Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Η υπουργική απόφαση για τις " "Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Νοσηλευτών -τριών"

   
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση  υπ.Αριθμ.Γ6/Γ.Π.οικ. 45664 "Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Νοσηλευτών -τριών των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας."

Για να δείτε και να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1112c890-0bd0-3d2b-823e-90766ace444c

Δείτε την Υπουργική Απόφαση αναλυτικά παρακάτω:

Αριθμ.Γ6/Γ.Π.οικ. 45664 (3) Αρμοδιότητες - Καθήκοντα Νοσηλευτών -τριών των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με το π.δ. 76/2001 κ.λπ. διατάξεις» (Α’ 43), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 129). β) Του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104), όπως τροποΤεύχος B’ 4262/10.08.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43083 ποιήθηκαν με το άρθρο 32 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), το άρθρο 6 του ν. 4812/2021 (Α’ 110), τα άρθρα 40 και 41 του ν. 4876/21 (Α’ 251), το άρθρο 78 του ν. 4921/2022 (Α’ 75) και το άρθρο 41 του ν. 4950/2022 (Α’ 128). γ) Της παρ. 5 του άρθρου 52 «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19» του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4790/2021 (Α’ 48). δ) Του άρθρου 162 «Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.)» του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43). ε) Της παρ. 3.γ. του άρθρου 7 «Ομάδα Υγείας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) και του άρθρου 45 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (Α’ 115). στ) Του άρθρου 35 του ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4931/2022 (Α’ 94). ζ) Του άρθρου 2 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4272/2014 (Α’ 145), το άρθρο 14 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), το άρθρο 26 του ν. 4486/2017 (Α’ 111) και του άρθρου 4. η) Της περ. Ζ του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216). θ) Του άρθρου 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 41). ι) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). ια) Του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.λπ. διατάξεις» (Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3527/2007 (Α’ 25), τα άρθρα 8 και 26 του ν. 3868/2010 (Α’ 129), το άρθρο 69 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), το άρθρο 69 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), τα άρθρα 15 και 22 του ν. 4025/2011 (Α’ 228), τα άρθρα 8 και 29 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), το άρθρο 171 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), το άρθρο 24 του ν. 4737/2020 (Α’ 204) και του άρθρου 12. ιβ) Της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3252/2004 «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 132). ιγ) Του άρθρου 8 του ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Α’ 53). ιδ) Του άρθρου 17 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 30). ιε) Του άρθρου 22 «Άσκηση επαγγέλματος νοσηλευτή» του ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (Α’ 296). ιστ) Των άρθρων 6, 8 και 13 της παρ. 10 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας κα. διατάξεις» (Α’ 37), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του ν. 2955/2001 (Α’ 256), το άρθρο 2 του ν. 3204/2003 (Α’ 296), το άρθρο 55 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), τα άρθρα 4 και 6 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), το άρθρο 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) και το άρθρο 60 του ν. 4368/2016 (Α’ 21). ιζ) Των άρθρων 14, 56 και 106 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 2194/1994 (Α’ 34), το άρθρο 14 του ν. 2889/2001 (Α’ 37) και του άρθρου 30 του ν. 4715/2020 (Α’ 149) ιη) Των παρ. 1 και 2Α του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (Α’ 217), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3204/2003 (Α’ 296). ιθ) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α’ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α’ 38). κ) Του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (Α’ 78), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 1 του π.δ. 51/2017(Α’ 82). κα) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155). κβ) Του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123). κγ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), το άρθρο 61 του ν. 4616/2019 (Α’ 70), το άρθρο 28 του ν. 4633/2019 (Α’ 161) και το άρθρο 10 του ν. 4693/2020 (Α’ 116). κδ) Του π.δ.  216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας» (Α’ 167). κε) Του άρθρου 1 του π.δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμά43084 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4262/10.08.2022 των Υγείας και Πρόνοιας και δ) του Τμήματος Διοίκησης μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 159). κστ) Του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων» (Α’ 32), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 125 του ν. 4600/2019 (Α’ 43). 

2. Την υπό στοιχεία Γ6γ 5740/1968 υπουργική απόφαση «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού καθηκόντων Νοσηλευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» (Β’ 172).

 3. Την υπό στοιχεία Υ7/3147/93 υπουργική απόφαση «Σύνθεση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν)» (Β’ 700), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ7/Γ.Π.οικ.16556/2003 (Β’ 191) και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Γ6α/ Γ.Π.οικ.73537/17.10.2019 (Β’ 3983) και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.μ 42842/8.07.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού (Β’ 3175). 

4. Την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.92189/28-11-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Αρμοδιότητες - Καθήκοντα των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ», (Β’ 5622) (ΑΔΑ: 6Α04465ΦΥΟ-1ΑΠ). 

5. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185). 

6. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (Β’ 2656), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.57113/2020 (Β’ 4041), Γ6α/Γ.Π.οικ.31888/2021 (Β’ 2216) και Γ6α/ Γ.Π.οικ.74128/2021 (Β’ 28) αποφάσεις. 

7. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.16237/9.05.2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού «Γνωστικό αντικείμενο και κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων νοσηλευτών για τις νοσηλευτικές ειδικότητες της: α) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», β)«Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», γ)«Γεροντολογικής Νοσηλευτικής», δ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», στ) «Παθολογικής Νοσηλευτικής», ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων» και η) «Χειρουργικής Νοσηλευτικής» (Β’ 2346).

 8. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.16923/1.04.2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν)». 

9. Το υπ’ αρ. 798/30.06.2022 έγγραφο της Ένωσης Νοσηλευτών -τριών Ελλάδας «Διαβίβαση υπομνήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος για το καθηκοντολόγιο των Νοσηλευτών και των υπαγόμενων ειδικοτήτων επαγγελματιών υγείας στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». 

10. Την υπ’ αρ. 1 απόφαση της 3ης Συνεδρίασης/ 23-06-2022, της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν). 

11. Το από 28-7-2022 Ενημερωτικό Σημείωμα «Εισήγηση σχετικά με την υπ’ αρ. 1 απόφαση της 3ης Ολομέλειας/ 23.06.2022 του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.) αναφορικά με το καθηκοντολόγιο των Νοσηλευτών -τριών και των υπαγόμενων κλάδων στη Νοσηλευτική Υπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ)». 

12. Την αναγκαιότητα θέσπισης καθηκοντολογίου των νοσηλευτών -τριών, ως μέσο κατοχύρωσης του επαγγέλματος, αποσαφήνισης ρόλων, αντικειμένων απασχόλησης και δραστηριοτήτων, καθώς και διασφάλισης της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/ οικ.44658/29-7-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε τις αρμοδιότητες - καθήκοντα των Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με την επιφύλαξη του «Ενιαίου πλαισίου οργάνωσης των Νοσοκομείων» και των διατάξεων που διέπουν την Οργάνωση και τη Διοίκηση των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως ακολούθως: 

Άρθρο μόνο 

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Νοσηλευτή -τριας 

Ο Νοσηλευτής-τρια εκτελεί τις κάτωθι ενέργειες κατά περίπτωση:

 (α) Αυτόνομες Νοσηλευτικές Πράξεις Νοσηλευτή -τριας

 1. Η παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις του, εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους. 

2. Η αξιολόγηση των βιολογικών, ψυχικών, διανοητικών, κοινωνικών και πολιτισμικών αναγκών, καθώς και των προβλημάτων υγείας - υπαρχόντων ή/και δυνητικών των ασθενών και του οικογενειακού περιβάλλοντος. 

3. Η λήψη νοσηλευτικού ιστορικού: α) Η συλλογή δεδομένων μέσω της συνέντευξης και της παρατήρησης. β) Η διενέργεια κλινικής νοσηλευτικής εξέτασης και η έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών όλων των οργανικών λειτουργιών. γ) Η νοσηλευτική αξιολόγηση και η συνεκτίμηση των διαθέσιμων διαγνωστικών ευρημάτων. δ) Η μέτρηση, η καταγραφή και η αξιολόγηση των ζωτικών σημείων. 

4. Η συνεκτίμηση της κλινικής σημασίας των ευρημάτων της αξιολόγησης του ασθενούς με τα υπόλοιπα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και τη διεπιστημονική ομάδα. 

5. Η αναγνώριση των υπαρκτών και δυνητικών προβλημάτων υγείας, ο ορισμός και η ιεράρχηση των νοσηλευτικών διαγνώσεων και των προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτόνομες νοσηλευτικές παρεμβάσεις ή σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας.Τεύχος B’ 4262/10.08.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43085 

6. Η ανάπτυξη και η ανάλογη τροποποίηση του σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης, τις επιθυμίες, τις αξίες, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και τις προτεραιότητες του ασθενούς. 

7. Η εφαρμογή, η επίβλεψη και η υλοποίηση του σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας, με βάση επιστημονικές αρχές και δεδομένα (evidence based practice), για κάθε ασθενή για τον οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη και η εφαρμογή των ισχυόντων νοσηλευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών μέσω της νοσηλευτικής διεργασίας. 

8. Η επεξήγηση και η αποσαφήνιση των διαδικαστικών μέτρων και θεραπευτικών διαδικασιών στον ασθενή, προκειμένου να εξασφαλίσει την κατανόηση και τη συνεργασία του. 

9. Η προετοιμασία και η ενημέρωση των ασθενών για τις διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες. 

10. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των ασθενών και των οικογενειών με βάση τις τρέχουσες ή/και δυνητικές τους ανάγκες για αυτοφροντίδα και προαγωγή της ανεξαρτησίας τους και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

11. Η άσκηση συμβουλευτικής σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, ανάλογα με την ειδίκευσή του/της. 

12. Η εκπαίδευση και η υποστήριξη του ψυχικά ασθενούς για τη βελτίωση και ανάπτυξη ατομικών, και κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων. 

13. Η εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης της έντασης και η διαχείριση της ψυχοκινητικής διέγερσης. 

14. Η εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών και συστάσεων, των ορθών κλινικών και νοσηλευτικών πρακτικών, για τις διαδικασίες χορήγησης, φύλαξης, ασφάλειας των φαρμάκων και των ελεγχόμενων φαρμάκων. 

15. Η ανάθεση, η καθοδήγηση και η επίβλεψη της εργασίας των βοηθών νοσηλευτών και του βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού. 

16. Η καθοδήγηση, ο συντονισμός, η επίβλεψη και η εκπαίδευση των ειδικευόμενων νοσηλευτών, φοιτητών, των σπουδαστών και των μαθητευόμενων των σχολών νοσηλευτικής. 

17. Η καθοδήγηση και ο προσανατολισμός του νεοεισερχόμενου στην υγειονομική μονάδα νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και η μέριμνα για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του. 

18. Η αναγνώριση των κλινικών προβλημάτων, η ανάπτυξη ερευνητικών προτάσεων και η διεξαγωγή κλινικών ερευνών με σκοπό την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και της βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, τηρώντας τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς και συστάσεις του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. 

19. Η εισήγηση κριτηρίων ποιότητας και ασφάλειας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και η τροποποίηση νοσηλευτικών πρακτικών με βάση τα ερευνητικά δεδομένα και τις κατευθυντήριες οδηγίες των επιστημονικών και θεσμοθετημένων οργάνων. 

20. Η συμμετοχή σε επιτροπές αντίστοιχες των νοσηλευτικών αρμοδιοτήτων του.

 21. Η συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας υγείας και με εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας σε περίπτωση μαζικών καταστροφών και άλλων έκτακτων καταστάσεων. 

22. Η συμμετοχή στον καθορισμό της πολιτικής υγείας στον εργασιακό του/της χώρο και σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας. 

23. Η άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς του/της με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας. 

24. Η παροχή πληροφοριών στον ασθενή και τους οικείους του σε θέματα που αφορούν: α) Τη λειτουργία του νοσοκομείου. β) Τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας. γ) Την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή. δ) Την κάλυψη προϊόντων και υπηρεσιών από ασφαλιστικούς φορείς.

 25. Η συμμετοχή στη διαλογή ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, θέτοντας προτεραιότητες και παραπέμποντας στους αρμόδιους κατά περίπτωση επαγγελματίες υγείας. 

26. Η διενέργεια περιφερικής προσπέλασης για τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα. 

27. Η διενέργεια οξυμετρίας και καπνομετρίας και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους. 

28. Η διενέργεια μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης. 

29. Η λήψη μέτρων για την πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση. 

30. Η περιποίηση και η θεραπεία των κατακλίσεων. 

31. Η περιποίηση των στομιών και η εκπαίδευση του ασθενούς και των φροντιστών του. 

32. Η υποβοήθηση, η φροντίδα και η αξιολόγηση της λειτουργίας απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης. 

33. Η υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας του ασθενούς με όλες τις μεθόδους.

34. Η παρακολούθηση των ασθενών για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα.

 35. Η διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος και η εκτίμηση των επειγουσών παθολογικών καταστάσεων αυτού. 

36. Η διενέργεια μέτρησης και καταγραφής των προσλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών, καθώς και η αξιολόγηση των ευρημάτων. 

37. Η διενέργεια αναρρόφησης (ενδοτραχειακή - ρινοτραχειακή - ρινική - στοματικής κοιλότητας, γαστρικού υγρού) στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και στις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας.

 38. Η εξέταση αίματος και ούρων για σάκχαρο και οξόνη με χρήση stick. 

39. Η περιποίηση, η αξιολόγηση και η αλλαγή τραυμάτων και χειρουργικών τομών, καθώς και η αφαίρεση ραμμάτων. 

40. Η συμμετοχή στη διενέργεια της εξωσωματικής λιθοτριψίας, της αιμοκάθαρσης και της περιτοναϊκής κάθαρσης. 

41. Η εφαρμογή πρωτοκόλλων επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες, όπου μπορεί να υπάρξουν προβλεπτά οξέα συμβάντα.

42. Η εφαρμογή πρώτων βοηθειών. 

43. Η εφαρμογή συνδυασμένων μέτρων υποστήριξης της ζωής, βασική και εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. 

44. Η εφαρμογή πρωτοκόλλων και η βρογχοαναρρόφηση τραχειοστομίας, ενδοτραχειακού σωλήνα για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων. 

45. Η παροχή ανακουφιστικής, υποστηρικτικής και παρηγορητικής νοσηλευτικής φροντίδας 

46. Η εκπαίδευση του ασθενούς για αυτοφροντίδα, εκπαίδευση οικογένειας, φροντιστών για συνέχιση της φροντίδας στην οικία και τη συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή. 

47. Η λήψη μέτρων για την ασφάλεια των ασθενών. 

48. Η υποστήριξη στη διαχείριση του πένθους. 

49. Η τήρηση του κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας, των κανόνων, οδηγιών και συστάσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της υγειονομικής μονάδας, τα διεθνή πρότυπα. 

β) Νοσηλευτικές Πράξεις Νοσηλευτή/τριας σε εφαρμογή νοσηλευτικών πρωτοκόλλων κατόπιν ιατρικής οδηγίας: 

1. Η εφαρμογή βασικών και εξειδικευμένων τεχνικών θεραπευτικής φροντίδας, υποστήριξης οργανικών λειτουργιών, διαδικασίες συνεχούς επεμβατικής και μη επεμβατικής παρακολούθησης, χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών από όλες τις οδούς, χορήγησης οξυγόνου, χορήγησης υγρών, ολικής παρεντερικής και εντερικής διατροφής και παροχής πρώτων βοηθειών, βρογχικής παροχέτευσης εκκρίσεων, μεταβολικής υποστήριξης και φυσικής αποκατάστασης. 

2. Η υποβοήθηση και η φροντίδα της λειτουργίας απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης. 

3. Η υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας του ασθενούς με όλες τις μεθόδους. 

4. Ο καθετηριασμός ουροδόχου κύστης και οι πλύσεις ουροδόχου κύστης με μόνιμο καθετήρα και κλειστό κύκλωμα παροχέτευσης. 

5. Οι πλύσεις οφθαλμών, ώτων, παραρρινικών κοιλοτήτων, στομάχου και συριγγίων. 

6. Η τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα. 

7. Η διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης και εκπαίδευση του ασθενούς, της οικογένειας, των φροντιστών. 

8. Η λήψη αίματος από αρτηριακή γραμμή για την ανάλυση των αερίων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας. 

9. Η διενέργεια λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. 

10. Η προσπέλαση αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης για τη διενέργεια αιμοκάθαρσης στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού. 

11. Η διενέργεια εμβολιασμών. 

12. Η χορήγηση μετάγγισης αίματος και παραγώγων, η πρόληψη και η αντιμετώπιση επιπλοκών από την εφαρμογή τους. 

13. Η διενέργεια καθορισμού ομάδος αίματος και διασταύρωσης αίματος από τους Νοσηλευτές που εργάζονται στα Τμήματα Αιμοδοσίας. 

14. Η εφαρμογή ναρθήκων άνω και κάτω άκρων και η αφαίρεση γύψινων επιδέσμων. 15. Η εφαρμογή και αφαίρεση δερματικών και σκελετικών έλξεων. 

16. Η λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις. 

17. Η διενέργεια αλλεργικών τεστ (νυγμού, ενδοδερμικά κ.ά.) στα αλλεργιολογικά ιατρεία, η, καθώς και η χορήγηση ορών (αντιτετανικός, αντιοφικός κ.α.). 

18. Η απομόνωση, η διαχείριση και δήλωση κρουσμάτων λοιμωδών - μεταδοτικών νοσημάτων κα οιουδήποτε επικίνδυνου παράγοντα για τη δημόσια υγεία. 

19. Η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη.

 20. Η εφαρμογή συστημάτων, πρωτοκόλλων καταγραφής και διαχείρισης ανεπιθύμητων συμβαμάτων. 

Οι διατάξεις της υπό στοιχεία Γ6γ 5740/1968 υπουργικής απόφασης «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού καθηκόντων Νοσηλευτικού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» (Β’ 172) ισχύουν στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας.

 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου