Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

Αναλυτικός Πίνακας με στοιχεία για τη στελέχωση του ΓΝΑΝ σε νοσηλευτικό προσωπικό από το bi forms μηνός Ιανουαρίου 2018

Νοσηλευτικό Προσωπικό
Προβλεπόμενες
οργανικές
θέσεις
Υπηρετούντες σε οργανικές
θέσεις
Κενές
Οργανικές
Θέσεις
Υπηρετούντες
Ιδωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Υπηρετούντες
Ιδωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου
Αποσπάσεις προς το ΓΝΑΝ
από άλλα Νοσοκομεία
Τρίμηνες
Μετακινήσεις προς το ΓΝΑΝ
από άλλα Νοσοκομεία
Αποσπάσεις
από το ΓΝΑΝ προς άλλα Νοσοκομεία
Τρίμηνες
Μετακινήσεις από το ΓΝΑΝ
προς άλλα Νοσοκομεία
Μακροχρόνιες
άδειες
Τελικό
Σύνολο
Υπηρετούντων
ΠΕ
4 2 2

2
ΤΕ 145 79 66

2 1

4 2 3 73
ΔΕ 67 40 27 61

1 2 45
ΥΕ 27 10 17

3

12 12
συνολο 243 131 112 6 5 1 2 4 3 7 132

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου