Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015

Λύθηκε με τροπολογία σε νόμο το πρόβλημα με τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου των Νοσοκομείων του νομού Λασιθίου


Μετά και από την παρέμβαση του συλλόγου εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου  σχετικά με την μη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του νομού Λασιθίου, και με δεδομένο ότι υπήρχαν αντίστοιχα προβλήματα και σε άλλα Νοσοκομεία της χώρας, το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε τροπολογία η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή με την οποία ξεπερνιούνται τα εμπόδια που έθετε το άρθρο 13 του νόμου 2693/99 σε περίπτωση παραίτησης μελών των ΔΣ και μπορούν πλέον να λειτουργούν με νόμιμη σύνθεση τα ΔΣ των Νοσοκομείων όπου έχουν υπάρξει παραιτήσεις.


Άρθρο 60
Διοικητικά Συμβούλια Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.
1. α) Σε περίπτωση αποχώρησης του Διοικητή Νοσοκο-μείου, είναι δυνατή και νόμιμη η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μέχρι το διορισμό νέου Διοικητή ακόμη και μετά την πάροδο του, κατά το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), τριμήνου, εφόσον στο Νοσοκομείο υπάρχει Αναπληρωτής Διοικητής.
β) Σε περίπτωση αποχώρησης του Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου είναι δυνατή και νόμιμη η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μέχρι το διορισμό νέου Αναπληρωτή Διοικητή ακόμη και μετά την πάροδο του, κατά το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2690/1999 (A΄ 45), τρίμηνου, εφόσον στο Νοσοκομείο υπάρχει Διοικητής.
γ) Τυχόν αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων που έχουν ληφθεί μετά το πέρας του τριμήνου από την αποχώρηση ή του Διοικητή ή του Αναπληρωτή Διοικητή και μέχρι το διορισμό νέου Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή, θεωρείται ότι έχουν ληφθεί με νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αναπληρωτής Διοικητής του έτερου Νοσοκομείου και εφόσον αυτός δεν υπάρχει, ο Διευθυντής της Διοικητικής - Οικονομικής Υ-
πηρεσίας.
Με τη σύνθεση αυτή, το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει νομίμως μέχρι το διορισμό νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου, ακόμη και μετά την πάροδο του, κατά το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2690/1999 (A΄ 45), τριμήνου, με την προϋπόθεση ότι τα λοιπά μέλη του επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας.

Υπενθυμίζουμε ότι έχουν υπάρξει παραιτήσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών σε πολλά Νοσοκομεία της χώρας χωρίς η κυβέρνηση να προχωρά σε αντικατάσταση τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των νοσοκομείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου