Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

ΠΟΕΔΗΝ: Παρατυπίες στο διορισμό των μη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων

ΑΘΗΝΑ 28/6/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1856
ΠΡΟΣ 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κο. ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ
         2. ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κο. ΧΡ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ
ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Κύριοι Υπουργοί,
Με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του Ν. 4389/2016 συγκροτούνται από τη Διεύθυνση Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Υγείας, με ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, τα Πρωτοβάθμια Υπηρεσιακά Συμβούλια των Νοσοκομείων.

Στις αποφάσεις συγκρότησης διαπιστώνονται πλήθος παρατυπιών στους διορισμούς των τριών μη αιρετών μελών καθ’ ότι δεν ακολουθούνται οι προβλέψεις του σχετικού Νόμου. Η διάταξη ορίζει ότι «επιλέγονται μόνιμοι υπάλληλοι που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης και υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν το Νομό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας Υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του Νομού αυτού που πληρούν τις προϋποθέσεις».

Είναι σαφές λοιπόν ότι ως τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου από τον κατάλογο των υπό διορισμό μελών ορίζονται υπάλληλοι που έχουν ασκήσει το περισσότερο χρόνο ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης. Επίσης ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται όσοι διαθέτουν τον λιγότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων, εκ των έξι αρχαιοτέρων.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια χωρίς να ισχύει η εν λόγω πρόβλεψη του Νόμου στον διορισμό των τακτικών μελών καθ’ ότι το Υπουργείο Υγείας παράτυπα θεωρεί ότι από τους έξι αρχαιότερους Προϊσταμένους Διεύθυνσης η επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών είναι αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας. Κάτι που είναι προδήλως παράνομο.

Οι αποφάσεις των συγκροτηθέντων παράνομα Υπηρεσιακών Συμβουλίων είναι ακυρώσιμες και θα αμφισβητηθούν στα Δικαστήρια, ως αποφάσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων με παράνομη σύνθεση.
Οφείλετε να διορθώσετε άμεσα τις Αποφάσεις των παράνομων συγκροτηθέντων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσετε σε τροποποίηση του άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να ορίζονται μέλη Υπηρεσιακών Συμβουλίων οι αρχαιότεροι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είτε υπηρετούν στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, είτε όχι, όπως συμβαίνει για την Αττική. Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αυτό επιτρέπεται μόνο εάν δεν επαρκεί ο αριθμός των υπηρετούντων Διευθυντών στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Κατ’ αυτό τον τρόπο αποκλείονται μεγάλα Νοσοκομεία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία στα πλαίσια των ασκούμενων Μνημονιακών πολιτικών (περιορισμός Υπηρεσιακών οργάνων) συγκροτούν Κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια με άλλα μεγάλα Νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία εμφανίζουν δυσλειτουργίες στη λήψη αποφάσεων, με σημαντικές εκκρεμότητες και καθυστερήσεις στις υπηρεσιακές μεταβολές.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου