Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΔΕΔΥ: Επιστολή για τις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων Δημοσίων Υπαλλήλων


 Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια υποστήριξης από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. των δικαστικών προσφυγών για τις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που οδήγησαν στην έκδοση της με αρ.2967/2021 απόφασης του ΣτΕ, ακυρώθηκε η με αρ. 108357/Ε3/21.08.2020 «εγκύκλιος» του Υπουργείου Παιδείας. Η εν λόγω εγκύκλιος όριζε ότι η άδεια ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δεν χορηγείται, εάν το τέκνο έχει ηλικία άνω των δύο ετών κατά το χρόνο διορισμού ενώ αν το τέκνο είναι κάτω των δύο ετών κατά τον χρόνο διορισμού η άδεια ανατροφής χορηγείται αναλογικώς μειωμένη.

Το Υπουργείο Εσωτερικών την με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/213/οικ.13594/16.8.2022 εγκύκλιο που εξέδωσε, παραπέμποντας στην προηγούμενή του με αρ.αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29.5.2008 εγκύκλιο επανέλαβε για όλους τους νεοδιόριστους υπαλλήλους που κατά το χρόνο διορισμού τους έχουν τέκνο κάτω των 2 ετών, ό,τι και η ως άνω «εγκύκλιος» του Υπ.Παιδείας, ότι δηλαδή «ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος που κατά το διορισμό του έχει τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών δικαιούται να λάβει συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου τόσης διάρκειας όσο είναι, με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο, το άθροισμα των ωρών οι οποίες απομένουν από την ημερομηνία του διορισμού του μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου του, πέραν του οποίου η συνέχιση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή».

Ύστερα από παρέμβαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο έθεσε υπόψη την απόφαση του ΣτΕ 2967/2021 η οποία τυγχάνει γενικής εφαρμογής σε όλους σας δημοσίους υπαλλήλους εξεδόθη η με αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/215/οικ.14695/20.9.2022 εγκύκλιος με την οποία αποκαθίσταται η αδικία που είχε ανακύψει σε σχέση με όλους σας νεοδιόριστους δημοσίους υπαλλήλους. Η αποκατάσταση είναι και για το μέλλον αλλά και αναδρομική. Η νέα εγκύκλιος που εξεδόθη σας 20.9.2022 ορίζει ότι σε περίπτωση διορισμού ή πρόσληψης υπαλλήλων που έχουν ήδη κατά το χρόνο του διορισμού ή σας πρόσληψης σας τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών, είναι επιτρεπτή η χορήγηση ολόκληρης σας συνεχόμενης άδειας για ανατροφή τέκνου διάρκειας εννέα (9) μηνών, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση την ηλικία του τέκνου. Σας αποκαθίσταται η αδικία για όσους είχαν λάβει μειωμένη άδεια ανατροφής, σε εφαρμογή σας εγκυκλίου του 2008, και ορίζεται πλέον ότι όσοι νεοδιόριστοι υπάλληλοι έλαβαν αναλογία σας 9μηνης άδειας ανατροφής και το τέκνο σας δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα τέσσερα (4) έτη, δικαιούνται να λάβουν το υπόλοιπο σας 9μηνης άδειας ανατροφής που δεν σας είχε χορηγηθεί, εφόσον υπολείπεται επαρκές διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών του τέκνου.

Σας αποστέλλουμε τη νέα εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


Πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://adedy.gr/wp-content/uploads/2022/09/6%CE%966846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-5%CE%A9%CE%A9_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91-%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου