Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

Νέο σύστημα πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού και παραϊατρικού προσωπικού


29/12/2010
ΑΣΕΠ: Νέο σύστημα πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού και παραϊατρικού προσωπικού βάσει "Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης". (ΑΠΕ)

   Στο πλαίσιο απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών πρόσληψης νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ιδρύματα πρόνοιας κ.λπ.), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι πρόκειται να ξεκινήσει στο προσεχές διάστημα την υλοποίηση ενός νέου, πρότυπου συστήματος προσλήψεων, βάσει «Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης».
    Όπως αναφέρεται από την ανεξάρτητη αρχή, σκοπός του νέου συστήματος είναι αφενός να εξυπηρετήσει άμεσα τις ανάγκες των φορέων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, οι οποίοι επείγονται για την κάλυψη των κενών οργανικών τους θέσεων και αφετέρου να διευκολύνει τους ίδιους τους υποψηφίους επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν στις διαδικασίες πρόσληψης για θέσεις της ειδικότητάς τους, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να υποβάλλουν ξανά τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων τους δικαιολογητικά. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η «παραδοσιακή» προκήρυξη χωρίζεται πλέον σε δύο τμήματα, που αντιστοιχούν στα δύο επιμέρους στάδια της νέας διαδικασίας πρόσληψης ως εξής:
    - Στο πρώτο στάδιο (προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης) οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να καλύψουν θέσεις συγκεκριμένης ειδικότητας, καλούνται μία φορά το χρόνο να υποβάλουν αίτηση ένταξης στον πίνακα της ειδικότητάς τους, συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά (τίτλο σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, δικαιολογητικά εμπειρίας κ.λπ.). Ο πίνακας αυτός οριστικοποιείται με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του Ετήσιου Πίνακα της επόμενης χρονιάς.
   
    - Στο δεύτερο στάδιο (προκήρυξη πλήρωσης θέσεων βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης) ανακοινώνονται έως τρεις φορές το χρόνο συγκεκριμένες θέσεις προς πλήρωση και καλούνται οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ενταχθεί στον ισχύοντα Ετήσιο Πίνακα να υποβάλουν μόνο δήλωση προτιμήσεων, να δηλώσουν δηλαδή κατά σειρά προτίμησης σε ποιες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις επιθυμούν να διοριστούν. Οι διοριστέοι, επομένως, θα αντλούνται από τον Ετήσιο Πίνακα με βάση τη σειρά κατάταξής τους σε συνδυασμό με τη δήλωση προτιμήσεών τους.
    Στο νέο σύστημα ενσωματώνονται όλα τα σημεία ελέγχου και οι παράγοντες διασφάλισης αξιοπιστίας που διέκριναν την παλιά διαδικασία, ενώ παράλληλα δημιουργείται μια δεξαμενή επιλέξιμων υποψηφίων έτοιμων προς διάθεση μόλις υπάρξει αίτημα πλήρωσης θέσεων, χωρίς τη μεσολάβηση της επαναλαμβανόμενης και χρονοβόρας διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών. Επιπλέον, επειδή οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε δημοσιευμένο, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Ετήσιο Πίνακα εντάσσονται αυτόματα και στον πίνακα του επόμενου έτους, δεν απαιτείται η υποβολή ούτε νέας αίτησης ένταξης ούτε δικαιολογητικών, παρά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία στο χρόνο που μεσολάβησε έχουν μεταβληθεί τυχόν προσόντα ή ιδιότητες (π.χ., έχουν αποκτηθεί και άλλοι τίτλοι σπουδών, έχει αυξηθεί ο χρόνος εμπειρίας κ.ά.), οπότε στην επόμενη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Πίνακα οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση, προσκομίζοντας όμως μόνο τα απαιτούμενα για την απόδειξη της μεταβολής δικαιολογητικά. Έτσι, κάθε χρόνο ο Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης, θα ανανεώνεται με νέους υποψηφίους και θα επικαιροποιείται όσον αφορά τα προσόντα των ήδη ενταγμένων σε αυτόν υποψηφίων.
    Το προσεχές διάστημα αναμένεται να εκδοθεί η πρώτη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το νέο σύστημα πρόσληψης μέσω Ετήσιου Πίνακα και η ανεξάρτητη αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να παρακολουθούν το δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (asep.gr) για την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου