Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

H τελική πρόταση του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ για την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, όπως κατατέθηκε προς τη διοικήτρια

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο

Προς: Διοικήτρια ΓΝΑΝ κα. Μαρία Σπινθούρη

18/11/2016
Κυρία Διοικήτρια
σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, σας αποστέλλουμε τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου σχετικά με την επικείμενη τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που θεωρούμε σκόπιμες είναι γραμμένες επάνω στο κείμενο που ακολουθεί με έντονη ΚΟΚΚΙΝΗ γραφή (bold) προκειμένου να είναι διακριτές.


Για το ΔΣ

ο πρόεδρος ο Γραμματέας

Γ. Μανουσάκης Κ. Κοκολάκης
Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6, 7, 8, 11 και 13 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
β) των άρθρων 10 έως και 17, 32 και 44 του Ν. 4025/2011«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α'), όπως ισχύουν.
γ)του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου, δημοσιονομικής στρατηγικής 2012¬2015» (ΦΕΚ 226/Α'), όπως ισχύει.
δ) των παρ. 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 66 Ν.3984/2011«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α'), όπως ισχύουν.
ε) της παρ. 3 του άρθρου 70 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α').
στ) των άρθρων 6, 7 και 12 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές δια-τάξεις» (ΦΕΚ 81/Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α')και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
η) του άρθρου 4 του Ν. 4052/12 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «'Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α').
θ) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ι) του άρθρου 5 του Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α') «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ177/Α') «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».
ια) του Π.Δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α').
Ιβ) του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α') «Υγιεινή - Ασφάλεια Εργαζομένων», όπως επεκτάθηκαν με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 88555/3293/1988(ΦΕΚ 721/Β') «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ», που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 και του Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 11/Α').
ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α'), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α').
ιδ) την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ84627/2011 «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β'), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ.94721/23-08-2011(ΦΕΚ 1874/Β').
ιε) Την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 91432/2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/Β').
ιστ) Την υπ' αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β' 2105).
2. Το έγγραφο του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
3. Τις υπ' αριθμ. 13/28-7-2012 (θέμα 9ο), 14/24-8-2011(θέμα 2ο), 15/27-9-2011 (θέμα 10ο) και 16/3-11-11 (θέμα 7ο)αποφάσεις του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
4.Την υπ' αριθμ. 42/2012 (ΦΕΚ 684/Β'/09-03-2012) διαπιστωτική πράξη, αποφασίζουμε:Άρθρο 1
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Κρήτης, που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/1953 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α'), σύμφωνα με το άρθρο7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας και διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου».
2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η πόλη του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
3. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης - Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης, Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
4. Διασυνδέεται με το Γ.Ν. - Κ.Υ. Ιεράπετρας, Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας και Γ.Ν. - Κ.Υ. Νεαπολέως «Διαλυνάκειο». ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:
1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της Διοίκησης καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Δ.Υ.ΠΕ.
Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχομένης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
5. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:
Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του άρθρου66 παρ. 11 του Ν. 3984/2011, όπως ισχύει.
Ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου.
Ο κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, όταν ορίζεται(παρ. 1, αρθρ. 69 του Ν. 3918/2011, όπως ισχύει).

Άρθρο 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ

Η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) (220) tοργανικές κλίνες.

Άρθρο 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α. Ιατρική
β. Νοσηλευτική
γ. Διοικητική-Οικονομική
Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
Οργάνωσης και Πληροφορικής
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Υποστήριξης Πολίτη

2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο υπάγονται απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου. Όταν ορίζεται κοινός Αναπληρωτής Διοικητής το Ειδικό Γραφείο υπάγεται απευθείας σε αυτόν.
Άρθρο 6
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα, ως εξής:

Α. ΤΟΜΕΙΣ

α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 70 κλινών β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 95 κλινών γ)Εργαστηριακός Τομέας δ) Τομέας Ψυχικής Υγείας με δυναμικότητα 15 κλινών
Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες ως εξής:

α) Παθολογικός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Παθολογικό

  • Γαστρεντερολογικό

2. Καρδιολογικό
3. Νευρολογικό
4. Παιδιατρικό

5. Πνευμονολογικό
6. Δερματολογικό
ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Τεχνητού Νεφρού

β) Χειρουργικός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Χειρουργικό
Νευροχειρουργικό
2. Αναισθησιολογικό
3. Μαιευτικό-Γυναικολο-γικό
4. Ορθοπεδικό
5. Ουρολογικό
δ. Οφθαλομολογικό
7. ΩΡΛ
8. Οδοντιατρικό
ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
2. Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας (ΜΜΑΦ)

Οι ανωτέρω Ιατρικές Ειδικότητες - Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

γ) Εργαστηριακός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Βιοπαθολογικό
2. Βιοχημικό
3. Αιματολογικό – Αιμοδοσίας 3. Aιματολογικό
4. Αιμοδοσίας
5. Παθολογικής Ανατομικής
6. Κυτταρολογικό
7. Ακτινοδιαγνωστικό – α) υπέρηχων β)αξονικού γ)μαστογραφίας δ) ακτινοδιαγνωστικής

8. Φαρμακευτικό

δ) Τομέας Ψυχικής Υγείας • Ψυχιατρικό Τμήμα

Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
2. Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Παραϊατρικού Προσωπικού1) Παραϊατρικού Προσωπικού -ακτινολογικού εργαστηρίου - φυσικοθεραπείας - εργοθεραπείας - λογοθεραπείας
και 2) Παραϊατρικού Προσωπικού -βιοπαθολογικού -βιοχημικού - αιμοτολογικού εργαστηρίου
Κοινωνικής Εργασίας
Διαιτολογίας – Διατροφής

2. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων του κάθε Τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων Τμημάτων άλλου Τομέα, μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του κοινού Διοικητή.

3. Στους Τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις του κοινού Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 7
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.
Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα που ακολουθούν τη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2889/2001, ως ακολούθως:

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4)τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4)Τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.
3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) (5)Τμήματα που καλύπτουν τον Τομέα Ψυχικής Υγείας, τα Διατομεακά Τμήματα, τον Εργαστηριακό Τομέα, τα χειρουργεία και τα Εξωτερικά Ιατρεία. (προστίθεται στο τμήμα του ξενώνα ΑΓΑΠΗ του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ)

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 τουΝ.2071/92, όπως ισχύει, η οποία αποτελείται από:
Α. Τον/Την Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο.
Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.
Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

Άρθρο 8
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύ¬θυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού

2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:
α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματα:
1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Γραμματείας
3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
4. Κίνησης Ασθενών 5.Οικονομικού
6. Επιστασίας-Ιματισμού


β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού Τμήματα:
1. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
2. Τεχνικού

Άρθρο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
β. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.
δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.
στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.
ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των Χειρουργείων.
θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας. ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών, από κοινού με τη νοσηλευτική υπηρεσία. ιβ. Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης. ιγ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων.

2.Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος:
Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξινόμηση, η παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσοκομειακού φαρμακείου καθορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας: Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.

4. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού:
Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων - Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση Ιατρικών και Νοσηλευτικών πράξεων.

5. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής: Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή. Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του κοινού Διοικητού αυτού.
ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.
στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:
1. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.
δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων.
ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους. ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.

2. Τμήμα Γραμματείας
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.
γ. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
δ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
ε. Έχει την ευθύνη για τη συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα.
στ. Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, τη τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων, τη παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην7η Υ.ΠΕ., στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους αρμόδιους φορείς, για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου του νοσοκομείου.

3.Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
α. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.
β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.
γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησής τους. ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων. στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

4.Τμήμα Κίνησης Ασθενών
α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής.
β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής.
γ. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων.
δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησής τους .ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων. στ. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.

5.Τμήμα Οικονομικού Είναι υπεύθυνο για:
α. όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων. β. την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών. γ. την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής. δ. τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου. ε. την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
στ. τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).
ζ. την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.
η. τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού - προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
θ. την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.
ι. τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.
ια. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου.
ιβ. Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.
ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος).
ιδ. Την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

6. Τμήμα Τεχνικού
α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του νοσοκομείου, καταβάλλοντος ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. β. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους στάθμευσης φροντίζοντας για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. γ. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.
δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεση τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την παραλαβή τους.
ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ' έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του νοσοκομείου.
στ. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών.
ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.
η. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.
θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.
ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου.
Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
ια. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.
ιβ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του νοσοκομείου.
ιγ. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του νοσοκομείου.

7. Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Είναι υπεύθυνο για την:
α. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι' αυτά υλικών.
β. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.
γ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας.
δ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης ε. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο.
στ. Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.
ζ. Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
η. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.
θ. Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων.

8. Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού
α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου.
β. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.
γ. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου. δ. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου.
ε. Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
στ. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

Άρθρο 12
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ' αντικείμενο Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας.
3. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της.
4. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς.
5. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.
6. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης τους από το Νοσοκομείο.
7. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.
8. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού,
9. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών,
10. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο,
11. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα,
12. Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των πόρων του δικτύου (δίσκων κ.λπ.),
13. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.
14. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W,SYSTEMS/Wκ.λπ.).
15. Αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για: α. την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου
και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας,
β. την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές,
γ. την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο-νοσηλευτικής και διοικητικο-οικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου
δ. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
16. Καταρτίζει το Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του.
17. Παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.
18. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής,19.Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία.

Άρθρο 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ

Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του Ν. 2889/2001, όπως ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και είναι αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους για άμεση και σωστή εξυπηρέτηση τους καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι (578) θέσεις προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης διακρίνονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
- Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'),με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου.
- Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'),με βαθμό 2ο, η οποία καταλαμβάνεται από τον Κοινό Αναπληρωτή Διοικητή, όταν ορίζεται.
- Μία (1) οργανική θέση ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του άρθρου 7 (παρ. 10)του Ν. 3329/2005.

2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:
Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1397/1983, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και κατανέμονται στο νοσοκομείο αυτό, όπως παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
6
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
4 (5)
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
4 (5)
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
1 (2)
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
1 (3)
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
2 (4)
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
3 (4)
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
6
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
4 (5)
ΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
3 (4)
ΟΦΘΑΛΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
2 (4)
ΩΡΛ
3 (4)
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
4 (5)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
1
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
4 (5)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
1 (3)
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΑΝΑΙΣΟΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΗΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ +1 ΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘ
5 (+1)
ΑΝΑΙΣΟΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
5
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
2 (3)
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
1 (1)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΑΙΜΑΤΟ-ΛΟΓΙΑΣ
1 (2)
ΑΝΑΙΣΟΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ'Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 'ΗΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 'ΗΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) 'Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας)
3 (5)
ΣΥΝΟΛΟ
77 (100)

- Για την κάλυψη θέσεων στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑ¬ΘΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΑΝΑΙΣΟΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ'Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 τουΝ.2071/1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- Για την κάλυψη θέσεων στα ΤΕΠ εκτός της κατοχής του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ' Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 'Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), προστίθεται και η ειδικότητα της Ορθοπεδικής, όταν πρόκειται για κατάληψη θέσης Επιμελητή Α' ή Επιμελητή Β' σύμφωνα με την αριθμ. Υ4α/οικ.3241 (ΦΕΚ 339/Β'/2010) υπουργική απόφαση.

Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της απόφασης αυτής ή συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Γ) Από άλλους επιστήμονες του κλάδου υγείας και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι (67) αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Δύο(2) θέσεις

II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Χημείας - Βιοχημείας –Βιολογίας Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Διαιτολογίας Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολογίας Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Λογοθεραπείας Μία (1) θέση
Κλάδος ΠΕ Ψυχολογίας Μία (1) (2) θέση

III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος ΤΕ Διαιτολογίας Μία (1) θέση
Κλάδος TEΦυσικοθεραπείας Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Δύο (2) (3) θέσεις
Κλάδος TEΙατρικών Εργαστηρίων Έξι (6) (8)θέσεις
Κλάδος TEΡαδιολογίας Ακτινολογίας Έξι (6) (8)θέσεις
Κλάδος TE Λογοθεραπείας Μία (1) θέση
Κλάδος TE Εργοθεραπείας Δύο (2) θέσεις


IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Δώδεκα(12) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών Δώδεκα (12) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου Δύο (2) (4)θέσεις
Κλάδος ΔΕ Μαγείρων Τέσσερις (4) (6) θέσεις
Κλάδος ΔΕ Βοηθών οδοντιάτρων 2 θέσεις

ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι (279) αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής Τέσσερις (4) (10) θέσεις

II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TEΚλάδος TE Νοσηλευτικής Εκατόν είκοσι τρεις (123) (130) θέσεις 
Κλάδος TEΕπισκεπτών -τριών Υγείας Τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος TE Μαιευτικής Δεκαοκτώ (18) (27) θέσεις

III. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής Εξήντα επτά (67) (75) θέσεις

IV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Είκοσι επτά (27) (33) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων-Σαβανωτών-Αποτεφρωτών. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φοράμε την απόφαση προκήρυξης αυτών.

4. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία, το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο στελεχώνονται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι(153) αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:

Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Τέσσερις (4) (8) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Μία (1) (2) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Τρεις 2 (3) θέσεις
Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών , Μηχανολόγων-Μηχανικών, Ηλεκτρονικών-Μηχανικών, Πολιτικών-Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων. Η κατανομή των θέσων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Μία εκ των ανωτέρω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

II) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Διοίκησης Νοσοκομείων Τρεις (3) (8)θέσεις
Κλάδος TE Λογιστικής Τέσσερις (4) (6) θέσεις
Κλάδος TE Πληροφορικής Δύο (2) (3) έσεις
Κλάδος TE Μηχανικών Τρεις (3) (5) θέσεις
Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρολόγων, Υπομηχανικών (διαγράφεται), Ηλεκτρονικών-Τεχνικών (διαγράφεται), μηχανικών, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και Σχεδιαστών. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Μία εκ των ανωτέρω θέσεων δύναται να καταλαμβάνεται από Τεχνικό Ασφαλείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

III) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Είκοσι τρεις (23) (30) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοικητικού - Λογιστικού, Εισπρακτόρων, (διαγράφονται) Αποθηκαρίων (διαγράφονται) , Δακτυλογράφων (διαγράφονται) Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών .

Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών Τέσσερις (4) θέσεις

Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Τρεις (3) (2) θέσεις

Κλάδος ΔΕ Τεχνικού Δεκατρείς (13) (18) θέσεις Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρονικών Τεχνικών, Θερμαστών, Ηλεκτροτεχνιτών, Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών, Υδραυλικών, Οικοδόμων - Κτιστών, Αμμοκονιαστών Ξυλουργών- Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Ελαιοχρωματιστών - Υδροχρωματιστών, Σιδηρουργών, Οξυγονοκολλητών, Αλουμινοκατασκευαστών, Κοπτριών - Ραπτριών - Γαζωτριών, Κλιβανιστών - Αποστειρωτών - Απολυμαντών, Κουρέων (διαγράφεται) και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΔΕ Οδηγών Δύο (2) θέσεις

IV) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Δώδεκα (12) (25) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών -τριών, Πλυντών - τριών, Πρεσσαδόρων - Σιδερωτών, Επιμέλειας Κήπων (διαγράφεται) . Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Πέντε (5) (8) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών, Οδηγών Ανελκυστήρων (διαγράφεται) , Ταξινόμων Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων, Αρχειοθετών Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής και Ταξινόμησης Εγγράφων (διαγράφεται) και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Δεκατρείς (13) (20) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών Μαγείρων, Τραπεζοκόμων, Λαντζέρηδων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Εργατών Τέσσερις (4) θέσεις

Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων Τρεις (3)(5) θέσεις

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Μια (1) θέση δικηγόρου.

6. ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΑΤΡΟΙΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1 ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΗ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ


ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΕ ΑΝΔΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
2 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
4 ΙΔΑΧ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
4 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ)

1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
TE ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (άνευ πτυχίου)
1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ)
1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
1 ΙΔΑΧ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ)
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1 ΙΔΑΧ
YE ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ)

Στις θέσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις του Κέντρου Ψυχικής Υγείας.

Άρθρο 15
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου ορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001«Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέω ντου δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39/Α'), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 16
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντονιστής Διευθυντής ή ιατρός μοναδικός διευθυντής υπεύθυνος τμήματος
Στο Τμήμα Διαιτολογίας - Διατροφής υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διαιτολογίας. ή ΤΕ διαιτολογίας και αν δεν υπάρχει, τότε υπάλληλος του κλάδου ΔΕ μαγείρων.
Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολογίας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου TEΚοινωνικής Εργασίας. Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολογίας ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή υπάλληλος του κλάδου TE Κοινωνικής Εργασίας.
Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού υπάλληλος των κλάδων TEΙατρικών Εργαστηρίων ή TE Ραδιολογίας και Ακτινολογίας ή TEΦυσικοθεραπείας ή TE Λογοθεραπείας ή TE Εργοθεραπείας και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλος των κλάδων ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών. Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού - ακτινολογικού εργαστηρίου - φυσικοπεραπείας -λογοθεραπείας - εργοθεραπείας υπάλληλος των κλάδων TE Ραδιολογίας και Ακτινολογίας ή TE Φυσικοθεραπείας ή TE Λογοθεραπείας ή TE Εργοθεραπείας και αν δεν υπάρχουν υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών . Στο τμήμα παραιατρικού προσωπικού βιοπαθολογικού - βιοχημικού - αιματολογικού εργαστηρίου προϊσταται υπάλληλος του κλάδου TE Ιατρικών Εργαστηρίων και αν δεν υπάρχοει, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.
Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:
Στη Διεύθυνση και στους Τομείς υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου TEΝοσηλευτικής. Στη Διεύθυνση και στους Τομείς υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής ή υπάλληλοι του κλάδου TE Νοσηλευτικής ή του κλάδου TE Μαιευτικής ή του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών –τριων υγείας.
Στα Τμήματα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου TE Νοσηλευτικής ή του κλάδου TEΜαιευτικής για το Μαιευτικό- Γυναικολογικό Τμήμα και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής Στα Τμήματα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής ή υπάλληλοι του κλάδου TE Νοσηλευτικής ή του κλάδου TE Μαιευτικής για το Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής,

Στη Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία προΐστανται:

Στη Διεύθυνση και στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Στη Διεύθυνση και στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι του κλάδου TE Λογιστικής ή υπάλληλοι του κλάδου TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι του κλάδου TE Μηχανικών.

Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Γραμματείας, Επιστασίας-Ιματισμού, Κίνησης Ασθενών και Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδουTEΛογιστικής ή υπάλληλοι του κλάδου TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Γραμματείας, Επιστασίας-Ιματισμού, Κίνησης Ασθενών και Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή υπάλληλοι του κλάδου TE Λογιστικής ή υπάλληλοι του κλάδου TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εάν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Στο Τμήμα Οικονομικού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου TEΛογιστικής ή TEΔιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Στο Τμήμα Οικονομικού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή υπάλληλος του κλάδου TE Λογιστικής ή TE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Στα Τμήματα Τεχνικού και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου TEΜηχανικών. Στα Τμήματα Τεχνικού και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι του κλάδου TE Μηχανικών.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου TEΠληροφορικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδωνTE Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή TE Νοσηλευτικής και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος των κλάδων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.
Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3528/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 17
ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:
1. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
2. Οι εισπράξεις από νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές αμοιβές για παροχή υπηρεσιών
3. Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
4. Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
5. Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 18
Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε άλλη όμοια σχετική.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου