Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Επιστολή σχετικά με τα προβλήματα από την έλλειψη τεχνιτών ηλεκτρολόγων στο ΓΝΑΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επαγγελματικό Σωματείο με αρ. έγκρισης καταστατικού 371/1986 από το Πρωτοδικείο Λασιθίου
Κνωσσού 2-4 Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΤΚ 72100 ΤΗΛ. 6972341889 / 2841343440 email:syllogosergnan1@gmail.com Ιστοσελίδα http://www.gnan.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Πρωτ.:936 22/7/2017

Προς: -Διοικήτρια διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου κα. Μ. Σπινθούρη
- Μέλη ΔΣ διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου

Κοινοποίηση: -ΠΟΕΔΗΝ

Θέμα: Σχετικά με τα προβλήματα από την έλλειψη τεχνιτών ηλεκτρολόγων στο ΓΝΑΝ


Μετά από τις πολλές συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών και λόγω ότι εξαιτίας της πολιτικής των μνημονίων δεν γίνονται ανάλογες προσλήψεις, στην τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου μας υπηρετούν πλέον μόνο 2 τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, από τους οποίους κανένας δεν είναι μόνιμος υπαλληλος του Νοσοκομείου, ο ένας είναι μόνιμος υπάλληλος του ΚΨΥ Λασιθίου και ο άλλος επικουρικός εργαζόμενος του οποίου η σύμβαση σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργού υγείας θα παραταθεί μέχρι 31/12/2018. Επίσης έχει προκυρηχθεί μια μόνιμη θέση τεχνίτη ηλεκτρολόγου, η πλήρωση της οποίας δύσκολα θα γίνει πριν το τέλος του 2017. Ακόμη στο Νοσοκομείο μας γίνονται εργασίες από εξωτερικούς εργολάβους.
Όπως διαπιστώσαμε, το ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομειων ν. Λασιθίου στις 27/6/17 αποφάσισε να “εγκρίνει την σκο̟ιμότητα της οικονομοτεχνικής μελέτης, σύμφωνα και με το εγκριθέν α̟πό την 7η ΥΠΕ Κρήτης ̟πρότυ̟πο τεύχος Τεχνικής Μελέτης Συντήρησης Εγκαταστάσεων, της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου α̟πό ιδιωτικό συνεργείο, προϋ̟πολογισμού 163.815,33€ συμ̟.ΦΠΑ. Δεδομένου ότι η ̟παρα̟πάνω αναφερόμενη υ̟πηρεσία ̟περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο,α̟πό την Ε̟πιτρο̟πή Προμηθειών Υγείας, ΠΠΥΦΥ του 2015, όμως η συγκεκριμένη δα̟πάνη δεν μ̟πορεί να ενταχθεί στον ̟προϋ̟πολογισμό του οικονομικού έτους 2017 στον ο̟ποίο υ̟πάρχει έλλειμμα σύμφωνα με τα ̟παρα̟πάνω αναφερθέντα, το ΔΣ εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες υ̟πηρεσίες του Νοσοκομείου (οικονομική και τεχνική) να ζητήσουν, μέσω της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, α̟πό το Υ̟πουργείο Υγείας ε̟πιχορήγηση ̟ποσού 163.815,33€ συμ̟.ΦΠΑ για σύναψη σύμβασης συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου, με ιδιωτικό συνεργείο.”

Προκύπτει βεβαίως η ανακολουθία ότι η κυβέρνηση από τη μια ισχυρίζεται ότι διώχνει τους εργολάβους από τα Νοσοκομεία και από την άλλη με την πολιτική της αναγκάζει τις διοικήσεις να ζητούν σύναψη νέων εργολαβιών.

Επειδή ο αριθμός των ηλεκτρολόγων που υπηρετούν στο ΓΝΑΝ δεν επαρκεί για την κάλυψη του Νοσοκομείου σε 24ωρη βάση σας ζητάμε τουλάχιστον μέσα στο επόμενο δίμηνο:

  • Να ζητήσετε την όσο το δυνατόν γρηγορότερη προκήρυξη των κενών θέσεων ηλεκτρολόγων τεχνιτών και των άλλων μόνιμων οργανικών θέσεων της τεχνικής υπηρεσίας
  • Μέχρι την κάλυψη των θέσεων από μόνιμους υπάλληλους να ζητηθεί η πρόσληψη επικουρικού τεχνικού προσωπικού.
  • Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η τελική επιλογή και κατάληξη του θέματος, ζητούμε η κάλυψη του Νοσοκομείου από τεχνίτες ηλεκτρολόγους να γίνεται με πλήρη σεβασμό και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και της εργασιακής νομοθεσίας.


Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος η ΓραμματέαςΓ. Μανουσάκης Ν. Δρακωνάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου