Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Αίτημα κατάρτισης και κοινοποίησης των καταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 88 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα

 
Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων του γενικού νοσοκομείου Αγίου Νικολάου απέστειλε έγγραφο προς τη διοίκηση του ΓΝΑΝ σχετικά με το αίτημα κατάρτισης και κοινοποίησης των καταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 88 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

Το άρθρο 88 του νόμου 3528/2007 δημοσιουπαλληλικός κώδικας αναφέρει τα παρακάτω:

Καταστάσεις υπαλλήλων

1 . Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία καταστάσεις, στις οποίες καταγράφονται όλοι οι υπάλληλοι κατά κατηγορία, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα και με βάση το χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό. Οι

καταστάσεις αυτές συντάσσονται με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου τουπροηγούμενου έτους και περιλαμβάνουν και στοιχεία δηλωτικά της ηλικίας, της συνολικής υπηρεσίας, του μισθολογικού κλιμακίου και των τίτλων σπουδών.

2. Οι καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους υπαλλήλους κατά

το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους. Διόρθωση των στοιχείων που αναγράφονται στις καταστάσεις γίνεται από την υπηρεσία ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η οποία υποβάλλεται σε προθεσμία δέκα (10) ημερών

από την κοινοποίηση. Αν η υπηρεσία απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης διόρθωσης στο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πάροδο της παραπάνω δεκαήμερης προθεσμίας ή από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της υπηρεσίας, αν αυτή γίνει νωρίτερα. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε έναν (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης διόρθωσης.

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην κατάρτιση και κοινοποίηση των καταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 88 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα


Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου