Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

Σχετικά με το σημείωμα των τομεαρχών με το οποίο ζητούν από το νοσηλευτικό προσωπικό να προσκομίσει βεβαιώσεις σχετικά με το σε ποια νοσηλευτικά τμήματα έχει εργαστεί ο κάθε ένας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προς:  - Διοικητή ΓΝΑΝ Αλ. Μαυρικάκη
            -Διευθύντρια νοσηλ. υπηρεσίας
            -τομεάρχες νοσηλ. Υπηρεσίας
           -προϊσταμένες – υπεύθυνες νοσηλ. Τμημάτων
           
Κοινοποίηση: νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝΑΝ

29/10/13

Σχετικά με το σημείωμα των τομεαρχών νοσηλευτικής υπηρεσίας με το οποίο ζητούν από τις προϊστάμενες των τμημάτων να ζητήσουν από το νοσηλευτικό προσωπικό να προσκομίσει βεβαιώσεις σχετικά με το σε ποια νοσηλευτικά τμήματα έχει εργαστεί ο κάθε ένας, πόσα χρόνια και με πόση προϋπηρεσία, θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:

1) Τα στοιχεία που ζητούνται κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν στους ατομικούς φακέλους των εργαζομένων στο γρ. προσωπικού. Το άρθρο 65 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007)   ορίζει τα παρακάτω:
 Άρθρο 65 
Τοποθέτηση 
1. Ο υπάλληλος, μετά το διορισμό του, τοποθετείται, με απόφαση του  προϊσταμένου της οικείας αρχής και μετά γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε θέση για την κατάληψη της οποίας συμμετείχε στη διαδικασία  πρόσληψης. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος μπορεί να τοποθετηθεί σε περισσότερες θέσεις, συνεκτιμάται για την τοποθέτηση του σε συγκεκριμένη θέση η αίτηση προτίμησης που τυχόν έχει υποβάλει. Γνώμη του υπηρεσιακού  συμβουλίου δεν απαιτείται, εάν από τη διαδικασία πρόσληψης προκύπτουν η θέση  και η υπηρεσιακή μονάδα, στην οποία πρόκειται να προσληφθεί ο υπάλληλος.

Και το άρθρο 66 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα ορίζει:
Άρθρο 66 
Μετακίνηση 
 1.Μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της.

Το άρθρο 23 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα ορίζει: 
Άρθρο 23 
Προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου 
1. Το προσωπικό μητρώο συγκροτείται μετά το διορισμό του υπαλλήλου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 
2. Ειδικότερα το προσωπικό μητρώο περιλαμβάνει: 
…γ) Αποφάσεις, έγγραφα ή άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή γενικά κατάσταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και  οι εκθέσεις αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι για τις τοποθετήσεις του προσωπικού σε τμήματα και για τις μετακινήσεις του σε άλλα τμήματα (οργανική μονάδα) απαιτούνται αποφάσεις του  προϊσταμένου της οικείας αρχής (δηλαδή του διοικητή του Νοσοκομείου), αποφάσεις οι οποίες επειδή αποτελούν έγγραφα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου, πρέπει να περιλαμβάνονται στο ατομικό  προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου (φάκελο) που τηρείται στο γραφείο προσωπικού.

Στο Νοσοκομείο μας δυστυχώς δεν τηρείται η παραπάνω διαδικασία για το προσωπικό που υπάγεται στη Διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας, ενώ αντίθετα τηρείται για το προσωπικό που υπάγεται στη Διοικητική Υπηρεσία.
Καλό λοιπόν είναι, αντί να ζητούνται από τους εργαζόμενους στοιχεία που θα έπρεπε να υπάρχουν στην υπηρεσία, να υπάρξει η εφαρμογή της  προβλεπόμενης από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα διαδικασίας σχετικά με την τοποθέτηση και τις μετακινήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού.

Ακόμη σχετικά στοιχεία θα έπρεπε να υπάρχουν στη διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας όπου συγκεντρώνονται τα προγράμματα υπηρεσίας και τα στοιχεία όλων των νοσηλευτικών τμημάτων του Νοσοκομείου.

Επίσης πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι το τελευταίο διάστημα το προσωπικό συνεχώς καλείται να προσκομίζει έγγραφα και στοιχεία  σχετικά με την ατομική του κατάσταση.

Καλό επίσης θα ήταν όταν ζητούνται από το προσωπικό να προσκομίσει δηλώσεις ή άλλο στοιχείο, αυτό να γίνεται με υπηρεσιακό έγγραφο και όχι με σημείωμα ή με προφορική εντολή.

Με βάση τα παραπάνω σας ζητούμε να μην προχωρήσετε τη διαδικασία να ζητάτε από το νοσηλευτικό προσωπικό να προσκομίσει δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσιακές του τοποθετήσεις, αλλά να προσπαθήσετε να συγκεντρώσετε τα σχετικά στοιχεία από το αρχείο της νοσηλευτικής υπηρεσίας και του γραφείου προσωπικού.

Σας ζητούμε επίσης να προχωρήσετε στην εφαρμογή της  προβλεπόμενης από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα διαδικασίας σχετικά με την τοποθέτηση και τις μετακινήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού, με αποφάσεις  του  προϊσταμένου της οικείας αρχής, ώστε να υπάρχουν στο ατομικό μητρώο των εργαζομένων όλες οι τοποθετήσεις και μετακινήσεις σε οργανικές μονάδες (τμήματα).

Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος   η Γραμματέας


Γ. Μανουσάκης    Π. Κιτοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου