Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων δημιουργείται στην 7η Υ.ΠΕ Κρήτης - προθεσμία υποβολής αιτήσεωνv από σήμερα 3.6.2013 έως και τις 14.6.2013

Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων δημιουργείται στην 7η Υ.ΠΕ Κρήτης, στην Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού- Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, σε εφαρμογή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Υ4α/οικ37804/25.4.2013), με στόχο τη θωράκιση και εύρυθμη λειτουργία της συγκεκριμένης παροχής στις υγειονομικές μονάδες.

Στο Μητρώο θα εγγράφονται οι ενδιαφερόμενες-οι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές που εμπίπτουν στα γεωγραφικά όρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Για την εγγραφή τους στο Μητρώο απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια εργασίας ΙΚΑ, πτυχίο, ποινικό μητρώο και πιστοποιητικό ελληνομάθειας για τους αλλοδαπούς.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, κατά την πρώτη εφαρμογή, είναι από σήμερα 3.6.2013 έως και τις 14.6.2013.
Αιτήσεις, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά, θα γίνονται δεκτές με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και τις 14.6.2013.
Αναλυτικότερα, η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν πρωτότυπα ή επικυρωμένα), καθώς και όλες οι σχετικές διευκρινήσεις για την εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης στην ηλεκτρονική Δ/νση: www.hc-crete.gr στη θέση:

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι-ες, που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να επιλεγούν για ένα νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική, μπορούν να δηλώσουν τρεις επιλογές, κατά σειρά προτίμησης τους.
Κάθε αποκλειστική-ος θα εγγραφεί τελικά μόνο σ ένα νοσοκομείο, μεταξύ των τριών επιλογών που θα δηλώσει αρχικά, για τη διασφάλιση της άμεσης διαθεσιμότητας του προς εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων, θα καταρτίζεται σε ετήσια βάση κατάλογος ανά νοσοκομείο από την Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια, ο οποίος και θα διαβιβάζεται στις υγειονομικές μονάδες του νησιού.
Για την κατάταξη των υποψηφίων στις θέσεις των ονομαστικών καταλόγων λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, καθώς και η επαγγελματική τους εμπειρία τους.

Η διάθεση των αποκλειστικών θα γίνεται μόνο από τον συγκεκριμένο κατάλογο του νοσοκομείου και με τη σειρά αναγραφής σε αυτόν, ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση στην εργασία για όλους τους συμμετέχοντες.
Την ευθύνη για τη σωστή διάθεση των αποκλειστικών από τη λίστα έχει τριμελής επιτροπή που ορίζεται σε κάθε νοσοκομείο.

Η παραμονή στο χώρο της νοσηλευτικής μονάδας προσώπων φερόμενων ως συγγενών, θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του θεράποντα γιατρού και αυστηρά μόνο σε συγγενικά πρόσωπα. Σε περίπτωση δε, παραμονής συνοδού που απασχολείται κατ οίκον με την φροντίδα του ασθενή, η σχέση απασχόλησης θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου του εργοσήμου για τον τελευταίο μήνα απασχόλησης του.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της υπηρεσίας: 2813 404445 και 2813 404423 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου