Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016

H εισήγηση του Γιώργου Μανουσάκη προς το ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων του νομού Λασιθίου για το θέμα της άρσης της συγχώνευσης των χειρουργικών κλινικών του ΓΝΑΝ

Εισήγηση προς το Ενιαίο Συλλογικό όργανο διοίκησης των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων "Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»"

6/1/16

Ο Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ A 81/04-04-2005) Εθνıκό Σύστημα Υγείας καı Κοıνωνıκής Αλληλεγγύης καı λοıπές δıατάξεıς αναφέρει στο άρθρο 7 παρ 6 ότι "το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: ...3. Εγκρίνει τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του Νοσοκομείου και υποβάλλει τη σχετική πρόταση προς έγκριση στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας."

Το Ενιαίο συλλογικό όργανο διοίκησης των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» στη συνεδρίαση του στις 21/2/2015 αποφάσισε τα παρακάτω:

Α)Να ζητηθεί από την 7η ΥΠΕ Κρήτης η άμεση μετακίνηση στην Υγειονομική Μονάδα Αγίου Νικολάου που είναι το Κεντρικό Νοσοκομείο και εξυπηρετεί όλο το Νομό Λασιθίου, τριών τουλάχιστον νοσηλευτών/τριών από αυτούς που κατέχουν οργανική θέση στις υγειονομικές μονάδες του νομού Λασιθίου και έχουν μετακινηθεί σε άλλα νοσοκομεία αρμοδιότητας της 7ης ΥΠΕ.
Β)Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί άμεσα η παραπάνω αναφερόμενη μετακίνηση προσωπικού το Δ.Σ. εγκρίνει την εισήγηση του Διοικητού που αφορά την συγχώνευση των κλινικών του Χειρουργικού τομέα, η οποία συνοψίζεται στα παρακάτω:
Α) Συγχώνευση όλων των κλινικών του Χειρουργικού τομέα, πλην της Μαιευτικής/Γυναικολογικής κλινικής, (Ορθοπεδική, Ουρολογική, Χειρουργική, Ω.Ρ.Λ., Οφθαλμολογική κλινική) στο σύνολο του 4ου ορόφου με όλες τις κλίνες που αντιστοιχούν σε κάθε κλινική.
Β) Λαμβάνοντας υπόψη την μέση πληρότητα των αναφερθέντων κλινικών και την προσωρινή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και μέχρι την 1η Ιουνίου 2015, εισηγείται την κατ’ αρχήν λειτουργία μόνο της δεξιάς πτέρυγας μέχρι εξαντλήσεως της δυναμικότητάς της.
Γ) Εφ’ όσον η δυναμικότητα της δεξιάς πτέρυγας του 4ου ορόφου εξαντληθεί και το πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού εξακολουθεί να υφίσταται, το θέμα θα επανέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η παρούσα πρόταση συνοδεύεται και από πρόταση προς την Επιτροπή Χειρουργείου της οργανικής μονάδας έδρας Αγίου Νικολάου προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα αναδιάρθρωσης του τρόπου λειτουργίας των δύο αιθουσών του χειρουργείου προκειμένου να εξασφαλιστεί επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό, σημειώνοντας ότι για τα προηγούμενα έτη (εκτός του 2015) η Υγειονομική Μονάδα Αγίου Νικολάου οφείλει στο προσωπικό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας άδειες και ρεπό ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στις 6.000 ημέρες.
Έχει επίσης ληφθεί υπόψη, εφ΄όσον εγκριθεί η παρούσα πρόταση συγχώνευσης, το πρόβλημα που δημιουργείται στην Παθολογική κλινική, η οποία έως σήμερα έκανε επικουρικά χρήση κλινών του 4ου ορόφου. Επειδή μετά την έγκριση της συγχώνευσης δεν θα νοσηλεύει πλέον ασθενείς εκεί και εφόσον απαιτηθούν επιπλέον κλίνες για την εύρυθμη λειτουργία της, το ζήτημα θα εξεταστεί από την Διοίκηση συνολικά.
Σημειώνεται δε ότι το νέο συγχωνευμένο τμήμα που θα δημιουργηθεί θα καλύπτεται σε καθημερινή βάση από δέκα (10) τουλάχιστον Νοσηλευτές/τριες (ημερήσια δύναμη (3) πρωί-2 απόγευμα-2 νύκτα).
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προς έγκριση στον Διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Τον Αύγουστο του 2015  ο διοικητής της 7ης ΥΠΕ κ. Ηγουμενίδης αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση του ΔΣ για προσωρινή συγχώνευση των χειρουργικών κλινικών μέχρι να ενισχυθεί το Νοσοκομείο με νοσηλευτικό προσωπικό.

Επειδή το Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου από το δεύτερο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου 2015 έχει ενισχυθεί με νοσηλευτικό προσωπικό από τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ (έχουν ξεκινήσει εργασία 6 άτομα και αναμένονται άλλα πέντε), κάτι το οποίο περιγράφεται και στο σχετικό συνημμένο έγγραφο της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, και επειδή η απόφαση του διοικητή της ΥΠΕ αναφέρει ότι η συγχώνευση έγκρίνεται μέχρι να έρθει νοσηλευτικό προσωπικό στο Νοσοκομείο,
προτείνω το ΔΣ (ενιαίο συλλογικό όργανο διοίκησης) να αποφασίσει τα παρακάτω:

1)να αρθεί η απόφαση για τη συγχώνευση των χειρουργικών κλινικών και να επανέλθει η χειρουργική κλινική στο 2ο όροφο της Α πτέρυγας του Νοσοκομείου, ενώ οι υπόλοιπες χειρουργικές κλινικές (Ορθοπεδική, Ουρολογική, Ω.Ρ.Λ., Οφθαλμολογική κλινική)να παραμείνουν στη δυτική πτέρυγα του 4ου ορόφου.
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προς έγκριση στον Διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.
2)Να ζητηθεί από την επιτροπή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και από το επιστημονικό συμβούλιο του Νοσοκομείου να εκφράσουν γνώμη στο αν θα πρέπει να γίνεται φιλοξενία περιστατικών της παθολογικής κλινικής σε θαλάμους των χειρουργικών κλινικών (Ορθοπεδική, Ουρολογική, Χειρουργική, Ω.Ρ.Λ., Οφθαλμολογική κλινική) όταν εξαντλείται η πληρότητα των κλινών της παθλογικής κλινικής.

Γιώργος Μανουσάκης
μέλος του ΔΣ
εκπρόσωπος των εργαζομένων πλην ιατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου