Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση για μεταστέγαση της καρδιολογικής κλινικής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση 
για μεταστέγαση της καρδιολογικής κλινικής

Όπως γνωρίζουμε, το διοικητικό συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στη συνεδρίαση του στις 27/9/2017 αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

1. Τη Μεταστέγαση του Καρδιολογικού Τµήµατος στη βόρεια ̟πτέρυγα του ̟παλαιού κτιρίου του 4ου ορόφου (µικρή ̟πτέρυγα µε αδιάθετους χώρους και γραφεία Ορθο̟πεδικών) µετά α̟πό την υλο̟ποίηση των α̟παιτούµενων κτιριακών βελτιώσεων (ελαιοχρωµατισµοί, ε̟πισκευή λουτρών και θαλάµων κλ̟π) καθώς και της ∆οκιµασίας Κο̟πώσεως και του ΚαρδιολογικούΥ̟εροχοτοµογράφου στον χώρο ̟που υ̟πάρχει στο σαλόνι του 4ου ορόφου (χώρος ΩΡΛ καιΦυσικοθερα̟πεύτριας) µε κατάλληλη διαµόρφωσή του σε δύο χώρους.

2. Τη ∆ιάθεση όλων των χώρων της νότιας ̟ πτέρυγας του 3ου ορόφου του ̟παλαιού κτιρίου (µεγάλη ̟πτέρυγα ό̟που σήµερα στεγάζεται το Παθολογικό Τµήµα) για τη νοσηλεία των  παθολογικών ̟περιστατικών (θάλαµοι ασθενών) και για τους βοηθητικούς χώρους της Νοσηλευτικής Υ̟ηρεσίας του Παθολογικού Τµήµατος (στάση και γραφείο νοσηλευτών, βοηθητικοί και α̟ποθηκευτικοί χώροι κλ̟π

3. Τη ∆ιάθεση όλων των χώρων της βόρειας ̟πτέρυγας του 3 ου ορόφου του παλαιού κτιρίου(µικρή ̟πτέρυγα) ό̟που σήµερα στεγάζεται το Καρδιολογικό Τµήµα) για τη µετεγκατάστασητων βοηθητικών χώρων της Ιατρικής Υ̟ηρεσίας του Παθολογικού Τµήµατος (γραφεία και εφηµερία Παθολόγων), την ανά̟πτυξη ε̟πι̟πλέον βοηθητικών χώρων της Ιατρικής Υ̟πηρεσίας(γραφεία, εφηµερία κλ̟ για τους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων) και την ανά̟πτυξη ενός ε̟πι̟πλέον θαλάµου νοσηλείας για ειδικές ̟περι̟πτώσεις (κοινωνικοί λόγοι, πρόσθετες εισαγωγές λόγω υπεπληρότητας κάποιου τµήµατος κλπ)

Σχετικα με την  συγκεκριμένη απόφαση θα θέλαμε να τονίσουμε τα παρακάτω:

Θεωρούμε ότι τα θέματα της λειτουργίας του Νοσοκομείου και της αξιοποίησης των χώρων του, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αμιγώς χωροταξικά ζητήματα, αφού η λειτουργία του Νοσοκομείου και των τμημάτων του εξαρτάται από την στελέχωση με προσωπικό. Πρέπει λοιπόν στις όποιες αποφάσεις να συνυπολογίζεται και το ζήτημα της επαρκούς στελέχωσης των τμημάτων.

Τη στιγμή που Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝΑΝ σε σχετικό έγγραφο της  αναφέρει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και υπάρχει στελέχωση κάτω των ορίων ασφαλείας, κάθε αύξηση των κλινών νοσηλείας του Νοσοκομείου υποβαθμίζει και θέτει σε κίνδυνο το επίπεδο των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών.

Ο ισχυρισμός της διοικήτριας κας. Σπινθούρη ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση δεν προκύπτει αύξηση των κλινών νοσηλείας του νοσοκομείου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και υποτιμά τη νοημοσύνη των εργαζομένων του νοσοκομείου, αφού είναι εμφανές ότι θα υπάρξει αύξηση των κλινών νοσηλείας της παθολογικής κλινικής κατά 17% (5 κλίνες), ενώ δημιουργείται και ένας επιπλέον θάλαμος νοσηλείας 3 κλινών στην πρώην καρδιολογική με αναφορά σε  “πρόσθετες εισαγωγές λόγω υπεπληρότητας κάποιου τµήµατος”. Η αύξηση των κλινών δεν συνοδεύεται με πρόβλεψη για αύξηση της στελέχωσης σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.

Θεωρούμε ότι για τέτοιου είδους αποφάσεις η ορθή διοικητική πρακτική επιβάλει να λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη των εργαζομένων των τμημάτων που αφορά η απόφαση, κάτι που δεν έγινε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση. Όπως γνωρίζουμε υπήρξε πρόταση για αναβολή της λήψης απόφασης ώστε να ζητηθεί η γνώμη των ιατρών και των νοσηλευτών/τριων της παθολογικής και της καρδιολογικής κλινικής, πρόταση που δεν έγινε δεκτή από τη διοικήτρια κα. Σπινθούρη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι διευθυντές/τριες που εξέφρασαν άποψη στη συνεδρίαση της επιτροπής χωροταξίας εξέφρασαν την άποψη τους ως επιτελικά στελέχη της διοικητικής ιεραρχίας και όχι την άποψη των υφιστάμενων τους, οι οποίοι δεν ερωτήθηκαν. Άλλωστε οι διευθυντές/τριες δεν εκπροσωπούν το προσωπικό των τμημάτων και των κλινικών στα οποία προΐστανται, αλλά έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες προβλεπόμενες από τη νομοθεσία. Το να λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις από τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου (διοικητικό συμβούλιο, επιτροπή χωροταξίας), χωρίς να ζητείται η γνώμη των εργαζομένων που καθημερινά προσπαθούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες, θεωρούμε ότι αποτελεί εσφαλμένη διοικητική πρακτική που έχει αρνητική επίπτωση στη λειτουργία του νοσοκομείου.

Για ακόμη μια φορά, το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου εργαζομένων του ΓΝΑΝ αγνοήθηκε πλήρως από τη διοικήτρια κυρία Σπινθούρη, που δεν έκρινε σκόπιμο να μας ενημερώσει ούτε στο ελάχιστο για το σοβαρό αυτό θέμα πριν εισαχθεί για συζήτηση στο διοικητικό συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου δοκιμάζεται καθημερινά  με αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του, από λανθασμένες αποφάσεις που έλαβαν παλαιότεροι διοικητές και διοικήσεις του νοσοκομείου, ακόμα και πριν από δεκαετίες. Οι διοικητές και οι διοικήσεις έφυγαν, αλλά τα προβλήματα από τις λανθασμένες αποφάσεις τους έμειναν και συνεχίζουν να υφίστανται μέχρι σήμερα και δυστυχώς θα υφίστανται και στο μέλλον. Γι΄ αυτό θεωρούμε ότι οι όποιες αποφάσεις για σοβαρά ζητήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου (μεταστέγαση Αιμοδοσίας – ΜΤΝ, μεταστέγαση ΤΕΠ, μεταστέγαση καρδιολογικής), πρέπει να λαμβάνονται με μεγάλη προσοχή και με αναλυτική εξέταση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Με βάση τα παραπάνω, ζητούμε:

-Το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου να επανεξετάσει τη συγκεκριμένη απόφαση, αφού πρώτα ζητήσει τη γνώμη των ιατρών και των νοσηλευτών/τριων των δύο κλινικών.

-Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, ζητούμε από τη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ κυρία Μαυρομμάτη πριν αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή όχι τη συγκεκριμένη απόφαση (όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 6 υποπαρ.4 του νόμου 3329/2005) να ακούσει και να συνυπολογίσει τη γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων του Νοσοκομείου και  των συγκεκριμένων κλινικών.

Εκτιμούμε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό για τη λειτουργία του Νοσοκομείου μας και ανάλογα με τις εξελίξεις θα προχωρήσουμε σε σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για το θέμα.

ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου