Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Το μαρτύριο της σταγόνας συνεχίζεται – στη διαβούλευση νομοσχέδιο με δυνατότητα παράτασης ως 30/6 για τους επικουρικούς και ως 31/3 για ΣΟΧ και πρώην τριμηνίτες

 

Ανέβηκε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», το οποίο στο ΤΜΗΜΑ Ε΄περιλαμβάνει  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ.

Στo τμήμα Ε΄περιλαμβάνονται παρατάσεις για τις περισσότερες ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση στη πανδημία covid19, δυνατότητα παράτασης θητείας για το επιουρικό προσωπικό των νοσοκομείων ως 30/6/2024 και δυνατότητα παράτασης θητείας ως 31/3/2024 για τους εργαζόμενους ΣΟΧ σε εστίαση, φύλαξη, καθαριότητας και για τους πρώην τριμηνίτες επικουρικούς.

Πιο συγκεκριμένα, στο προτεινόμενο άρθρο 60 του σχεδίου νόμου αναφέρονται τα παρακάτω:

Άρθρο 60
Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εικοστού ν. 4737/2020
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α` 76), περί του επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού, τροποποιείται: α) ως προς την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να είναι ενεργές οι συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού, προκειμένου να είναι δυνατή η παράτασή τους, και β) ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος για το οποίο δύνανται να παραταθούν, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 όλες οι ενεργές κατά την 31η.12.2023 συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 30ή.6.2024. Για την υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.».

Ακόμη στο άρθρο 56 αναφέρονται τα παρακάτω:

Άρθρο 56
"Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας

1. α) Η ισχύς των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, η οποία παρατάθηκε με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 5057/2023 (Α` 164), περί ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, θεμάτων προσωπικού, θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και άλλων ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και την 31η.3.2024..."

Ουσιαστικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας για τους συμβασιούχους των νοσοκομείων, αφού δίνεται δυνατότητα ολιγόμηνων παρατάσεων θητείας και όχι τουλάχιστον ετήσιων, όπως είχε ειπωθεί από κυβερνητικούς παράγοντες.

Έτσι συνεχίζεται η εργασιακή ανασφάλεια και η ομηρία για χιλιάδες συμβασιούχους του ΕΣΥ και αποδεικνύεται ότι μοναδικός τρόπος  για σταθερές εργασιακές σχέσεις είναι η μονιμοποίηση των συμβασιούχων με μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε στη διαβούλευση στις 1 Δεκεμβρίου 2023 στις 23:50
και η σελίδα της διαβούλευσης θα είναι ανοιχτή σε σχόλια ανοικτή για σχόλια έως
8 Δεκεμβρίου 2023 στις 09:00.

Ο σύνδεσμος για το μέρος Ε του σχεδίου νόμου είναι ο παρακάτω:

http://www.opengov.gr/minfin/?p=12251


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου