Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018

Ο Δήμος Σητείας υπέγραψε σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας - Θα γίνει ποτέ αυτό και στο ΓΝΑΝ;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΤΕΡΑΚΗ και του κ. ΜΑΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, Ειδικού Ιατρού Εργασίας &Περιβάλλοντος, η σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών ως Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Σητείας.

Περιληπτικά οι υποχρεώσεις του Ιατρού εργασίας είναι οι παρακάτω:
  • Ο Ιατρός υπηρεσίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη (Δήμαρχο ή στον υπεύθυνο εξουσιοδοτούμενο εκπρόσωπό του, σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων), στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.
  • Ειδικότερα ο γιατρός συμβουλεύει σε θέματα α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού, γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας και δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών και ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.
  • Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας του, μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.
  • Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό,
  • επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους,
  • επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας
  • επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και τους τρόπους πρόληψής τους.
  • Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων.

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι΄ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.
Υποχρέωση μας είναι ο έλεγχος υγιεινής του περιβάλλοντος εργασίας, καθώς και η υγεία των εργαζομένων στο Δήμο μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ


Ένα σχόλιο από το ιστολόγιο: Η απασχόληση ιατρού εργασίας αποτελεί νομικά κατοχυρωμένη υποχρέωση και των Νοσοκομείων του δημοσίου τομέα (όπως και των δήμων). Ως Σύλλογος Εργαζομένων ΓΝΑΝ έχουμε επανειλλημένως ζητήσει την απασχόληση Ιατρού Εργασίας στο Νοσοκομείο μας, όμως η διοίκηση μέχρι στιγμής αδιαφορεί και δεν έχει ξεκινήσει καμιά σχετική διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου