Σάββατο 6 Ιουλίου 2013

Eπιστολή του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΣΥ
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Προς: Διοικητή ΓΝΑΝ
         Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΓΝΑΝ
         
    
κοινοποίηση:   ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ
                     ΕΝΕ Π.Τ. Κρήτης 
                    
                    
6/7/13
Συνεδρίασε την Παρασκευή 5/7/13 το ΔΣ του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ ν. Λασιθίου και αποφάσισε να αποστείλει την παρούσα επιστολή.

Ενημερωθήκαμε για την προσπάθεια μετακίνησης του νοσηλευτή (και γραμματέα του συλλόγου μας) Γιώργου Μανουσάκη από το τμήμα στο οποίο εργάζεται (χειρουργείο) σε διαφορετικό λόγω σχετικού αιτήματος ιατρού, αίτημα  που δε σχετίζεται με λόγους επαγγελματικής επάρκειας του συναδέλφου νοσηλευτή.

Άποψη του ΔΣ του συλλόγου μας είναι ότι για τις μετακινήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στη νοσηλευτική υπηρεσία και τα κριτήρια για τις μετακινήσεις πρέπει να σχετίζονται με τις ανάγκες των νοσηλευτικών τμημάτων και τις δυνατότητες επαγγελματικής επάρκειας των νοσηλευτών, κριτήρια που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν δικαιολογούν τη μετακίνηση του συναδέλφου.

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, παραθέτουμε  απόσπασμα από το άρθρο "Αυτονομία νοσηλευτικής υπηρεσίας" της δικηγόρου, Νομικής Σύμβουλου ΕΝΕ Ελένης Παπαγεωργίου, από το τεύχος Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2013 του περιοδικού "ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ" που εκδίδει η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ:

"Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση της βασικής νομοθεσίας για το Εθνικό  Σύστημα υγείας και δυστυχώς ακόμη, παρατηρούνται φαινόμενα υποτίμησης της νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκομείων και παράνομων επεμβάσεων στη λειτουργία της.
1. Η ανεξαρτησία Ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πδ 87/1986 όπως  ισχύει σήμερα: «1. Κάθε Νοσοκομείο απαρτίζεται  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του  άρθρου 10 του νόμου 1397/83, από τρεις υπηρεσίες  α) την ιατρική, β) την Νοσηλευτική και γ) την διοικητική. 2. Κάθε υπηρεσία έχει την δική της ξεχωριστή συγκρότηση και ιεραρχική διάρθρωση. Οι τρεις  υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ιεραρχικά ισότιμες και υπάγονται ιεραρχικά στον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου». Στο άρθρο  10 του ιδίου νομοθετήματος προβλέπεται: «1. Αρμοδιότητες της ιατρικής Υπηρεσίας είναι: η προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και  της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας και  ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 2. Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας είναι: η παροχή νοσηλείας στους αρρώστους, σύμφωνα με τα διδάγματα της νοσηλευτικής και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό, και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σε όλους τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων προβλέπεται ξεχωριστή συγκρότηση και διάρθρωση καθεμίας από τις Υπηρεσίες: ιατρική, Νοσηλευτική, Τεχνική και διοικητική. Οι Υπηρεσίες είναι μεταξύ τους ισότιμες και υπάγονται στον διοικητή - Πρόεδρο του ΔΣ του Νοσοκομείου. 
Από την κείμενη νομοθεσία επομένως συνάγεται με απόλυτη σαφήνεια η ισοτιμία, η αυτοτέλεια και η ανεξαρτησία των διαφόρων υπηρεσιών των νοσοκομείων και το διακριτό των  αρμοδιοτήτων τους.  η Νοσηλευτική Υπηρεσία, της οποίας προΐσταται η διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι απόλυτα αυτόνομη από τις λοιπές Υπηρεσίες -μεταξύ των οποίων και η ιατρική- και αποκλειστικά αρμόδια για τα θέματα ελέγχου, προγραμματισμού και εποπτείας της παροχής νοσηλείας στους ασθενείς και για όλα τα ζητήματα που συνέχονται με αυτή, με σκοπό πάντοτε την εύρυθμη λειτουργία της και την παροχή των καλύτερων δυνατών 
υπηρεσιών.
2. Περιπτωσιολογία επεμβάσεων στο έργο της  νοσηλευτικής υπηρεσίας
α. Επέμβαση ιατρών στη λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας
 Σε ορισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας παρατηρείται το φαινόμενο ιατροί να απαιτούν από τη  διοίκηση την μετακίνηση Νοσηλευτικού προσωπικού. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παράνομες   επεμβάσεις στο έργο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και καταδεικνύουν το αντίθετο της διάθεσης  προσφοράς στον ασθενή, δημιουργώντας αναιτίως εμπόδια στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και υποτιμώντας τον επιστημονικό ρόλο των Νοσηλευτών. 
Όταν γίνεται λόγος για θεραπευτήρια και νοσηλευτικά ιδρύματα, πρέπει εξ ορισμού να γίνεται  λόγος για συλλειτουργούς και συνοδοιπόρους που συνυπηρετούν τον ασθενή, χωρίς να υποτιμούν  το ρόλο του συνεργάτη τους και κυρίως χωρίς να  πραγματοποιούν επίδειξη ισχύος. η αμφισβήτηση  του ρόλου των λοιπών επιστημόνων μιας μονάδας  αποτελεί αμφισβήτηση του ίδιου του συστήματος  υγείας, το οποίο είναι αδύνατον να λειτουργήσει  αν ελλείπουν κάποια κομμάτια του.
Αιτήματα για εσωτερική μετακίνηση νοσηλευτών  συχνά υποβάλλονται και από ιατρούς- διευθυντές  Κλινικών και μονάδων, κατ’ επίκληση του άρθρου  7 παρ. 9 α του Ν. 2889/2001, κατά το οποίο:: «Ο διευθυντής του τμήματος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του τμήματος. Ειδικότερα: α) Συντονίζει τη λειτουργία όλου του προσωπικού, ιατρικού,  νοσηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού, που  εργάζεται στο τμήμα του». 
Η διάταξη αυτή έχει την έννοια  ότι ο διευθυντής Τμήματος συντονίζει το προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα του αποκλειστικά και μόνο υπό την έννοια της «λειτουργικής» εποπτείας, ήτοι με σκοπό την καλή και χωρίς προβλήματα λειτουργία αυτού. Σε καμία περίπτωση ο «συντονισμός λειτουργίας» αυτός δεν σχετίζεται με την υπηρεσιακή κατάσταση (πχ μετακινήσεις) των υπαλλήλων. Το προσωπικό που «συντονίζει» εξακολουθεί να ανήκει στην Υπηρεσία που ανήκει (διοικητική/νοσηλευτική κλπ) και να εποπτεύεται από αυτή και μόνο. η παροχή της δυνατότητας «συντονισμού  λειτουργίας» και μόνο δεν καθιστά τον διευθυντή Τμήματος Προϊστάμενο των υπαλλήλων που υπηρετούν στο τμήμα αυτό και δεν αφαιρεί από τους διευθυντές των  Υπηρεσιών ουδεμία εκ των αρμοδιοτήτων τους. Η νοσηλευτική υπηρεσία είναι αδιαμφισβήτητα  η αποκλειστικά αρμόδια της για όλα τα θέματα που συνέχονται με την υπηρεσιακή κατάσταση  του νοσηλευτικού προσωπικού και τη στελέχωση των τμημάτων του νοσοκομείου με νοσηλευτικό προσωπικό.
Κατά συνέπεια και αυτά τα αιτήματα αποτελούν παράνομη και αδικαιολόγητη παρέμβαση των ιατρών στο έργο και τις αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κατά παράβαση των διατάξεων  που καθορίζουν την αυτοτέλειά της,

Με βάση όσα αναφέραμε  ζητούμε να μην πραγματοποιηθεί  η μετακίνηση του συγκεκριμένου νοσηλευτή, η οποία συν τοις άλλοις αποτελεί μια συνδικαλιστική δίωξη με στόχο τη φίμωση εις βάρος ενός νοσηλευτή  που έχει αξιόλογη συνδικαλιστική δράση για τα δικαιώματα των συναδέλφων του.
Για το ΔΣ
η πρόεδρος

Ελπίδα Τζημούλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου