Κυριακή 5 Μαρτίου 2023

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος που περιλαμβάνει την τροπολογία για την κατοχύρωση των θέσεων εργασίας των διορισθέντων που δεν είναι στους νέους πίνακες της 2Κ/2019

 


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 48/Α/2-3-2023) το ψηφισθέν σχέδιο νόμου του Υπ. Εσωτερικών με τίτλο “Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών” στο οποία περιλαμβάνεται τη τροπολογία για τους διορισθέντες με τη 2Κ/2019.

Η τροπολογία κατοχυρώνει τις θέσεις εργασίας όσων δεν είναι στους νέους πίνακες μετά τον επαναπροσδιορισμό λόγω της απόφασης του ΣτΕ που ακυρώνει την ειδική εμπειρία, ενώ δίνει τη δυνατότητα σε όσους διορίζονται σε νέες θέσεις να επιλέξουν αν θα παραμείνουν η όχι στις θέσεις που έχουν διοριστεί αρχικά . 

Η τροπολογία είναι πλέον το άρθρο 78 του νόμου  5027/2023 και αναφέρει τα παρακάτω:

Άρθρο 78

Ανασύνταξη πινάκων διοριστέων προκήρυξης 2Κ/2019 - Συμμόρφωση με δικαστική απόφαση

Μετά την ανασύνταξη των πινάκων κατάταξης και διοριστέων της προκήρυξης 2Κ/2019 (τ. ΑΣΕΠ 7/2019, 8/2019 και 15/2019) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, χωρίς το κριτήριο της ειδικής εμπειρίας, σε συμμόρφωση με τις υπ' αρ. 192/2022 και 193/2022 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Όσοι εκ των διορισθέντων, με βάση τους αρχικούς οριστικούς πίνακες διοριστέων ή επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2019 ή με τη διαδικασία αντικατάστασης διοριστέων λόγω μη αποδοχής της πρόσληψης ή παραίτησης (αναπλήρωση), δεν προκύπτουν εκ νέου διοριστέοι με βάση τους νέους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προσλαμβάνονται στους φορείς που ήδη υπηρετούν σε κενή οργανική θέση της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχει κενή οργανική, σε προσωποπαγή θέση, που συστήνεται με την απόφαση διορισμού.

β) Όσοι εκ των διορισθέντων, με βάση τους αρχικούς οριστικούς πίνακες διοριστέων ή επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2019 ή με τη διαδικασία αντικατάστασης διοριστέων λόγω μη αποδοχής της πρόσληψης ή παραίτησης τους (αναπλήρωση), προκύπτουν με βάση τους νέους οριστικούς πίνακες διοριστέων της προκήρυξης 2Κ/2019, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής τους, ως διοριστέοι στον φορέα, στον οποίον θα διορίζονταν, αν εξαρχής είχαν εγγραφεί στην οικεία σειρά του νέου πίνακα, δύνανται να επιλέξουν την πρόσληψή τους είτε στον φορέα του αρχικού διορισμού τους ή στον νέο φορέα, στον οποίον προκύπτουν διοριστέοι. Γ ια τον σκοπό αυτόν οι εν λόγω υποψήφιοι υποβάλλουν δήλωση προτίμησης εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην αρμόδια υπηρεσία της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε.), στην οποία υπάγεται ο φορέας επιλογής τους, η οποία στη συνέχεια ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς. Σε περίπτωση επιλογής του φορέα του αρχικού διορισμού, αν δεν υπάρχει σε αυτόν κενή οργανική θέση της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, η τοποθέτηση γίνεται σε προσωποπαγή θέση, που συστήνεται με την απόφαση διορισμού.

γ) Στην περίπτωση τοποθέτησης των διοριστέων των περ. α) και β) σε προσωποπαγή θέση, αυτοί καταλαμβάνουν την πρώτη οργανική θέση της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, που θα κενωθεί στον οικείο φορέα, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Ως ημερομηνία διορισμού στις περ. α) και β) θεωρείται η ημερομηνία του αρχικού διορισμού.

δ) Εάν προκύψουν κενές οργανικές θέσεις κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, αυτές καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


Για να δείτε ολόκληρο το νόμο πατήστε ΕΔΩ

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου