Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η κατάταξη των υπαλλήλων του Νοσοκομείου μας (πλην ιατρών) στα Μισθολογικά Κλιμάκια του ν. 4354/2015


Συνάδελφοι, δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια  (δείτε ΕΔΩ) η Κατάταξη των υπαλλήλων του Νοσοκομείου μας (πλην ιατρών) στα Μισθολογικά Κλιμάκια του ν. 4354/2015.

Δείτε το ΦΕΚ του νόμου πατώντας ΕΔΩ, και τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών πατώντας ΕΔΩ).

Η πράξη κατάταξης των υπαλλήλων του Νοσοκομείου μας όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια είναι η παρακάτω:

Οι πίνακες με όλους τους νέους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών όπως δημοσιεύτηκαν στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι οι παρακάτω:

Προσοχή: οι παραπάνω αποδοχές αφορούν στον μεικτό βασικό μισθό χωρίς τα επιδόματα. Για να συγκρίνετε με τις μέχρι 31/12/2015 αποδοχές σας χρησιμοποιείστε το βασικό μισθό που αναγράφεται στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας σας και όχι τις πληρωτέες αποδοχές σας.

Τί γίνεται σε περίπτωση που ο νέος μισθός είναι χαμηλότερος: 
Σύμφωνα με το ν'ομο και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με την παρ. 1 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου
αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που
δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον
υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το
επίδομα θέσης ευθύνης. Το επίδομα αυτό (θέσης ευθύνης) λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό
της προσωπικής διαφοράς, μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου
τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου
χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Η νέα αυτή προσωπική διαφορά
μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, εκτός από την
αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου λόγω της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 1 του
άρθρου 11 ή τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης. Τυχόν αύξηση του επιδόματος θέσης
ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο.
Παραδείγματα εφαρμογής :
 Έστω ότι υπάλληλος Π.Ε., προϊστάμενος Τμήματος, κατά την 31-12-2015, λαμβάνει
βασικό μισθό 1.500 €, οικογενειακή παροχή 50 € και επίδομα θέσης ευθύνης 250 €. Με τις
διατάξεις του νέου νόμου δικαιούται βασικό μισθό 1.450 €, οικογενειακή παροχή 50 € και
επίδομα θέσης ευθύνης 290 €. Σε αυτήν την περίπτωση συγκρίνονται μόνο οι βασικοί
μισθοί καθώς η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης δεν υπολογίζονται στη
σύγκριση. Συνεπώς, δεδομένου ότι ο νέος του βασικός μισθός είναι κατά 50 €
χαμηλότερος, το ποσό αυτό θα διατηρηθεί ως προσωπική διαφορά, η οποία θα μειώνεται με
οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του πλην της αύξησης ή χορήγησης
επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης.
Κατόπιν αυτών οι νέες αποδοχές του υπαλλήλου θα είναι οι εξής : βασικός μισθός 1.450 €,
οικογενειακή παροχή 50 €, επίδομα θέσης ευθύνης 290 € και προσωπική διαφορά 50 €.
 Έστω ότι υπάλληλος Δ.Ε., κατά την 31-12-2015, λαμβάνει βασικό μισθό 1.100 €,
οικογενειακή παροχή 50 € και υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, 250
€. Με τις διατάξεις του νέου νόμου δικαιούται βασικό μισθό 1.000 €, οικογενειακή παροχή
50 € και προσωπική διαφορά 350 € (σε αυτήν προστίθεται η ήδη καταβαλλόμενη
υπερβάλλουσα μείωση 250 € συν τη διαφορά των 100 € από τη μείωση του βασικού
μισθού.).
 Έστω ότι υπάλληλος Π.Ε. Οικονομικός Επιθεωρητής, ο οποίος σήμερα κατέχει τον Α΄
βαθμό με βασικό μισθό 2.097 €, επίδομα θέσης ευθύνης 300 € και υπερβάλλουσα μείωση
500 €. Με τις νέες διατάξεις δικαιούται βασικό μισθό 1.800 € χωρίς επίδομα θέσης
ευθύνης. Το επίδομα αυτό όμως λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής
διαφοράς, δεδομένου ότι προβλεπόταν η καταβολή του στον υπάλληλο τον τελευταίο μήνα
πριν από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου, αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου
χορήγησή του με την εφαρμογή του. Κατόπιν αυτών, οι αποδοχές του ως άνω υπαλλήλου
διαμορφώνονται ως εξής : βασικός μισθός 1.800 € και προσωπική διαφορά 1.097 € (500 €
η υπερβάλλουσα μείωση συν 297 € από τη μείωση του βασικού μισθού συν 300 € από την
κατάργηση του επιδόματος θέσης ευθύνης).
 Επισημαίνεται ότι στους υπαλλήλους που ήταν προϊστάμενοι κατά τον τελευταίο μήνα
πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, αλλά λήγει η θητεία τους και πλέον κατά τον
πρώτο μήνα έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων δεν ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου
παύει και η χορήγηση του αντίστοιχου επιδόματος χωρίς να προστίθεται σε τυχόν
υπάρχουσα προσωπική διαφορά ή να δημιουργεί νέα τέτοια. Στην αντίθετη περίπτωση
υπάλληλος που ασκεί πρώτη φορά καθήκοντα με την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου
λαμβάνει το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης χωρίς αυτό να επηρεάζει τις λοιπές
αποδοχές του.

Τί γίνεται σε περίπτωση που ο νέος μισθός είναι υψηλότερος: 
 Με την παρ. 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου
αυτού προκύπτει βασικός μισθός υψηλότερος από αυτόν που ελάμβανε ο υπάλληλος στις
31.12.2015, η αύξηση που προκύπτει χορηγείται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα
τεσσάρων (4) ετών. Στη συνέχεια οι λοιπές τακτικές μηνιαίες αποδοχές του υπαλλήλου, πλην του
βασικού μισθού, συγκρίνονται με τη διαδικασία της παρ. 1., δηλαδή για τη σύγκριση δεν
λαμβάνονται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης, εκτός και εάν η
χορήγηση του τελευταίου δεν προβλέπεται από τις νέες διατάξεις. Τυχόν αύξηση του επιδόματος
θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη
κατάταξη των υπαλλήλων η τυχόν αύξηση του βασικού μισθού δεν συμψηφίζεται με την
τυχόν καταβαλλόμενη υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 του ν. 4024/2011.
Παραδείγματα εφαρμογής :
 Έστω ότι υπάλληλος Π.Ε., προϊστάμενος Διεύθυνσης, κατά την 31-12-2015, λαμβάνει
βασικό μισθό 1.800 €, οικογενειακή παροχή 50 € και επίδομα θέσης ευθύνης 400 €. Με τις
διατάξεις του νέου νόμου δικαιούται βασικό μισθό 1.900 €, οικογενειακή παροχή 50 € και
επίδομα θέσης ευθύνης 450 €. Στην περίπτωση αυτή που έχουμε αύξηση του βασικού
μισθού, αυτή χορηγείται σε διάστημα τεσσάρων ετών. Δηλαδή ο βασικός μισθός του εν
λόγω υπαλλήλου θα ανέρχεται στο ποσό των 1.825 € για το 2016, 1.850 € για το 2017,
1.875 € για το 2018 και 1.900 € για το 2019. Αντιθέτως, η αύξηση του επιδόματος θέσης
ευθύνης κατά 50 € χορηγείται άμεσα.
 Έστω ότι υπάλληλος Δ.Ε., κατά την 31-12-2015, λαμβάνει βασικό μισθό 1.100 €,
οικογενειακή παροχή 50 € και υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, 250
€. Με τις διατάξεις του νέου νόμου δικαιούται βασικό μισθό 1.200 € και οικογενειακή
παροχή 50 €. Δεδομένου ότι έχουμε αύξηση του βασικού μισθού αυτή καταβάλλεται
σταδιακά σε διάστημα τεσσάρων ετών (βλ. προηγούμενο παράδειγμα). Οι λοιπές αποδοχές
συγκρίνονται στη συνέχεια, όπως και στην περίπτωση της μείωσης. Δηλαδή εξαιρείται η
οικογενειακή παροχή ενώ η υπερβάλλουσα μείωση υπολογίζεται ως νέα προσωπική
διαφορά. Συνεπώς ο εν λόγω υπάλληλος λαμβάνει νέο βασικό μισθό 1.125 € (το ¼ της
αύξησης), οικογενειακό επίδομα 50 € και προσωπική διαφορά 250 €. Επισημαίνεται ότι
κατά την πρώτη κατάταξη των υπαλλήλων η τυχόν αύξηση του βασικού μισθού δεν
συμψηφίζεται με την τυχόν καταβαλλόμενη υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 του
ν. 4024/2011. Η νέα προσωπική διαφορά θα μειώνεται στο μέλλον από οποιαδήποτε
μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, πλην της αύξησης ή χορήγησης
επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης.
 Η προσωπική διαφορά υπόκειται στις προβλεπόμενες για τα επιδόματα κρατήσεις και ως προς
την περικοπή της για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθεί το βασικό μισθό, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 2 του άρθρου 19. Το ανωτέρω ποσό της προσωπικής διαφοράς, για όσο χρόνο
καταβάλλεται, βαρύνει τον ΚΑΕ 0221 του Κρατικού Προϋπολογισμού για τις υπηρεσίες του Δημοσίου και τον ΚΑΕ 0227 για τα Ν.Π.Δ.Δ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου