Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023

Αίτημα να μην απολυθούν 23 εργαζόμενοι του ΓΝΑΝ

 


Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας έγγραφο με το αίτημα να μην απολυθούν 23 εργαζόμενοι του ΓΝΑΝ. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

Στις 30/9/2023 λήγουν οι παρατάσεις θητείας  23  εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, από τους οποίους οι οκτώ είναι επικουρικοί που έχουν προσληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 50 του νόμου 4825/2021  και οι 15 είναι συμβασιούχοι ΣΟΧ. 

Οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται στις παρακάτω ειδικότητες:

Οι επικουρικοί:      

-3 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

-2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

-1 ΔΕ τεχνικού – ηλεκτρολόγων

-2 ΥΕ Καθαριστών-τριων/πλυντών πλυντριών

Οι ΣΟΧ:

- 2 ΔΕ Μαγείρων

-10 ΥΕ Καθαριστών-τριων 

- 3 ΥΕ προσωπικού φύλαξης                                                                                                                               

 Επειδή οι συνάδελφοι αυτοί εργάζονται αρκετό χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο (υπάρχουν εργαζόμενοι/ες από το  2018) είναι εξειδικευμένοι και καλύπτουν μόνιμες ανάγκες, 

και επειδή το Νοσοκομείο έχει πολύ μεγάλες ελλείψεις προσωπικού αφού  είναι κενές το 45% των οργανικών θέσεων, και χρειάζονται προσλήψεις και όχι απολύσεις, 

σας ζητούμε να προχωρήσετε στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις έτσι ώστε να αποφευχθούν οι απολύσεις και να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας των συναδέλφων στο Νοσοκομείο  με συνθήκες μόνιμης και σταθερής εργασίας με πλήρες οκτάωρη απασχόληση.

Εκ του ΔΣ

Κυριακή 27 Αυγούστου 2023

Επιστολή σχετικά με τις αναθέσεις αλλοτρίων καθηκόντων

 


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου απέστειλε έγγραφο προς το διοικητή διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Εμμ. Ανδρεαδάκη σχετικά με τις αναθέσεις αλλοτρίων καθηκόντων. Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

Διαχρονικά παρατηρείται στο νοσοκομείο μας το φαινόμενο να ανατίθενται από τη διοίκηση σε ορισμένους εργαζόμενους καθήκοντα  άλλου κλάδου ή ειδικότητας(αλλότρια καθήκοντα), κάτι που σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία υποστελεχωμένων τμημάτων ή υπηρεσιών. Επειδή η σχετική νομοθεσία και πρακτική είναι διαφορετική για τους μόνιμους εργαζόμενους και διαφορετική για τους συμβασιούχους θα θέλαμε ξεχωριστά να αναφέρουμε και να ζητήσουμε τα παρακάτω:

Α)Για τους μόνιμους εργαζόμενους 

Στο άρθρο 30 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (νόμος 3528/2007) ορίζονται τα παρακάτω:

“Καθήκοντα υπαλλήλου

1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του.

2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.”

Αυτό που ζητούμε είναι η ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου και ειδικότητας να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις μεγάλων και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και με τον όρο ότι δεν υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση στην υπηρεσία από την  προέρχεται ο υπάλληλος. Επίσης σε κάθε περίπτωση, ζητούμε να τηρούνται τα χρονικά όρια που αναφέρονται στη νομοθεσία.

Πρέπει ακόμη να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών δεν είναι νόμιμη η ανάθεση σε υπάλληλο παραλλήλων καθηκόντων διαφορετικών υπηρεσιών.


Β) Για τους συμβασιούχους εργαζόμενους

Στις διαδικασίες με τις οποίες γίνονται οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) δεν υπάρχουν ξεχωριστές ειδικότητες αλλά υπάρχουν μόνο δύο, οι παρακάτω:

α)ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ή  ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ή ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ - ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ ή ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ - ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ / ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

β)ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ/ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

Με τον τρόπο αυτό  το επικουρικό προσωπικό ΥΕ που προσλαμβάνεται τοποθετείται ή μεταφέρεται σε διάφορες ειδικότητες ανάλογα με την απόφαση του διοικητή. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που οι τοποθετήσεις δεν συμβαδίζουν με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών, ούτε με τα αρχικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Γι΄ αυτό ζητάμε τα παρακάτω:

1. Να τροποποιηθούν οι διαδικασίες με τις οποίες γίνονται οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και να υπάρχουν πολλές ξεχωριστές ειδικότητες και όχι μόνο δύο μεικτές. Έτσι από τη στιγμή που θα υποβάλλονται οι αιτήσεις μέχρι και που γίνονται οι τοποθετήσεις ο εργαζόμενος θα υποβάλει αίτηση σε μία συγκεκριμένη ειδικότητα και σε αυτή θα εργάζεται.

2. Μέχρι να γίνει το παραπάνω, τα αιτήματα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού που θα υποβάλλονται από τη διοίκηση προς το υπουργείο υγείας να είναι για συγκεκριμένες ειδικότητες (πχ Μεταφορέων ασθενών) και όταν θα γίνεται πρόσληψη οι προσλαμβανόμενοι να τοποθετούνται στις ειδικότητες που έχουν ζητηθεί.

3. Σε κάθε περίπτωση για όλες τις κατηγορίες συμβασιούχων (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) αυτό που ζητούμε είναι να τηρείται η νομοθεσία και οι προσλαμβανόμενοι να εκτελούν τα καθήκοντα της ειδικότητας με την οποία προσλαμβάνονται και αναγράφεται στη σύμβαση εργασίας.

Εκ του ΔΣ


Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις του ΔΣ στις 28/7 και στις 22/8

 


Στη συνεδρίαση στις 28/7/23 στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας, Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στο θέμα του Νοσοκομείου Ιεράπετρας που αφορούσε στην επιστροφή ποσού από εργαζόμενο/η για χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας που δεν έπρεπε να γίνεται, συμφώνησα με την απόφαση επιστροφής του ποσού από τη στιγμή που υπήρχε σχετική νομική γνωμοδότηση για την υπόθεση.

----------------------------------------------------------

 Στη συνεδρίαση στις 22/8/23 στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας, Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στο θέμα του ΓΝΑΝ που αφορούσε σε "έγκριση πρακτικού χωροταξίας ανέφερα τα παρακάτω:

"Προτείνω να εγκριθεί το πρακτικό με τις παρακάτω προσθήκες:

1)Να παραχωρηθεί στον ιατρό της ορθοπεδικής κλινικής που έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση  το πρώην γραφείο επιμελητή ουρολόγου  που έχει παραιτηθεί, που βρίσκεται στον 4ο όροφο στην ορθοπεδική - ουρολογική κλινική.

2) Στο χώρο του πρώην κυλικείου να στεγαστούν όλες οι δραστηριότητες του οφθαλμιατρικού τμήματος (εξεταστήριο, οπτικά πεδία, οπτικός τομογράφος). Στο κυλικείο να παραχωρηθεί αποθηκευτικός χώρος στην πρώην Μαιευτική κλινική. Ο χώρος που στεγάζονται τα οπτικά πεδία να παραχωρηθεί στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής υπηρεσίας. Στο χώρο που στεγάζεται ο οπτικός τομογράφος να μετακινηθεί το γραφείο της υπεύθυνης νοσηλεύτριας λοιμώξεωνόπως ήταν παλαιότερα."

Στο θέμα που αφορούσε σε πειθαρχικό θέμα (αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία)  εργαζόμενου/ης του ΓΝΑΝ συμφώνησα με την επιβολή πειθαρχικής ποινής στέρησης αποδοχών τριών (3) μηνών.

Στο θέμα του Νοσοκομείο Ιεράπετρας που αφορούσε σε αίτημα  εργαζόμενου/ης της νοσηλευτικής υπηρεσίας για μετάταξη σε άλλη ειδικότητα ανώτερης κατηγορίες μετά από την απόκτηση πτυχίου πανεπιστημιακού τμήματος διαφώνησα με την απόρριψη του αιτήματος και ζήτησα να εγκριθεί  αναφέροντας ότι τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, υπάρχει σχετική θετική εισήγηση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τα αιτήματα των εργαζομένων της νοσηλευτικής υπηρεσίας για μετάταξη σε θέση ανώτερης κατηγορίας άλλης υπηρεσία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται πάντα αρνητικά και να εγκλωβίζεται το προσωπικό, ενώ στα άλλα  νοσοκομεία της χώρας δεν γίνεται αυτό.

Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Αίτημα για αποπληρωμή των οφειλόμενων από το Νοέμβριο΄21 στους εργαζόμενους στο εμβολιαστικό κέντρο του ΓΝΑΝ


 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επιστολή με το αίτημα για αποπληρωμή των οφειλόμενων αμοιβών από το Νοέμβριο του 2021  των απασχολούμενων στα εμβολιαστικά κέντρα. Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

Στο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό που έχει απασχοληθεί στα εμβολιαστικά κέντρα του νοσοκομείου μας οφείλονται πρόσθετες αμοιβές για απασχόληση τα Σάββατα,  από το Νοέμβριο του 2021  και για όλους τους επόμενους μήνες του 2021 και του 2022 .

 Παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε να γίνει άμεσα η πληρωμή των οφειλόμενων αμοιβών.

Εκ του ΔΣ


Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση για τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο « Η Ζωή στα Χέρια Μου» την Τετάρτη 30/8/23 και ώρα 10.00 π.μ. στο χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρείων του ΓΝΑΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σας Προσκαλούμε 

στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο:

 « Η Ζωή στα Χέρια Μου».

την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023

και ώρα 10.00 π.μ.

στο χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Την έκθεση θα προλογίσουν:

  • Ο Διοικητής 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου.
  • Ο Διοικητής του ΓΝ Αγίου Νικολάου Λασιθίου, κ. Μανόλης Ανδρεαδάκης.
  • Η υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας & Εκπαίδευσης, κα Μαρίζα Λαμπράκη.
  • Η ψυχολόγος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αγ. Νικολάου, κα Τσιρίκα Καλλιόπη.
  • O φωτογράφος-δωρητής, κ. Γιώργος Ξηρογιάννης -George Dryjohn

Η έκθεση περιλαμβάνει 30 έργα του γνωστού φωτογράφου George Dryjohn, τα οποία ευγενικά παραχώρησε ο ίδιος στην 7η ΥΠΕ Κρήτης, θέτοντας την τέχνη του στην υπηρεσία της ψυχικής υγείας.

Τα έργα ζωγραφικής εξυμνούν με αφηγηματικό τρόπο μια χούφτα συναισθημάτων σε όλη τη διαδρομή του ταξιδιού που λέγεται Ζωή, θέτοντας ως στόχο την αφύπνιση της αθέατης πλευράς της ανθρώπινης ψυχής.

Η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης και η Δ/νση Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο υιοθέτησης πρωτοβουλιών που χρησιμοποιούν τις τέχνες και τον πολιτισμό ως προληπτική και θεραπευτική αγωγή για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας των πολιτών, υγειονομικών και νοσηλευόμενων, ανέπτυξαν την πρωτοβουλία έκθεσης των δωρισθέντων έργων, για έναν μήνα, σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης.

Επιδίωξη αποτελεί, οι τέχνες και ο πολιτισμός με τη δυναμική τους, να συνεισφέρουν στην ολιστική προσέγγιση του ευ-ζην, στην ενίσχυση της ψυχική υγείας και ευεξίας των συνανθρώπων μας.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή στο κοινό του ΓΝ Αγίου Νικολάου έως 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Με εκτίμηση

Ο Διοικητής

της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Παπαβασιλείου Νεκτάριος


Η αποπληρωμή των πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες) Μαιου, Ιουνίου και Ιουλίου και των εφημεριών ιατρών Ιουλίου θα γίνει στις 27/8/23


 Η αποπληρωμή των πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες) Μαιου, Ιουνίου και Ιουλίου για όλο το προσωπικό  και των εφημεριών ιατρών Ιουλίου  θα γίνει στις 27/8/23

Ευχαριστούμε πολύ οσους προσπαθούν για το συντομότερο της καταβολής (τμήμα οικονομικών, γραμματεία ΔΣ, νοσηλευτική υπηρεσία, γραφείο μισθοδοσίας, Γραφείο Προσωπικού).

Με εμπόδια η ψυχιατρική περίθαλψη στην Κρήτη - δημοσίευμα στην εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ


 Δείτε δημοσίευμα της εφημερίδας ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ για την κατάσταση της ψυχιατρικής περίθαλψης στην Κρήτη στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.neakriti.gr/kriti/2014325_kampanaki-psyhiatron-me-empodia-i-psyhiatriki-perithalpsi-stin-kriti-stin-pathologiki

Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023

Ομιλία με θέμα: «Πρόληψη καρκίνου μαστού, του τραχήλου της μήτρας και εμβολιασμός παιδιών και εφήβων έναντι των ιών HPV» την Τετάρτη 30/8/2023 στις 12:00 στον ημιώροφο του κτιρίου ΚΨΥ και ΤΟΜΥ στην Άμμο


 

Πρόσκληση

Η ΤΟ.Μ.Υ. Αγίου Νικολάου και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας διοργανώνουν ομιλία με θέμα:

«Πρόληψη καρκίνου μαστού, του τραχήλου της μήτρας και εμβολιασμός παιδιών και εφήβων έναντι των ιών HPV» στις 30/8/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στον ημιώροφο του κτιρίου μας.

Ομιλητές θα είναι:

  • Τσαμάνδουρας Μάριος, Γενικός Ιατρός της ΤΟ.Μ.Υ. Αγίου Νικολάου
  • Τιμοθέου Σταύρος, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος
  • Πλατή Πελαγία, Παιδίατρος

Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023

Σεμινάριο PLS (Pediatric Life Support) στις 12/9/23 στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

 


Το APLS Crete ως επίσημος εκπρόσωπος του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP, του Ηνωμένου Βασιλείου, διοργανώνει Παιδιατρικά σεμινάρια Υποστήριξης της Ζωής PEDIATRIC LIFE SUPPORT COURSE (PLS) στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

To σεμινάριο είναι μονοήμερο και απευθύνεται σε ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές ΤΕ/ΠΕ, υγειονομικούς με ανώτατες σπουδές, μεταπτυχιακά, κλπ. που εμπλέκονται στην επείγουσα Ιατρική και τη βασική υποστήριξη της ζωής παιδιών και βρεφών. Το σεμινάριο, μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών τεχνικών, παρέχει εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για:

την πρόληψη και αντιμετώπιση της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής σε παιδιά και βρέφη την εφαρμογή στρατηγικών αρχικής αντιμετώπισης απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων ή τραυμάτων σε παιδιά και βρέφη. 

Ειδικότερα, το Σεμινάριο περιλαμβάνει: 

_Διδασκαλία και συμμετοχή σε εικονικά σενάρια κλινικών περιστατικών με ποικίλους ρόλους (team leader, team member, debriefer)

_Διαλέξεις 

_Πρακτική άσκηση σε σταθμούς εκπαίδευσης πρακτικών δεξιοτήτων

 _Φροντιστήρια σε ολιγομελείς ομάδες (4 ομάδες των 6 ατόμων) σε ειδικά θέματα

 _Εκπαίδευση σε εικονικά σενάρια βαρέως πασχόντων παιδιών

Η πλήρης παρακολούθηση του σεμιναρίου συνεπάγεται τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης, με την πιστοποίηση του ΑDVANCED LIFE SUPPORT GROUP. Η ισχύς του πιστοποιητικού έχει διάρκεια για 4 χρόνια.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα www.apls-crete.gr

Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023

Ψήφισμα για τον αιφνίδιο θάνατο της συναδέλφισσας Ευγενίας Καβουσανού

 


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ψήφισμα

Tο ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου εκφράζει  τη βαθιά θλίψη του για τον αιφνίδιο θάνατο της  συναδέλφισσας μας Ευγενίας Καβουσανού  που εργαζόταν ως Βοηθός Θαλάμου στο ΓΝΑΝ.

 Εκφράζουμε τα  συλλυπητήρια μας στην οικογένεια και στους οικείους της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε: 

Α. Να παρευρεθεί στην κηδεία της εκλιπούσας αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 14/8 στις 17.00 στον Ι.Ν. Παναγίας Ευαγγελιστρίας στον Πύργο Καλού Χωριού.

Β. Να κατατεθεί σε κοινωφελή φορέα το ποσό των 100 ευρώ αντί στεφάνου, στη μνήμη της Ευγενίας Καβουσανού.

Γ. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο. 

Εκ του ΔΣ

Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023

H συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων για την δικαστική διεκδίκηση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21/8 στο γραφείο του συλλόγου εργαζομένων

 
Προς: 

τους συμβασιούχους εργαζόμενους του ΓΝΑΝ

 (επικουρικούς, τριμηνίτες επικουρικούς και ΣΟΧ,)

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων για την δικαστική διεκδίκηση μονιμοποίησης και ασφαλιστικών μέτρων (σε περίπτωση μη παρατάσεων συμβάσεων) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21/8 στο γραφείο του συλλόγου εργαζομένων στο υπόγειο του νοσοκομείου και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 30/8/23

Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει νέα επικοινωνία σχετικά με λεπτομέρειες για τη διαδικασία.

Εκ του ΔΣ

Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023

Συνάντηση με τη βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ Αικ. Σπυριδάκη


Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας, σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου συνάντηση του προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ Γ. Μανουσάκη και του προέδρου του ΔΣ της Ένωσης Νοσοκομειακών ιατρών Λασιθίου Κ. Καραταράκη με τη βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ κα. Αικατερίνη Σπυριδάκη η οποία συνοδευόταν από τη Γραμματέα της δημοτικής οργάνωσης ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Αγ. Νικολάου Αθ. Παυλάκη.

Από την πλευρά του προέδρου του  συλλόγου τέθηκαν τα θέματα της υποστελέχωσης του ΓΝΑΝ, των χαμηλών αμοιβών των υγειονομικών που σε συνδυασμό με τις κακές συνθήκες εργασίας οδηγούν στο να μη βρίσκονται υποψήφιοι γιατροί, νοσηλευτές και άλλες ειδικότητες για να εργαστούν στο νοσοκομείο, το ζήτημα του κομματισμού και της αναξιοκρατίας στο δημόσιο και το γεγονός ότι έχει περισσότερα από δέκα χρόνια να γίνει επιλογή προϊσταμένων και διευθυντών με κρίσεις από υπηρεσιακά συμβούλια, η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και η αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων,  καθώς επίσης και το θέμα της μονιμοποίησης των συμβασιούχων με μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Η βουλευτής Λασιθίου  άκουσε με προσοχή  τις τοποθετήσεις  και τα θέματα που τέθηκαν, ανέφερε ότι ήδη ετοιμάζεται κοινοβουλευτική αναφορά για το θέμα των απλήρωτων πρόσθετων αμοιβών και της ανάγκης αναπροσαρμογής του σχετικού κονδυλίου και ανέφερε  ότι τα θέματα δημόσιας υγείας είναι πολύ σημαντικά και θα υπάρξουν και νέες συναντήσεις στο επόμενο διάστημα.

Κυριακή 6 Αυγούστου 2023

Η κατάσταση στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας της Κρήτης έχει φτάσει σε οριακό σημείο

 


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ 

Με αφορμή την επικείμενη σύσκεψη της 7ης Υγειονομικής περιφέρειας για την κατάσταση που έχουν περιέλθει νοσοκομεία κέντρα υγείας του νησιού Τα σωματεία εργαζόμενων ,οι ενώσεις γιατρών δηλώνουν τα εξής και ζητούν:

  Η κατάσταση στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Τα κενά σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων είναι χιλιάδες, οι αναμονές για ραντεβού στα τακτικά ιατρεία και οι λίστες για προγραμματισμένα χειρουργεία είναι τεράστιες.

Οι μετακινήσεις ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) στα νοσοκομεία ή από τμήμα σε τμήμα δεν λύνουν κανένα απολύτως πρόβλημα, απεναντίας δημιουργούν νέα προβλήματα, γι’ αυτό και δεν μπορεί μια τέτοια κατάσταση να παγιωθεί.

Οι συνθήκες αυξανόμενης εντατικοποίησης, με αλλεπάλληλες βάρδιες/εφημερίες και με χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και άδειες, οδηγούν σε ένα τεράστιο κύμα παραιτήσεων υγειονομικών.

Οι μαχόμενοι υγειονομικοί δεν θα επιτρέψουμε το “πάμε και όπου βγει’’ και στα ζητήματα της υγείας

Τα σωματεία μας διεκδικούν ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλους, αναπτυγμένο σε όλα τα επίπεδα, που να καλύπτει καθολικά τις σύγχρονες ανάγκες. ,με πλήρη στελέχωση όλων των νοσοκομείων και της ΠΦΥ με μόνιμο προσωπικό όλων των  απαραίτητων ειδικοτήτων, μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, νέους σύγχρονους οργανισμούς.  Απαιτούμε να μην κλείσει καμία δημόσια δομή υγείας στο νησί αλλά να αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες και να δημιουργηθούν και νέες όπου χρειάζεται, χωρίς πληρωμές άμεσες η έμμεσες από τους ασθενείς, με εκδίωξη των εργολάβων.

Τα σωματεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, οι ενώσεις γιατρών ΕΣΥ και τα μέλη ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΝΓΕ ζητάμε άμεσα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη όλων των φορέων της Κρήτης που εμπλέκονται στα θέματα της υγείας, προκειμένου να συζητηθούν τα σοβαρότατα προβλήματα και να διεκδικηθούν λύσεις. Θεωρούμε την παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων των δημόσιων μονάδων υγείας απαραίτητη προϋπόθεση, καθώς αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με τις ελλείψεις και γίνονται αποδέκτες των δικαιολογημένων διαμαρτυριών του λαού, ενώ οποιαδήποτε απόφαση επηρεάζει άμεσα τις συνθήκες δουλειάς τους.

*ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΝΗ

*ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ

*ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

*ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

*ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

*ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

*ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

*ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”

*ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΦΥ ΚΡΗΤΗΣ

*ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΦΥ ΚΡΗΤΗΣ

*ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

*ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

*ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

*ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΣ ΟΕΝΓΕ -ΠΟΕΔΗΝ

Σχετικά με την επιστολή διαμαρτυρίας της Διευθύντριας της Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΓΝΑΝ

 


Αριθμός Πρωτ.: 108/2023                                                              6/8/2023 

                                                                 

Σχετικά με  την επιστολή διαμαρτυρίας της Διευθύντριας της Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΓΝΑΝ 

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου προσυπογράφει    την επιστολή διαμαρτυρίας της Διευθύντριας και επιστημονικά υπεύθυνης της Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΓΝΑΝ για την αλλαγή από τη διοίκηση του Νοσοκομείου  του προγράμματος εφημεριών Αυγούστου στο τμήμα της, και  τονίζει τα παρακάτω:

Υπεύθυνοι για την σύνταξη των προγραμμάτων εφημεριών των ιατρών είναι οι διευθυντές που συντονίζουν την λειτουργία των τμημάτων τους. Τα προγράμματα καταρτίζονται ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων, αλλά και τους όρους, προϋποθέσεις – δυνατότητες των ιατρών που υπηρετούν σε αυτά, προκειμένου να είναι ασφαλή.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3329 του 2005 (άρθρο 9, παράγραφος 3α), στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται  η κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου και μηνιαίου προγράμματος εφημερίων των ιατρών των Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου και η έγκαιρη υποβολή του στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου για έγκριση, ή όπου αυτός δεν υπάρχει, στον Διοικητή. Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα των εφημεριών γίνεται μόνο με γραπτή και αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και έγκριση από τον Αναπληρωτή Διοικητή, ή όπου αυτός δεν ορίζεται, από τον Διοικητή. 

Η παραπάνω διαδικασία δεν  φαίνεται να τηρήθηκε στην προκειμένη περίπτωση με την αλλαγή στο πρόγραμμα εφημεριών της ορθοπαιδικής κλινικής του ΓΝΑΝ.

Ως Σύλλογος Εργαζομένων ΓΝΑΝ είμαστε αντίθετοι στα  προγράμματα εφημεριών που οδηγούν  τους νοσοκομειακούς ιατρούς σε υπερεφημέρευση και υπερεργασία, αφού έτσι υποβαθμίζεται το παραγόμενο έργο, πλήττονται τα εργασιακά δικαιώματα των ιατρών και οδηγούνται σε εργασιακή εξάντληση. Ακόμη έτσι δεν επιλύονται τα προβλήματα υποστελέχωσης των νοσοκομείων, αλλά αντιθέτως επιτείνονται. 

Έχουμε πολλές φορές τονίσει ότι η  διασφάλιση ανθρώπινων και νόμιμων συνθηκών εργασίας αποτελεί μία από τις  βασικές συνθήκες για να υπάρξει μέλλον για τα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας.

Εκ του ΔΣ

Τρίτη 1 Αυγούστου 2023

Σχετικά με τον εξαναγκασμό σε υπερεφημέρευση καρδιολόγου του ΓΝΑΝ

 

Αριθμός Πρωτ.: 106/2023                                                              31/7/2023                         

Σχετικά με τον εξαναγκασμό σε υπερεφημέρευση του καρδιολόγου του ΓΝΑΝ Χατζάκη Σταύρου 

Το Δ.Σ. Του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ εκφράζει την έντονη  διαμαρτυρία του  για την την αναγκαστική υπερεφημέρευση του καρδιολόγου Χατζάκη Σταύρου στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για τον μήνα Ιούλιο 2023. 

Ο αριθμός των δέκα (10) ενεργών εφημεριών σε ένα μήνα, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση όλης της νομοθεσίας για τον εβδομαδιαίο εργασιακό χρόνο και εν γένει των αρχών της ασφάλειας και της υγιεινής της εργασίας.  

Τέτοιες πρακτικές δυσφημίζουν το νοσοκομείο Αγίου Νικόλαου και λειτουργούν ως αντικίνητρο για προσέλκυση νέων ιατρών.

Έχουμε πολλές φορές τονίσει ότι η  διασφάλιση ανθρώπινων και νόμιμων συνθηκών εργασίας αποτελεί μία από τις  βασικές συνθήκες για να υπάρξει μέλλον για τα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας.

Καλούμε την Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου να προβεί  στην άμεση ανάκληση των πρόσθετων εφημεριών για τον συνάδελφο καρδιολόγο και στην αντιμετώπιση  του  προβλήματος της υποστελέχωσης της Καρδιολογικής Κλινικής, όπως και των άλλων τμημάτων του νοσοκομείου.

Εκ του ΔΣ