Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ για τη νομοθετική δυνατότητα μετάταξης σε αποσπασμένους υπαλλήλους


ΑΘΗΝΑ 19-03-12
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 118

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Συνάδελφοι,
Με το Νόμο 4057/14-3-2012 (ΦΕΚ 54) Άρθρο ένατο «Θέματα Αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» παρ.18, ρυθμίζεται ένα από τα πάγια αιτήματα της ΠΟΕΔΗΝ. Δίνεται τη δυνατότητα μετάταξης σε αποσπασμένους Συναδέλφους που βρίσκονται σε ΟΜΗΡΕΙΑ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ.

ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ:

«Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του Ν.4024/2011 (Α’ 226) ήταν αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή ανεξάρτητες αρχές και εξακολουθούν να είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4002/2011 (Α’ 180). Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν θέσεις κλάδων της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα τους και προβλέπονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας υποδοχής.»

Οι Διοικήσεις των Σωματείων να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους Συναδέλφους που ταλαιπωρούνται χρόνια για την ολοκλήρωση των μετατάξεών τους.
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ της αίτησης είναι έως 14-5-2012.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ        ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου