Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

 • Το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων αφορά σε όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο πλην όσων αμοίβονται με ειδικά μισθολόγια. Στα Νοσοκομεία αφορά σε όλους τους εργαζόμενους πλην των ιατρών.
 • Το νέο μισθολόγιο περιλαμβάνεται στο νόμο NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο− λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.” (ΦΕΚ Α 176/2015) και έχει έναρξη ισχύος από 1/1/2016
 • Με το νέο μισθολόγιο καθιερώνεται αποσύνδεση βαθμού - μισθού με τη θέσπιση μισθολογικών κλιμακίων (διαφορετικού ανά κατηγορία υπαλλήλων), για την κατάταξη των υπαλλήλων.
 • Προβέπεται τη μισθολογική επανακατάταξη των υπαλλήλων σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, προβλέπονται 13 ΜΚ για τους υπαλλήλους της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας και 19 ΜΚ γι’ αυτούς των ΤΕ και ΠΕ. Στο Νοσοκομείο μας η νέα κατάταξη των εργαζομένων σε κλιμάκια έχει ήδη γίνει, έχει δημοσιευτεί στη Διαύγεια και το νέο μισθολόγιο αναμένεται να ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τη μισθοδοσία του Απριλίου ή του Μαίου.
 • Η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας από διετής γίνεται τριετής, ενώ παραμένει διετής για τους υπαλλήλους των ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών. Η εν λόγω μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) θα εφαρμοστεί από το έτος 2018 και εφεξής, δηλαδή έχουμε ξανά πάγωμα μισθών για τρία χρόνια.
 • Με το νέο σύστημα μισθολογικής κατάταξης για κάποιους εργαζόμενους (όσοι είχαν βασικούς μισθούς παγωμένους για πολλά χρόνια) προβλέπεται αύξηση του βασικού μισθού και για κάποιους άλλους προβλέπεται μείωση του βασικού μισθού.
 • Τί γίνεται σε περίπτωση που ο νέος μισθός είναι χαμηλότερος: 
  Σύμφωνα με το νόμο και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με την παρ. 1 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική, δηλαδή δεν γίνεται μείωση αποδοχών. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης. Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου (δηλαδή έχουμε πάγωμα μισθού για αρκετά χρόνια). Ακόμη, ο μειωμένος βασικός μισθός λαμβάνεται υπόψιν στον υπολογισμό του ωρομισθίου για τις πρόσθετες αμοιβές (νυχτερινά, αργίες, Κυριακές, υπερωρίες) και για τον υπολογισμό των συντάξεων.
 • Τί γίνεται σε περίπτωση που ο νέος μισθός είναι υψηλότερος: 
   Με την παρ. 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου προκύπτει βασικός μισθός υψηλότερος από αυτόν που ελάμβανε ο υπάλληλος στις31.12.2015, η αύξηση που προκύπτει χορηγείται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών.
 • Καθιερώνεται ο θεσμός της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης συνδεδεμένης με την αξιολόγηση των υπαλλήλων (σ.σ. καλύτερες αμοιβές για τους "άριστους") στο άρθρο 12 όπου αναφέρονται τα παρακάτω: “Προωθημένη μισθολογική εξέλιξη 1. Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων διατάξεις, βαθμολογούνται με άριστα κατά μέσο όρο σε τρεις (3) συνεχόμενες ετήσιες αξιολογήσεις, δύνανται να εξελίσσονται ταχύτερα στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας τους, λαμβάνοντας ένα (1) επιπλέον μισθο-λογικό κλιμάκιο. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών μετά από πρόταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης, η οποία χορηγείται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρία (3) έτη. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό επί του αριθμού των υπαλλήλων, το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ του 5% και 15% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβανομένης υπό-ψη της εκάστοτε δημοσιονομικής συγκυρίας. 3. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολογείται ως ανεπαρκής ή ακατάλληλος για την υπηρεσία, διερευνάται η δυνατότητα εφοδιασμού του με επιπλέον κίνητρα διαρκούς επιμόρφωσης ή άλλων δράσεων. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από τρεις (3), ετήσιες συνεχόμενες αξιολογήσεις, δύναται να αναστέλλεται η αυτόματη μισθολογική του εξέλιξη. Η ως άνω αναστολή έχει μέγιστη διάρκεια έως ένα (1) έτος. Η σχετική απόφαση αναστολής θα πρέπει να είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη, ενώ θα υπόκειται σε ένσταση, που θα εξετάζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.
 • Στο άρθρο 18 αναφέρεται ότι “το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017,” δηλαδή υπάρχει μεγάλη περίπτωση το συγκεκριμένο επίδομα να κοπεί από το 2017 και μετά. Ακόμη το άρθρο 18 αναφέρεται ότι “το επίδομα αυτό καταβάλλεται για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια, καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος δηλαδή στις υπόλοιπες περιπτώσεις (νοσηλεία σε Νοσοκομείο, αναρρωτική άδεια άνω των 6 ημερών, ειδικές άδειες, άδειες κλειστών τμημάτων, συνδικαλιστικές άδειες) το επίδομα σύμφωνα με το νόμο δεν καταβάλλεται.
 • Με το νέο μισθολόγιο έχουμε μείωση των αποδοχών για τα νυχτερινά, τις αργίες και τις Κυριακές κατά 20% περίπου αφού α) προβλέπεται για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ωριαία αμοιβή ίση με το σαράντα τοις εκατό (40%) του ωρομισθίου, ενώ ο προηγούμενος νόμος προέβλεπε προσαύξηση 45%, δηλαδή έχουμε μείωση κατά 5%. β) καταργήθηκε η πρόβλεψη του προηγούμενου νόμου που ανέφερε ότι για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, η ωριαία αμοιβή προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
 • Με το νέο μισθολόγιο αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης σε 1.000 ευρώ (από 900) για τον Γενικό Διευθυντή, 450 ευρώ (από 400) για τον Διευθυντή, 350 ευρώ (από 300)για τον υποδιευθυντή και 290 ευρώ (από 250) για τον τμηματάρχη (εκτός από τους προϊσταμένους της νοσηλευτικής υπηρεσίας και των ιατρικών εργαστηρίων που παραμένει στα 250).

ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου