Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Αναρτήθηκαν από την 7η ΔΥΠΕ οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων για τις ΤΟΜΥ - κανένας γενικός ιατρός και κανένας παθολόγος για την ΤΟΜΥ Αγ. Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                 
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ
Σε εφαρμογή της με αρ. Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ) ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτιστεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων.
Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη-Πρόσκληση κατά των  ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να  ασκηθεί ένσταση μέσα  σε  αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής - ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα  δημοσίευσής  τους  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Υπουργείου  Υγείας.  Η  άσκηση  της  ενστάσεως  γίνεται ηλεκτρονικά   στο   διαδικτυακό   τόπο   όπου   καταχωρήθηκε   η   αρχική   αίτηση   σε   ειδικό   πεδίο   ένστασης (tomy.moh.gov.gr).
Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Διοικήτριας της 7ης  Υγειονομικής Περιφέρειας κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 όπως ισχύει.
Η παραπάνω επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης με τους  αναπληρωτές τους.  Ακολούθως και  εντός  είκοσι  (20)  ημερών από  την  παρέλευση της  προθεσμίας της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτιστούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων οι οποίοι στην συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.
Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα 24-10-17 στο κατάστημα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης από τις υπαλλήλους της υπηρεσίας: Μαρία Καραμαλάκη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού και Χρυσούλα Στεφανάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 24-10-17  στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης www.hc-crete.gr.
Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η 25η Οκτωβρίου 2017.
Οι προσωρινοί πίνακες αναλυτικά :

Ένα σχόλιο από το ιστολόγιο: Οι προσωρινοί πίνακες επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος της υγείας σχετικά με την επιχειρούμενη καθιέρωση πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον πίνακα κατάταξης για την ΤΟΜΥ Αγ. Νικολάου δεν υπάρχουν στον πίνακα ούτε ένας Γενικός Ιατρός, ούτε ένας παθολόγος (μόνο δύο παιδίατροι), κάτι που καθιστά τη λειτουργία της τοπικής μονάδας αμφίβολή ή αδύνατη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου