Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

ΓΓΠΣΔΥ
1
Tροποποίηση (από 01/01/2017)
28-03-2017 ΦΕΚ Α 38/28-03-2017 παράγραφος 2 (σελ. 452), ορίζονται οι
ακόλουθες τροποποιήσεις. (ΦΕΚ Α 38 /28-03-2017)
Οι υπερωρίες παραμένουν ως εξής:
α. Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα,
ίση με το ωρομίσθιο. (x1)
β.- Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η
ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις
εκατό (30%). (x1,30)
γ.- Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες:
αα) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%). (x1.40)
ββ) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά σαρανταπεντε τοις εκατό (45%). (x1.45)
η αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
αλλάζει ως εξής:
α) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το εξήντα τοις εκατό
(60%) (από 40%) του ωρομισθίου. (x0.60)
β.- Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) (από 60%)
του ωρομισθίου. (x0.75)
Βάσει της εγκυκλίου και των πινάκων που περιλαμβάνονται σε αυτή, η
προσαύξηση κατά 15% της ωριαίας αμοιβής των προηγούμενων
περιπτώσεων για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει
νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του
μήνα, καταργείται.
.- Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού
μισθού του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας του κάθε
υπαλλήλου. Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους αποσπασμένους σε
υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το βασικό μισθό του βαθμού
ΓΓΠΣΔΥ
2
ή του μισθολογικού κλιμακίου που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε
συνάρτηση και με τα τυπικά τους προσόντα
Τύποι υπερωριών (από 01/01/2016)
Στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (05/01/2016, αρ.πρωτ.
2/1015/ΔΕΠ, ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) (Αρ.20 παρ. Α.3) κατηγοριοποιούνται οι
υπερωρίες ως εξής:
α. Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα,
ίση με το ωρομίσθιο. (x1)
β.- Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η
ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις
εκατό (30%). (x1,30)
γ.- Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες:
αα) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%). (x1.40)
ββ) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά σαρανταπεντε τοις εκατό (45%). (x1.45)
Στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (05/01/2016, αρ.πρωτ.
2/1015/ΔΕΠ, ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) (Αρ.20 παρ. Β) η αποζημίωση για εργασία
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατηγοριοποιείται ως εξής:
α) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το σαράντα τοις εκατό
(40%) του ωρομισθίου. (x0.40)
β.- Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του
ωρομισθίου. (x0.60)
Βάσει της εγκυκλίου και των πινάκων που περιλαμβάνονται σε αυτή, η
προσαύξηση κατά 15% της ωριαίας αμοιβής των προηγούμενων
περιπτώσεων για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει
νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του
μήνα, καταργείται.
.- Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού
μισθού του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας του κάθε
υπαλλήλου. Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους αποσπασμένους σε
υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το βασικό μισθό του βαθμού
ΓΓΠΣΔΥ
3
ή του μισθολογικού κλιμακίου που αν τιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε
συνάρτηση και με τα τυπικά τους προσόντα
Τύποι υπερωριών (έως 31/12/2015)
Στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (14/11/2011, αρ.πρωτ.
οικ.2/78400/0022, ΑΔΑ: 4577Η-5ΕΤ) (Αρ. 20 παρ. 3) κατηγοριοποιούνται οι
υπερωρίες ως εξής:
α. Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα,
ίση με το ωρομίσθιο. (x1)
β.- Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η
ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). (x1,15)
γ.- Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής:
i.- Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο
κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). (x1.25)
ii.- Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%). (x1.30)
δ.- Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το σαράντα
πέντε τοις εκατό (45%) του ωρομισθίου. (x0.45)
ε.- Για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων
ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του
ωρομισθίου. (x0.60)
στ.- Για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου, σε
δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, η ωριαία
αμοιβή των προηγούμενων περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' προσαυξάνεται κατά
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). (x1.15)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου