Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018

Στις μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία αναγνωρίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας


Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Τεύχος Α’ – Αρ.Φύλλου179 – 11 Οκτωβρίου 2018) ο  νόμος 4569/2018 I) «Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις.»
Μετά τις παρεμβάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ, στο άρθρο 44 του ψηφισθέντα νόμου προβλέπεται ότι στην περίπτωση μετάταξης εργαζομένου σε ανώτερη κατηγορία για την μισθολογική του κατάταξη αναγνωρίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας του.
Συγκεκριμένα το άρθρο 44 προβλέπει:
Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4354/2015
Στο άρθρο 25 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Για τη μισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 9 των υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου