Κυριακή 27 Αυγούστου 2023

Επιστολή σχετικά με τις αναθέσεις αλλοτρίων καθηκόντων

 


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου απέστειλε έγγραφο προς το διοικητή διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου κ. Εμμ. Ανδρεαδάκη σχετικά με τις αναθέσεις αλλοτρίων καθηκόντων. Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

Διαχρονικά παρατηρείται στο νοσοκομείο μας το φαινόμενο να ανατίθενται από τη διοίκηση σε ορισμένους εργαζόμενους καθήκοντα  άλλου κλάδου ή ειδικότητας(αλλότρια καθήκοντα), κάτι που σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία υποστελεχωμένων τμημάτων ή υπηρεσιών. Επειδή η σχετική νομοθεσία και πρακτική είναι διαφορετική για τους μόνιμους εργαζόμενους και διαφορετική για τους συμβασιούχους θα θέλαμε ξεχωριστά να αναφέρουμε και να ζητήσουμε τα παρακάτω:

Α)Για τους μόνιμους εργαζόμενους 

Στο άρθρο 30 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (νόμος 3528/2007) ορίζονται τα παρακάτω:

“Καθήκοντα υπαλλήλου

1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του.

2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.”

Αυτό που ζητούμε είναι η ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου και ειδικότητας να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις μεγάλων και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και με τον όρο ότι δεν υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση στην υπηρεσία από την  προέρχεται ο υπάλληλος. Επίσης σε κάθε περίπτωση, ζητούμε να τηρούνται τα χρονικά όρια που αναφέρονται στη νομοθεσία.

Πρέπει ακόμη να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών δεν είναι νόμιμη η ανάθεση σε υπάλληλο παραλλήλων καθηκόντων διαφορετικών υπηρεσιών.


Β) Για τους συμβασιούχους εργαζόμενους

Στις διαδικασίες με τις οποίες γίνονται οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) δεν υπάρχουν ξεχωριστές ειδικότητες αλλά υπάρχουν μόνο δύο, οι παρακάτω:

α)ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ή  ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ή ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ - ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ ή ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ - ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ / ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

β)ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ/ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

Με τον τρόπο αυτό  το επικουρικό προσωπικό ΥΕ που προσλαμβάνεται τοποθετείται ή μεταφέρεται σε διάφορες ειδικότητες ανάλογα με την απόφαση του διοικητή. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που οι τοποθετήσεις δεν συμβαδίζουν με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών, ούτε με τα αρχικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Γι΄ αυτό ζητάμε τα παρακάτω:

1. Να τροποποιηθούν οι διαδικασίες με τις οποίες γίνονται οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και να υπάρχουν πολλές ξεχωριστές ειδικότητες και όχι μόνο δύο μεικτές. Έτσι από τη στιγμή που θα υποβάλλονται οι αιτήσεις μέχρι και που γίνονται οι τοποθετήσεις ο εργαζόμενος θα υποβάλει αίτηση σε μία συγκεκριμένη ειδικότητα και σε αυτή θα εργάζεται.

2. Μέχρι να γίνει το παραπάνω, τα αιτήματα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού που θα υποβάλλονται από τη διοίκηση προς το υπουργείο υγείας να είναι για συγκεκριμένες ειδικότητες (πχ Μεταφορέων ασθενών) και όταν θα γίνεται πρόσληψη οι προσλαμβανόμενοι να τοποθετούνται στις ειδικότητες που έχουν ζητηθεί.

3. Σε κάθε περίπτωση για όλες τις κατηγορίες συμβασιούχων (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) αυτό που ζητούμε είναι να τηρείται η νομοθεσία και οι προσλαμβανόμενοι να εκτελούν τα καθήκοντα της ειδικότητας με την οποία προσλαμβάνονται και αναγράφεται στη σύμβαση εργασίας.

Εκ του ΔΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου