Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014

ΠΟΕΔΗΝ: Προστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης

ΑΘΗΝΑ 30/10/2014

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Με τα άρθρα 14 και 17 του Ν. 1264/82 «Περί εκδημοκρατισμού του Συνδικαλιστικού Κινήματος και κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» προστατεύεται και διευκολύνεται η συνδικαλιστική δράση.

Το εδάφιο (ε΄) της παραγράφου 2 του άρθρου 14 προβλέπει ότι απαγορεύεται ο εργοδότης (η Διοίκηση του Νοσοκομείου εν προκειμένου) να επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, τη λειτουργία και τη δράση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 προβλέπει ότι ο εργοδότης (η Διοίκηση του Νοσοκομείου εν προκειμένου) έχει υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου).

Στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 προβλέπεται η χορήγηση άδειας απουσίας από την υπηρεσία τριών ημερών το μήνα, στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων.

Η άδεια απουσίας των τριών ημερών δεν συνδέεται με την καθημερινή συνδικαλιστική δράση στο χώρο εργασίας του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που προστατεύεται και διευκολύνεται (άρθρο 14 παράγρ. 2 εδάφιο ε΄, άρθρο 17 παράγρ. 2 εδάφιο γ΄).

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου