιμάκια. Έτσι η μισθοδοσία του Ιανουαρίου έχει συνταχθεί με βάση το παλαιό μισθολόγιο, συν τις περικοπές (όχι αναδρομικές) του μεσοπρόθεσμου. 
Συνεπώς στις 27 Δεκέμβρη και στις 13 Γενάρη θα πληρωθούμε όσα παίρναμε πριν τις αναδρομικές περικοπές, μείον τις περικοπές του μεσοπρόθεσμου (3%, περικοπή κίνητρου απόδοσης, αφορολόγητο στις 8000). Δηλαδή θα πάρουμε όσα παίρναμε τον Αύγουστο μείον περίπου 100 ευρώ το μήνα (από 90 έως 110). Στους γιατρούς είναι περίπου μείον 200 ευρώ το μήνα.

4. Το πιο πιθανό είναι το ενιαίο μισθολόγιο θα ενταχθεί από τη μισθοδοσία του Φλεβάρη (27 Ιανουαρίου, 13 Φεβρουαρίου). Επίσης τότε θα ενταχθεί η μείωση του αφορολόγητου στις 5000 και ίσως και η ένταξη της έκτακτης εισφοράς στο μισθό. Όλα τα παραπάνω θα ενταχθούν αναδρομικά, αλλά δεν είναι ακόμα γνωστό σε πόσες δόσεις και σε τί ποσά.. Μόλις έχουμε νεότερα για τις μισθοδοσίες αυτές θα ενημερώσουμε

5. Οι πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες, εφημερίες) του μηνός Ιουλίου έχουν αποσταλεί από τις 3/12/11 (για δεύτερη φορά)  για έλεγχο στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έχουν επίσης αποσταλεί και οι πρόσθετες αμοιβές των εργαζόμενων στο Ψυχαργώς (για του μήνες μέχρι Ιούλιο). Επίσης στις 7/12/11 απεστάλησαν στην Επίτροπο για έλεγχο και οι πρόσθετες αμοιβές του Αυγούστου.
 Αν ελεγχθούν και γυρίσουν πίσω σύντομα (δύσκολο) ίσως τις πληρωθούμε μέσα στο Δεκέμβριο. Διαφορετικά πάμε για τον Ιανουάριο.
Οι κατάλογοι για τις πρόσθετες αμοιβές για τους άλλους μήνες (από Αύγουστο και μετά) έχουν ετοιμαστεί, όμως δεν υπάρχουν τα ανάλογα ποσά στις πιστώσεις που έχουν σταλεί από το υπουργείο. Έτσι αναμένεται ανταπόκριση στο αίτημα για κάλυψη των πιστώσεων για να προχωρήσουν.

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011

Η κυβέρνηση δολοφονεί τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

του Χριστόδουλου Δολαψάκη, ειδικευόμενου Παθολογίας

"Στέκω πλάι στους συκοφαντημένους ανθρώπους του υποκόσμου, όπως στέκω πλάι σε κάθε λογής καρπαζοεισπράκτορα।
Αγαπώ τα τσογλάνια και τους κλέφτες και τις πουτάνες και τους χασικλήδες γιατί μάχονται κάθε μορφή Εξουσίας.
Και τους αγαπώ πιο πολύ γιατί τα καταφέρνουν και επιζούν κόντρα στην Αστυνομία, κόντρα στον Ποινικό Νόμο, κόντρα στο Ποινικό Μητρώο, κόντρα στην απαίσια Ηθική των Μικροαστών, κόντρα στον φλογερό Εαυτό τους."
Ηλίας Πετρόπουλος

Είδηση πρώτη: Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε πριν λίγες μέρες απόφαση η οποία καθορίζει τα ποσοστά αναπηρίας των διαφόρων παθήσεων και ασθενειών (http://www.ygeianet.gr/box/cal/26578.pdf) . Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση, οι ασθενείς με HIV κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες αναλόγως του αριθμού των CD4 κυττάρων. Μόνο η τελευταία κατηγορία έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, με αποτέλεσμα -όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ACT UP ΔΡΑΣΕ HELLAS (http://www.ygeianet.gr/box/cal/26577.pdf) που δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην αντιμετώπιση της νόσου - να διακόπτεται η χορήγηση του επιδόματος πρόνοιας στους ασθενείς με HIV με μόνο κριτήριο τη σταδιοποίηση του νοσήματος.
Είδηση δεύτερη: Στις 22 Νοεμβρίου, με αφορμή το 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το AIDS, ο υπουργός υγείας Ανδρέας Λοβέρδος χαρακτήρισε «υγειονομική βόμβα» τους 600 παράνομους οίκους ανοχής, ενώ έστειλε μήνυμα στους «κυρίους», όπως τους χαρακτήρισε, που προτιμούν την αδήλωτη πορνεία να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί ώστε να μη μεταφέρουν την ασθένεια στο σπίτι και στην οικογένειά τους।
Είδηση τρίτη: Οι περικοπές των δαπανών για την ψυχική υγεία κατά 45% το τρέχον έτος έχουν ως αποτέλεσμα 4 ψυχιατρικές δομές να έχουν ήδη διακόψει τη λειτουργία τους, οι προμηθευτές να μην χορηγούν τρόφιμα και φαρμακευτικό υλικό επί πιστώσει και οι εργαζόμενοι στις δομές να παραμένουν απλήρωτοι.
Είδηση τέταρτη: Το υπουργείο υγείας αποφάσισε την περικοπή κατά 40-80% των συντάξεων των ασθενών που διαμένουν μόνιμα σε ψυχιατρεία, οικοτροφεία και ξενώνες. «Ο Ανδρέας Λοβέρδος θα περάσει στην ιστορία σαν ο υπουργός που έκοψε την τυρόπιτα στους ψυχικά ασθενείς» δήλωσε μέλος του Δ.Σ. των εργαζομένων στο Δρομοκαϊτειο τον Αύγουστο του 2011.
Είδηση πέμπτη: Η κρατική επιχορήγηση για τα «στεγνά» προγράμματα του ΚΕΘΕΑ μειώθηκε κατά 50%. Στις 26 Σεπτεμβρίου έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των μελών των θεραπευτικών κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ έξω από το υπουργείο υγείας, όπου σχηματίζοντας τη γνωστή ανθρώπινη αλυσίδα φώναζαν δυνατά ο καθένας με τη σειρά του (http://news247.gr/ellada/eidiseis/kraygh_agwnias_apo_to_kethea.1385142.html)
Οι ειδήσεις αυτές τις περισσότερες φορές περνούν στα «ψιλά» των εφημερίδων, το πολύ πολύ να γραφτούν σε ένα μονόστηλο, το οποίο χάνεται μέσα στην καταιγίδα των απάνθρωπων ρυθμίσεων και μέτρων που ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μέρα. Άλλωστε αφορούν «της γης τους κολασμένους»: ψυχικά ασθενείς, χρήστες ναρκωτικών, ομοφυλόφιλους, πόρνες… Αυτούς τους ανθρώπους που η μέση κοινωνική συνείδηση τους έχει καταδικάσει ήδη ως εγκληματίες, που τους θεωρεί μη-φυσιολογικούς και επικίνδυνους.
Ανέκαθεν η πολιτική εξουσία θεωρούσε τους ανθρώπους αυτών των κατηγοριών ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας ή ακριβέστερα ως «μη πολίτες». Αγκαλιά με τη δικαστική εξουσία, κατασκεύαζε φυλακές και ψυχιατρεία για να τους «κρύψει», για να τους στερήσει κάθε κοινωνικό δικαίωμα και να τους στιγματίσει. Χρειάστηκαν σκληρές προσπάθειες για να κατορθώσουν αυτοί οι άνθρωποι να απολαμβάνουν μία ελάχιστη βοήθεια και υποστήριξη από το «κοινωνικό κράτος» και κυρίως για να καταρριφθούν κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις.
Σήμερα είμαστε και πάλι μάρτυρες ενός κοινωνικού δαρβινισμού, ο οποίος όχι μόνο εκφράζεται στον δημόσιο λόγο των πολιτικών, αλλά και θεσπίζεται νομικά. Η ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα αυτών των ομάδων είναι ακόμα χειρότερη από τα αντιλαϊκά μέτρα που λαμβάνονται ενάντια στον υπόλοιπο πληθυσμό.
Η επίθεση ενάντια στον κόσμο της εργασίας είναι μια άγρια και νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία πραγματοποιείται κατ’εντολήν των αφεντικών σε ΕΕ και ΔΝΤ. Όμως η καταδίκη σε ουσιαστικό θάνατο των χιλιάδων ψυχικά ασθενών, των χρηστών ναρκωτικών, των ασθενών με AIDS φανερώνει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ και ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ. Έχουμε να κάνουμε με υπουργούς ΦΑΣΙΣΤΕΣ (άλλωστε και τα τυπικά προσχήματα έχουν εκλείψει με τη συμμετοχή του ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση) και ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ.
Η πολιτική αυτή είναι φασιστική διότι προσπαθεί να στηριχθεί ιδεολογικά στις πιο κτηνώδεις και απάνθρωπες αντιλήψεις που εξακολουθούν δυστυχώς να είναι ριζωμένες στο κοινωνικό σύνολο. Οι ίδιοι πολιτικοί που κόβουν την χρηματοδότηση του ΚΕΘΕΑ είναι αυτοί που κάνουν τα στραβά μάτια στην διακίνηση και την εμπορία ναρκωτικών και καταδικάζουν ως εγκληματίες τους χρήστες τους. Είναι ο ίδιος υπουργός «υγείας» που χαιρετίζει τις εργασίες του συνεδρίου για το AIDS και μετά κόβει το επίδομα πρόνοιας από τους ασθενείς με HIV. Είναι οι ίδιοι πολιτικοί που απομακρύνουν τις δομές απεξάρτησης από τις γειτονίες της Αθήνας γιατί «δίπλα παίζουν παιδιά»… Είναι οι ίδιοι που από τη μία θριαμβολογούσαν για «αποασυλοποίηση» και από την άλλη κόβουν τις συντάξεις των ψυχικά ασθενών.
Όταν λαμβάνεις τέτοια μέτρα εναντίων αυτών των κοινωνικών ομάδων, ξέρεις πολύ καλά ότι τους οδηγείς είτε στον φυσικό είτε στον ουσιαστικό θάνατο. Γι’αυτό το λόγο αυτή η πολιτική είναι και δολοφονική. Είναι η ίδια πολιτική που προστάζει να μην έχεις ρεύμα εάν δεν μπορείς να πληρώσεις φόρους.
Ο αντιθετικός λόγος απέναντι στη δολοφονία αυτών των κοινωνικών ομάδων είναι προφανές ότι δεν μπορεί πλέον να είναι στείρα συνδικαλιστικός ή «πολιτικός» με την κλασική έννοια του όρου.
Εξαιτίας του επαγγέλματός τους, οι γιατροί θα όφειλαν να καταγγείλουν με όλους τους τόνους και να αποκαλύψουν σε ολόκληρη την κοινωνία αυτό που συμβαίνει όλον αυτόν τον καιρό. Δυστυχώς όμως η ΚΑΤΑΝΤΙΑ του ιατρικού χώρου είναι τέτοια, που ουσιαστικά η σιωπή γύρω από αυτά τα ζητήματα είναι συνενοχή σε μια δολοφονική πολιτική.
Επιστημονικά δεδομένα υπάρχουν και είναι γνωστά. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011 υπήρξε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων HIV ιδιαίτερα μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών (http://www.hivaids.gr/pliroforisi/epidiomiologiko2011.pdf) . Η δραματική επιδείνωση των όρων ζωής οδηγεί πάρα πολλούς ασθενείς με AIDS που απολύονται ή διώκονται από τη δουλειά τους, να διακόπτουν τη θεραπεία τους ώστε να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας τους για να λάβουν το πενιχρό προνοιακό επίδομα! (http://www.ygeianet.gr/box/cal/26577.pdf) , ενώ παρατηρείται το φαινόμενο εκούσιας μετάδοσης του ιού για τη λήψη προνοιακού επιδόματος! (http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=26354). Ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση των ψυχικά πασχόντων, των ατόμων που ζητούν ψυχιατρική βοήθεια και των αυτοκτονιών. (http://epianalysis.wordpress.com/2011/10/21/greece/)
Αυτά τα δεδομένα στα χέρια μιας ιατρικής κοινότητας που πραγματικά θα αντιλαμβανόταν την ευθύνη του ρόλου της, θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν στην ελληνική κοινωνία σαν μια κραυγή αγωνίας και όχι σαν επιδημιολογικές παρατηρήσεις. Θα έπρεπε να αποτελέσουν την αφορμή για μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και καταγγελίας μιας δολοφονικής πολιτικής. Η κατοχική ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά καταδικάζει τους μη έχοντες σε θάνατο και αυτό οι γιατροί το γνωρίζουν καλύτερα από όλους. Ταυτόχρονα, όλες οι δυνάμεις θα έπρεπε να δωθούν σε δημιουργία και υποστήριξη δομών κοινωνικής βοήθειας στις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη.
Αντί να διοργανώνονται συνέδρια και να προσκαλούνται οι νεκροθάφτες του συστήματος υγείας, θα έπρεπε οι γιατροί να κηρύξουν τον πόλεμο ενάντια σε μια πολιτική δολοφονική.
Αυτό το καθήκον δεν αφορά πια τους ολίγους τυχόν συνειδητοποιημένους αριστερούς συνδικαλιστές που –με καλές προθέσεις- εκδίδουν ανακοινώσεις. Αφορά όλους τους γιατρούς –εκτός φυσικά από αυτούς που ήδη εδώ και πολλά χρόνια έχουν ξεπουληθεί και πίσω από την επιστημονική τους επάρκεια κρύβουν τα στενά δεσμά τους με την εκάστοτε εξουσία. Η μεγαλύτερη προσφορά που μπορεί να κάνει σήμερα ένας καλός, καταρτισμένος γιατρός δεν είναι απλώς να κάνει καλά τη δουλειά του χωρίς ατιμίες, αλλά να δώσει όλες του τις δυνάμεις για να ανατρέψει την πολιτική που εφαρμόζεται.

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Η ΟΕΝΓΕ σχετικά με το νοσήλιο των γυναικών που γεννούν σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 16 Νοεμβρίου το υπουργείο Υγείας εξέδωσε Δελτίο Τύπου σχετικά με το νοσήλιο των γυναικών που γεννούν σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του ΥΥ&ΚΑ.
Στο συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου αναφέρεται:
«Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται από τις ασφαλισμένες μητέρες η ανάμιξη στην όλη διαδικασία και η καταβολή νοσηλίου προς το νοσοκομείο».
Παρότι έχουν παρέλθει δύο εβδομάδες από την έκδοση του παραπάνω Δελτίου Τύπου τα Γραφεία Νοσηλίων σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας συνεχίζουν να απαιτούν νοσήλια από τις γυναίκες που γέννησαν, διότι ο υπουργός Υγείας παρέλειψε να στείλει στα Νοσοκομεία σχετικό έγγραφο.
Προφανώς ο κ. Λοβέρδος γνωρίζει πως Δημόσια Διοίκηση δεν ασκείται μέσω δηλώσεων και Δελτίων Τύπου. Θεωρούμε λοιπόν πως η κατάργηση του βοηθήματος τοκετού καθώς και οι συγκεκριμένες επικοινωνιακές μεθοδεύσεις στα νοσήλια προκαλούν τεράστια προβλήματα στις επίτοκες γυναίκες και προβληματίζουν τα νέα ζευγάρια εάν θα πρέπει να τεκνοποιούν στην εποχή του Μνημονίου.
Καλούμε τον κ. Λοβέρδο να αποστείλει άμεσα σχετική εγκύκλιο στα Νοσοκομεία ώστε να μην απαιτούν νοσήλιο μετά τον τοκετό και ταυτόχρονα να επαναφέρει το βοήθημα τοκετού που κατάργησε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ

Video: ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ TELE ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

Κινητοποίηση 1 Δεκέβρη 2011
Απο την σημερινή κατάληψη του γραφείου κίνησης - γραμματεία εξωτερικών ιατρείων

Οι κινητοποιήσεις στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου την 1/12/2011


Δυναμικά συμμετείχαν οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στις απεργιακές κινητοποιήσεις της 1ης Δεκεμβρίου 2011. Από τις 07.30 έως τις 12.30 έγινε κατάληψη στο γραφείο κίνησης και στη διοίκηση του Νοσοκομείου, κατόπιν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων που είχε ληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα.
Το Νοσοκομείο λειτούργησε με προσωπικό ασφαλείας, εξυπηρετήθηκαν μόνο επείγοντα περιστατικά και δεν πραγματοποιήθηκαν τακτικά ιατρεία και τακτικά χειρουργεία.
Μετά τις 10.00 π.μ. αντιπροσωπεία των εργαζομένων συμμετείχε στην πορεία που οργανώθηκε από το Εργατικό Κέντρο και τα σωματεία, με τελικό προορισμό τα γραφεία της ΔΕΗ.
Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Νοσοκομείο θα συνεχιστούν σε συντονισμό με τις Ομοσπονδίες και τα τοπικά σωματεία.