Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Επιστολή με αίτημα ανάκλησης ανάθεσης παραλλήλων καθηκόντων

 
Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Αγ. Νικολάου Κρήτης απέστειλε στο διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου επιστολή με αίτημα ανάκλησης ανάθεσης παραλλήλων καθηκόντων. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

Κύριε διοικητά,

  με το αρ. Πρωτ. 1926/1-9-2021 έγγραφο σας δηλώνετε ότι μόνιμη υπάλληλος του τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝΑΝ θα ασκεί παράλληλα καθήκοντα νοσηλεύτριας στη ΜΤΝ του ΓΝΑΝ.

Επειδή

α) Στο άρθρο 30 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα (ν.3528/2021) αναφέρονται τα παρακάτω:

“1.Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του.

2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

β) Στην με αρ. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/198/31973 εγκύκλιο (ΕΔΩ) του Υπουργείου Διοικητικής ανασυγκρότησης αναφέρεται ρητά ότι: “οι διατάξεις του άρθρου 30 του Υ.Κ. δεν συνιστούν τη νομιμοποιητική βάση για την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες του ίδιου φορέα.”                                                                                                                                          

γ) Επειδή στο άρθρο 84 παρ. 7 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007) αναφέρεται ότι "Οργανικές μονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές Τμήμα, οι οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις."

 δ)Επειδή το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι διαφορετική οργανική μονάδα από τη ΜΤΝ της νοσηλευτικής υπηρεσίας σύμφωνα με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου (ΦΕΚ Β 3485/31-12-2012)

ε)Επειδή από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι παράνομη η ανάθεση παραλλήλων καθηκόντων στη συγκεκριμένη υπάλληλο, ακόμα και αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της.

Σας ζητούμε να ανακαλέσετε το συγκεκριμένο έγγραφο σας για την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπάλληλο της ιατρικής υπηρεσίας σε τμήμα της νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου