Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Η αποπληρωμή των πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες) και των εφημεριών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου θα γίνει στις 27/3/23

 


Η αποπληρωμή των πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες) και των εφημεριών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου  θα γίνει στις 27/3/23.

Η αποπληρωμή των πρόσθετων αμοιβών (νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες) και των εφημεριών Δεκεμβρίου 2022 θα γίνει -εκτός απροόπτου- στις 13/4/23

Ευχαριστούμε πολύ οσους προσπαθούν για το συντομότερο της καταβολής (τμήμα οικονομικών, γραμματεία ΔΣ,  νοσηλευτική υπηρεσία, γραφείο μισθοδοσίας, Γραφείο Προσωπικού).

Η κυβέρνηση με νέα νομοθετική ρύθμιση άλλαξε ξανά τον τρόπο συγκρότησης των ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων - δεύτερη αλλαγή μέσα σε δύο εβδομάδες


 Με το άρθρο 112 του νόμου 5034/2023  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΦΕΚ 69/Α/18-3-2023 νομοθετήθηκε ξανά  αλλαγή του τρόπου συγκρότησης του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων. Δείτε τί αναφέρει το σχετικό άρθρο:

Άρθρο 112

Συλλογικό όργανο διοίκησης διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας - Τροποποίηση περ. Α' παρ. 11 άρθρου 66 και προσθήκη περ. Δ' στην παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011

1. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. Α της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α' 150), περί του συλλογικού οργάνου διοίκησης των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τροποποιείται ο αριθμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των νοσοκομείων μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) και με τετρακόσιες (400) και άνω κλίνες, β) η περ. γ) τροποποιείται ως προς τις κατηγορίες των ιατρών που εκπροσωπούνται στα Διοικητικά Συμβούλια, γ) προστίθενται περ. ε) και στ), και η περ. A' διαμορφώνεται ως εξής:

«A. Τα Νοσοκομεία που διασυνδέονται, διοικούνται από ενιαίο συλλογικό όργανο Διοίκησης.

Το ν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές, όταν ο συνολικός αριθμός οργανικών κλινών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων είναι μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) κλίνες και εννεαμελές για τετρακόσιες (400) και άνω κλίνες και αποτελείται από: α) Τον κοινό Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου.

β) Δύο (2) μέλη των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες και τέσσερα (4) μέλη των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας με τους αναπληρωτές τους. Στην τελευταία περίπτωση, ένα ή περισσότερα εκ των τεσσάρων μελών είναι ο κοινός αναπληρωτής Διοικητής.

γ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών, που υπηρετούν στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ., τους ειδικευόμενους και επικουρικούς ιατρούς, καθώς και τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στα Νοσοκομεία.

δ) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην των ιατρών προσωπικό των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων. Έως την εκλογή των νέων εκπροσώπων των ανωτέρω υπό γ' και δ' περιπτώσεων, συμμετέχουν στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης οι αιρετοί εκπρόσωποι του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη νοσοκομείου, εξαιρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.

ε) Έναν περιφερειακό σύμβουλο της οικείας περιφερειακής ενότητας εντός των χωρικών ορίων της οποίας εδρεύει η οργανική μονάδα έδρας, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη.

στ) Έναν εκπρόσωπο του ιατρικού συλλόγου, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου εδρεύει η οργανική μονάδα έδρας, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.

Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του ν. 2690/1999, που αφορούν στη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης. Έδρα του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης είναι το μεγαλύτερο σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείο εξαιρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.

Η συγκρότηση του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι αρμοδιότητες που ασκούνται από το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης, ενώ ο τόπος συνεδριάσεών του και η διαδικασία μετακίνησης προσωπικού μεταξύ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων αποτελούν αρμοδιότητα του κοινού Διοικητή και οι κοινοί διαγωνισμοί προμηθειών, φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, παγίων στοιχείων και η διαχείριση Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Πληροφορικής αποτελούν αρμοδιότητα του Ενιαίου Δ.Σ..

Ο κοινός Διοικητής, που συμμετέχει με την ιδιότητα του Προέδρου στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από το μέλος εκείνο το οποίο ορίζεται ως Αντιπρόεδρος με την απόφαση ορισμού μελών του εν λόγω Οργάνου και εδρεύει στην έδρα του Δ.Σ.».

2.Στην παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011, προστίθεται περ. Δ' ως εξής:

«Δ. Όταν ένα εκ των νοσοκομείων που διασυνδέονται είναι ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, επέρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι ακόλουθες αλλαγές: α) αν ο συνολικός αριθμός των κλινών των διασυνδεόμενων νοσοκομείων είναι μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399), το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και τα μέλη της υποπερ. β) του δεύτερου εδαφίου της περ. Α αυξάνονται από δύο (2) σε τέσσερα (4) και β) αν ο συνολικός αριθμός των κλινών είναι τετρακόσιες (400) και άνω, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές και τα μέλη της υποπερ. β) του δεύτερου εδαφίου της περ. Α' αυξάνονται από τέσσερα (4) σε έξι (6). Μεταξύ των μελών της υποπερ. β) του δεύτερου εδαφίου της περ. Α' που ορίζονται με τους αναπληρωτές από τον Υπουργό Υγείας, περιλαμβάνονται οι Αναπληρωτές Διοικητές των διασυνδεόμενων νοσοκομείων και οι Αναπληρωτές Διοικητές των οργανικών μονάδων που συνιστούν το ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.».

3.Η παρ. 1 εφαρμόζεται από την επόμενη συγκρότηση ή τροποποίηση των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων διασυνδεόμενων νοσοκομείων. Οι αποφάσεις συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των διασυνδεόμενων νοσοκομείων που εμπίπτουν στην παρ. 2 και έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τροποποιούνται κατ' εφαρμογή της για το υπόλοιπο της θητείας των μελών τους.

Για να δείτε ολόκληρο το νόμο πατήστε ΕΔΩ

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ

Πρέπει να σημειωθεί ότι  στις αρχές του Μαρτίου, με το άρθρο 82 του νόμου 5027/2023 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  48/Α/2-3-2023 η κυβέρνηση είχε νομοθετήσει την αλλαγή του τρόπου συγκρότησης του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων (δείτε ΕΔΩ). Δεν πέρασαν ούτε δύο εβδομάδες από την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ και η κυβέρνηση προχώρησε σε νέα αλλαγή του τρόπου συγκρότησης των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, που - αν καταλάβαμε καλά- μετατρέπει το ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων από 11μελες σε 9μελες αφαιρώντας τη συμμετοχή του διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας και του διευθυντή της διοικητικής υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε κλίνες νοσοκομείου. Επίσης υπάρχει η διαφοροποίηση ότι στην περίπτωση που εμπίπτει και το ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου η νέα ρύθμιση δεν εφαρμόζεται από την επόμενη συγκρότηση ή τροποποίηση των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων διασυνδεόμενων νοσοκομείων, αλλά θα τροποποιηθεί άμεσα κατ' εφαρμογή της νέας ρύθμισης για το υπόλοιπο της θητείας των μελών.

Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη


 Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΓΝΑΝ, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης,  συμμετείχε με αντιπρόσωπο του στη συνάντηση φορέων της περιοχής με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη την Παρασκευή 17/3 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

Από την πλευρά του συλλόγου τέθηκαν τα θέματα της υποστελέχωσης του ΓΝΑΝ, των χαμηλών αμοιβών των υγειονομικών που σε συνδυασμό με τις κακές συνθήκες εργασίας οδηγούν στο να μη βρίσκονται υποψήφιοι γιατροί, νοσηλευτές και άλλες ειδικότητες για να εργαστούν στο νοσοκομείο, το ζήτημα του κομματισμού και της αναξιοκρατίας στο δημόσιο και το γεγονός ότι έχει περισσότερα από δέκα χρόνια να γίνει επιλογή προϊσταμένων και διευθυντών με κρίσεις από υπηρεσιακά συμβούλια, η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και η αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων,  καθώς επίσης και το θέμα της μονιμοποίησης των συμβασιούχων με μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άκουσε με προσοχή όλες τις τοποθετήσεις και ανέλυσε τις προτάσεις του κόμματος του στα θέματα που τέθηκαν.

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

Στάση Εργασίας για την υποστελέχωση του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων την Πέμπτη 23/3/23 από τις 12.00 ως τις 14.00

 
Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ αποφάσισε να προχωρήσει σε στάση εργασίας   την Πέμπτη 23/3/23 από τις 12.00  ως τις 14.00 για την υποστελέχωση του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και με αίτημα την άμεση ενίσχυση του με προσωπικό. 

Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το χώρο των εργαστηρίων και στη συνέχεια παράσταση στη διοίκηση του Νοσοκομείου.

Εκ του ΔΣ


Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Επιστολή με το αίτημα να υπάρξει αποζημίωση της οφειλόμενης κανονικής άδειας που δεν είχε χορηγηθεί σε πρώην συμβασιούχους εργαζόμενους


 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου απέστειλε προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου επιστολή με το αίτημα να υπάρξει αποζημίωση της οφειλόμενης κανονικής άδειας που δεν είχε χορηγηθεί  σε πρώην συμβασιούχους εργαζόμενους . Δείτε την επιστολή παρακάτω:

 Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, συμβασιούχοι εργαζόμενοι που λύθηκε η εργασιακή τους σχέση με το ΓΝΑΝ για διάφορους λόγους, έχουν υποβάλει προς το νοσοκομείο αιτήσεις αποζημίωσης της κανονικής άδειας που τους οφειλόταν και δεν την είχαν λάβει. Η αποζημίωση προβλέπεται  το Προεδρικό Διάταγμα 410/1988  (ΦΕΚ Α΄191/30.08.1988)  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπου στο άρθρο 20 παρ. 4 αναφέρονται τα παρακάτω:

“4.Αν λυθεί η σχέση εργασίας μισθωτού με οποιοδήποτε τρόπο, πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε, αν του εχορηγείτο η άδεια. “

Για το ίδιο θέμα σας είχαμε αποστείλει ως ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ σχετικό έγγραφο αίτημα στις 30/5/2022.

Όμως μέχρι στιγμής, παρότι έχει περάσει παραπάνω από ένας χρόνος από τις αιτήσεις των εργαζομένων,  δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε απάντηση στο αίτημα τους, όπως επίσης ούτε το ΔΣ του συλλόγου έχει λάβει κάποια απάντηση στο σχετικό έγγραφο αίτημα.

Καθότι γνωρίζουμε, αντίστοιχο αίτημα πρώην εργαζόμενης στο Νοσοκομείο Νεάπολης αντιμετωπίστηκε θετικά, υπήρξε σχετική απόφαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων και καταβλήθηκε η σχετική αποζημίωση για τις ημέρες οφειλόμενης άδειας που δεν είχε χορηγηθεί μέχρι τη λύση της εργασιακής σχέσης. 

Επειδή το θέμα αφορά σε εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας και επειδή έχει περάσει πάνω από ένα έτος από τις αιτήσεις χωρίς καμιά απάντηση, παρακαλούμε να  ανταποκριθείτε  άμεσα στα σχετικά αιτήματα των πρώην εργαζομένων και του συλλόγου εργαζομένων και να καταβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο αποζημιώσεις.

Εκ του ΔΣ

Video: η ομιλία του προέδρου του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ στη σημερινή συγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Νικολάου

 

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Απόφαση σύγκλησης Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ  στη συνεδρίαση του στις 13/3/2023 ομόφωνα αποφάσισε τη σύγκληση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης μελών Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ   στις  17/3/23 στις 13.30 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ με θέματα:

1. έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού απερχόμενου ΔΣ 
2 ορισμός ημερομηνίας εκλογών νέου ΔΣ,  Ε.Ε. και αντιπροσώπων στο ΝΤ ΑΔΕΔΥ- εκλογή εφορευτικής επιτροπής 
3 θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.  

Αν  δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία (1/3 των μελών) τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για  την Τετάρτη 22/3/23 στις 13.30 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ 

Αν ούτε τότε δεν υπάρξει  η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία (1/4 των μελών), τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για την Παρασκευή 21/4/23 στις 13.30 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ (απαιτείται παρουσία του 1/5 των μελών για να υπάρχει απαρτία) .

Εκ του ΔΣ

Υπουργική απόφαση για την προκήρυξη 859 θέσεων μονίμων ιατρών για τα νοσοκομεία - 5 θέσεις για το ΓΝΑΝ


 Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια υπουργική απόφαση για την προκήρυξη 859 θέσεων μονίμων ιατρών για τα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ. Για το ΓΝΑΝ προκηρύσσονται πέντε μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών, οι παρακάτω:

 Την απόφαση μπορείτε να τη δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9B%CE%91%CE%9D465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%91%CE%A3%CE%A0?inline=true

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

ΑΔΕΔΥ: ΚΗΡΥΞΗ 24ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ


 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που έλαβε από το Γενικό Συμβούλιο, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανδημοσιοϋπαλληλικής Πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης για την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, ενώνοντας τη φωνή των δημοσίων υπαλλήλων με αυτή των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για να απαιτήσουμε με τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ:

  • να έρθουν στην επιφάνεια οι πραγματικοί ένοχοι του εγκλήματος των Τεμπών και να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπαίτιους.
  • να σταματήσει η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της εμπορευματοποίησης και της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, να σταματήσει να αντιμετωπίζεται η προστασία της εργασίας και της ζωής ως κόστος.

Το έγκλημα των Τεμπών δε θα συγκαλυφθεί.


Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.


Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Κύμα λαϊκής αγανάκτησης την Τετάρτη 8/3/23 στον Άγιο Νικόλαο για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη (βίντεο, φώτο)

 Ένα κύμα λαϊκής αγανάκτησης και απαίτησης για αλήθεια, απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που κόστισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, πλημμύρισε την Τετάρτη 8/3/23  πολλές πόλεις σε όλο το Λασίθι, την Κρήτη και τη χώρα στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που είχε προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και στην οποία συμμετείχαν συνδικάτα, σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις και Εργατικά Κέντρα.


Στον Άγιο Νικόλαο, στην κεντρική πλατεία, πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες συναθροίσεις-κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων, με ανθρώπους κάθε ηλικίας, παιδιά, μαθητές, φοιτητές, νέους, εργαζομένους, συνταξιούχους να διατρανώνουν τη θλίψη αλλά και την οργή τους για τον διαχρονικό τρόπο αντιμετώπισης από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν όλες τις τελευταίες δεκαετίας, ζητώντας σεβασμό και δημοκρατικότητα από το κράτος σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς τους. «Πάρε με όταν φτάσεις» έγραφε το πανό που κρατούσαν στα χέρια μικρά παιδιά, λίγο παραδίπλα από τη λέξη «ΤΕΜΠΗ» που είχαν σχηματίσει σύλλογοι μπροστά στο Ηρώο με αναμμένα κεριά.

Δείτε videos από τη συγκέντρωση και από την πορεία: 

 Πηγή: Ιστοσελίδα της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Νέα διαμαρτυρία για τη συνεχή αποδυνάμωση του ΓΝΑΝ – με έναν υπάλληλο μένει το τμήμα πληροφορικής

 
Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ εκφράζει τη διαμαρτυρία  του για τη συνεχή αποδυνάμωση του ΓΝΑΝ με μετακινήσεις προσωπικού προς άλλους φορείς.  Με απόφαση με αρ πρωτ 177/01-03-2023 του διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου διακόπηκε η μετακίνηση προς το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου επικουρικής εργαζόμενης κλάδου Πληροφορικής ΤΕ και η υπάλληλος επέστρεψε στο Νοσοκομείο Σητείας. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο Νοσοκομείο Σητείας υπηρετούν ήδη άλλοι 4 εργαζόμενοι στο τμήμα Πληροφορικής (εκτός από τη μετακινούμενη επικουρική), ενώ στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου υπηρετεί μόνον ένας!!! 

Η εργαζόμενη με αίτηση της είχε ζητήσει την παράταση της μετακίνησης της προς το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, όμως η αίτηση της απορρίφθηκε από το διοικητή του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων κ. Εμμ. Ανδρεαδάκη, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά από τότε που καθιερώθηκε ο θεσμός των μετακινήσεων  εδώ και 15 χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια έχουν μετακινηθεί και εξακολουθούν να βρίσκονται μετακινημένοι από το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου σε άλλους φορείς 10 εργαζόμενοι του ΓΝΑΝ, χωρίς να έχει διακοπεί ποτέ από τις διοικήσεις καμία μετακίνηση, παρά τις μεγάλες ανάγκες του ΓΝΑΝ σε προσωπικό.

Αντίθετα, ενώ οι μετακινήσεις προς το ΓΝΑΝ είναι μόλις τρεις, η μία από αυτές διακόπηκε  με την απόφαση του κ. Ανδρεαδάκη. Αυτό το αρνητικό ισοζύγιο επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του νοσοκομείου σε όλες τις υπηρεσίες του.

Ειδικά το τμήμα πληροφορικής του ΓΝΑΝ έχει πολύ μεγάλο όγκο εργασιών αφού ασχολείται με την υποστήριξη όλων των πληροφοριακών συστημάτων, των ιστοσελίδων και εφαρμογών, των υπολογιστών και εκτυπωτών, του δικτύου του Νοσοκομείου (ενσύρματου και ασύρματου), και του τηλεφωνικού κέντρου (μέσω Voip), ενώ το επόμενο διάστημα θα πρέπει να υποστηρίξει σημαντικές εφαρμογές όπως το e-άδειες, το e-ραντεβού, κλπ. Το τμήμα Πληροφορικής του ΓΝΑΝ παρά το ότι στον οργανισμό του Νοσοκομείου διαθέτει 6 θέσεις, είναι στελεχωμένο με έναν μόνο μόνιμο υπάλληλο, ενώ στο ΓΝΑΝ εργάζεται και ένας  επικουρικός υπάλληλος ΔΕ Πληροφορικής ο οποίος είναι τοποθετημένος σε διαφορετικό τμήμα (στο γραφείο του διοικητή). Η ενίσχυση του τμήματος πληροφορικής με τη μετακίνηση της επικουρικής εργαζόμενης από το Νοσοκομείο Σητείας ήταν πολύ σημαντική και γι’ αυτό και ο υπεύθυνος του τμήματος ζήτησε την παράταση της μετακίνησης, κάτι που δεν έγινε. 

Η απόφαση  του κ. Ανδρεαδάκη για τη διακοπή της μετακίνησης της επικουρικής υπαλλήλου ΤΕ Πληροφορικής προς το Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, στερείται οποιασδήποτε σοβαρής αιτιολόγησης,  αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο το σημαντικό αυτό τμήμα του νοσοκομείου, τώρα που οι απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς σε καθημερινή βάση (υπάρχουσες και νέες εφαρμογές πληροφορικής, νέες ηλεκτρονικές διαδικτυακές πλατφόρμες, διαλειτουργικότητες, ψηφιοποίηση αρχείων, κυβερνοασφάλεια, κ.ο.κ.), και ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών του Νοσοκομείου.

Όσον αφορά στις μετακινήσεις προσωπικού, αυτό που έχουμε ζητήσει και συνεχίζουμε να ζητούμε είναι να σταματήσει η τακτική των κομματικών και προσωπικών εξυπηρετήσεων και   να θεσμοθετηθεί ένα αντικειμενικό και διαφανές σύστημα μετατάξεων και μετακινήσεων  με μοριοδότηση,  διαφάνεια  και με  ταυτόχρονη  αντικατάσταση των απωλειών από προσλήψεις  προσωπικού.

Εκ του ΔΣ

ΑΔΕΔΥ: Προκήρυξη «απεργίας – αποχής» από όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της στοχοθεσίας & αξιολόγησης του ν. 4940/2022

 


Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στη συνεδρίαση της 2ας  Μαρτίου 2023 αποφάσισε να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να απαιτήσει και να επιτύχει την ανάκληση των ρυθμίσεων του ν. 4940/2022, που αφορούν στην «αντιδραστική» στοχοθεσία και «αξιολόγηση» για τους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών υπουργείων, Δήμων, Περιφερειών, ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα και την ακύρωση της εφαρμογής τους, και συγκεκριμένα:

Προκήρυξη «απεργίας-αποχής» για όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και προϊσταμένους, από όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια, όπως αυτά προβλέπονται από τον ν.4940/2022, με έναρξη την αξιολογική περίοδο του έτους 2023.

Κοινοποίηση ενημερωτικού υλικού σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργαζόμενους που αφορά.

Προώθηση όλων των απαραίτητων ενεργειών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ανάκλησης των αναφερομένων ρυθμίσεων του ν. 4940/2022 και την ακύρωση της εφαρμογής τους.

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι οι διακηρυκτικοί τόνοι για «μεταρρύθμιση – τομή», που η εφαρμογή της θα οδηγήσει στη «βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα» (άρθρο 1) και στην επιβράβευση των «παραγωγικών»!!! Δημοσίων Υπαλλήλων με μπόνους είναι ψευδεπίγραφη, αφού και η «νέα» αξιολόγηση παραμένει αντιδραστική και μηχανισμός που στοχεύει στη «διάσπαση», στη χειραγώγηση και υποταγή των δημοσίων υπαλλήλων στην απαρέγκλιτη προώθηση υλοποίησης της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής (άρθρο 23).

Η άμεση σύνδεση της αξιολόγησης με τη μισθολογική εξέλιξη και το βαθμό επίτευξης στόχων που προωθείται μέσα από το λεγόμενο «σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής», θα οδηγήσει στη συρρίκνωση μισθών και συντάξεων, στην εξέλιξη των αρεστών, ενώ ανοίγει ο δρόμος για την εντατικοποίηση της εργασίας, με εργαζόμενους σιωπηλούς και φοβισμένους. Ταυτόχρονα ενώ στο όποιο παραγώμενο αποτέλεσμα μιας υπηρεσίας συμβάλουν όλοι οι «κρίκοι» η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής (άρθρο 23) το παραβλέπει σκόπιμα, με αποτέλεσμα να οδηγεί σε επιλεκτική κατανομή.

Μέσα από ένα δαιδαλώδες σύστημα με κριτήρια υποκειμενικά και μη μετρήσιμα, που προσπερνά την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών και την έλλειψη εξοπλισμού και μέσων, με ρυθμίσεις που μεταθέτουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν σε προϊσταμένους και υπαλλήλους και έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα (άρθρο 10 παρ. 2, άρθρο 12 παρ. 2, άρθρα 14 & 15), η αξιολόγηση που προωθείται, δεν έχει καμία σχέση με την απαίτηση για υπηρεσίες σύγχρονες και ποιοτικές, που θα καλύπτουν τις ανάγκες του λαού.


Από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αιτήματα σχετικά με το περιστατικό που συνέβη την Καθαρή Δευτέρα 27/2/23 στην κουζίνα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

 
Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου απέστειλε προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου επιστολή με αιτήματα σχετικά με το περιστατικό που συνέβη την Καθαρή Δευτέρα 27/2/23 στην κουζίνα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου. Δείτε την επιστολή παρακάτω:

Μετά το περιστατικό που συνέβη την Καθαρή Δευτέρα 27/2/23 στην κουζίνα του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, θα θέλαμε να ζητήσουμε τα παρακάτω:

1)Να γίνει έλεγχος στο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης  και στις ρυθμίσεις των αισθητήρων θερμότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άμεση λειτουργία του συστήματος σε περιπτώσεις φωτιάς,  και να διερευνηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος άμεσης χειροκίνητης απενεργοποίησης συστημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (panic button)

2)Να υπάρξει εκπαίδευση του προσωπικού της κουζίνας και του νοσοκομείου συνολικά στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και στη χρήση των μέσων πυρόσβεσης,

3)Να ολοκληρωθεί το συντομότερο η διαδικασία για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας,

4)Να αντικατασταθεί ο πεπαλαιωμένος και προβληματικός εξοπλισμός της κουζίνας (φούρνος) με νέο σύγχρονο και ασφαλή.

Εκ του   ΔΣ

Κυριακή 5 Μαρτίου 2023

Επιστολή σχετικά με τη τήρηση των διατάξεων της εργασιακής νομοθεσίας


 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου απέστειλε προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου επιστολή σχετικά με τη τήρηση των διατάξεων της εργασιακής νομοθεσίας. Δείτε την επιστολή παρακάτω:

Οι διατάξεις της εργασιακής νομοθεσίας για δύο σημαντικά θέματα, για τη χορήγηση των ημερών ανάπαυσης (ρεπό) και για τη μεσολάβηση 11 ωρών ανάμεσα σε δύο βάρδιες προβλέπουν τα παρακάτω:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΡΕΠΟ

Με το άρθρο 1 παρ. 1 και 5 του ν. 1157/1981 καθιερώθηκε η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για το προσωπικό του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. και ορίστηκε το ωράριο τους σε 40ώρες.

Οι διατάξεις αυτές επεκτάθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση Α2γ22190/6-1081 ΦΕΚ 625 τεύχος Β’ των Υπουργών Προεδρίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και δια τους εργαζόμενους των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του 2592/53.

Στην παρ. 10 του ιδίου άρθρου 1 του ν. 1157/1981, ορίζεται ότι: «κατά την ημέραν της αναπαύσεως ο εργαζόμενος οφείλει να απασχοληθή, εάν κληθή υπό της υπηρεσίας, λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης μη δυναμένης να ανακληθή. Εις την περίπτωσιν ταύτην χορηγείται ετέρα ημέρα αναπαύσεως, καθοριζομένη υπό της υπηρεσίας, κατ`άλλην εργάσιμον μέραν εντός της προσεχούς εβδομάδος.»

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η νομοθεσία προβλέπει ρητά:

 Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και γενικότερα στις μονάδες υγείας εργάζονται πενθήμερο και λαμβάνουν κάθε βδομάδα 2 ημέρες ανάπαυσης (ρεπό).

 Στην περίπτωση που απαιτηθεί για σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες να εργαστούν μια από τις ημέρες που έπρεπε να έχουν ρεπό αυτό πρέπει με ευθύνη της υπηρεσίας υποχρεωτικά να χορηγηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Άρα οι υπηρεσίες των Νοσοκομείων είναι υποχρεωμένες να χορηγούν 2 ρεπό μέσα στην εβδομάδα ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται ο εργαζόμενος να εργαστεί μια μέρα επιπλέον μέσα στην εβδομάδα το οφειλόμενο ρεπό θα πρέπει να το δίνουν υποχρεωτικά μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ΠΔ 88/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο ΙΑ.14 εδάφιο 2 άρθρου πρώτου Ν.4093/2012  « Για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα (11) συνεχείς ώρες».

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ανάμεσα σε δύο βάρδιες θα πρέπει σύμφωνα με τη νομοθεσία να μεσολαβούν 11 ώρες ανάπαυσης, κάτι που δεν συμβαίνει όταν ο εργαζόμενος δουλεύει Πρωί-Νύχτα, δηλαδή σχολάει στις 15.00 και ξαναπιάνει δουλειά στις 23.00 με αποτέλεσμα να μεσολαβούν 8 ώρες ανάπαυσης και όχι 11 όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Παρακαλούμε κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας να τηρούνται αυστηρά οι παραπάνω διατάξεις, πλην των περιπτώσεων που κάποιοι συνάδελφοι ζητούν εγγράφως την εξαίρεση τους από αυτές.   Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιζονται ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας στον ευαίσθητο χώρο του Νοσοκομείου και γι΄ αυτό ζητούμε τη συμβολή σας σε αυτό.

Εκ του   ΔΣ

Επιστολή σχετικά με τον καθορισμό των ωραρίων του προσωπικού

 
Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου απέστειλε προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου επιστολή σχετικά με τον καθορισμό των ωραρίων του προσωπικού. Δείτε την επιστολή παρακάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1§1 της υπ’αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/2006 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., ΦΕΚ B΄ 769/27.6.2006), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις της υπ’αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1659/26.7.2011), το ωράριο εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθ` όλη τη διάρκεια του έτους, στο σύνολο της επικράτειας και κατ` επιλογή των υπαλλήλων, καθορίζεται ως εξής:

Ώρα προσέλευσης: 07.00

Ώρα αποχώρησης: 15.00

Ώρα προσέλευσης: 07.30

Ώρα αποχώρησης: 15.30

Ώρα προσέλευσης: 08.00

Ώρα αποχώρησης: 16.00

Ώρα προσέλευσης: 08.30

Ώρα αποχώρησης: 16.30

Ώρα προσέλευσης: 09.00

Ώρα αποχώρησης: 17.00

Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται με δήλωση των υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικού της οικείας υπηρεσίας, η οποία υποβάλλεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω ωραρίου η δήλωση θα υποβληθεί από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 8 Αυγούστου 2011.

Ωστόσο, από το ανωτέρω ωράριο ρητώς εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ, τα εξωτερικά ιατρεία τους, τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, τα Ειδικά Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατρεία, τα νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και οι λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που συνδέονται με το ΕΣΥ.

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ως άνω Απόφασης, «εξουσιοδοτούμε: 

α) Τους οικείους Υπουργούς να καθορίζουν με απόφασή τους τις ώρες έναρξης εργασίας του προσωπικού των υπηρεσιών των περ. β΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου. (η περίπτωση δ΄ αφορά τα νοσοκομεία)

 β) Τους κατωτέρω Υπουργούς να καθορίζουν με απόφασή τους τις ώρες έναρξης εργασίας του προσωπικού των ακόλουθων Υπηρεσιών του Υπουργείου τους και των εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΔΔ, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του έργου τους: (αα) …, (δδ) Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Α΄ Κύκλου Ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η ώρα έναρξης και λήξεως της εργασίας του προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ καθορίζεται με ενιαίο τρόπο μέσω σχετικής Υπουργικής Απόφασης, εκδιδομένης από τον Υπουργό Υγείας, προς τον οποίο παρέχεται και η απαιτούμενη εξουσιοδότηση. 

Τονίζεται, ότι η εν λόγω εξουσιοδότηση παρέχεται μόνον προς τον Υπουργό Υγείας, όπερ σημαίνει ότι ουδείς άλλος, όπως π.χ. ο διοικητής ή το διοικητικό συμβούλιο ή οιοσδήποτε άλλος προϊστάμενος του νοσοκομείου, νομιμοποιείται να καθορίζει το ωράριο απασχόλησης του προσωπικού.

Συνεπώς τα μόνα καθορισμένα ωράρια για τα Νοσοκομεία είναι τα 07.00-15.00, 15.00-23.00, 23.00-07.00.

Παρακαλούμε κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας να τηρούνται αυστηρά οι παραπάνω διατάξεις, πλην των περιπτώσεων που κάποιοι συνάδελφοι ζητούν εγγράφως την εξαίρεση τους από αυτές.   

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζονται ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας στον ευαίσθητο χώρο του Νοσοκομείου και γι΄ αυτό ζητούμε τη συμβολή σας σε αυτό.

Εκ του   ΔΣ


Άλλαξε ο τρόπος συγκρότησης του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων


 Με το άρθρο 82 του νόμου 5027/2023 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  48/Α/2-3-2023 νομοθετήθηκε η αλλαγή του τρόπου συγκρότησης του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, κάτι που ισχύει και για την περίπτωση του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου. Το νέο ΔΣ από πενταμελές μετατρέπεται σε εντεκαμελές, και επιπλέον θα μετέχουν σε αυτό περισσότεροι αναπληρωτές διοικητές, οι διευθυντές της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας του μεγαλύτερου Νοσοκομείου, ένας εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου και ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας. Δείτε τί αναφέρει το σχετικό άρθρο:

Άρθρο 85

Διοίκηση Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας - Ενιαίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 4052/2012

Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α' 41), ως προς τον αριθμό των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., που λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση και τα οποία αποτελούν αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ., α) τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) προστίθενται περ. θ) και ι) και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Τα ως άνω αναφερόμενα Ν.Π.Δ.Δ. διοικούνται από εντεκαμελές Δ.Σ. που αποτελείται από:

α) Τον Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου.

β) Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από:

Α. Δύο (2) οργανικές μονάδες με έναν Αναπληρωτή Διοικητή τότε αυτός ορίζεται ως αντιπρόεδρος.

Β. Δύο (2) οργανικές μονάδες με δύο (2) Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.

Γ. Πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις (3) Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.

Δ. Πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με δύο (2) Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.

γ) Δύο (2) μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους, κατά προτίμηση το ένα με εμπειρία σε οικονομικά της υγείας, διοίκηση νοσοκομείων, πληροφορική και το άλλο στα λοιπά επαγγέλματα υγείας.

Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις (3) αναπληρωτές διοικητές, τότε ένα (1) μέλος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και το άλλο μέλος είναι ο αναπληρωτής διοικητής της μικρότερης σε δύναμη κλινών οργανικής μονάδας.

Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από δύο (2) οργανικές μονάδες με έναν (1) Αναπληρωτή Διοικητή τότε τρία (3) μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί σε Πανεπιστημιακή κλινική ή εργαστήριο του Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. και συμμετέχει στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ασκεί το έργο του ως μέλος του Δ.Σ. χωρίς αμοιβή, διατηρώντας την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο.

δ) Α. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από δύο (2) οργανικές μονάδες με δύο Αναπληρωτές Διοικητές.

Β. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της μικρότερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με δύο (2) τουλάχιστον Αναπληρωτές Διοικητές.

Γ. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις (3) Αναπληρωτές Διοικητές.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετεί στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ..

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών, προσωπικού του νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην των ιατρών, προσωπικό των νοσοκομείων.

ζ) Τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου [του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου].

η) Τον Προϊστάμενο της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

θ) Έναν (1) περιφερειακό σύμβουλο της οικείας περιφερειακής ενότητας εντός των χωρικών ορίων της οποίας εδρεύει το νοσοκομείο, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη.

ι) Έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου ιατρικού συλλόγου της έδρας του νοσοκομείου, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.

Σε νοσοκομεία τα οποία προέρχονται από δωρεές ως μέλη υπό στοιχεία β' ή και ε' διορίζεται ένα (1) ή και δύο  (2) μέλη ως εκπρόσωπος του δωρητή ή των κληρονόμων του.»


Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο νόμος στις μεταβατικές διατάξεις, το νέο ΔΣ θα οριστεί μετά τη λήξη της θητείας του σημερινού ΔΣ.

Δείτε τί αναφέρει σχετικά το άρθρο 96:


Άρθρο 96

Έναρξη ισχύος

1.α. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

β. Η ισχύς του άρθρου 50 αρχίζει την 1η.1.2024.

γ. Τα άρθρα 52 και 85 ισχύουν για τον ορισμό των μελών των διοικητικών συμβουλίων μετά τη λήξη του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου με οποιονδήποτε τρόπο.

2.Ειδικώς η ισχύς του άρθρου 64 αρχίζει την 31η.12.2022.Για να δείτε ολόκληρο το νόμο πατήστε ΕΔΩ

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ

Νομοθετήθηκε ειδική άδεια έως δύο ημερών το χρόνο εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών

 


Με το άρθρο 82 του νόμου 5027/2023 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  48/Α/2-3-2023 νομοθετήθηκε ειδική άδεια  δημόσιων και δημοτικών υπαλλήλων έως δύο ημερών το χρόνο εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η νέα διάταξη αναφέρει τα παρακάτω:

Άρθρο 80

Ειδική άδεια δημόσιων και δημοτικών υπαλλήλων εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών - Τροποποίηση άρθρου 50 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.(ν. 3528/2007) και άρθρου 57 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)

1.Στο άρθρο 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α' 26), προστίθεται παρ. 11, ως εξής:

«11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.»

2.Στο άρθρο 57 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143), προστίθεται παρ. 11, ως εξής:

«11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.»

3.Η ισχύς των παρ. 1 και 2 αρχίζει από την 1η.1.2023.


Για να δείτε ολόκληρο το νόμο πατήστε ΕΔΩ

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος που περιλαμβάνει την τροπολογία για την κατοχύρωση των θέσεων εργασίας των διορισθέντων που δεν είναι στους νέους πίνακες της 2Κ/2019

 


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 48/Α/2-3-2023) το ψηφισθέν σχέδιο νόμου του Υπ. Εσωτερικών με τίτλο “Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών” στο οποία περιλαμβάνεται τη τροπολογία για τους διορισθέντες με τη 2Κ/2019.

Η τροπολογία κατοχυρώνει τις θέσεις εργασίας όσων δεν είναι στους νέους πίνακες μετά τον επαναπροσδιορισμό λόγω της απόφασης του ΣτΕ που ακυρώνει την ειδική εμπειρία, ενώ δίνει τη δυνατότητα σε όσους διορίζονται σε νέες θέσεις να επιλέξουν αν θα παραμείνουν η όχι στις θέσεις που έχουν διοριστεί αρχικά . 

Η τροπολογία είναι πλέον το άρθρο 78 του νόμου  5027/2023 και αναφέρει τα παρακάτω:

Άρθρο 78

Ανασύνταξη πινάκων διοριστέων προκήρυξης 2Κ/2019 - Συμμόρφωση με δικαστική απόφαση

Μετά την ανασύνταξη των πινάκων κατάταξης και διοριστέων της προκήρυξης 2Κ/2019 (τ. ΑΣΕΠ 7/2019, 8/2019 και 15/2019) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, χωρίς το κριτήριο της ειδικής εμπειρίας, σε συμμόρφωση με τις υπ' αρ. 192/2022 και 193/2022 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Όσοι εκ των διορισθέντων, με βάση τους αρχικούς οριστικούς πίνακες διοριστέων ή επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2019 ή με τη διαδικασία αντικατάστασης διοριστέων λόγω μη αποδοχής της πρόσληψης ή παραίτησης (αναπλήρωση), δεν προκύπτουν εκ νέου διοριστέοι με βάση τους νέους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προσλαμβάνονται στους φορείς που ήδη υπηρετούν σε κενή οργανική θέση της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχει κενή οργανική, σε προσωποπαγή θέση, που συστήνεται με την απόφαση διορισμού.

β) Όσοι εκ των διορισθέντων, με βάση τους αρχικούς οριστικούς πίνακες διοριστέων ή επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2019 ή με τη διαδικασία αντικατάστασης διοριστέων λόγω μη αποδοχής της πρόσληψης ή παραίτησης τους (αναπλήρωση), προκύπτουν με βάση τους νέους οριστικούς πίνακες διοριστέων της προκήρυξης 2Κ/2019, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής τους, ως διοριστέοι στον φορέα, στον οποίον θα διορίζονταν, αν εξαρχής είχαν εγγραφεί στην οικεία σειρά του νέου πίνακα, δύνανται να επιλέξουν την πρόσληψή τους είτε στον φορέα του αρχικού διορισμού τους ή στον νέο φορέα, στον οποίον προκύπτουν διοριστέοι. Γ ια τον σκοπό αυτόν οι εν λόγω υποψήφιοι υποβάλλουν δήλωση προτίμησης εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην αρμόδια υπηρεσία της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε.), στην οποία υπάγεται ο φορέας επιλογής τους, η οποία στη συνέχεια ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε περίπτωση επιλογής του φορέα του αρχικού διορισμού, αν δεν υπάρχει σε αυτόν κενή οργανική θέση της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, η τοποθέτηση γίνεται σε προσωποπαγή θέση, που συστήνεται με την απόφαση διορισμού.

γ) Στην περίπτωση τοποθέτησης των διοριστέων των περ. α) και β) σε προσωποπαγή θέση, αυτοί καταλαμβάνουν την πρώτη οργανική θέση της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, που θα κενωθεί στον οικείο φορέα, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Ως ημερομηνία διορισμού στις περ. α) και β) θεωρείται η ημερομηνία του αρχικού διορισμού.

δ) Εάν προκύψουν κενές οργανικές θέσεις κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, αυτές καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


Για να δείτε ολόκληρο το νόμο πατήστε ΕΔΩ

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Επιστολή σχετικά με το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

 


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης
απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη, προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Χατζηδάκη και προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη σχετικά με το σχέδιο υπουργικής απόφασης  για την αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους του Υπ. Υγείας. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

 Κύριοι Υπουργοί, μετά τα Δελτία Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας για την υπογραφή της ΚΥΑ για την αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους του Υπουργείου Υγείας, με νέα ποσά, νέες κατηγορίες και κάποιες νέες ειδικότητες, χωρίς να δοθεί η ΚΥΑ στη δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο το σχέδιο της ΚΥΑ χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου.

Στο σχέδιο αυτό της ΚΥΑ, που υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι η τελική μορφή, περιλαμβάνονται μεγάλες αδικίες και παράλογες διαφοροποιήσεις για τις ειδικότητες. Πιο συγκεκριμένα:

·       Ενώ στην παλαιά ΚΥΑ ολο το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας υπαγόταν στην πρώτη κατηγορία (150Ε), τώρα υπάρχει διαφοροποίηση η οποία δεν δικαιολογείται από τις συνθήκες και τα τμήματα εργασίας. Οι νοσηλευτές-τριες είναι στην πρώτη κατηγορία (200Ε), ενώ οι Μαίες, οι τραυματιοφορείς, οι βοηθοί θαλάμου είναι στη Β κατηγορία (165Ε) και οι επισκέπτριες υγείας στην Τρίτη κατηγορία (150Ε) και δεν παίρνουν αύξηση.

·       Οι ΥΕ μεταφορεις των δημοσίων νοσοκομείων, από την πρώτη κατηγορία (150Ε) επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, με το νέο σχέδιο της ΚΥΑ βρίσκονται στην δεύτερη κατηγορία (165Ε), δηλαδή παίρνουν αύξηση 15 ευρώ το μήνα! Συνολική αύξηση 180 ευρώ το χρόνο!!

·       Από την πρώην πρώτη κατηγορία (150Ε) μεταφέρονται στη νέα τρίτη κατηγορία (150) και ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων και οι παρασκευαστές, οι καθαρίστριες, και οι χειριστές εμφανιστές ακτινολογικών εργαστηρίων (ΔΕ).

·       Ενώ οι χειριστές εμφανιστές ακτινολογικού(ΔΕ) μπαίνουν στην τρίτη κατηγορία και δεν παίρνουν αύξηση, οι τεχνολόγοι ακτινολογικού (ΤΕ) που εργάζονται στους ίδιους χώρους κατατάσσονται στη νέα δεύτερη κατηγορία (165Ε).

·       Στην τεχνική Υπηρεσία, ενώ στην παλαιά ΚΥΑ ολο το προσωπικό της υπαγόταν στη δεύτερη κατηγορία (70Ε), τώρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά ειδικότητα, με άλλες ειδικότητες να μπαίνουν στην τρίτη κατηγορία (150ε), άλλες στην τέταρτη (105Ε) και άλλες στην Πέμπτη 70Ε, διαφοροποιήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τις συνθήκες και τα τμήματα εργασίας που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ίδιες. Επίσης δεν περιλαμβάνονται στις ειδικότητες που λαμβάνουν το επίδομα οι Ελαιοχρωματιστές.,

·       Στην εστίαση ενώ στην παλαιά ΚΥΑ ολο το προσωπικό της υπαγόταν στη δεύτερη κατηγορία (70Ε), τώρα το ΥΕ βοηθητικό προσωπικό μπαίνει στην πέμπτη κατηγορία (70Ε) και ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΥΞΗΣΗ, ενώ δεν περιλαμβάνονται καθόλου και ΧΑΝΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ το επίδομα οι Μάγειρες (ΔΕ)

·       Οι ΠΕ, ΤΕ,ΔΕ πληροφορικής των δημοσίων νοσοκομείων, ενώ είναι τεχνικοί, δεν περιλαμβάνονται στην τεχνική υπηρεσία και εξαιρούνται από τη χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας (70Ε, 105Ε, 150Ε) που λαμβάνουν οι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το σχέδιο ΚΥΑ που έχει κυκλοφορήσει.

·       Οι ΥΕ φυλακες – νυχτοφυλακες των δημοσίων νοσοκομείων σύμφωνα με το σχέδιο της ΚΥΑ που έχει κυκλοφορήσει μπαίνουν στην τριτη κατηγορία (150Ε) του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αλλά οι ΔΕ φυλακες νυχτοφυλακες δεν μπαίνουν, ενω κάνουν την ίδια δουλειά.

·       Οι καθαρίστριες των δημοσίων νοσοκομείων, από την πρώτη κατηγορία (150Ε) επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, με το νέο σχέδιο της ΚΥΑ βρίσκονται στην Τρίτη κατηγορία (150Ε), δηλαδή δεν παίρνουν καμία αύξηση! Ενώ μπαίνουν στην Τρίτη κατηγορία (150Ε) κάποιες ειδικότητες του επιστημονικού μη ιατρικού προσωπικού, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντοτεχνίες, οι φυσικοθεραπευτές, οι ακτινοφυσικοί, δεν μπαίνουν καθόλου άλλες ειδικότητες όπως οι λογοθεραπευτές, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί.

·       Οι ιατροί των νοσοκομείων και ΚΥ δεν μπαίνουν στη χορήγηση του επιδόματος, αλλά μπαίνουν οι ιατροί που εργάζονται σε άλλους φορείς όπως το ινστιτούτο υγείας παιδιού.

·       Οι διοικητικοί υπάλληλοι των νοσοκομείων και ΚΥ εξαιρούνται από το επίδομα, παρά το ότι η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας πήρε αποφάσεις και μέτρα (υποχρεωτικός εμβολιασμός, ράπιντ τεστ, χρήση μάσκας) για το σύνολο των εργαζόμενων χωρίς να εξαιρέσει τους διοικητικούς υπάλληλους αναγνωρίζοντας έτσι ότι ο χώρος των νοσοκομείων ΚΥ είναι ένας αμιγώς ανθυγιεινός χώρος εργασίας, με κίνδυνο έκθεσης για όλους.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι ειδικότητες που όπως φαίνονται εξαιρούνται, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους έρχονται σε άμεση επαφή με ασθενείς ή εργάζονται σε χώρους διασποράς μικροβίων και ασθενειών.

Το σχέδιο της ΚΥΑ που έχει κυκλοφορήσει για την αναδιάρθρωση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, δίνει την εικόνα ότι αποτελεί μια πρόχειρη δουλειά, με παραλογισμούς και αδικίες,

Γι΄ αυτό σας ζητούμε να αποσυρθεί αυτό το σχέδιο και να εκδοθεί μια νέα ΚΥΑ στις δύο παρακάτω κατευθύνσεις:

·       Διπλασιασμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για όλους τους υγειονομικούς, χωρίς διαφοροποιήσεις για την ίδια  ειδικότητα  ανά φορέα εργασίας(πχ Κέντρα Υγείας)

·       Ένταξη όλων των ειδικοτήτων των εργαζομένων στη δημόσια υγεία – πρόνοια στην χορήγηση του επιδόματος σε διαφορετικές κατηγορίες χωρίς τους σχεδιαζόμενους πλασματικούς διαχωρισμούς.

 

Ταυτόχρονα ζητούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς (κατώτερος μισθός τουλάχιστον 1000 ευρώ), ένταξη των παλιών εργαζομένων στα Βαρέα ανθυγιεινά,  μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην υγεία, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και της εμπορευματοποίηση της υγείας, για ένα δωρεάν δημόσιο σύστημα υγείας που θα διασφαλίζει υπηρεσίες υγείας για όλους.

Εκ του ΔΣ

Video: το ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων του ΚΡΗΤΗ TV για το Παγκρήτιο Συλλαλητήριο για την υγεία

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Παγκρήτιο συλλαλητήριο και συναυλία για την υγεία


 Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Παγκρήτιο συλλαλητήριο και συναυλία για την υγεία στις 22 Φλεβάρη στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, που διοργανώσαμε από κοινού τα Σωματεία Εργαζομένων των δημόσιων νοσοκομείων Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, οι Ενώσεις Γιατρών ΕΣΥ Κρήτης, και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Ιατρικής και ΣΕΥΠ Ηρακλείου. 

Ευχαριστούμε τους εκατοντάδες συμπολίτες από όλη την Κρήτη που παραβρέθηκαν στο μεγαλύτερο  Παγκρήτιο συλλαλητήριο που έχει γίνει στο Ηράκλειο, αψηφώντας την χιλιομετρική απόσταση. 

Πάνω από 130 σωματεία, σύλλογοι και φορείς συμμετείχαν και στήριξαν την κινητοποίηση μας για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας για όλους. Από την περιοχή μας στήριξαν με ανακοινώσεις το συλλαλητήριο οι παρακάτω φορείς:

Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου  ΚΥ Νεάπολης “Διαλυνάκειο”

Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Σύλλογος Εργαζομένων Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου

Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου

Ένωση Γονέων Δήμου Αγίου Νικολάου

Κοινωνικός χώρος «Πυρόβολος» Αγίου Νικολάου

Φίλοι Νοσοκομείου Νεάπολης

Εμπορικός Σύλλογος Νεάπολης

ΕΛΜΕ Λασιθίου

Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Λασιθίου

Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λασιθίου

Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Λασιθίου

Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ν. Λασιθίου

Σύλλογος Νοσηλευτών ΕΣΥ Ν. Λασιθίου


Ευχαριστούμε τους μουσικούς καλλιτέχνες για την όμορφη συναυλία που μας προσφέρανε! 

Επίσης ευχαριστούμε τη διοίκηση του ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου που προσέφερε αμισθί το λεωφορεία για τη μεταφορά συμμετεχόντων στο συλλαλητήριο από Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη.


Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, όχι εμπόρευμα, γι΄ αυτό συνεχίσουμε όλοι μαζί να διεκδικούμε:

• Πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων νοσοκομείων και των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Άμεση προκήρυξη του συνόλου των κενών θέσεων. 

• Να μην κλείσει και να μην αλλάξει χαρακτήρα κανένα νοσοκομείο. Όχι στη μετατροπή νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ. Όχι στο "νέο ΕΣΥ ".

• Καμία κατάργηση –συγχώνευση τμήματος, κλινικής ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας υγείας. 

• Κατάργηση πληρωμών ασθενών για εξετάσεις, φάρμακα, χειρουργεία και άλλες θεραπείες. 

• Επικαιροποίηση απαρχαιωμένων οργανισμών νοσοκομείων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες

• Κατάργηση ελαστικών σχέσεων εργασίας. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων

• Γιατροί ΕΣΥ πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης

• Καμία υποβάθμιση της αξίας των πτυχίων ιατρικής με την εισαγωγή κριτηρίων αξιολόγησης-φίλτρων. Το πτυχίο να είναι η μοναδική προϋπόθεση για άσκηση επαγγέλματος

• Όχι στον αυταρχισμό διοικήσεων 

• Όχι σε μετακινήσεις γιατρών και άλλων υγειονομικών μεταξύ μονάδων υγείας

• Αυξήσεις μισθών σε επίπεδα ανάλογα με την αύξηση του πληθωρισμού. Επαναφορά 13ου -14ου μισθού.

• Ένταξη στα ΒΑΕ όλων των υγειονομικών


Εκ του ΔΣ


Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023

Επιστολή με διαμαρτυρία σχετικά με την επιλεκτική απόρριψη του αιτήματος παράτασης της θητείας του διευθ. οφθαλμιάτρου του ΓΝΑΝ

 


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη, προς την αναπληρώτρια υπουργό υγείας κ. Γκάγκα επιστολή με διαμαρτυρία σχετικά με την επιλεκτική απόρριψη του αιτήματος παράτασης της θητείας του διευθυντή οφθαλμιάτρου του ΓΝΑΝ.  Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:                      

Κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ,

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας σχετικά με την επιλεκτική απόρριψη από την πλευρά σας του αιτήματος παράτασης της θητείας του διευθυντή οφθαλμιάτρου του ΓΝΑΝ, που έχει σαν αποτέλεσμα το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου να βρίσκεται πλέον χωρίς  οφθαλμίατρο για άγνωστο χρονικό διάστημα, αφού η μοναδική οφθαλμίατρος που απομένει, απουσιάζει λόγω αδειών για μητρότητα.  Την ίδια στιγμή μάλιστα αντίστοιχες αιτήσεις παράτασης θητείας οφθαλμιάτρων σε άλλους φορείς υγείας της χώρας και  της Κρήτης     έγιναν δεκτές.     

 Τα αρνητικά αποτελέσματα της απόφασης σας να απορρίψετε το  αίτημα    παράτασης της θητείας του διευθυντή Οφθαλμιάτρου του ΓΝΑΝ, τα υφίστανται πλέον οι ασθενείς και οι πολίτες του Αγίου Νικολάου και του νομού Λασιθίου, αφού το Νοσοκομείο δεν διαθέτει πλέον οφθαλμίατρο ώστε να εξετάζονται οι ασθενείς, ενώ δημιουργούνται προβλήματα   και με την έκδοση σχετικών ιατρικών βεβαιώσεων, με αποτέλεσμα οι ασθενείς και οι πολίτες να πρέπει πλέον να καταφεύγουν στις δομές υγείας του Ηρακλείου.

Για τους παραπάνω λόγους εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας και ζητούμε να επανεξετάσετε την απόφαση σας.

Εκ του ΔΣ                                                       


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αποκριάτικη χοροεσπερίδα του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ την Τσικνοπέμπτη


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αποκριάτικη χοροεσπερίδα του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ την Τσικνοπέμπτη 16/2/23 στο κέντρο "Καλύβα" στις Λίμνες. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο,  ενώ στη χοροεσπερίδα απονεμήθηκαν και τιμητικές  αναμνηστικές πλακέτες για την προσφορά τους στο νοσοκομείο και στο κοινωνικό σύνολο  σε εργαζόμενους του νοσοκομείου που συνταξιοδοτήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια. Ακόμη πραγματοποιήθηκε και διαγωνισμός καλύτερης αμφίεσης.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από τις απονομές των τιμητικών αναμνηστικών και από το διαγωνισμό καλύτερης αμφίεσης:
"Η παρέα του σασμού" - η ομάδα μεταμφίεσης των νοσηλευτριών της παιδιατρικής κλινικής που κέρδισε το πρώτο βραβείο

"Οι Ζεφυριώτισσες""" - η ομάδα μεταμφίεσης των νοσηλευτριών της παθολογικής  κλινικής που κέρδισε το δεύτερο βραβείο 


όλοι οι νικητές του διαγωνισμού καλύτερης αμφίεσης μαζί