Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Ανακοίνωση σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ΝΠΙΔ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συνάδελφοι - ισσες
Με το νόμο 4354/2015 δίδεται η δυνατότητα αναγνώρισης σε προϋπηρεσίες που μέχρι πρόσφατα δεν λαμβάνοντας υπόψιν στη μισθολογική εξέλιξη.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 4354/2015 σε συνδυασμό με το άρθρο  7  παρ. 1 του ίδιου νόμου αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία - εκτός των άλλων ήδη γνωστών- που έχει προσφερθεί σε  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.  ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Στην πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου στο δημόσιο αναφέρονται για το θέμα τα παρακάτω:
"Αναγνώριση προϋπηρεσίας που δεν αναγνωριζόταν με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά αναγνωρίζεται πλέον με το ισχύον (π.χ. αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ΝΠΙΔ για υπάλληλο του Δημοσίου), τότε θα πρέπει η αίτηση αναγνώρισης να υποβληθεί εκ νέου μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου και τα σχετικά οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της εν λόγω αίτησης. "

Καλούμε τους συναδέλφους που έχουν σχετική με τα παραπάνω προϋπηρεσία να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης της προς το Νοσοκομείο  με τα συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Εκ του ΔΣ του Συλλόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου