Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Σχέδιο νόμου για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο: Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι!Στις 23 Μαϊου   έκλεισε η διαβούλευση του σχεδίου νόμου σχετικά με τη τροποποίηση διατάξεων του υπαλληλικού κώδικά  περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων . Το σχέδιο νόμου ΕΔΩ.

Μελετώντας κάποιος αυτό το σχέδιο νόμου θα καταλήξει αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα  νομοθέτημα assorti με τον πρόσφατα σχετικά ψηφισθέντα νόμο της «αξιολόγησης»  των υπαλλήλων!

Και πώς να μην ήταν έτσι τα πράγματα, αφού  και ο νόμος της «αξιολόγησης» και το σχέδιο νόμου για την  επιλογή προϊσταμένων  εντάσσονται σε εκείνες τις αναγκαίες για το  καπιταλιστικό σύστημα  «νομοθετικές μεταρρυθμίσεις» για την μετάλλαξη του χώρου του Δημοσίου  και   υπηρετούν τους ίδιους στόχους. ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Τελικά αυτό το σχέδιο νόμου  είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβαλει στη  δημιουργία  μιας  στελεχιακής ελίτ  ( ως επί το πλείστον « των δικών μας παιδιών» )  στο Δημόσιο, που θα υπηρετεί χωρίς αντίσταση  τους κεντρικούς σχεδιασμούς της  εκάστοτε  κυβέρνησης και τους  στρατηγικούς στόχους της ηγεμονεύουσας τάξης.

Το κύριο χαρακτηριστικό του σχεδίου νόμου είναι  ο κυρίαρχος ρόλος    της προσωπικής συνέντευξης του υπαλλήλου για τον καθορισμό της κρίσης  και επιλογής του σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιασδήποτε βαθμίδας και η μεγάλη μείωση  του ρόλου των  τυπικών  προσόντων του υπαλλήλου.

Περνώντας σε μερικές χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του σχεδίου νόμου να αναφέρουμε ότι με βάση αυτό η επιλογή των προϊσταμένων πραγματοποιείται σε τρία στάδια:
Πρώτο (1o) στάδιο: Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών  προσόντων 
Δεύτερο (2ο) Στάδιο: Γραπτή εξέταση. 
Τρίτο (3ο) Στάδιο:  Δομημένη Συνέντευξη.

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων για επιλογή ανά επίπεδο θέσης ευθύνης εξάγεται:
Για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης επί ποσοστού 30% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 70% από τη συνέντευξη.
Για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης  επί ποσοστού 40% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 60% από τη συνέντευξη.
Για τους προϊσταμένους Τμήματος επί ποσοστού 50% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 50% από τη συνέντευξη

Σχετικά με το πρώτο στάδιο της επιλογής:
Στα τυπικά προσόντα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται :
i) Απαιτούμενος βασικός τίτλος σπουδών ή επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
ii) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας
iii) Διδακτορικό Δίπλωμα
iv) Γνώση ξένης γλώσσας, μίας ή περισσοτέρων, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
v) Εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

Σχετικά με το δεύτερο στάδιο της επιλογής:
Με τη γραπτή εξέταση  θα «διερευνώνται»  οι  γνώσεις  του υποψηφίου για το νομοθετικό πλαίσιο της διοικητικής δράσης στο Δημόσιο (Υπαλληλικός Κώδικας, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, κανονισμοί προμηθειών κ.λπ.) και για τις γενικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και σε θέματα  άσκησης διοίκησης και δημόσιας πολιτικής. ( Γιατί κάτι μου λέει ότι τα αντίστοιχα  φροντιστήρια θα φυτρώσουν σαν μανιτάρια;)   

Σχετικά με το τρίο στάδιο της επιλογής:
Στο τελευταίο και κυρίαρχο στάδιο της επιλογής,  δηλαδή σε αυτό της «δομημένης συνέντευξης», υποτίθεται ότι  ο στόχος  είναι   το αντίστοιχο συμβούλιο να μορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται.

Η δομημένη συνέντευξη θα περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες:
1η Θεματική Ενότητα.  Η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας του υποψηφίου όπως αυτή αποτυπώνεται στο βιογραφικό του σημείωμα. 
2η Θεματική Ενότητα. Η γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα 
3η Θεματική Ενότητα. Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Το ανώτατο όριο βαθμολογίας της συνέντευξης ορίζεται στις εκατό (100) μονάδες και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σε αυτήν τη δομημένη συνέντευξη οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε μια από τις ως άνω αναφερόμενες θεματικές ενότητες ποικίλουν και μάλιστα ανάλογα με τη βαθμίδα της οργανικής μονάδας  για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος προϊστάμενος.
Δηλαδή:
α) Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης: 20 -30 – 50 μονάδες αντίστοιχα ανά ενότητα
β) Προϊστάμενοι Διεύθυνσης: 20 – 40 - 40 μονάδες αντίστοιχα ανά ενότητα
γ) Προϊστάμενοι Τμήματος: 20 – 50- 30 μονάδες αντίστοιχα ανά ενότητα

Από την μέχρι τώρα παράθεση βλέπουμε πόσο έντονο είναι το λεγόμενο υποκειμενικό στοιχείο στην επιλογή των προϊσταμένων.
Τυχαίο;
Όχι βέβαια!

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του σχεδίου νόμου είναι οι προβλέψεις με βάση τις οποίες μπορεί να «απαλλαγεί» από την άσκηση των καθηκόντων του  ένας προϊστάμενος πριν λήξει θητεία του (προσέξτε τις  γιατί πίσω από αυτές κρύβονται …πολλά) , η οποία θητεία του   παρεμπιπτόντως θα είναι πενταετής (5 έτη)  :
πλημμελής άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων, ιδίως για αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, 
πλημμελής άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, 
μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, 
ευθυνοφοβία,
απροθυμία για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων
κακή συνεργασία με λοιπούς προϊσταμένους
μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.
Τέλος στις μεταβατικές διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπεται

α) Από την έναρξη ισχύος των νέων οργανικών διατάξεων των φορέων παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είτε αυτοί έχουν επιλεγεί με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα είτε με βάση ειδικές διατάξεις, καθώς επίσης παύει και η άσκηση καθηκόντων με αναπλήρωση.
β) Με απόφαση του οικείου υπουργού ή του αρμόδιου για τοποθέτηση προϊσταμένων οργάνου τοποθετούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των δημοσίων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ., υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται κατά προτεραιότητα από τους Προϊσταμένους που υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν επιλογής κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των οικείων Π.Δ., υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν στον κλάδο προϊσταμένων  ή και σε κάποιες περιπτώσεις αναπληρωτών προϊσταμένων που προβλέπεται στις οικείες οργανικές διατάξεις.

Δηλαδή πάλι θα έχουμε μια προσωρινή (;)  τοποθέτηση προϊσταμένων. Που παρεμπιπτόντως κάποιοι  από αυτούς ( τους τοποθετημένους)  θα αποτελέσουν και μέλη των συμβουλίων και επιτροπών που θα αξιολογούν τους υποψηφίους προϊσταμένους!!!

Εν κατακλείδι: Ένα σχέδιο νόμου  κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της κομματικής νομενκλατούρας που κυβερνά, για να εξυπηρετήσει τα δικά της παιδιά και να διαμορφώσει μια στελεχιακή κάστα στο δημόσιο πλήρως ενσωματωμένη και υποταγμένη στους στρατηγικούς και  τακτικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων για το Δημόσιο Τομέα.

Γι αυτό και πρέπει να απορριφθεί!

Αναδημοσίευση από το πάντα ενημερωμένο και εύστοχο ιστολόγιο της Αγωνιστικής Παρέμβασης του Νοσοκομείου Πρέβεζας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου