Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013

Νοσηλευτικά πρωτόκολλα από τη σελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας και Θράκης)

Μετά την μεγάλη ανταπόκριση στο αίτημα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την σύνταξη των Προτυποποιημένων Νοσηλευτικών Διαδικασιών & Κλινικών Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων, προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου 2,5 χρόνια (Μάρτιος, 2010), θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να επαινέσουμε όλα τα στελέχη μας που συμμετείχαν στην σύνταξή τους. Επρόκειτο για μια ιδιαίτερα αξιόλογη προσπάθεια από όλους, γεγονός που καταδεικνύει τον επαγγελματισμό και την επιστημονική κατάρτιση των στελεχών μας.

Από το σύνολο των τίτλων που η επιτροπή είχε στα χέρια της, έγινε προσπάθεια αξιολόγησης και συγκερασμού κατά πρώτο λόγο των πρωτοκόλλων που περιέγραφαν πράξεις που ανήκουν στη σφαίρα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών και μαιών και κατά δεύτερο λόγο αυτών που βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στην καθημερινή νοσηλευτική πράξη.

Αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι τίτλοι που δε συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση, έχουν απαξιωθεί ή κριθεί ανεπαρκείς. Η Επιτροπή πρωτοκόλλων της 4ης Υ.Πε. δεσμεύεται, ότι στο προσεχές μέλλον θα αξιολογήσει όλους τους εναπομείναντες τίτλους, καθώς και τα πρωτόκολλα που βρίσκονται υπό ανάπτυξη στα οικεία νοσηλευτικά ιδρύματα, στα πλαίσια μιας συνεχιζόμενης, δυναμικής διαδικασίας όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο «Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής»
Πιστεύω ακράδαντα στη σημασία του συγκεκριμένου έργου για την ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του Νοσηλευτή ως επαγγελματία υγείας, στον τόσο απαιτητικό και ανταγωνιστικό χώρο της υγείας, γεγονός απαραίτητο ιδιαίτερα στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
Δρ. Αλεξάνδρα Δημητριάδου
Επίκουρος καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης


1. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

2. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

3. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

4. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΤΗΜΑ

6. ΑΠΕΚΚΡΙΣΗ

7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

8. ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

9. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

10. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Αναλυτικά Εγχειρίδια

Όροι χρήσης

Οι προτυποποιημένες νοσηλευτικές διαδικασίες και κλινικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα,, αναπτύχθηκαν από κλινικούς νοσηλευτές/τριες και μαίες/τες της 4 ης ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογή στα νοσηλευτικά τμήματα της οικείας περιφέρειας.
Περιγράφουν τον τρόπο προσέγγισης και διαχείρισης κάποιων κοινών ή περισσότερο πολύπλοκων καταστάσεων, που μπορεί να προκύψουν κατά την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας. Η ανάπτυξή τους βασίστηκε, όπου ήταν δυνατόν, στα στάδια της νοσηλευτικής διεργασίας (νοσηλευτική εκτίμηση, διάγνωση, σκοποί, παρεμβάσεις-αιτιολόγηση και εκτίμηση αποτελέσματος).
Παρέχουν σχετικά περιορισμένες πληροφορίες, αναφορικά με την αιτιολογία και το θεωρητικό υπόβαθρο των καταστάσεων που περιγράφουν, καθώς ο πρωταρχικός σκοπός ανάπτυξής του δεν υπήρξε η θεωρητική κατάρτιση, αλλά η υποστήριξη και τεκμηρίωση της νοσηλευτικής πρακτικής.
Κάθε πρωτόκολλο νοσηλευτικής πρακτικής εκπορεύεται από τα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών και μαιών (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των ασθενών όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου 2071/92.
Για την ανάπτυξή τους συνεργάστηκαν κλινικοί νοσηλευτές/τριες και μαίες/τες από διάφορα τμήματα και ειδικότητες. Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε προσπάθεια για επίτευξη ομοφωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων και της επιτροπής νοσηλευτικών πρωτοκόλλων. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες οδηγίες που παρέχονται δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία.
Δεν υποδεικνύουν τον αποκλειστικό τρόπο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, χαράσσουν όμως, οπωσδήποτε, το γενικό πλαίσιο. Μικρές διαφοροποιήσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς, μπορεί να είναι αποδεκτές ή και απαραίτητες. Ανάλογες διαφοροποιήσεις μπορεί να προκύψουν και από καταστάσεις ή συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την παρούσα έκδοση.
Τα πρωτόκολλα υπόκεινται σε αναθεώρηση κάθε δύο χρόνια, εκτός αν νεότερα επιστημονικά δεδομένα ή τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της εφαρμογής τους, ορίζουν διαφορετικά. Με δεδομένο τον περιορισμό των ανθρώπινων πόρων, η ομάδα ελέγχου και αξιολόγησης δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συστηματική αξιολόγηση και περιοδική επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου.

Βιβλιογραφική Αναφορά

Παρακάτω ακολουθεί μια πρόταση για το πώς μπορεί να γίνει αναφορά στα πρωτόκολλα της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Βασίζεται στις απαιτήσεις του συστήματος Vancouver, αλλά ίσως θα χρειαστεί να ελέγξετε πρώτα τις οδηγίες προς συγγραφείς του περιοδικού στο οποίο σκοπεύετε να υποβάλλετε τη μελέτη σας.
4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης , Προτυποποιημένες Νοσηλευτικές Διαδικασίες και Κλινικά Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα, Τίτλος πρωτοκόλλου (ημερομηνία σύνταξης ή τελευταίας αναθεώρησης). Available at:
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου