Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Προβάδισμα των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων


Επειδή πολλά αναφέρθηκαν,τόσο στην Γενική Συνέλευση / κοπή πίτας όσο και στον ιστότοπο της ΠΟΕΔΗΝ για το παραπάνω θέμα με αφορμή τις δημοσιεύσεις των Οργανισμών των Νοσοκομείων, καλό θα είναι να ακουστεί και η αλήθεια. Κατ' αρχήν και στον προηγούμενο οργανισμό του Νοσοκομείου μας ίσχυε αυτή η σειρά προβαδίσματος όπως και σε κάθε Οργανισμό δημοσίου φορέα που δημιουργήθηκε από το έτος 2007 και μετά. Και αυτό βάσει της αριθμ. 235/2005 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάλιστα με εγκύκλιο του, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ την 18  Ιουνίου  2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725  δίνει σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ κατά την σύνταξη των Οργανισμών. Ο νόμος Ν. 4024/2011 άρθρο 10 θέτει ως προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης, υπαλλήλους που ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος και ΠΕ ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης. Όμως για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων  οι κλάδοι καθορίζονται με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών. Εξάλλου στην παρ. (α) του άρθρου 97 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, Α' 26)  το οποίο καθορίζει το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων ορίζεται ότι «μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι επιτρεπτό να συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Όπως έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, ερμηνευομένης σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, όπου προβλέπεται από τους οικείους οργανισμούς η πλήρωση θέσης προϊσταμένου από υπαλλήλους περισσότερων κατηγοριών, προηγούνται οι υπάλληλοι της ανώτερης κατηγορίας και ακολουθούν οι των άλλων κατηγοριών. Συνεπώς είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα, κατηγορίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας (Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ. 235/2005).
Οπότε ορθώς αναφέρεται η σειρά προβαδίσματος κατά κατηγορία στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων.
Πάντως θα είχε ενδιαφέρον να γνωρίζουμε αν ή άποψη περί προβαδίσματος της ΠΟΕΔΗΝ, ανεξάρτητα της όποιας  νομικής της ορθότητας, έχει την σύμφωνη γνώμη της ΑΔΕΔΥ και αν μια συνδικαλιστική παράταξη που εκπροσωπεί το σύνολο των υγειονομικών ανεξάρτητα κλάδου και κατηγορίας  μπορεί να προβάλει κλαδικές διεκδικήσεις συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων λόγω της πλειοψηφικής σύνθεσης του συμβουλίου της. Και βεβαίως δεν πρέπει να αποσιωπάται ότι προϊστάμενοι νοσηλευτικών τμημάτων δύνανται να επιλεγούν και οι της κατηγορίας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.
Παρακάτω επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου για την σύνταξη των οργανισμών.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αθήνα,   18  Ιουνίου  2007
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/180/οικ.15725    

Ταχ. Διεύθυνση:
Βασ. Σοφίας 15

Προς:  1) Όλα τα Υπουργεία και τις Γενικές
               και Ειδικές Γραμματείες
               Διευθύνσεις Διοικητικού
            2) Όλες τις Περιφέρειες
                Διευθύνσεις Διοίκησης
(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).           
Ταχ. Κώδικας:
106 74 Αθήνα
Πληροφορίες:
Σοφία Παπαματθαίου
Αντιγόνη Γρατσία
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
213-1313107, 213-1313129
213-1313117
doa@ypesdda.gov.gr


ΘΕΜΑ: Προβάδισμα των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων.

       
  Με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το προβάδισμα των κατηγοριών για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων, στις δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ. θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
      1. Οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων καθορίζονται στον Οργανισμό του οικείου φορέα, με πρωτοβουλία αυτού, ο οποίος ακολουθεί προς τούτο συγκεκριμένα κριτήρια. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 84 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, Α' 26),  βασικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των κλάδων των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊστάμενων, είναι η ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας. Δηλαδή, η έννοια της σχετικής διάταξης είναι ότι τη θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας καταλαμβάνει υπάλληλος που ανήκει σε κλάδο του οποίου η ειδικότητα, κατά την εκτίμηση του οικείου φορέα, είναι αντίστοιχη ή συναφής με το αντικείμενο της συγκεκριμένης μονάδας.
      2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, Α' 26), προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων, κατ’ αρχήν, τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α' των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ σε συνδυασμό, βέβαια, με τις προβλέψεις των οικείων Οργανισμών αναφορικά με τους κλάδους προσωπικού από τους οποίους μπορούν να προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων. Η έννοια της διάταξης αυτής δεν είναι ότι οι υπάλληλοι και των τριών κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) συντρέχουν ταυτόχρονα για τις ίδιες θέσεις προϊσταμένων, αλλά ότι η Διοίκηση με βάση τις λειτουργίες της κάθε οργανικής μονάδας θα καθορίσει την κατηγορία (ή τις κατηγορίες) από την οποία (ή τις οποίες) θα προέρχεται ο προϊστάμενος, με βάση τη γνωστική υποδομή που απαιτεί η λειτουργία, (η άσκηση των αρμοδιοτήτων και γενικότερα η διαχείριση των θεμάτων) της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας. Περαιτέρω, αφού η Διοίκηση καθορίσει την κατηγορία (ή τις κατηγορίες) (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσει τον κλάδο (ή τους κλάδους) συγκεκριμένης κατηγορίας (ή κατηγοριών) από τους οποίους θα προέρχεται ο προϊστάμενος της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας με κριτήριο την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο της οργανικής μονάδας.
      3. Εξάλλου στην περ. (α) του άρθρου 97 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα το οποίο καθορίζει το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων ορίζεται ότι «μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ».
 4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι επιτρεπτό να συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Όπως έχει γνωμοδοτήσει σχετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, ερμηνευομένης σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, όπου προβλέπεται από τους οικείους οργανισμούς η πλήρωση θέσης προϊσταμένου από υπαλλήλους περισσότερων κατηγοριών, προηγούνται οι υπάλληλοι της ανώτερης κατηγορίας και ακολουθούν οι των άλλων κατηγοριών. Συνεπώς είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα, κατηγορίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας (Πρακτικό Επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθμ. 235/2005).
      5. Κατόπιν των ανωτέρω, οι προτεινόμενες στο εξής ρυθμίσεις στους Οργανισμούς των υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με τους προϊσταμένους πρέπει να προβλέπουν δυνατότητα επιλογής ως προϊσταμένων υπαλλήλων κατά σειρά προτεραιότητας κατηγορίας ΠΕ, εφόσον φυσικά κρίνεται ότι οι λειτουργίες  της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας απαιτούν γνωστική υποδομή πανεπιστημιακού επιπέδου και αν δεν υπάρχουν  ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ.
      6. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 2)  σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η γνωστική υποδομή υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ θεωρείται υπερβολική για την άσκηση καθηκόντων συγκεκριμένων υπηρεσιακών μονάδων, ιεραρχικά κατώτερου επιπέδου Διεύθυνσης (όπως π.χ. Τμήματος ή Γραφείου Πρωτοκόλλου, Αρχείου, Αποθήκης κ.λπ), θα μπορούσε να προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι οι προϊστάμενοι αυτών των οργανικών μονάδων θα προέρχονται αποκλειστικά από κατώτερη της ΠΕ κατηγορίας. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να διασφαλίζεται ότι δε θα υπάρξουν φαινόμενα αδυναμίας πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων, λόγω έλλειψης υπαλλήλων της συγκεκριμένης κατηγορίας.
 
      Παρακαλούνται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες να γνωστοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν.
      Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.
      Η εγκύκλιος θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας www.gspa.gr στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση → Θέματα Οργάνωσης → Νέο Προσοντολόγιο.
                
                                 Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                         Βασίλειος Ανδρονόπουλος


Εσωτερική διανομή:
1) Γραφεία:
κ. Υπουργού
κ. Υφυπουργού
κ. Γενικού Γραμματέα
κ. Γενικών Δ/ντών -Δ/ντριών
2) Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
3) Δ/νση Διοικητικού                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου