Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018

Δεν θα παρακρατούνται ασφαλιστικές εισφορές στις Πρόσθετες αμοιβές

ΑΘΗΝΑ  12/10/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 791
ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

Συνάδελφοι,

Με τα άρθρα 38 και 97 του Ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΎΚΛΙΟ ΤΟΥ Υπουργείου Εργασίας οι πρόσθετες αμοιβές από 1 Ιουλίου 2018 δεν υπόκεινται σε κρατήσεις για εισφορές στα Ασφαλιστικά Ταμεία και Υγειονομική Περίθαλψη.
Ήταν αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ που θέσαμε σε υπομνήματα και συναντήσεις στον Υφυπουργό Εργασίας αφού οι εισφορές αυτές είναι μη ανταποδοτικές καθ’ ότι οι πρόσθετες αμοιβές δεν υπολογίζονται στις συντάξιμες αποδοχές. 
Στις πρόσθετες αμοιβές από 1 Ιουλίου 2018 παρακρατείται μόνο φόρος, ΜΤΠΥ (2%), Ειδική Εισφορά ΑΛΛ. ΑΡ.38 Ν.3986(2%) και Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ (1%).
Ως εκ τούτω θα πρέπει να ελέγξετε ότι εφαρμόζεται από τις Διοικήσεις.
Σας κοινοποιούμε την εγκύκλιο.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Εγκύκλιος Φ10042/οικ. 13567/329/8-6-2018 
(ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) του Υπουργείου Εργασίας

Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με τις 2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017 (ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) και Φ80020/45578/Δ.15.780/16-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ) εγκυκλίους και προκειμένου να διευκρινιστούν περαιτέρω οι ασφαλιστικές κρατήσεις επί των αποδοχών – αμοιβών – αποζημιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, λαμβάνουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές, όπως έχουν οριστεί από την οικεία νομοθεσία. Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία και έχει περαιτέρω διευκρινιστεί ήδη με τις ως άνω εγκυκλίους.
Β. Επιπλέον ορισμένα εκ των ανωτέρω προσώπων, λαμβάνουν και αποζημιώσεις/αμοιβές για την παροχή πρόσθετου έργου/υπηρεσίας ή για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης ή μετάθεσης σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές κλπ. οι οποίες δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο, ούτως ώστε να προσιδιάζουν στην έννοια των τακτικών αποδοχών. Οι αποζημιώσεις αυτές, από τον επόμενο μήνα κοινοποίησης της παρούσας εγκυκλίου, δεν υπόκεινται σε εισφορές κλάδου κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.
Σημειώνεται, ότι η ισχύς της παρούσας εγκυκλίου, αρχίζει από τον επόμενο μήνα κοινοποίησής της, με την επιφύλαξη της περ. α’ της παρ. Στ., για λόγους χρηστής διοίκησης και λόγω εμπλοκής πολλών και διαφορετικών υπηρεσιών του Δημοσίου, στα πλαίσια διαμόρφωσης του ενιαίου πλαισίου εισφοροδότησης των πρόσθετων αμοιβών του Δημοσίου.
{……}
Γ. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται από τον επόμενο μήνα κοινοποίησης της παρούσας εγκυκλίου και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), για τους οποίους οι εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης και επικουρικής ασφάλισης, υπολογίζονται σύμφωνα με τα αρ. 38 και 97 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, επί των πάσης φύσεως αποδοχών, όπου αποδοχές νοούνται αυτές που καταβάλλονται κατά πάγιο και συστηματικό τρόπο. Συνεπώς, ανεξάρτητα του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί του συνόλου των τακτικά καταβαλλόμενων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται κατά περίπτωση για τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1-1-1993.
Ως προς την εφάπαξ παροχή και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του εν λόγω νόμου, όπως ισχύει, για τους παλαιούς ασφαλισμένους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), διενεργείται κράτηση επί του βασικού μισθού και του Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας, ενώ για τους νέους ασφαλισμένους επί των πάσης φύσεως αποδοχών, όπου αποδοχές νοούνται αυτές που καταβάλλονται κατά πάγιο και συστηματικό τρόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου