Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για τη παράταση των συμβασιούχων Συναδέλφων

 


Εκδόθηκε το ΦΕΚ για τη παράταση των συμβασιούχων συναδέλφων. 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5079 Για ΣΟΧ 
Άρθρο 66  
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας 
1. α) Η ισχύς των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, η οποία παρατάθηκε με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 5057/2023 (Α` 164), περί ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 50 κατά του κορωνοϊού COVID-19, θεμάτων προσωπικού, θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και άλλων ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και την 31η.3.2024

Για τρίμηνα επικουρικά
δ) Ειδικά η ισχύς του άρθρου 18 του ν. 5007/2022 (Α΄241), περί της παράτασης της ισχύος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α΄157)παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2024

Άρθρο 69

Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 5057/2023 Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 5057/2023 (Α΄ 164), περί της εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας να παρατείνει την ημερομηνία παραμονής των ειδικευόμενων νοσηλευτών, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία και η παρ.1 διαμορφώνεται ως εξής: 54 «1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας η καταληκτική ημερομηνία της παράτασης του άρθρου 6, δύναται να παραταθεί έως την 29η.2.2024.»

Άρθρο 70

Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εικοστού ν. 4737/2020 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α` 76), περί του επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού, τροποποιείται: α) ως προς την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να είναι ενεργές οι συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού, προκειμένου να είναι δυνατή η παράτασή τους, και β) ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος για το οποίο δύνανται να παραταθούν, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 όλες οι ενεργές κατά την 31η.12.2023 συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2024. Για την υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.».

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου