Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

Επιστολή του συλλόγου σχετικά με αποφάσεις καθορισμού του ωραρίου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο πέραν του 07.00-15.00, 15.00-23.00, 23.00-07.00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Αριθμός Πρωτ.:    983                                                                   12/3/2018                                                               

Προς - Διοικητρια ΓΝΑΝ κα. Σπινθούρη

Κοινοποίηση: Εργαζόμενοι ΓΝΑΝ

Θέμα:  «Ωράριο Προσέλευσης – Αποχώρησης»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1§1 της υπ’αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/2006 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., ΦΕΚ B΄ 769/27.6.2006), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις της υπ’αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄1659/26.7.2011), το ωράριο εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθ` όλη τη διάρκεια του έτους, στο σύνολο της επικράτειας και κατ` επιλογή των υπαλλήλων, καθορίζεται ως εξής:
Ώρα προσέλευσης: 07.00
Ώρα αποχώρησης: 15.00
Ώρα προσέλευσης: 07.30
Ώρα αποχώρησης: 15.30
Ώρα προσέλευσης: 08.00
Ώρα αποχώρησης: 16.00
Ώρα προσέλευσης: 08.30
Ώρα αποχώρησης: 16.30
Ώρα προσέλευσης: 09.00
Ώρα αποχώρησης: 17.00

Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται με δήλωση των υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικού της οικείας υπηρεσίας, η οποία υποβάλλεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω ωραρίου η δήλωση θα υποβληθεί από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 8 Αυγούστου 2011.
Ωστόσο, από το ανωτέρω ωράριο ρητώς εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ, τα εξωτερικά ιατρεία τους, τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, τα Ειδικά Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατρεία, τα νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και οι λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που συνδέονται με το ΕΣΥ.

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ως άνω Απόφασης, «εξουσιοδοτούμε: α) Τους οικείους Υπουργούς να καθορίζουν με απόφασή τους τις ώρες έναρξης εργασίας του προσωπικού των υπηρεσιών των περ. β΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου. (η περίπτωση δ΄ αφορά τα νοσοκομεία)
 β) Τους κατωτέρω Υπουργούς να καθορίζουν με απόφασή τους τις ώρες έναρξης εργασίας του προσωπικού των ακόλουθων Υπηρεσιών του Υπουργείου τους και των εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΔΔ, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του έργου τους: (αα) …, (δδ) Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Α΄ Κύκλου Ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η ώρα έναρξης και λήξεως της εργασίας του προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ καθορίζεται με ενιαίο τρόπο μέσω σχετικής Υπουργικής Απόφασης, εκδιδομένης από τον Υπουργό Υγείας, προς τον οποίο παρέχεται και η απαιτούμενη εξουσιοδότηση. 
Τονίζεται, ότι η εν λόγω εξουσιοδότηση παρέχεται μόνον προς τον Υπουργό Υγείας, όπερ σημαίνει ότι ουδείς άλλος, όπως π.χ. ο διοικητής ή το διοικητικό συμβούλιο ή οιοσδήποτε άλλος προϊστάμενος του νοσοκομείου, νομιμοποιείται να καθορίζει το ωράριο απασχόλησης του προσωπικού.

Κάθε παρόμοια απόφαση περί του καθορισμού του ωραρίου είναι παράνομη και καταχρηστική ως εκδιδόμενη κατά παράβαση της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης. 
Συνεπώς αποφάσεις καθορισμού του ωραρίου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο πέραν του 07.00-15.00, 15.00-23.00, 23.00-07.00 είναι παράνομες και δεν μπορούν να ισχύουν.

Για το  ΔΣ
Ο πρόεδρος     Η Γραμματέας

Γ. Μανουσάκης   Ν. Δρακωνάκη

-----------------------------------------------------------------------------------------

Σχετική ανακοίνωση της ΕΝΕ μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

----------------------------------------------------------------------------------------------Δείτε παρακάτω την Υπουργική Απόφαση του 2006 που αναφέρει ότι από την επιλογή ωραρίου εξαιρούνται τα Νοσοκομεία.:
Δείτε παρακάτω την υπουργική απόφαση του 2011, που τροποποιεί αυτή του 2006, δεν τροποποιεί όμως την παράγραφο στην οποία αναφέρεται ότι από την επιλογή ωραρίου εξαιρούνται τα Νοσοκομεία:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου