Κυριακή 5 Μαρτίου 2023

Άλλαξε ο τρόπος συγκρότησης του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων


 Με το άρθρο 82 του νόμου 5027/2023 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  48/Α/2-3-2023 νομοθετήθηκε η αλλαγή του τρόπου συγκρότησης του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, κάτι που ισχύει και για την περίπτωση του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου. Το νέο ΔΣ από πενταμελές μετατρέπεται σε εντεκαμελές, και επιπλέον θα μετέχουν σε αυτό περισσότεροι αναπληρωτές διοικητές, οι διευθυντές της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας του μεγαλύτερου Νοσοκομείου, ένας εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου και ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας. Δείτε τί αναφέρει το σχετικό άρθρο:

Άρθρο 85

Διοίκηση Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας - Ενιαίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 4052/2012

Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α' 41), ως προς τον αριθμό των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., που λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση και τα οποία αποτελούν αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ., α) τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) προστίθενται περ. θ) και ι) και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Τα ως άνω αναφερόμενα Ν.Π.Δ.Δ. διοικούνται από εντεκαμελές Δ.Σ. που αποτελείται από:

α) Τον Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου.

β) Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από:

Α. Δύο (2) οργανικές μονάδες με έναν Αναπληρωτή Διοικητή τότε αυτός ορίζεται ως αντιπρόεδρος.

Β. Δύο (2) οργανικές μονάδες με δύο (2) Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.

Γ. Πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις (3) Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.

Δ. Πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με δύο (2) Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας.

γ) Δύο (2) μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους, κατά προτίμηση το ένα με εμπειρία σε οικονομικά της υγείας, διοίκηση νοσοκομείων, πληροφορική και το άλλο στα λοιπά επαγγέλματα υγείας.

Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις (3) αναπληρωτές διοικητές, τότε ένα (1) μέλος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και το άλλο μέλος είναι ο αναπληρωτής διοικητής της μικρότερης σε δύναμη κλινών οργανικής μονάδας.

Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από δύο (2) οργανικές μονάδες με έναν (1) Αναπληρωτή Διοικητή τότε τρία (3) μέλη ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί σε Πανεπιστημιακή κλινική ή εργαστήριο του Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. και συμμετέχει στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ασκεί το έργο του ως μέλος του Δ.Σ. χωρίς αμοιβή, διατηρώντας την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήμιο.

δ) Α. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από δύο (2) οργανικές μονάδες με δύο Αναπληρωτές Διοικητές.

Β. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της μικρότερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με δύο (2) τουλάχιστον Αναπληρωτές Διοικητές.

Γ. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις (3) Αναπληρωτές Διοικητές.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετεί στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ..

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών, προσωπικού του νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην των ιατρών, προσωπικό των νοσοκομείων.

ζ) Τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου [του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου].

η) Τον Προϊστάμενο της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

θ) Έναν (1) περιφερειακό σύμβουλο της οικείας περιφερειακής ενότητας εντός των χωρικών ορίων της οποίας εδρεύει το νοσοκομείο, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη.

ι) Έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου ιατρικού συλλόγου της έδρας του νοσοκομείου, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.

Σε νοσοκομεία τα οποία προέρχονται από δωρεές ως μέλη υπό στοιχεία β' ή και ε' διορίζεται ένα (1) ή και δύο  (2) μέλη ως εκπρόσωπος του δωρητή ή των κληρονόμων του.»


Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο νόμος στις μεταβατικές διατάξεις, το νέο ΔΣ θα οριστεί μετά τη λήξη της θητείας του σημερινού ΔΣ.

Δείτε τί αναφέρει σχετικά το άρθρο 96:


Άρθρο 96

Έναρξη ισχύος

1.α. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

β. Η ισχύς του άρθρου 50 αρχίζει την 1η.1.2024.

γ. Τα άρθρα 52 και 85 ισχύουν για τον ορισμό των μελών των διοικητικών συμβουλίων μετά τη λήξη του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου με οποιονδήποτε τρόπο.

2.Ειδικώς η ισχύς του άρθρου 64 αρχίζει την 31η.12.2022.Για να δείτε ολόκληρο το νόμο πατήστε ΕΔΩ

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου