Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Η ΠΟΕΔΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ 30/9/2015
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 764

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Συνάδελφοι,
Από τον Οκτώβριο 2015 ξεκινάει η ψήφιση στη Βουλή των Εφαρμοστικών Νόμων του ΜΝΗΜΟΙΝΙΟΥ 3, με τους οποίους θα επιχειρηθεί η περαιτέρω συρρίκνωση των εισοδημάτων και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Θα πολεμήσουμε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις την ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.

Ν.4336/2015 ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3

5.1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
«Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα προβούν σε μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016, καθορίζοντας τις βασικές παραμέτρους με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, με βάση τους συμφωνηθέντες στόχους για τα μισθολογικά κονδύλια και με συστηματική εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένης της αποσυμπίεσης της μισθολογικής κατανομής σε ολόκληρο το μισθολογικό φάσμα σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες και την θέση του προσωπικού (βασικό παραδοτέο) και σε ευθυγράμμιση των αδειών με τις βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ».
«Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα καθορίσουν, εντός της νέας Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΔΣτρ), ανώτατα όρια για τις μισθολογικές δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο δημόσιο που να συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και με την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για τις δημόσιες δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ κατά την περίοδο 2016-2019 (βασικό παραδοτέο)».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Νέο μισθολόγιο με περαιτέρω μειώσεις μισθών και καθιέρωση ατομικών μισθών.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
«Έως τον Νοέμβριο του 2015, θα νομοθετήσουν το νέο πλαίσιο αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπικού, με σκοπό την καλλιέργεια ενός πνεύματος επίτευξης αποτελεσμάτων».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Νέο Σύστημα Αξιολόγησης που θα κατηγοριοποιεί το προσωπικό για την εφαρμογή του νέου Μισθολογίου με μειώσεις μισθών, του νέου θεσμού των Αποχωρήσεων (Διαθεσιμότητες, Απολύσεις) και της διαρκούς κινητικότητας.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
«Προς τούτο, οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τον κανόνα των αποχωρήσεων το 2016, ενώ ο συντελεστής για τα έτη 2017-2019 θα καθοριστεί στην ΜΔΣτρ που θα εγκριθεί τον Οκτώβριο του 2015. Για τις επόμενες φορές, ο κανόνας των αποχωρήσεων θα αναθεωρείται ετησίως στο πλαίσιο της ΜΔΣτρ για τα έτη που έπονται του επομένου (t+2)».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Νέες Διαθεσιμότητες – Απολύσεις, Μηδενικές προσλήψεις και καθορισμός νέου συντελεστή Αποχωρήσεων – Προσλήψεων.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
«Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν ένα νέο σύστημα μόνιμης κινητικότητας. Το σύστημα θα προωθήσει την χρήση της περιγραφής καθηκόντων και θα συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις κενές θέσεις. Την τελική απόφαση για την κινητικότητα του προσωπικού θα λαμβάνει η εκάστοτε υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτόν θα εξορθολογιστεί η κατανομή πόρων καθώς και η στελέχωση σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Καθιέρωση μόνιμης κινητικότητας με αποσύνδεση της οργανικής θέσης από το φορέα που υπηρετεί ο υπάλληλος.
Διαρκή Κινητικότητα με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού και της Διοίκησης, χωρίς σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
«Στηριζόμενες στις συμβουλές διεθνών εμπειρογνωμόνων υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αρχές: i) έως τον (Οκτώβριο του 2015), θα επανεξετάσουν και θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για την επιλογή διευθυντικών στελεχών (βασικό παραδοτέο). Η επιλογή διευθυντικών στελεχών θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016, με επιλογή Γενικών Διευθυντών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και Διευθυντών έως τον Μάιο του 2016. Η μεταρρύθμιση θα βασίσει την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών στην αξία και τις ικανότητές τους, με αποσύνδεση της τεχνικής εφαρμογής από τις πολιτικές αποφάσεις, ενώ θα τροποποιήσει επίσης το καθεστώς των Γενικών Γραμματειών και άλλων ανώτατων κλιμακίων διοίκησης στους δημόσιους οργανισμούς, περιλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων, με σκοπό την αποπολιτικοποίηση και την βελτίωση της θεσμικής μνήμης και, παράλληλα, την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ορθής εκχώρησης εξουσιών».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Νέο Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων. Αποπολιτικοποίηση Δημόσιας Διοίκησης με πλήρη κομματικοποίηση!!!

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
«Έως το 2018 το τρέχον «κλαδικό» σύστημα θα υποστεί μεταρρύθμιση με σκοπό μια βελτιωμένη δομή με περιγραφές καθηκόντων η οποία και θα αντανακλάται στο μισθολόγιο».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Υποκρύπτεται υποβάθμιση του ΔΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού. Διεκδικούμε σθεναρά τη σύσταση Ενιαίων Κλάδων ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ σε όλες τις Υπηρεσίες των Νοσοκομείων.

2.5.2 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
«Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές δεσμεύτηκαν να επαναφέρουν προηγούμενα βασικά στοιχεία των μεταρρυθμίσεων στο σύστημα υγείας. Ειδικότερα, α) θα τροποποιήσουν το ν. 4332/2015 για την κατάργηση μέρους του ν. 4052/2012 (αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του τομέα της υγείας στο πλαίσιο του ΜΣ) για τον διορισμό ανώτατων διευθυντικών στελεχών στα νοσοκομεία».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων των δύο πρώτων Μνημονίων που προβλέπουν καταργήσεις Νοσοκομείων, Μονάδων, κλινών, κλινικών και Οργανικών θέσεων. Προστασία των Διοικητών των Νοσοκομείων που η θητεία τους δεν έληξε.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
«Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα εκπονήσουν εκτίμηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα Περίθαλψης ανά περιφέρεια και ανά ειδικότητα και θα την χρησιμοποιήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
«Θα προχωρήσουν με τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την έκδοση υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται στον ν. 4238/2014 μέχρι τον Δεκέμβριο τον 2015. Για το σκοπό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Κατάργηση – συρρίκνωση των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης έως τέλους του έτους 2015. Οριστικοποιείται η παραμονή των Κέντρων Υγείας στις ΥΠΕ, παρά τα τεράστια λειτουργικά προβλήματα που δημιουργούνται.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
«Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο για να εφαρμόσουν στα νοσοκομεία το σύστημα κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (ΚΕΝ-DRG) ή άλλης διεθνούς τυποποιημένης μεθοδολογίας κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες μέσα στα επόμενα τρία χρόνια έως τον Δεκέμβριο του 2017, θα εφαρμόσουν το νέο ΚΕΝ ή το εναλλακτικό σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων• έως τον Ιούνιο του 2016, θα καταρτίσουν σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των νοσοκομείων. Το σχέδιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2017, με κάλυψη όλων των νοσοκομείων έως το 2018. Για το σκοπό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Περαιτέρω συρρίκνωση της Κρατικής χρηματοδότησης, αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης με κοστολόγηση και πώληση των παρεχόμενων Υπηρεσιών. Μετατροπή των Υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές, ανταποδοτικές. Οι πολίτες θα βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη. Ανεξάρτητη Εταιρεία (ΕΣΑΝ ή κάτι άλλο) που θα χαράσσει την πολιτική ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
«Θα επανεξετάσουν και θα περιορίσουν τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων ώστε να ευθυγραμμιστούν οι διαρθρωτικές δαπάνες με τους στόχους για τις εισπράξεις επιστροφών (βασικά παραδοτέα)».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Μείωση των τιμών κάλυψης Διαγνωστικών Εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Ως εκ τούτω αύξηση της συμμετοχής των πολιτών.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
«Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα αποφασίσουν αν θα επαναφέρουν το τέλος των 5 ευρώ βάσει ελέγχου των πόρων για τις επισκέψεις στα νοσοκομεία ή αν θα λάβουν ισοδύναμα δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα διαχείρισης της ζήτησης».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Επαναφορά του χαρατσιού των 5 ευρώ με την ίδια ή άλλη μορφή.

2.5.3. ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
«Ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμφωνήσει σχετικά με τους όρους αναφοράς και να δρομολογήσει συνολική επανεξέταση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, με στόχο να προκύπτει εξοικονόμηση ύψους ½ τοις εκατό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, με τα πρώτα επιχειρησιακά αποτελέσματα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2015».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Νέες συγχωνεύσεις – καταργήσεις Προνοιακών Μονάδων.

2.1 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
«Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να διασφαλίζουν τον βιώσιμο χαρακτήρα των δημόσιων οικονομικών και να επιτυγχάνουν σημαντικά και βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα μεσοπρόθεσμα, τα οποία θα μειώνουν σταθερά το λόγο δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Οι αρχές θα συνεχίσουν, αντίστοιχα, να ακολουθούν μια νέα δημοσιονομική πορεία, βασισμένη στην επίτευξη στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους -1/4¬, 0,5, 1 3/4¬ και 3,5% του ΑΕΠ το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018 και μετέπειτα, αντιστοίχως».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η αύξηση του Πρωτογενούς πλεονάσματος σε 3,5% του ΑΕΠ το έτος 2018 από πρωτογενές έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ που είναι φέτος, θα μας στοιχίσει 10 δις και πλέον δυσμενή μέτρα σε εισοδήματα και κοινωνικά δικαιώματα. Ταυτόχρονα προβλέπεται νέα ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΗ και διάλυση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (βλέπε άλλες σελίδες του Υγειονομικού Βήματος).

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΣΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου