Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011

Εξώδικο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Διοικητή του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου για μη καταβολή οφειλόμενων αποδοχών


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ   
 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ   
 Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία 
«Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου»
 που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης και εκπροσωπείται νομίμως    
ΠΡΟΣ

Τον Διοικητή του Νομαρχιακού Γενικού  Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ,
 που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης.
---
Ο Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου αποτελεί πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, συσταθείσα και λειτουργούσα με βάση τις διατάξεις του Νόμου 1264/1982 περί εκδημοκρατισμού του συνδικαλιστικού κινήματος. Μεταξύ των σκοπών της συγκαταλέγεται και η μελέτη, προστασία, διεκδίκηση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, συνδικαλιστικών και λοιπών συμφερόντων των μελών των Σωματείων που την συγκροτούν.Περαιτέρω, εκ των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου 3205/2003, όπως σήμερα ισχύει, τίθεται το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή υπερωριακής εργασίας, ήτοι εργασίας παρεχομένης πέραν των ωρών της υποχρεωτικής απασχόλησης, ενώ καθιερώνεται η καταβολή αμοιβής για την παραπάνω εργασία, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου.
Οι παραπάνω διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 3205/2003 αποτελούν, επί της ουσίας, την εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 29§2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες «εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο υπάλληλος οφείλει να εργαστεί και πέρα από το χρόνο εργασίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον υπάλληλο αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρατηρήσεων σας επισημαίνουμε, ότι μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αμοιβή της υπερωριακής εργασίας, των νυχτερινών και των εξαιρέσιμων που παρασχέθηκαν το πρώτο τετράμηνο του 2011 (έως και τον Απρίλιο).Αφορμή, δε, για την σύνταξη της παρούσης εξωδίκου δηλώσεως είναι η μη εισέτι καταβολή στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε όλα τα τμήματα του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου των αμοιβών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμης εργασίας κατά τους μήνες Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2011 Ακόμη στους εργαζόμενους με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου δεν έχουν καταβληθεί οι αμοιβές υπερωριακής αμοιβής και του Απριλίου.

Η καθυστέρηση καταβολής των παραπάνω χρηματικών ποσών για τις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους καθιστά το νομικό πρόσωπο του νοσοκομείου, ως εργοδότη, υπερήμερο έναντι του νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ γεννά αξίωση του τελευταίου για την νόμιμη διεκδίκηση των ανωτέρω χρηματικών ποσών.Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι προκειμένου να εξασφαλισθούν οι οφειλόμενες αποδοχές υπερημερίας, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προβούν σε επίσχεση εργασίας. Ως γνωστόν, η επίσχεση εργασίας αποτελεί μια εκ των προβλεπομένων οδών για την εξασφάλιση ληξιπρόθεσμων αξιώσεων έναντι εργοδοτών από μισθούς, αποδοχές και άλλες παροχές οφειλόμενες σε παρασχεθείσα εργασία, όπως συμβαίνει εν προκειμένω.Επειδή το ΝΓΝ Αγίου Νικολάου, ως εργοδότης, έχει ήδη καταστεί υπερήμερο έναντι των απασχολουμένων νοσηλευτών και νοσηλευτριών εν σχέσει με την καταβολή των χρηματικών ποσών, που αντιστοιχούν στην αμοιβή για την παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τους μήνες μήνες Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2011.
Επειδή, προκειμένου να καταβληθούν τα ανωτέρω χρηματικά ποσά στους δικαιούχους αυτών θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση της σχετικής δαπάνης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Επίτροπος)
Κατόπιν των ανωτέρω, διαμαρτυρόμεθα εντόνως για την μη εισέτι καταβολή στο νοσηλευτικό προσωπικό των ανωτέρω χρηματικών ποσών για την παρασχεθείσα υπερωριακή εργασία στα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματαΑιτούμεθα όπως προβείτε εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, σε κάθε εκ του Νόμου προβλεπόμενη ενέργεια προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταβολή των οφειλομένων υπερωριακών αμοιβών στους δικαιούχους αυτών, Σας δηλώνουμε ότι μετά τη πάροδο της προθεσμίας αυτής θα λάβουμε όλα τα ενδεικνυόμενα από το νόμο μέτρα για την προάσπιση και διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων μας και πρωτίστως θα αιτηθούμε την άρση της παρούσας κατάστασης που θίγει τα δικαιώματά μας μέσω κάθε νόμιμης διαδικασίας.Ρητά επιφυλασσόμεθα για κάθε αποκατάσταση της ζημίας μας καθώς και για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά μας που απορρέει από την παραπάνω παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στους αποδέκτες, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.Άγιος Νικόλαος, 11 Οκτωβρίου 2011
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

2 σχόλια: