Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Η υπουργική απόφαση για το “Καθηκοντολόγιο Βοηθών νοσηλευτών – τριών”

 


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 – ΦΕΚ 4209/Β/8-8-2022 “Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ, καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.”

Για να δείτε και να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d7da1b10-fb68-30a1-a02a-9903dfac01f5 

Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης αναλυτικά:

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022

ΦΕΚ 4209/Β/8-8-2022

Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ, καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του Ε.Σ.Υ σύμφωνα με το π.δ. 76/2001 και άλλες διατάξεις» (Α’ 43), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 129),

β) του άρθρου 2 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4272/2014 (Α’ 145), το άρθρο 14 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) και το άρθρο 26 του ν. 4486/2017 (Α’ 111), καθώς και του άρθρου 4 του ιδίου νόμου,

γ) του άρθρου 35 του ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4931/2022 (Α’ 94),

δ) του άρθρου 52 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4790/2021 (Α’ 48),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) των άρθρων 56 και 106 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123), όπως το πρώτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2194/1994 (Α’ 34) και το άρθρο 14 του ν. 2889/2001 (Α’ 37),

ζ) του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3527/2007 (Α’ 25), τα άρθρα 8 και 26 του ν. 3868/2010 (Α’ 129), το άρθρο 69 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), το άρθρο 69 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), τα άρθρα 15 και 22 του ν. 4025/2011 (Α’ 228), τα άρθρα 8 και 29 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), το άρθρο 171 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και το άρθρο 24 του ν. 4737/2020 (Α’ 204), καθώς και του άρθρου 12 του ιδίου νόμου,

η) του άρθρου 8 και της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 37), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 3204/2003 (Α’ 296) και το άρθρο 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63),

θ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 217), σε συνδυασμό με την παρ. 20 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

ι) του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), και ιδίως των άρθρων 11 και 31, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.9 και παρ. 21 του άρθρου 1 του π.δ. 51/2017 (Α’ 82),αντιστοίχως,

ια) του π.δ. 210/2001 «Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων “Νοσηλευτική Τραυματολογία”, “Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων”, “Νοσηλευτής Χειρουργείου”, “Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις” και “Νοσηλευτική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας” των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των πτυχιούχων Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου της ειδικότητας “Βοηθών Νοσηλευτών”, καθώς και καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης της άδειας ασκήσεως των ανωτέρω επαγγελμάτων» (Α’ 165), όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. 268/2003 (Α’ 240),

ιβ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιγ) του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και

ιδ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), το άρθρο 61 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), το άρθρο 28 του ν. 4633/2019 (Α’ 161) και το άρθρο 10ο του ν. 4693/2020 (Α’ 116).

2. Την υπό στοιχεία Γ6γ 5740/26.3.1968 υπουργική απόφαση «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού καθηκόντων Νοσηλευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» (Β’ 172).

3. Την υπό στοιχεία Υ7β/οικ.4756/09.08.2001 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών» (Β’1082) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Υ7β/Γ.Π.οικ.20530/22.2.2002 (Β’ 262) υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ7β/Γ.Π.69740/13/ 17.10.2014 (Β’ 2962) απόφαση του Υπουργού Υγείας, την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.63490/18.10.2017 (Β’ 2939) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.2786/11.01.2019 (Β’ 103) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.41143/7.7.2022 (Β’ 3850) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.

4. Την υπό στοιχεία Υ7/3147/20.8.1993 υπουργική απόφαση «Σύνθεση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν)» (Β’ 700), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ7/Γ.Π.οικ.16556/14.2.2003 (Β’ 191) απόφαση της Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας, αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.73537/17.10.2019 (Β’ 3983) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ. 42842/08.07.2021 (Β’ 3175) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

5. Την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.92189/28.11.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Αρμοδιότητες – Καθήκοντα των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ» (Β’ 5622) (ΑΔΑ: 6Α04465ΦΥΟ-1ΑΠ).

6. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

7. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.16923/01.04.2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν)».

8. Το υπ’ αρ. 798/30.06.2022 έγγραφο της Ένωσης Νοσηλευτών-τριών Ελλάδας «Διαβίβαση υπομνήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος για το καθηκοντολόγιο των Νοσηλευτών και των υπαγόμενων ειδικοτήτων επαγγελματιών υγείας στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

9. Την υπ’ αρ. 1 απόφαση της της 3ης Συνεδρίασης/ 23.06.2022 της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν). «Καθηκοντολόγιο των Νοσηλευτών και των υπαγόμενων ειδικοτήτων επαγγελματιών υγείας στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

10. Την αναγκαιότητα θέσπισης καθηκοντολογίου των Βοηθών Νοσηλευτών-τριών, ως μέσο κατοχύρωσης του επαγγέλματος, αποσαφήνισης ρόλων, αντικειμένων απασχόλησης και δραστηριοτήτων, καθώς και διασφάλισης της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.44874/01.08.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το καθηκοντολόγιο των Βοηθών Νοσηλευτών – τριών που υπηρετούν σε Νοσοκομεία και λοιπά Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Ε.Σ.Υ., καθώς και σε δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με την επιφύλαξη του «Ενιαίου πλαισίου οργάνωσης των Νοσοκομείων» και των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και τη διοίκηση των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., όπως κάθε φορά ισχύουν, ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο

Βοηθός Νοσηλευτή-τριας

Είναι υπάλληλος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, υπό την εποπτεία του Προϊστάμενου Νοσηλευτή ή των Νοσηλευτών.

Σκοπός του Βοηθού Νοσηλευτή, είναι η παροχή βασικής νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, υπό την επίβλεψη των νοσηλευτών και, γενικά, την υποστήριξη των νοσηλευτών στο έργο τους.

Τα καθήκοντα του Βοηθού Νοσηλευτή είναι τα εξής:

1. Η παροχή γενικής και τοπικής καθαριότητας στον ασθενή.

2. Η παροχή βοήθειας στον ασθενή με τις καθημερινές δραστηριότητες (θέση στο κρεβάτι, μπάνιο, χτένισμα, πλύσιμο δοντιών, ντύσιμο, χρήση τουαλέτας, βάδιση, άσκηση κ.λπ.).

3. Η παροχή βοήθειας, φροντίδας και υποστήριξης του ασθενούς που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.

4. Η παροχή φροντίδας δέρματος για την πρόληψη κατακλίσεων και επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη περαιτέρω επιδείνωσης.

5. Η αλλαγή θέσεως ή επανατοποθέτηση του ασθενούς στο κρεβάτι.

6. Η παροχή βοήθειας στον ασθενή την έγερση να σηκωθεί από το κρεβάτι, να τοποθετηθεί σε εξεταστικό ή χειρουργικό τραπέζι σε τροχήλατη καρέκλα ή σε φορείο.

7. Η εφαρμογή μόνο φυσικών μέσων για πρόκληση ούρησης.

8. Η παρακολούθηση της λειτουργίας παροχετεύσεων.

9. Η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για την ασφάλεια του ασθενούς.

10. Η εφαρμογή καθαρών επικαλυμμάτων, επιδέσμων, ή ελαστικών καλτσών υπό την καθοδήγηση του νοσηλευτή.

11. Η παροχή βοήθειας στους νοσηλευτές στη λειτουργία του εξοπλισμού ή στην παροχή φροντίδας.

12. Η λήψη των ζωτικών σημείων (σφίξεις, πίεση, θερμοκρασία, αναπνοές), υπό την καθοδήγηση του νοσηλευτή.

13. Η μέτρηση του βάρους και του ύψους των ασθενών.

14. Η σίτιση του ασθενούς ή η παροχή βοήθειας στη λήψη τροφής και υγρών.

15. Η συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων όπως ούρων, κοπράνων, πτυέλων κ.ά.

16. Η εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας – υπερθερμίας.

17. Η μέτρηση των προσλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών και η ενημέρωση του νοσηλευτή.

18. Η παροχή τοπικής προεγχειρητικής προετοιμασίας.

19. Η παροχή βοήθειας στην αφαίρεση παροχετεύσεων.

20. Η παροχή βοήθειας στην τοποθέτηση νάρθηκα.

21. Η εκτέλεση εκκενωτικού υποκλυσμού.

22. Η χορήγηση, συλλογή και τακτοποίηση ειδικών δοχείων για τη φροντίδα λειτουργιών εντέρου και ουροδόχου κύστεως.

23. Η διευθέτηση της κλίνης (στρώσιμο κλίνης ασθενή), κενής ή με κατακεκλιμένο άτομο.

24. Η παροχή φροντίδας με σεβασμό και η διατήρηση της αξιοπρέπειας του νεκρού σώματος, εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποστήριξη των πενθούντων συγγενών.

25. Η διατήρηση καλής επικοινωνίας με την ομάδα φροντίδας υγείας και τους ασθενείς και η έγκαιρη ενημέρωση του νοσηλευτή για την κατάσταση των ασθενών (συμπεριφορά, συμπτώματα, παράπονα).

26. Η άσκηση επειγουσών νοσηλευτικών πράξεων και η εφαρμογή πρώτων βοηθειών, όπως είναι οι ακόλουθες:

i) Ίσχαιμος περίδεση

ii) Ακινητοποίηση κατάγματος.

27. Η διατήρηση του εργασιακού περιβάλλοντος ασφαλούς και υγιεινού, ακολουθώντας τα πρότυπα και τις διαδικασίες ελέγχου των λοιμώξεων, που έχουν τεθεί από την υπηρεσία.

28. Η φροντίδα για την καθαριότητα των εργαλείων.

29. Η ταξινόμηση των εργαλείων, των οργάνων, των συσκευών, του ιματισμού, των ορών, του φαρμακευτικού υλικού, των αναλώσιμων κ.λπ.

30. Ο έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και η σχετική αναφορά προς τους αρμοδίους.

31. Η παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και η σχετική αναφορά προς τους αρμοδίους.

32. Η τακτοποίηση και συμπλήρωση με επαρκές υλικό των ερμαρίων και άλλων χώρων του δωματίου προετοιμασίας νοσηλειών και των τροχήλατων καροτσιών:

i) H καθαριότητα – απολύμανση των χρησιμοποιημένων εργαλείων, συσκευών παροχετεύσεων και άλλων αντικειμένων σύμφωνα με τις οδηγίες του νοσηλευτή.

ιι) Ετοιμασία των προς αποστείρωση υλικών/εργαλείων, άλλου εξοπλισμού και ιματισμού.

33. Η μεταφορά εργαστηριακών δειγμάτων, εγγράφων, φακέλων ασθενών και άλλων αντικειμένων, από το ένα νοσηλευτικό τμήμα σε άλλο, στο φαρμακείο ή όπου αλλού παραστεί ανάγκη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊστάμενου ή του υπεύθυνου νοσηλευτή.

34. Επίσης, η εκτέλεση οποιασδήποτε νοσηλευτικής πράξης του ανατίθεται από τον υπεύθυνο νοσηλευτή, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο νοσηλευτής, ο οποίος και κρίνει εάν ο Βοηθός του Νοσηλευτή δύναται να εκτελέσει.

35. Η τήρηση κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, των οδηγιών και συστάσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας της υγειονομικής μονάδας.

Οι διατάξεις της υπ’ αρ. Γ6γ 5740/26.3.1968 υπουργικής απόφασης «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού καθηκόντων Νοσηλευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» (Β’ 172) ισχύουν στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2022

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου