Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011

Δημοσιοποιήθηκε η κατάταξη των υπαλλήλων σε βαθμούς

Συνάδελφοι,

Ολοκληρώθηκε η κατάταξη των υπαλλήλων του Νοσοκομείου σε βαθμούς σύμφωνα με το Ν. 4024/11 (ενιαίο μισθολόγιο) και έχει γίνει η ανάρτηση της κατάταξης στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα "διάυγεια".

Οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου μπορούν να δουν την κατάταξη κατεβάζοντας το αρχείο .pdf πατώντας ΕΔΩ

Οι εργαζόμενοι στο Ψυχαργώς, στο Κ.Ψ.Υ. στην ΕΠΑΣ και στο Κέντρο Υγείας Τζαρμιάδω μπορούν να δουν την κατάταξη κατεβάζοντας το αρχείο .pdf πατώντας ΕΔΩ

Με βάση αυτή την κατάταξη, τους βαθμούς και τα υπόλοιπα χρόνων, μηνών και ημερών θα γίνει η κατάταξη των εργαζομένων σε μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν σε αντίστοιχες μεικτές αποδοχές.

Η κατάταξη σε κλιμάκια που προβλέπει ο νόμος είναι η παρακάτω:

Άρθρο 12
Σύστηµα µισθολογικής εξέλιξης
1. Οι υπάλληλοι του άρθρου 4 λαµβάνουν το βασικό µισθό που αντιστοιχεί στο βαθµό τους.
Περαιτέρω, σε κάθε βαθµό θεσπίζονται µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) στα οποία ο υπάλληλος εξελίσσεται σύµφωνα µε της διατάξεις της επόµενης παραγράφου.
2. Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, µε εξαίρεση τα Μ.Κ. των Βαθµών Β΄ και Α΄, τα οποία χορηγούνται ανά
τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια µε την παρέλευση του ανωτέρω οριζόµενου
χρόνου. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέσεις αξιολόγησής του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόµενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό(50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται µισθολο-γικά µέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό.
3. Τα µισθολογικά κλιµάκια κάθε βαθµού, πέραν του βασικού µισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής:
α) Βαθµός Ε ΄: δύο (2) Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, τρία (3) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.
β) Βαθµός Δ΄ : τρία (3) Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ και
ΤΕ, τέσσερα (4) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ και έξι (6) Μ.Κ. για την κατηγορία ΥΕ.
γ) Βαθµός Γ΄ : τέσσερα (4) Μ.Κ. για της κατηγορίες ΠΕ
και ΤΕ και πέντε (5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ.
δ) Τα µισθολογικά κλιµάκια του βαθµού Γ΄ της Υ.Ε. κατηγορίας και των βαθµών Β΄ και Α΄ των λοιπών κατηγοριών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου, µέχρι την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την υπηρεσία.
4. Με τη βαθµολογική προαγωγή ο υπάλληλος λαµβάνει το βασικό µισθό του νέου βαθµού ή του µικρότερου
Μ.Κ. του βαθµού αυτού, ο οποίος είναι υψηλότερος από το βασικό µισθό που κατείχε πριν την προαγωγή του

Το σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης όπως προβλέπεται από το νόμο είναι το παρακάτω:

6. Οι προαγωγές από βαθµό σε βαθµό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται µε βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινοµένων, ως εξής:
- Από τον Εισαγωγικό Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε: µέχρι και 100% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ: µέχρι και 90% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ: µέχρι και 80% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β: µέχρι και 60% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α: µέχρι και 20% των κρινόµενων υπαλλήλων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµι-
κών, η οποία εκδίδεται µετά από εκτίµηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο και των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόµενα ποσοστά µπορούν να καθορίζονται χαµηλότερα. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, χάνει το δικαίωµα συµµετοχής στην κρίση για προαγωγή για τα επόµενα δύο (2) έτη. Επίσης χάνει το δικαίωµα προαγωγής και στην περίπτωση που δεν εξελίσσεται µισθολογικά, σύµφωνα µε το εδάφιο δεύτερο του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

7. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, είναι:
α) Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ , τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β , τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α (καταληκτικός βαθµός):
αα) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, έξι (6)
έτη και
ββ) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ, οκτώ (8)
έτη.
β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε , δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ , έξι (6) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ, έξι (6) έτη
Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β (καταληκτικός βαθµός),
οκτώ (8) έτη.
γ) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε , δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ , δέκα (10) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ (καταληκτικός βαθµός),
δέκα (10) έτη.

Πρέπει να διευκρινήσουμε ότι για την ένταξη σε βαθμούς των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων ο νόμος επιβάλει την παρακάτω διαδικασία:

1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθµούς της κατηγορίας που υπηρετούν, µε βάση τον συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ., ως εξής:

α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ΄,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθµό Ε΄,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθµό Δ΄,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθµό Γ΄,
εε) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσιένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθµό Β΄.

β) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ:
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ΄ ,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι έντεκα (11) έτη, στο Βαθµό Ε΄,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι δέκα εννέα (19), στο Βαθµό Δ΄,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθµό Γ΄,
εε) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθµό
Β΄.

γ) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ:
αα) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθµό ΣΤ΄ ,
ββ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι δέκα πέντε (15) έτη, στο Βαθµό Ε΄,
γγ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι είκοσι πέντε (25), στο Βαθµό Δ΄,
δδ) µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι πέντε (25) έτη, στο Βαθµό
Γ΄.

Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιµάκια του Υπηρετούντος Προσωπικού

1. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθµούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου, λαµβάνουν το βασικό µισθό του βαθµού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθµό εξελίσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια του βαθµού αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Μετά την ανωτέρω µισθολογική ένταξη, η µισθολογική εξέλιξη πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσµετράται τυχόν πλεονάζων χρόνος


Το νόμο μπορείτε να τον δείτε όλο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου