Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Η κυβέρνηση με νέα νομοθετική ρύθμιση άλλαξε ξανά τον τρόπο συγκρότησης των ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων - δεύτερη αλλαγή μέσα σε δύο εβδομάδες


 Με το άρθρο 112 του νόμου 5034/2023  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΦΕΚ 69/Α/18-3-2023 νομοθετήθηκε ξανά  αλλαγή του τρόπου συγκρότησης του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων. Δείτε τί αναφέρει το σχετικό άρθρο:

Άρθρο 112

Συλλογικό όργανο διοίκησης διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας - Τροποποίηση περ. Α' παρ. 11 άρθρου 66 και προσθήκη περ. Δ' στην παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011

1. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. Α της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α' 150), περί του συλλογικού οργάνου διοίκησης των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τροποποιείται ο αριθμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των νοσοκομείων μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) και με τετρακόσιες (400) και άνω κλίνες, β) η περ. γ) τροποποιείται ως προς τις κατηγορίες των ιατρών που εκπροσωπούνται στα Διοικητικά Συμβούλια, γ) προστίθενται περ. ε) και στ), και η περ. A' διαμορφώνεται ως εξής:

«A. Τα Νοσοκομεία που διασυνδέονται, διοικούνται από ενιαίο συλλογικό όργανο Διοίκησης.

Το ν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές, όταν ο συνολικός αριθμός οργανικών κλινών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων είναι μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) κλίνες και εννεαμελές για τετρακόσιες (400) και άνω κλίνες και αποτελείται από: α) Τον κοινό Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου.

β) Δύο (2) μέλη των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες και τέσσερα (4) μέλη των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας με τους αναπληρωτές τους. Στην τελευταία περίπτωση, ένα ή περισσότερα εκ των τεσσάρων μελών είναι ο κοινός αναπληρωτής Διοικητής.

γ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών, που υπηρετούν στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ., τους ειδικευόμενους και επικουρικούς ιατρούς, καθώς και τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στα Νοσοκομεία.

δ) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην των ιατρών προσωπικό των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων. Έως την εκλογή των νέων εκπροσώπων των ανωτέρω υπό γ' και δ' περιπτώσεων, συμμετέχουν στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης οι αιρετοί εκπρόσωποι του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη νοσοκομείου, εξαιρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.

ε) Έναν περιφερειακό σύμβουλο της οικείας περιφερειακής ενότητας εντός των χωρικών ορίων της οποίας εδρεύει η οργανική μονάδα έδρας, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη.

στ) Έναν εκπρόσωπο του ιατρικού συλλόγου, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου εδρεύει η οργανική μονάδα έδρας, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.

Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του ν. 2690/1999, που αφορούν στη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης. Έδρα του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης είναι το μεγαλύτερο σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείο εξαιρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.

Η συγκρότηση του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι αρμοδιότητες που ασκούνται από το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης, ενώ ο τόπος συνεδριάσεών του και η διαδικασία μετακίνησης προσωπικού μεταξύ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων αποτελούν αρμοδιότητα του κοινού Διοικητή και οι κοινοί διαγωνισμοί προμηθειών, φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, παγίων στοιχείων και η διαχείριση Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Πληροφορικής αποτελούν αρμοδιότητα του Ενιαίου Δ.Σ..

Ο κοινός Διοικητής, που συμμετέχει με την ιδιότητα του Προέδρου στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από το μέλος εκείνο το οποίο ορίζεται ως Αντιπρόεδρος με την απόφαση ορισμού μελών του εν λόγω Οργάνου και εδρεύει στην έδρα του Δ.Σ.».

2.Στην παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011, προστίθεται περ. Δ' ως εξής:

«Δ. Όταν ένα εκ των νοσοκομείων που διασυνδέονται είναι ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, επέρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι ακόλουθες αλλαγές: α) αν ο συνολικός αριθμός των κλινών των διασυνδεόμενων νοσοκομείων είναι μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399), το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και τα μέλη της υποπερ. β) του δεύτερου εδαφίου της περ. Α αυξάνονται από δύο (2) σε τέσσερα (4) και β) αν ο συνολικός αριθμός των κλινών είναι τετρακόσιες (400) και άνω, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές και τα μέλη της υποπερ. β) του δεύτερου εδαφίου της περ. Α' αυξάνονται από τέσσερα (4) σε έξι (6). Μεταξύ των μελών της υποπερ. β) του δεύτερου εδαφίου της περ. Α' που ορίζονται με τους αναπληρωτές από τον Υπουργό Υγείας, περιλαμβάνονται οι Αναπληρωτές Διοικητές των διασυνδεόμενων νοσοκομείων και οι Αναπληρωτές Διοικητές των οργανικών μονάδων που συνιστούν το ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.».

3.Η παρ. 1 εφαρμόζεται από την επόμενη συγκρότηση ή τροποποίηση των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων διασυνδεόμενων νοσοκομείων. Οι αποφάσεις συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των διασυνδεόμενων νοσοκομείων που εμπίπτουν στην παρ. 2 και έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τροποποιούνται κατ' εφαρμογή της για το υπόλοιπο της θητείας των μελών τους.

Για να δείτε ολόκληρο το νόμο πατήστε ΕΔΩ

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ

Πρέπει να σημειωθεί ότι  στις αρχές του Μαρτίου, με το άρθρο 82 του νόμου 5027/2023 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  48/Α/2-3-2023 η κυβέρνηση είχε νομοθετήσει την αλλαγή του τρόπου συγκρότησης του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων (δείτε ΕΔΩ). Δεν πέρασαν ούτε δύο εβδομάδες από την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ και η κυβέρνηση προχώρησε σε νέα αλλαγή του τρόπου συγκρότησης των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, που - αν καταλάβαμε καλά- μετατρέπει το ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων από 11μελες σε 9μελες αφαιρώντας τη συμμετοχή του διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας και του διευθυντή της διοικητικής υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε κλίνες νοσοκομείου. Επίσης υπάρχει η διαφοροποίηση ότι στην περίπτωση που εμπίπτει και το ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου η νέα ρύθμιση δεν εφαρμόζεται από την επόμενη συγκρότηση ή τροποποίηση των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων διασυνδεόμενων νοσοκομείων, αλλά θα τροποποιηθεί άμεσα κατ' εφαρμογή της νέας ρύθμισης για το υπόλοιπο της θητείας των μελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου