Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

Συνέχιση της αυξημένης μοριοδότησης για την ειδική εμπειρία covid 19 από 25/2/2020 και μετά, περιλαμβάνεται στην τροπολογία που κατατέθηκε στη ΒουλήΣτην τροπολογία που κατατέθηκε στις 28/6/2024 στη Βουλή και θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα περιλαμβάνεται η συνέχιση (για τις επόμενες 5 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ) της αυξημένης μοριοδότησης 20 μορίων ανά μήνα  για την ειδική εμπειρία συμβασιούχων (επικουρικών και ΟΑΕΔ)   από 25/2/2020  και μετά, όπως επίσηςκαι για όσους εργάστηκαν σε ιδιωτικές δομές υγείας που νοσήλευσαν περιστατικά covid19.

Το σχετικό άρθρο αναφέρει τα παρακάτω:

Άρθρο 4

Μοριοδότηση νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού

1. Για τις (5) επόμενες από έναρξη ισχύος του παρόντος προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για επιλογή προσωπικού σειρά προτεραιότητας, σύμψωνα άρθρο 28 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), και ειδικά για πρόσληψη νοσηλευτικού καιλοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού οτα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (<Παπαγεωργίου>) και Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), κατά παρέκκλιση παρ. του άρθρου 16 του ν. 4551/2018 (Α’ 116), περί διενέργειας διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. για κάλυψη θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, για τους εποπτευόμενους από Υπουργείο Υγείας Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), και περ. παρ. του άρθρου 29 του ν. 4765/2021, περί των κριτηρίων επιλογής σειρά προτεραιότητας, εμπειρία αντικείμενο θέσης για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ μοριοδοτείται είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από τις 25.2.2020 έως δημοσίευση προκήρυξης 2Κ/2024 του Α.Σ.Ε.Π που υπάγεται πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου του ν. 4889/2022 (Α’ 21), για σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων και (7) μονάδες ανά μήνα έως συμπλήρωση ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, εψόσον έχει αποκτηθεί από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό, λόγω της συμβολής το στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού covid σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, ως εξής:

 α) από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό που υπηρέτησε σε αντίστοιχες θέσεις στους ανωτέρω ψορείς και στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας:

αα) δυνάμει σύμβασης ως επικουρικό προσωπικό του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), περί του εpικουρικού Προσωπικού, του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί\ της πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), Περί του προσωπικού των κλάδων υγείας, του άρθρου δέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, Περί των προσλήψεων στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία, και του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), Περί της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου,

αβ) στο πλαίσιο του ειδικού Προγράμματος απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), περί της ένταξης ομάδων ανέργων σε Προγράμματα απασχόλησης για τον δημόσιο τομέα της υγείας, καθώς και

αγ) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), περί της κάλυψης αναγκών σε προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), και άλλων Φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, και της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), οποία κυρώθηκε με το άρθρο του ν. 4682/2020, Περί της ένταξης στο Ε.Σ.Υ. εθελοντικού συμβατικά αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού, πάσης Φύσεως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης προσωπικού και πάσης φύσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα,

β) από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό που, κατ’ εΦαρμογή της Παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), Περί της διάθεσης επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού, ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο, του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, οποία κυρώθηκε με το άρθρο του ν. 4682/2020, περί της διάθεσης κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.): βα) υπηρέτησε, δυνάμει οποιασδήποτε σχέσης εργασίας, σε αντίστοιχες θέσεις ιδιωτικών θεραπευτηρίων Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας (Κ.Α.Α.) στο πλαίσιο της διάθεσης κλινών επιμέρους χώρων, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού προς το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοΙού covid19, μετά από απόfαση αποδοχής της διάθεσης που εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε αυτή,

ββ) διατέθηκε από αυτά, σύμfωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, για την παροχή υπηρεσιών σε χώρους δημοσίων νοσοκομείων, για την κάλυψη αναγκών νοσηλείας ασθενών από κορωνοΙό ΟίΕ-19 και για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε αυτή,

γ) από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό που υπηρέτησε στα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Νοσηλευτικό ‘Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙ.Μ.Τ.Σ.) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευ μάτων και Αθλητισμού, δυνάμει σύμβασης, ως επικουρικό προσωπικό του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί της πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, περίτου προσωπικού των κλάδων υγείας, του άρθρου δέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, περί των προσλήψεων στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, καθώς και στα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία, και του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), περί της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου.

2. Για το νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό των υποπερ. αα) έως αγ) της περ. α) της παρ. που υπηρέτησε στις δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα από 25.2.2020 έως τη δημοσίευση της Προκήρυξης 2κ/2004 του Α.Σ.Ε.Π. που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου του ν. 4889/2022, λόγω της συμβολής του στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που προκάλεσε πανδημία του κορωνοΙού  ΟνΙο-19 σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μοριοδοτείται κατά τις προκηρύξεις της παρ. 1 με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα γιατο προαναψερθέν χρονικό διάστημα, γιατο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα έως τη συμπλήρωση των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών. 3. Ειδικά το σύνολο μέρος από τις δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε (2.145) θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε ψορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ), που εγκρίθηκαν με την υιτ’ αρ. 26/2023 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμΦωνα με το άρθρο 2 αυτής, δύναται να πληρωθεί από επιλαχόντες της προκήρυξης 7Κ/2022 (ΑΣΕΠ 60) με τους όρους και τις προϋπσθέσεις αυτής, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021.

4. 0 τρόπος τεκμηρίωσης της υπαγωγής στην ειδική μοριοδότηση των παρ. και 2, καθώς και υπαγωγή των ιδιωτικών θεραπευτηρίων Κ.Α.Α. στην περ. β) της παρ. 1, ορίζονται στις σχετικές προκηρύξεις. Οι Υγειονομικές Περιψέρειες, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι δομές υγείας όπου υπηρετούν υπηρέτησαν οι υποψήψιοι, το ΕΚΑΒ., το κατά περίπτωση ιδιωτικό θεραιτευτήρισ, Κ.Α.Α., στρατιωτικό νοσοκομείο πανεπιστημιακό νοσοκομείο αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, παρέχουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, κατόπιν αιτήματός του, κάθε πρόσφορο στοιχείο, για την επιβεβαίωση της συνδρομής του κριτηρίου της κατά τα ανωτέρω ειδικής εμπειρίας που επικαλούνται οι υποψήψισι με την αίτησή τους.

5. Όσοι προσλαμβάνονται σε θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού δυνάμει των προκηρύξεων της παρ. με τη διαδικασία της παρ. 3, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις λόγω συνυπηρέτησης και οι μετατάξεις σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών. Το προσωπικό του πρώτου εδαψίου δεν μπορεί να μεταταχθεί σε άλλον κλάδο για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

Μπορείτε να δείτε την τροπολογία στον παρακάτω σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1f55y3XL8eEAwV8wApkZGWGMkEzaGnIY8/view

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου