Παρασκευή 3 Μαΐου 2013

Νέος Συμπληρωματικός Υπαλληλικός Κώδικας ----Τί μας περιμένει...

Διαβάστε να δείτε τι μας ετοιμάζουν....
αποσπασματικά ......

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών


".... 4. Με τους Οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου μπορεί επίσης να

προβλέπεται:
α) Η κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων των φορέων της
παραγράφου 1, καθώς και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες ή
οργανικές μονάδες ή η κατάργησή τους.
β) Η κατανομή του συνόλου ή μέρους των οργανικών θέσεων του φορέα σε
περισσότερους κλάδους ή ειδικότητες κλάδων. Στην περίπτωση αυτή οι κλάδοι και
ειδικότητες από τους οποίους διενεργείται κάθε φορά η πλήρωση των κενών θέσεων
καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη.
γ) Η σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο.
δ) Η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση
υφισταμένων με δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων...."

Διαβάστε το Προσχέδιο Νόμου στο  http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/downloads/2013/05/ORGANOSI-DHMOS.-DIOIK.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου